הקדמה:

שארים של גמלאי פלסטיני אשר נפטר, וקיבל בחייו קצבת זיקנה (פנסיה) בגין תקופת עבודתו בישראל, זכאים לקצבת שארים
שארי הגמלאי הפלסטיני שנפטר זכאים לגמלה זו בתנאי שאינם מקבלים קצבה אחרת כלשהי מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
האלמן או האלמנה זכאים ל- 60% מגובה קצבת הזיקנה לה היה זכאי הגמלאי שנפטר והיתומים זכאים ל- 40% מגובה קצבת הזיקנה
משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת השארים ואף לבטל את זכאותם של השארים לקבלה
למידע נוסף ראו נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

שארים של גמלאי פלסטיני אשר נפטר, וקיבל בחייו קצבת זיקנה (פנסיה) בגין תקופת עבודתו בישראל, זכאים לקצבת שארים.

 • שארים של גמלאי פלסטיני הנם האלמן , האלמנה והיתומים כמפורט בהמשך .
 • כספי הביטוח הפנסיוני המופקדים בקופה ייעודית, מיועדים בבוא העת לשלם לעובדים הפלסטינים קצבתזיקנה בהגיעם לגיל פרישה, וכן קצבת נכות אם אבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן שארי העובד זכאים לקצבתשארים כשהועבד נפטר או כשהגמלאי נפטר.
 • הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל מתנהלת על פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת השארים ואף לבטל את זכאותם של השארים לקבלה . עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד" מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בכתובת דואר אלקטרוני: abed@kavlaoved.org.il, על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 • ערך זה מתמקד בקצבת השארים לה זכאים שארים של גמלאים פלסטינים אשר נפטרו ובתקופת חייהם היו זכאים לקצבת זיקנה עקב עבודתם כדין בישראל.

מי נחשב שארים של גמלאי פלסטיני שנפטר

 • שארים של גמלאי פלסטיני ייחשבו האלמן , האלמנה והיתומים בהתאם להגדרה הבאה:
  • אלמן -כאלמן ייחשב בן זוגה של גמלאית פלסטינית שנפטרה, אשר גר עמה שנה אחת רצופה עד למועד פטירתה, או שהגמלאית שנפטרה גרה עמו בסמוך לפטירתה וילדה לו ילד לפני שנפטרה.
  • אלמנה – כאלמנה תחשב בת זוגו של גמלאי פלסטיני שנפטר אשר גרה עמו שנת אחת רצופה למועד הפטירה, או שהגמלאי שנפטר גר עמה בסמוך לפטירתו והיא ילדה לו ילד לפני פטירתו.
  • יתום – ילד של הגמלאי או הגמלאית שנפטר/ה אשר טרם מלאו לו 21 שנה, וכן ילד מעל גיל 21 אשר רופא מטעם אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה קבע שאינו עומד ברשות עצמו (מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת מצב בריאותו ואין לו הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר).

מי זכאי?

 • שארים של גמלאי פלסטיני שנפטר, אשר היה זכאי בחייו לקצבת זיקנה (פנסיה) עקב עבודתו בישראל, ובתנאי שהשארים אינם מקבלים קצבה אחרת כלשהי מאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • הזכאות לתחילת התשלום הנה עבור החודש שלאחר מועד פטירת הגמלאי.
הערת עריכה
הכוונה שהזכאות היא רק לשארים של גמלאי שהיה זכאי לקצבת זיקנה, נכון ?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:49, 30 ביוני 2019 (IDT)

גובה הקצבה

 • האלמן או האלמנה זכאים ל- 60% מ[[[חדש:קצבת זיקנה (פנסיה) לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל# גובה הגמלה|גובה קצבת הזיקנה ]] לה היה זכאי הגמלאי שנפטר. היו לגמלאי שנפטר שתי אלמנות או יותר,תחולק הגמלה בניהם באופן שווה.
 • היתומים זכאים ל- 40% מגובה קצבת הזיקנה לה היה זכאי הגמלאי שנפטר בחלוקה שווה בין כל הילדים, ובכל מקרה לא יותר מ- 20%לכל ילד.
 • אם קרן הפנסיה המשיכה לשלם לגמלאי שנפטר קצבת זיקנה לאחר מועד פטירתו, תקזז הקרן את התשלומים העודפים מגמלאות השארים עד לכיסוי ההפרש.
 • אם חל שינוי במצב היתומים (כגון הגעה לגיל 21 או פטירה), תבצע קרן הפנסיה חישוב מחדש של הזכאות לשאר היתומים בהתאם לכללים המצוינים למעלה.
 • אם העובד נפטר עקב תאונת עבודה והשארים זכאים מהביטוח הלאומי לגמלה עקב תאונת העבודה או שהעובד נפטר עקב תאונת דרכים והשארים זכאי לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לפי פקודת הנזיקין , אזי מסכום קצבת השארים יופחתו הגמלה או הפיצויים כאמור.

תהליך מימוש הזכות

 • הבקשה לקצבת שארי עובד תוגש בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית ויצורפו לה המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לקבלת קצבת שארי עובד.
  • צילום תעודת פטירה של הגמלאי.
  • צילום תעודת זהות של השארים.
  • אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחילופין המחאה (צ'יק) מבוטלת בה מצוינים פרטי חשבון הבנק של השארים
 • . לאחר קליטת הבקשה באגף שירות למעסיקים ברשות ההגירה והאוכלוסין, תיבדק הזכאות, וסכום הגמלה יחושב בהתאם לאמור למעלה ויועבר לחשבון הבנק של הזכאים.


הערת עריכה
חסר טופס הבקשה לקצבת שארים
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:49, 17 ביוני 2019 (IDT)

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


פסקי דין


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים