שורה 45: שורה 45:
 
:* הצהרה חתומה של בן הזוג הזר לפיה ידוע לו כי אם בתוך 45 ימים לא יומצאו כל המסמכים המבוקשים על ידי הרשות, תיראה בקשתו כמבוטלת, ותישלח אליו הודעת סירוב בהתאם. (ההצהרה מצויה כנספח ב' לנוהל מס' 5.2.0009, המצורף בקישור זה)
 
:* הצהרה חתומה של בן הזוג הזר לפיה ידוע לו כי אם בתוך 45 ימים לא יומצאו כל המסמכים המבוקשים על ידי הרשות, תיראה בקשתו כמבוטלת, ותישלח אליו הודעת סירוב בהתאם. (ההצהרה מצויה כנספח ב' לנוהל מס' 5.2.0009, המצורף בקישור זה)
  
:* ככלל, מצבם האישי של האזרח הישראלי ושל בן הזוג הזר צריך להיות פנוי (רווק, גרוש או אלמן). במידה ואחד מבני הזוג עדיין נשוי, יש לפעול כך:  
+
:* ככלל, מצבם האישי של האזרח הישראלי ושל בן הזוג הזר צריך להיות פנוי (רווק, גרוש או אלמן). במידה ואחד מבני הזוג עדיין נשוי:
 +
::* במסגרת הראיון שייערך לבני הזוג, ייערך תשאול בנוגע לבלעדיות וייחודיות הקשר בין בני הזוג, וכן בנוגע למאמציו של בן הזוג הנשוי להתיר את נישואיו. בנוסף, בן הזוג הנשוי יתבקש להמציא ראיות לניסיונותיו להתיר את נישואיו, באמצעות תעודות ציבוריות מקוריות, מאומתות ומתורגמות.
 +
::* אם ההתרשמות של הלשכה תהיה כי מדובר בקשר כנה ובלעדי, ניתן יהיה להמשיך בטיפול בבקשה. במידה וההתרשמות תהיה שלילית - ניתן יהיה לסרב את הבקשה בעילה זו.
 
* במידה ולא יומצאו המסמכים הדרושים, המפורטים לעיל, ובהתאם לדרישות הלשכה, בתוך 45 ימים, תישלח למבקשים בדואר רשום הודעת סירוב על הסף, בנוסח המצוי כנספח ג' לנוהל מס' 5.2.0009. במידה וחל עיכוב בהמצאת המסמכים, ניתן לפנות ללשכה המטפלת, ולבקש הארכת מועד להמצאת המסמכים (שיקול הדעת האם לאפשר  הארכת מועד נתון ללשכה).  
 
* במידה ולא יומצאו המסמכים הדרושים, המפורטים לעיל, ובהתאם לדרישות הלשכה, בתוך 45 ימים, תישלח למבקשים בדואר רשום הודעת סירוב על הסף, בנוסח המצוי כנספח ג' לנוהל מס' 5.2.0009. במידה וחל עיכוב בהמצאת המסמכים, ניתן לפנות ללשכה המטפלת, ולבקש הארכת מועד להמצאת המסמכים (שיקול הדעת האם לאפשר  הארכת מועד נתון ללשכה).  
 
* במידה והמסמכים המבוקשים הוגשו בסופו של דבר ללשכה לאחר שחלפו 45 ימים, ומבלי שניתנה הארכת מועד להמצאתם, תיפתח בקשה חדשה, תוך גביית אגרה מתאימה, אולם תנאי להגשת בקשה חדשה כאמור יהיה הצגת המסמכים שחסרו בבקשה שנסגרה. בלי הצגת מסמכים אלה לא תאושר פתיחת תיק חדש.
 
