אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

מעסיקים של עובדים פלסטינים רשאים לנכות משכר העובד ניכויים המותרים על פי חוק בלבד
מעסיק המנכה משכר העובד הפלסטיני ניכויים שאינם מורשים בחוק עובר עבירה פלילית
למידע נוסף ראו ריכוז הפרשות (מעסיק) וניכויים (עובד) משכר עובדים פלסטינים מאי 2019, רשות האוכלוסין וההגירה


מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד פלסטיני המועסק בישראל כדין ניכויים המותרים על פי החוק בלבד.

 • המעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובד סכומים בגין אגרות ששילם לרשויות עבור אשרת עבודה לעובדים פלסטינים . אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין.
 • מעסיקים של עובדים פלסטינים

ניכויים שניתן על פי הדין לנכות משכר העובד

  1. מס הכנסה - מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה .
  2. ביטוח לאומי - מעסיק רשאי לנכות משכר העובד פלסטיני המועסק כדין בישראל את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי, ולהעביר את תשלומי המס למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה. מעסיק של עובד פלסטיני באזור יהודה ושומרון יעביר את תשלומי המס שניכה מהעובדים ישירות למוסד לביטוח לאומי ולא באמצעות מדור תשלומים.
  3. היטל השוואה - מעסיק של עובד פלסטיני המועסק כדין בישראל רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בהיטל ההשוואה, הנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי.
   • המעסיק יעביר את התשלום למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה .
   • חובה זו אינה חלה על העסקת עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, והמעסיק לא יפריש ולא ינכה היטל השוואה עבור עובדים פלסטינים אלה.
   • למידע נוסף ראו: חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל
  4. ביטוח פנסיוני- מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד פלסטיני המועסק כדין את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני ולהעביר תשלומים אלה למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה .למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים:
   • שיעור הניכוי משכר העובד לעובדים פלסטינים בענף החקלאות, התעשייה, השירותים והמלונאות עומד על 6% משכר העובד החודשי(החל מחודש מינואר 2017.)
   • שיעור הניכוי משכר העובד לעובדים פלסטינים בענף הבנין עומד על 6.6% משכר העובד החודשי.
   • המעסיק יעביר מדי חודש למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור.
   • מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות - מאחר ואי אפשר לבצע הפרשות לקרן פנסיה, תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש במקרה זה אסור למעסיק לנכות מדי חודש את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני . למידע נוסף ראו חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  5. קרן השתלמות - אם בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העובד, זכאי העובד לקרן השתלמות, אזי המעסיק רשאי לנכות את חלקו של העובד, בהתאם לאמור על פי צו ההרחבה שחל על העובד
  6. ביטוח בריאות -מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח בחודש עבור ביטוח בריאות ולהעביר סכום זה למדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש. למידע נוסף ראו : [[חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים
  7. דמי טיפול ארגוני- מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד פלסטיני המועסק כדין דמי טיפול ארגוני בשיעור 0.75% מהשכר החודשי של העובד ועד לסכום מקסימלי של 130.98 ש"ח.
   • תקרת שכר מקסימום לניכוי הינה 17,464 ש"ח לחודש.
   • על המעסיק להעביר את דמי הטיפול הארגוני שניכה משכר העובד למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, אשר יעביר את התשלום לארגון העובדים היציג,בהתאם להסכם הקיבוצי החל על העובד.
  8. מקדמה - המעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר מקדמה שנתנה לעובד על חשבון שכר העבודה, בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד עבור שלושה חודשי עבודה.
  9. חוב - מעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר חוב שהעובד חב למעסיק, לפי התחייבות בכתב, כגון: החזר הלוואה. זאת בתנאי שהניכוי מהשכר לא יעלה על רבע מהשכר.
  10. קנס- מעסיק רשאי לנכות משכר העובד סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.
  11. תרומה-המעסיק רשאי לנכות משכר העובד תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.
הערת עריכה
האם חלה על עובדים פלסטינים השתתפות בהוצאות מגורים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:28, 17 באפריל 2019 (IDT)
הערת עריכה
האם להוריד את 4 הקריטריונים האחרונים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:32, 17 באפריל 2019 (IDT)

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק ינכה משכר העובד החודשי את הניכויים המותרים על פי חוק ויעביר את התשלומים למדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה או לרשויות הרלוונטיות האחרות, כמפורט למעלה.
 • ניכוי תשלומים שאינם מותרים על פי חוק או ניכוי סכומים גבוהים מאלו שצויינו בערך זה, הם עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של שנה או קנס כספי גבוה.
 • אם מעסיק מנכה משכר העובד תשלומים שלא על פי חוק, יש להגיש תלונה כנגד המעסיק
הערת עריכה
אם המעסיק מנכה תשלומים שלא כדין למי פונים למדור תשלומים? הממונה על עובדים זרים? בתי הדין?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:32, 17 באפריל 2019 (IDT)

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

ארגוני סיוע

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

גורמי ממשל

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים