אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים פלסטינים אשר הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים, בהתקיים תנאים מסוימים, לקצבת זקנה בהגיעם לגיל פרישה
גיל הפרישה הנו גיל - 65 לגברים וגיל - 60 לנשים
משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הזקנה ואף לבטל את זכאותו של העובד לקבלה
גובה הקצבה החודשית הנה מכפלת אחוז הפנסיה שהעובד צבר, כפול המשכורת החודשית הממוצעת
למידע נוסף ראו נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

עובדים פלסטיניםאשר הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים לקצבת זקנה בהגיעם לגיל פרישה: גיל 65 לגברים וגיל 60 לנשים בהתקיים תנאים מסוימים המפורטים בהמשך.

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים להפרשות באמצעות אגף שירות למעסיקים עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם , בדומה לעובדים ישראלים.
 • כספי הביטוח הפנסיוני המופקדים בקופה ייעודית, מיועדים בבוא העת לשלם לעובדים הפלסטינים קצבת זיקנה בהגיעם לגיל פרישה, וכן לקצבת נכות אם אבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן שארי העובד זכאים לקצבת שארים כשהעובד נפטר או כשהגמלאי נפטר.
 • הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל מתנהלת על פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הזיקנה ואף לבטל את זכאותו של העובד לקבלה . עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת"קו לעובד" מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري במייל abed@kavlaoved.org.il,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 • ערך זה מתמקד בקצבת הזיקנה לה זכאים עובדים פלסטינים שעבדו בישראל.

מי זכאי?

 • עובד פלסטיני יהיה זכאי לקצבת זקנה אם התקיימו לגביו כל התנאים הבאים:
  1. .העובד הגיע לגיל פרישה-גיל פרישה לגברים - 65 ,ולנשים - 60 .במידה ואין מסמכים רשמיים או פסיקה של בית משפט בנושא חודש הלידה, יהיה תאריך הלידה ב – 30 ביוני.
  2. מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
   • העובד צבר 120 חודשי ביטוח (כלומר שולמו עבור העובד דמי תגמולים לפנסיה לתקופה של לפחות 10 שנים)- עבור העובד שולמו דמי תגמולים במשך 120 חודשים (10 שנים) מתחילת העבודה בישראל כפי שדווחה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, או במשך 120 חודשים (10 שנים) לאחר משיכה מוקדמת של כספי הפיצויים. חודש שעבורו שולמו דמי תגמולים הנו חודש בו שולמו עבור העובד דמי תגמולים עבור 8 ימי עבודה לפחות, ובלבד שלא בוצע משיכה כלשהי מדמי הגמולים בעד אותו חודש או חודש עבורו שולמה למבוטח קצבת נכות. או
   • סכום קצבת הזקנה הוא בגובה הקצבה המינימלית או יותר- גובה הקצבה המזערית הנו 5% מהשכר הממוצע במשק ב- 12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה.
  3. עובד לא משך כספי פיצויים ותגמולים לפני גיל פרישה, או שמשך כספים כאמור אבל צבר 120 חודשי ביטוח לאחר המשיכה או שסכום הקצבה לאחר המשיכה הנו בגובה הקצבה המינימלית.
 • מאחר והזכאות לקצבה זיקנה תלויה בצבירה של לפחות 120 חודשי ביטוח (ואם העובד משך את הכספים , יש לצבור 120 חודשי ביטוח ממועד משיכת הכספים) או בקיומה של קצבה מינימלית, משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה עלולה לפגוע בזכותו של העובד לקבל בעתיד קצבת זיקנה . עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד" מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בטלפון: 050-9099044 ,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 • זכאות לגמלה זקנה תהא בכפוף לכך שמיום הגשת הבקשה לקבלת גמלה יוכח לאגף שירות למעסיקים אחת לשישה חודשים לפחות אישור על היותו בחיים של הזכאי לגמלה. לצורך כך, נדרש העובד להתייצב אישית בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.

גובה הקצבה

 • הגמלה החודשית תעמוד על אחוז פנסיה כפול משכורת חודשית ממוצעת:
  • אחוז הפנסיה-
   • אחוז פנסיה הנו החלק ה-12 של 2% עבור כל חודש ביטוח , כלומר העובד צובר 2% פנסיה עבור כל שנת עבודה מלאה. (למעט מי שהחל לעבוד לפני אפריל 1984 שלגביו אחוז הפנסיה יעמוד על 25% על 10 שנות עבודה ראשונות)
   • מי שהמשיך לעבוד לאחר גיל פרישה - אחוז הפנסיה הנו החלק ה -12 של 3% עבור כל חודש ביטוח,כלומר העובד צובר 3% עבור כל שנת עבודה מלאה.
   • בכל מקרה אחוז הפנסיה לא יעלה על 70% .
  • משכורת חודשית ממוצעת - המשכורת החודשית הממוצעת הנה ממוצע השכר החודשי של העובד ב- 3 או ב- 5 שנים אחרונות, לפי הגבוה מבניהם, מוצמד לממוצע של השכר הממוצע במשק ב- 12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה.
  • את אחוז הפנסיה יש להכפיל בשכר החודשי הממוצע של העובד
דוגמה
 • עובד פלסטיני עבד כדין בישראל במשך 20 שנה (240 חודשים) במהלכם הופקדו עבורו דמי תגמולים לביטוח פנסיוני כדין, ופרש מעבודתו בגיל 70.
 • שכרו הממוצע החודשי של העובד עומד על 6,000 ש"ח .
 • עבור 15 שנות עבודתו הראשונים (עד גיל 65) צבר העובד 2% פנסיה עבור כל שנת עבודה ובסה"כ 30% פנסיה.
 • עבור 5 שנות עבודתו לאחר גיל הפרישה (החל מגיל 65 ועד גיל 70), צבר העובד 3% פנסיה לכל שנת עבודה ובסה"כ 15% פנסיה.
 • סה"כ צבר העובד 45% פנסיה.
 • העובד זכאי לקצבת זיקנה חודשית בגובה 2,700 ש"ח= 45%X6,000
.
 • סכום קצבת הזקנה תשולם לעובד שזכאי לגמלה כאמור במשך כל ימי חייו, לרבות עבור חודש פטירתו.
 • פרישה מהעבודה לאחר גיל הפרישה

  • לגבי עובד פלסטיני שדחה את פרישתו מעבר לגיל הפרישה, ייתכנו 2 מצבים:
   • העובד צבר פנסיה בשיעור של70% לפחות במועד הפרישה – עובד זה יהיה זכאי להחזר סכום ההפקדות עבור תשלום חודשי, הצמודות למדד ממועד התשלום עד מועד ההחזר, ובלבד שצבר לפני תשלום חודשי זה פנסיה בשיעור של70% ;לעניין זה,"תשלום חודשי" - חודש שבו העובד עבד 8 ימי עבודה לפחות.
   • העובד צבר פנסיה בשיעור נמוך מ- 70% במועד הפרישה – עובד זה יהיה זכאי לחלק ה-12 של 3% עבור כל חודש ביטוח, כלומר העובד יצבור ר 3% עבור כל שנת עבודה מלאה, עד שיגיע ל 70% אחוז פנסיה.

  סכום חד פעמי

  • עובד שצבר עד גיל הפרישה מעל ל-420 חודשי ביטוח (35 שנה) יהיה זכאי לסכום חד-פעמי השווה למכפלת סך כל חודשי הביטוח העודפים, מעל 120 חודש כפול המשכורת החודשית הממוצעת כפול 6.25%.
  דוגמה
  • עובד צבר 432 חודשי ביטוח (36 שנות עבודה בהם הופקדו עבור העובד דמי תגמולים לביטוח פנסיוני).
  • משכורתו החודשית הממוצעת של העובד הנה 6,000 ש"ח לחודש
  • מספר חודשי הביטוח העודפים- 312 =432-120.
  • הסכום החד פעמי לו זכאי העובד הנו 117,000 ש"ח=312X6,000X6.25%
  הערת עריכה
  האם חודשי הביטוח העודפים הם החודשים מעל 120 חודש? האם החישוב נכון?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:24, 12 ביוני 2019 (IDT)

  תהליך מימוש הזכות

  • הבקשה לקצבת זקנה תוגש בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית ויצורפו לה המסמכים הבאים:
   • .טופס בקשה לקבלת קצבת זקנה.- אותו ניתן לקבל בלשכת התעסוקה ברשת הפלסטינית.
   • צילום תעודת זהות של העובד.
   • .אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחלופין המחאה מבוטלת בה מצוינים פרטי חשבון הבנק של העובד.
  • לאחר קליטת הבקשה באגף שירות למעסיקים, תיבדק הזכאות, ולפיה יחושב סכום הגמלה
  • חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה יהיה החודש העוקב לחודש שבו הגיע המבוטח לגיל פרישה.
  • עובד שהחל לקבל קצבת זקנה לראשונה לאחר גיל הפרישה, ישולמו לו ממועד קבלת הקצבה הראשונה כל גמלאות הזקנה החל מגיל הפרישה, ואם פרש מאוחר יותר מגיל הפרישה - ממועד פרישתו בפועל, ועד למועד תשלום קצבת הזקנה הראשונה, כשהן מוצמדות למדד המחירים לצרכן.
  • אחת ל -6 חודשים לפחות על העובד להתייצב אישית בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.
  הערת עריכה
  חסר טופס הבקשה לקצבת זיקנה
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:49, 17 ביוני 2019 (IDT)
  לא נמצאו מוקדים להצגה
  המפה נטענת...

  ארגוני סיוע

  העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

  גורמי ממשל

  העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

  פסקי דין

  העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

  חקיקה ונהלים

  העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים

  הרחבות ופרסומים

  העסקת עובדים פלסטיניםהעסקת עובדים פלסטינים