* במידה והמסמכים המבוקשים הוגשו בסופו של דבר ללשכה לאחר שחלפו 45 ימים, ומבלי שניתנה הארכת מועד להמצאתם, תיפתח בקשה חדשה, תוך גביית אגרה מתאימה, אולם תנאי להגשת בקשה חדשה כאמור יהיה הצגת המסמכים שחסרו בבקשה שנסגרה. בלי הצגת מסמכים אלה לא תאושר פתיחת תיק חדש.
שורה 54: שורה 56:
 
* במידה והבן הזוג הזר שוהה בארץ שלא כחוק/הוצא נגדו [[צו הרחקה]]/קיבל בעבר מעמד בישראל מכוח נישואים או ידועים בציבור, ומעמדו בוטל בגין החלטה כי מדובר היה בקשר זוגי פיקטיבי/ קיבל מכתב סירוב אחר עם דרישה לצאת מישראל, הבקשה תועבר להתייעצות עם דסק האשרות במטה רשות האוכלוסין.  
 
* במידה והבן הזוג הזר שוהה בארץ שלא כחוק/הוצא נגדו [[צו הרחקה]]/קיבל בעבר מעמד בישראל מכוח נישואים או ידועים בציבור, ומעמדו בוטל בגין החלטה כי מדובר היה בקשר זוגי פיקטיבי/ קיבל מכתב סירוב אחר עם דרישה לצאת מישראל, הבקשה תועבר להתייעצות עם דסק האשרות במטה רשות האוכלוסין.  
 
*במידה ובן הזוג הזר מגיע ממדינות אבחון עליו למלא טופס קורות חיים מלא, אשר יועבר לגורמי הביטחון לקבלת המלצה. במידה ובן הזוג הזר מגיע ממדינות סיכון, תחילת הטיפול בבקשה יהיה מותנה באישור מנכ"ל רשות האוכלוסין.  
 
*במידה ובן הזוג הזר מגיע ממדינות אבחון עליו למלא טופס קורות חיים מלא, אשר יועבר לגורמי הביטחון לקבלת המלצה. במידה ובן הזוג הזר מגיע ממדינות סיכון, תחילת הטיפול בבקשה יהיה מותנה באישור מנכ"ל רשות האוכלוסין.  
 +
 +
{{הערת עריכה | הערה = מהן מדינות אבחון? מהן מדינות סיכון?| חתימה = [[משתמש:עידית צימרמן|עידית צימרמן]] 12:20, 13 באוגוסט 2012 (IDT) }}
 +
 
*במידה ובן הזוג הזר שוהה בישראל באשרת שהייה כלשהי, הנמצאת בתוקף, תוארך אשרתו עד לסיום בדיקת הבקשה.  
 
*במידה ובן הזוג הזר שוהה בישראל באשרת שהייה כלשהי, הנמצאת בתוקף, תוארך אשרתו עד לסיום בדיקת הבקשה.  
 
* לאחר בדיקה של המסמכים ועריכת ראיון אישי, בהתאם ל[נוהל עריכת ראיונות], תתקבל החלטה לגבי הנושאים הבאים:
 
* לאחר בדיקה של המסמכים ועריכת ראיון אישי, בהתאם ל[נוהל עריכת ראיונות], תתקבל החלטה לגבי הנושאים הבאים:
שורה 60: שורה 65:
 
:* היעדר מניעה בטחונית או פלילית לאישור הבקשה.  
 
:* היעדר מניעה בטחונית או פלילית לאישור הבקשה.  
 
* אם שני הזוג פנויים, ותוצאות הבדיקה מלמדות על כנות הקשר ביניהם, על קיומו של מרכז חיים משותף בישראל, ועל היעדר מניעה פלילית או בטחונית, תינתן לבן הזוג הזר אשרת ב/1 למשך שנה. במידה וההתרשמות מכנות הקשר היא שלילית, ו/או לא נמצא מרכז חיים משותף בישראל, הבקשה תסורב. במידה וקיים חשש לכנות הקשר, רשאית הרשות להתנות את אישור הבקשה בהפקדת ערבות (בנקאית או מזומן). גובה הערבות יקבע בהתאם ל[נוהל ערבויות].  
 
* אם שני הזוג פנויים, ותוצאות הבדיקה מלמדות על כנות הקשר ביניהם, על קיומו של מרכז חיים משותף בישראל, ועל היעדר מניעה פלילית או בטחונית, תינתן לבן הזוג הזר אשרת ב/1 למשך שנה. במידה וההתרשמות מכנות הקשר היא שלילית, ו/או לא נמצא מרכז חיים משותף בישראל, הבקשה תסורב. במידה וקיים חשש לכנות הקשר, רשאית הרשות להתנות את אישור הבקשה בהפקדת ערבות (בנקאית או מזומן). גובה הערבות יקבע בהתאם ל[נוהל ערבויות].  
{{הערת עריכה | הערה = מהן מדינות אבחון? מהן מדינות סיכון?| חתימה = [[משתמש:עידית צימרמן|עידית צימרמן]] 12:20, 13 באוגוסט 2012 (IDT) }}
+
* במידה והוחלט לסרב את הבקשה, יזומנו שני בני הזוג ללשכה, ותימסר להם הודעת סירוב מנומקת בכתב, עם דרישה ליציאת בן הזוג הזר מן הארץ בתוך 30 ימים. במקרים בהם בן הזוג הזר שוהה בישראל באופן בלתי חוקי, תידרש יציאתו בתוך 14 ימים.
+
* אם בקשת בני הזוג סורבה בתחילת ההליך או במהלכו, ניתן להגיש בקשה חדשה רק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סירוב הלשכה/דחיית ערעור/דחיית עתירה לבית המשפט). יחד עם זאת - אם הבקשה סורבה בגין אי המצאת מסמכים, תתאפשר כאמור הגשת בקשה חדשה באופן מיידי, וגם בטרם חלפה שנה, ובכפוף לכך שיוצג התיעוד שחסר קודם לכן, כתנאי לפתיחת הבקשה החדשה.
 +
* במידה ובן הזוג הזר הגיש בקשה נוספת להסדרת מעמדו בישראל, מטעמים אחרים מלבד הזוגיות לבן הזוג הישראלי, הוא יתבקש לבחור בהליך אחד שבו הוא מבקש לנקוט, באמצעות מכתב מפורט בו הוא מצהיר באיזה הליך הוא בוחר להמשיך את הטיפול, ובקשתו השנייה תיסגר ולא תידון.
 +
==ההליך המדורג==
  
  

גרסה מ־12:29, 13 באוגוסט 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני


תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אזרחים ישראלים המצויים בקשר זוגי של ידועים בציבור עם בן זוג זר, לרבות בני זוג מאותו המין.

למי ואיך פונים

תנאים ודרישות להגשת הבקשה:

 • על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים:
 • למלא את טופס הבקשה לקבלת/ הארכת רישיון ישיבה.
 • לשלם אגרה כמפורט בלוח האגרות.
 • נוכחות אישית של שני בני הזוג בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה - חובה.
 • יש להביא תמונות חזותיות (פספורט) של כל אחד מבני הזוג.
 • תעודת זהות של בן הזוג הישראלי
 • על דרכונו של בן הזוג הזר להיות בתוקף לתקופה של שנתיים לפחות.
 • בן הזוג הזר נכנס לישראל באופן חוקי.
 • תיעוד רשמי של בן הזוג הזר, מקורי, מאומת, ומתורגם במידת הנדרש, כדלקמן:
 • תעודת יושר של בן הזוג הזר (הכוללת שמות מקוריים)
 • במידה ובוצע שינוי שם (פרטי או משפחה) של בן הזוג הזר, יש להציג תעודה רשמית המעידה על שינוי השם.
 • מסמכים רשמיים המעידים על מצב אישי קודם ונוכחי של בן הזוג הזר (נשוי/גרוש/אלמן)
 • תעודת לידה של בן הזוג הזר.
 • הוכחות לקשר בין בני הזוג, ולחייהם המשותפים (למשל: תמונות משותפות, מכתבים מחברים וקרובי משפחה, חוזה שכירות משותף, חשבונות משותפים, וכל מסמך אחר שיידרש, על פי שיקול דעת לשכת רשות האוכלוסין וההגירה, בהתאם לנסיבות המקרה).
 • אם בני הזוג מצרפים מכתבים והמלצות לגבי ההיכרות שלהם מבני משפחה וחברים, יש לצרף צילום תעודת זהות של כל ממליץ.
 • מכתב הסבר מבני הזוג על חייהם המשותפים, אופן ומשך היכרותם.
 • תצהיר של בני הזוג על אמיתות החומר שהוגש על ידם, ועל חובתם להודיע ללשכת רשות האוכלוסין על כל שינוי (תצהיר מצוי כנספח א' לנוהל מס' 5.2.0009, המצורף בקישור זה).
 • אם בן הזוג הזר הוא אזרח חבר המדינות או אזרח מזרח אירופה, תידרש המלצה של לשכת הקשר - בני הזוג יופנו על ידי לשכת רשות האוכלוסין לצורך קבלת חוות דעת.
 • הצהרה חתומה של בן הזוג הזר לפיה ידוע לו כי אם בתוך 45 ימים לא יומצאו כל המסמכים המבוקשים על ידי הרשות, תיראה בקשתו כמבוטלת, ותישלח אליו הודעת סירוב בהתאם. (ההצהרה מצויה כנספח ב' לנוהל מס' 5.2.0009, המצורף בקישור זה)
 • ככלל, מצבם האישי של האזרח הישראלי ושל בן הזוג הזר צריך להיות פנוי (רווק, גרוש או אלמן). במידה ואחד מבני הזוג עדיין נשוי:
 • במסגרת הראיון שייערך לבני הזוג, ייערך תשאול בנוגע לבלעדיות וייחודיות הקשר בין בני הזוג, וכן בנוגע למאמציו של בן הזוג הנשוי להתיר את נישואיו. בנוסף, בן הזוג הנשוי יתבקש להמציא ראיות לניסיונותיו להתיר את נישואיו, באמצעות תעודות ציבוריות מקוריות, מאומתות ומתורגמות.
 • אם ההתרשמות של הלשכה תהיה כי מדובר בקשר כנה ובלעדי, ניתן יהיה להמשיך בטיפול בבקשה. במידה וההתרשמות תהיה שלילית - ניתן יהיה לסרב את הבקשה בעילה זו.
 • במידה ולא יומצאו המסמכים הדרושים, המפורטים לעיל, ובהתאם לדרישות הלשכה, בתוך 45 ימים, תישלח למבקשים בדואר רשום הודעת סירוב על הסף, בנוסח המצוי כנספח ג' לנוהל מס' 5.2.0009. במידה וחל עיכוב בהמצאת המסמכים, ניתן לפנות ללשכה המטפלת, ולבקש הארכת מועד להמצאת המסמכים (שיקול הדעת האם לאפשר הארכת מועד נתון ללשכה).
 • במידה והמסמכים המבוקשים הוגשו בסופו של דבר ללשכה לאחר שחלפו 45 ימים, ומבלי שניתנה הארכת מועד להמצאתם, תיפתח בקשה חדשה, תוך גביית אגרה מתאימה, אולם תנאי להגשת בקשה חדשה כאמור יהיה הצגת המסמכים שחסרו בבקשה שנסגרה. בלי הצגת מסמכים אלה לא תאושר פתיחת תיק חדש.

שלבי ההליך

 • עם הגשת הבקשה יערך זיהוי למבקשים על ידי פקיד הלשכה, ותיערך בדיקה כי צורפו לבקשה כל המסמכים הדרושים, וכי אין לבן הזוג הזר הגבלות על כניסה ושהות בישראל, בשל שהייה אי חוקית בעבר או מטעמים אחרים. במידה וקיימות הגבלות, תיערך התייעצות עם מטה רשות האוכלוסין בדבר המשך הטיפול בבקשה.
 • במידה והבן הזוג הזר שוהה בארץ שלא כחוק/הוצא נגדו צו הרחקה/קיבל בעבר מעמד בישראל מכוח נישואים או ידועים בציבור, ומעמדו בוטל בגין החלטה כי מדובר היה בקשר זוגי פיקטיבי/ קיבל מכתב סירוב אחר עם דרישה לצאת מישראל, הבקשה תועבר להתייעצות עם דסק האשרות במטה רשות האוכלוסין.
 • במידה ובן הזוג הזר מגיע ממדינות אבחון עליו למלא טופס קורות חיים מלא, אשר יועבר לגורמי הביטחון לקבלת המלצה. במידה ובן הזוג הזר מגיע ממדינות סיכון, תחילת הטיפול בבקשה יהיה מותנה באישור מנכ"ל רשות האוכלוסין.
הערת עריכה
מהן מדינות אבחון? מהן מדינות סיכון?
הערה מאת עידית צימרמן 12:20, 13 באוגוסט 2012 (IDT)
 • במידה ובן הזוג הזר שוהה בישראל באשרת שהייה כלשהי, הנמצאת בתוקף, תוארך אשרתו עד לסיום בדיקת הבקשה.
 • לאחר בדיקה של המסמכים ועריכת ראיון אישי, בהתאם ל[נוהל עריכת ראיונות], תתקבל החלטה לגבי הנושאים הבאים:
 • כנות הקשר הזוגי בין בני הזוג, ומשך קיומו.
 • בדיקת מרכז חיים משותף בישראל.
 • היעדר מניעה בטחונית או פלילית לאישור הבקשה.
 • אם שני הזוג פנויים, ותוצאות הבדיקה מלמדות על כנות הקשר ביניהם, על קיומו של מרכז חיים משותף בישראל, ועל היעדר מניעה פלילית או בטחונית, תינתן לבן הזוג הזר אשרת ב/1 למשך שנה. במידה וההתרשמות מכנות הקשר היא שלילית, ו/או לא נמצא מרכז חיים משותף בישראל, הבקשה תסורב. במידה וקיים חשש לכנות הקשר, רשאית הרשות להתנות את אישור הבקשה בהפקדת ערבות (בנקאית או מזומן). גובה הערבות יקבע בהתאם ל[נוהל ערבויות].
 • במידה והוחלט לסרב את הבקשה, יזומנו שני בני הזוג ללשכה, ותימסר להם הודעת סירוב מנומקת בכתב, עם דרישה ליציאת בן הזוג הזר מן הארץ בתוך 30 ימים. במקרים בהם בן הזוג הזר שוהה בישראל באופן בלתי חוקי, תידרש יציאתו בתוך 14 ימים.
 • אם בקשת בני הזוג סורבה בתחילת ההליך או במהלכו, ניתן להגיש בקשה חדשה רק בחלוף שנה מיום בו ניתנה ההחלטה האחרונה בבקשה (סירוב הלשכה/דחיית ערעור/דחיית עתירה לבית המשפט). יחד עם זאת - אם הבקשה סורבה בגין אי המצאת מסמכים, תתאפשר כאמור הגשת בקשה חדשה באופן מיידי, וגם בטרם חלפה שנה, ובכפוף לכך שיוצג התיעוד שחסר קודם לכן, כתנאי לפתיחת הבקשה החדשה.
 • במידה ובן הזוג הזר הגיש בקשה נוספת להסדרת מעמדו בישראל, מטעמים אחרים מלבד הזוגיות לבן הזוג הישראלי, הוא יתבקש לבחור בהליך אחד שבו הוא מבקש לנקוט, באמצעות מכתב מפורט בו הוא מצהיר באיזה הליך הוא בוחר להמשיך את הטיפול, ובקשתו השנייה תיסגר ולא תידון.

ההליך המדורג

ערעור

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

endarticle

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי