(קבלת מידע והסברים)
שורה 39: שורה 39:
 
** משמעות האימוץ, כולל השפעות רגשיות אפשריות של האימוץ ושל ההסכמה למסירת הילד לאימוץ על הילד ועל ההורה.
 
** משמעות האימוץ, כולל השפעות רגשיות אפשריות של האימוץ ושל ההסכמה למסירת הילד לאימוץ על הילד ועל ההורה.
 
** השלבים של הליך האימוץ.
 
** השלבים של הליך האימוץ.
** המשמעות המשפטית של הליך האימוץ והתוצאות המשפטיות של האימוץ ושל ההסכמה למסירת הילד לאימוץ על הילד ועל ההורה, ובכלל זה עניינים אלה:
+
** המשמעות המשפטית של הליך האימוץ והתוצאות המשפטיות של האימוץ ושל ההסכמה למסירת הילד לאימוץ על הילד ועל ההורה, למשל:
*** משמעות האימוץ לעניין הפסקת החובות והזכויות שבין הילד ובין ההורה ושאר קרוביו, ולעניין הסמכויות הנתונות להם ביחס לילד, לרבות לעניין שלילת הזכות לקבל מידע על הילד, על הליכים משפטיים בעניינו, על זהות המבקש לאמצו ועל זהות מי שיאמצו, והכל אלא אם כן יורה בית המשפט אחרת בצו האימוץ;
+
*** הפסקת החובות והזכויות שבין הילד ובין ההורה וקרוביו, כולל שלילת הזכות לקבל מידע על הילד, להשפיע על זהות המאמץ שלו ועל ההליכים המשפטיים בעניינו, אלא אם בית המשפט יקבע אחרת.
*** משמעות ההסכמה לאימוץ לעניין העברה של הזכויות, החובות והסמכויות של ההורה כלפי הילד לעובד סוציאלי לפי חוק האימוץ, עד למתן צו האימוץ;
+
***   העברה של הזכויות, החובות והסמכויות של ההורה כלפי הילד לעו"ס לפי חוק האימוץ, עד שהילד יאומץ.
***  הנסיבות שבהן ניתן לחזור מההסכמה או לבטלה וסופיות ההסכמה;
+
***  הנסיבות שבהן ניתן לחזור מההסכמה או לבטל אותה, ומתי ההסכמה היא סופית ולא ניתן לחזור ממנה עוד.
*** זכות הילד בהגיעו לגיל 18 לבקש לעיין בפנקס האימוצים ולקבל פרטים על ההורה;
+
*** זכות הילד לבקש לעיין בפנקס האימוצים ולקבל פרטים על ההורה כאשר הוא יגיע לגיל 18.
** האפשרות להתייעץ עם כל גורם בטרם החתימה על כתב ההסכמה ולהיות מלווה באדם נוסף במעמד החתימה על כתב ההסכמה;
+
** האפשרות להתייעץ עם כל גורם בטרם החתימה על כתב ההסכמה, ולהיות מלווה באדם נוסף במעמד החתימה על כתב ההסכמה;
** החשיבות שיש למסירת פרטים של ההורה השני והאפשרות למסור פרטים כאמור למטרות מסוימות בלבד כאמור בסעיף 8ג;
+
** החשיבות שיש למסירת פרטים של ההורה השני והאפשרות למסור פרטים כאמור למטרות מסוימות, כפי שיפורט בהמשך.
 
**  האפשרות להשאיר בתיק האימוץ מכתב או מזכרת בעבור הילד.
 
**  האפשרות להשאיר בתיק האימוץ מכתב או מזכרת בעבור הילד.
 +
 
===פרטי ההורה השני===
 
===פרטי ההורה השני===
 
* העו"ס יבקש מההורה את פרטיו של ההורה השני לצורך קבלת עמדתו בנוגע לאימוץ.
 
* העו"ס יבקש מההורה את פרטיו של ההורה השני לצורך קבלת עמדתו בנוגע לאימוץ.

גרסה מ־13:22, 4 בדצמבר 2019

הקדמה:

הורה המעוניין למסור את ילדו לאימוץ יעשה זאת באמצעות פניה לשירות למען הילד
אימוץ בהסכמה ייעשה לאחר שההורה קיבל והבין את הפרטים וההשלכות של האימוץ
בתנאים מסוימים, הורה רשאי לחזור בו מהסכמה למסירת ילדו לאימוץ
לפרטים נוספים ראו חוק אימוץ ילדים

ילד יכול להימסר לאימוץ באחת משתי דרכים: בהכרזה על היותו בר-אימוץ על ידי בית משפט, או במתן הסכמת ההורה למסירת הילד לאימוץ.

 • על ההסכמה להינתן לאחר שניתנו להורה כל ההסברים והמידע הרלוונטיים.
 • ההסכמה תינתן בנוכחות גורם משפטי, עו"ס ואם ההורה מעוניין בכך, גם בנוכחות אדם מטעמו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורה המבקש למסור את ילדו לאימוץ.

למי ואיך פונים

 • הורה המבקש למסור את ילדו לאימוץ ייצור קשר עם השירות למען הילד, לפי מקום המגורים הרלוונטי של ההורה.
 • ניתן ליצור קשר עם השירות למען הילד גם טרם הלידה, אך לרוב לא ניתן יהיה להסכים למסירת הילד לאימוץ לפני שחלפו לפחות 7 ימים מיום הלידה.

שלבי ההליך

קבלת מידע והסברים

 • לאחר שנוצר קשר עם עו"ס מטעם השירות למען הילד, העו"ס ייתן להורה את המידע וההסברים הבאים:
  • אפשרויות לגדל את הילד בעצמו או בסיוע שירותי הרווחה במקום למסור את הילד לאימוץ, כולל זכאות ההורה לקבלת עזרה כלכלית וטיפולית.
  • משמעות האימוץ, כולל השפעות רגשיות אפשריות של האימוץ ושל ההסכמה למסירת הילד לאימוץ על הילד ועל ההורה.
  • השלבים של הליך האימוץ.
  • המשמעות המשפטית של הליך האימוץ והתוצאות המשפטיות של האימוץ ושל ההסכמה למסירת הילד לאימוץ על הילד ועל ההורה, למשל:
   • הפסקת החובות והזכויות שבין הילד ובין ההורה וקרוביו, כולל שלילת הזכות לקבל מידע על הילד, להשפיע על זהות המאמץ שלו ועל ההליכים המשפטיים בעניינו, אלא אם בית המשפט יקבע אחרת.
   • העברה של הזכויות, החובות והסמכויות של ההורה כלפי הילד לעו"ס לפי חוק האימוץ, עד שהילד יאומץ.
   • הנסיבות שבהן ניתן לחזור מההסכמה או לבטל אותה, ומתי ההסכמה היא סופית ולא ניתן לחזור ממנה עוד.
   • זכות הילד לבקש לעיין בפנקס האימוצים ולקבל פרטים על ההורה כאשר הוא יגיע לגיל 18.
  • האפשרות להתייעץ עם כל גורם בטרם החתימה על כתב ההסכמה, ולהיות מלווה באדם נוסף במעמד החתימה על כתב ההסכמה;
  • החשיבות שיש למסירת פרטים של ההורה השני והאפשרות למסור פרטים כאמור למטרות מסוימות, כפי שיפורט בהמשך.
  • האפשרות להשאיר בתיק האימוץ מכתב או מזכרת בעבור הילד.

פרטי ההורה השני

 • העו"ס יבקש מההורה את פרטיו של ההורה השני לצורך קבלת עמדתו בנוגע לאימוץ.
 • ההורה רשאי לסרב לתת את פרטי ההורה השני, והוא רשאי גם לתת אותם רק למצבים בהם נדרש לאתר את ההורה השני, כגון לצורך בירור רפואי, אילן יוחסין, או כל מטרה אחרת שההורה הגדיר. מעבר לכך לא ניתן יהיה לעשות כל שימוש בפרטי ההורה השני, ובמקרה שתהיה כוונה לאתר אותו, תימסר על כך הודעה להורה.

מתן הסכמת ההורה למסירת ילדו לאימוץ

 • ההסכמה יכולה להינתן רק לאחר שחלפו לפחות 7 ימים מיום לידת הילד, אלא אם יש חשש לשלומו של ההורה או של הילד, ואז ניתן לתת הסכמה במועד מוקדם יותר, באישור בית המשפט.
 • לאחר שההורה קיבל את כל המידע וההסברים והבין אותם, הוא יכול לחתום על כתב הסכמת הורה למסירת ילדו לאימוץ.
 • החתימה תיעשה בפני עו"ס לפי חוק האימוץ וכן בפני שופט או דיין או משפטן.
 • ההורה זכאי לכך שאדם מטעמו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בעת החתימה על כתב ההסכמה.
 • העו"ס וכן השופט, הדיין או המשפטן יסבירו להורה את הפרטים האמורים לעיל ויוודאו כי הוא הבין אותם.
 • העובד הסוציאלי וכן השופט, הדיין או המשפטן, לפי העניין, יאשרו כל אחד בחתימתם על כתב ההסכמה כי ההורה חתם על כתב ההסכמה לפניהם, לאחר שעשו כמיטב יכולתם להביא לידיעת ההורה את המידע וההסברים הרלוונטיים.
 • אם העו"ס חושב שאין לקבל את את הסכמת ההורה, אך ההורה מעוניין למסור את הילד לאימוץ, העו"ס יעביר את ההכרעה לבית המשפט.
שימו לב
הורה יכול לחזור בו מהסכמה למסירת ילדו לאימוץ בתנאים מסוימים, לפרטים נוספים ראו חדש:חזרת הורה מהסכמה למסירת ילד לאימוץ.

הסכמת הורה בחו"ל

 • אם ההורה נמצא בחו"ל, הוא יכול לתת את הסכמתו למסירה לאימוץ באחת מהדרכים הבאות:
  1. בחתימה על כתב הסכמה לפני הנציג הדיפלומטי או הקונסולאי של ישראל, אשר יוודא כי הוא מזהה את ההורה וכי כתב ההסכמה הוא בשפה המובנת להורה.
  2. לפי דין המקום שבו ניתנת ההסכמה.
  3. לפי דין מקום מגוריו הרגיל של נותן ההסכמה או של הילד בעת מתן ההסכמה, אם הוא שונה מהמקום בו נמצא ההורה במועד בו ניתנת ההסכמה.

הסכמת הורה שהוא קטין

 • הורה קטין (מתחת לגיל 18) יכול להסכים למסור את ילדו לאימוץ, ואין צורך לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס של ההורה הקטין לשם כך.
 • אם להורה הקטין טרם מלאו 16 שנים, ההסכמה שלו תינתן בפני שופט, בנוכחות עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ. אין חובה שההסכמה תינתן בבית המשפט עצמו.
  • במקרה שיש חשש שההליך יסכן את שלומו של ההורה או הילד, ההסכמה תינתן בפני משפטן ועו"ס ולא בפני שופט, ובית המשפט יאשר את ההסכמה בתוך 48 שעות לכל היותר.

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות