(תהליך מימוש הזכות)
שורה 69: שורה 69:
  
 
==גובה הגמלה==<!-- פסקה סו מוטמעת בערך "גמלת נכות לעובדים פלסטינים"-->
 
==גובה הגמלה==<!-- פסקה סו מוטמעת בערך "גמלת נכות לעובדים פלסטינים"-->
* הגמלה החודשית תעמוד על '''אחוז פנסיה כפול משכורת חודשית ממוצעת''':
 
** '''אחוז הפנסיה'''- 
 
***אחוז פנסיה הנו החלק ה-12 של 2%  עבור כל חודש ביטוח , כלומר העובד צובר 2% פנסיה עבור כל שנת עבודה מלאה.  (למעט מי שהחל לעבוד לפני אפריל 1984 שלגביו אחוז הפנסיה יעמוד על 25%  על 10 שנות עבודה ראשונות)
 
***מי שהמשיך לעבוד לאחר גיל פרישה - אחוז הפנסיה הנו החלק ה -12 של  3%  עבור כל חודש ביטוח,כלומר העובד צובר 3%  עבור כל שנת עבודה מלאה.
 
*** בכל מקרה אחוז הפנסיה לא יעלה על 70% .
 
**  '''משכורת חודשית ממוצעת''' - המשכורת החודשית הממוצעת הנה ממוצע השכר החודשי  של העובד ב- 3 או ב- 5  שנים אחרונות, לפי הגבוה מביניהם, מוצמד לממוצע של השכר הממוצע במשק ב- 12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה.
 
** את אחוז הפנסיה יש  להכפיל בשכר החודשי הממוצע של העובד
 
{{ דוגמה| 1=
 
* עובד פלסטיני עבד  כדין בישראל במשך 20 שנה (240 חודשים) במהלכם הופקדו עבורו דמי תגמולים לביטוח פנסיוני כדין, ופרש מעבודתו בגיל 70.
 
* שכרו הממוצע החודשי של העובד עומד על 6,000 ש"ח .
 
* עבור 15 שנות עבודתו הראשונים (עד גיל 65) צבר העובד 2% פנסיה  עבור כל שנת עבודה ובסה"כ  30%  פנסיה.
 
* עבור 5 שנות עבודתו לאחר גיל הפרישה (החל מגיל 65 ועד גיל 70), צבר העובד 3% פנסיה לכל שנת עבודה ובסה"כ 15% פנסיה.
 
* סה"כ צבר העובד 45% פנסיה.
 
* העובד זכאי לגמלת זיקנה  חודשית בגובה  2,700 ש"ח= 45%X6,000}}.
 
*  סכום גמלת זקנה ישולם לעובד שזכאי לגמלה כאמור במשך כל ימי חייו, לרבות עבור חודש פטירתו.
 
  
=== פרישה מהעבודה לאחר גיל הפרישה===
+
ה.3.א. "סכום הקצבה הבסיסי" יהיה שווה למכפלת כל אלה:
* לגבי עובד פלסטיני  שדחה את פרישתו מעבר לגיל הפרישה, ייתכנו 2 מצבים:
+
1 .משכורת חודשית ממוצעת במועד פטירת העובד;
**העובד צבר פנסיה בשיעור של70% לפחות במועד הפרישה – עובד זה יהיה זכאי להחזר סכום ההפקדות עבור תשלום חודשי, הצמודות למדד ממועד התשלום עד מועד ההחזר, ובלבד שצבר לפני תשלום חודשי זה פנסיה בשיעור של70% ;לעניין זה,"תשלום חודשי" - חודש שבו העובד עבד 8 ימי עבודה לפחות;
+
2 .אחוז פנסיה )באחוזים( שהעובד צבר בקרן עד למועד הפטירה בצירוף אחוז
**העובד צבר פנסיה בשיעור נמוך מ- 70% במועד הפרישה – עובד זה יהיה זכאי לחלק ה-12 של 3% עבור כל חודש ביטוח, כלומר העובד יצבור ר 3% עבור כל שנת עבודה מלאה, עד שיגיע ל 70% אחוז פנסיה.
+
)באחוזים( שהעובד יכול היה לצבור בתקופת ביטוח עתידית עד לגיל הפרישה, אם
 
+
העובד היה ממשיך לצבור אחוזי פנסיה לפי ממוצע הצבירה עד למועד הפטירה.
===סכום חד פעמי===
+
ה.3.ב. אלמנה זכאית ל- %60 מסכום הקצבה הבסיסי; היו לעובד שנפטר שתי אלמנות או יותר,
* עובד שצבר עד גיל הפרישה מעל ל-420 חודשי ביטוח  (35 שנה) יהיה זכאי לסכום חד-פעמי השווה למכפלת סך  כל חודשי הביטוח העודפים, מעל 120 חודש כפול המשכורת החודשית הממוצעת כפול 6.25%.  
+
יחולק השיעור האמור באופן שווה ביניהן; הוראה זו תחול, בשינויים המחויבים, לגבי אלמן.
{{דוגמה |  1=
+
ה.3.ג. יתומים זכאים ל- %60 מסכום הקצבה הבסיסי בחלוקה שווה בין כל הילדים, ובכל מקרה
*עובד  צבר 432 חודשי ביטוח (36 שנות עבודה בהם הופקדו עבור העובד דמי תגמולים לביטוח פנסיוני).
+
לא יותר מ- %30 לכל ילד.
* משכורתו  החודשית הממוצעת של העובד הנה 6,000 ש"ח לחודש
+
ה.3.ד. חל שינוי במצב הילדים )כגון הגעה לגיל 21 או פטירה(, יבוצע חישוב מחדש של הזכאות
*  מספר חודשי הביטוח העודפים- 312 =432-120.
+
לשאר הילדים בהתאם לכללים האמורים לעיל.
* הסכום  החד פעמי לו זכאי העובד הנו 117,000 ש"ח=312X6,000X6.25%}}
+
ה.3.ה. הזכאות לתחילת התשלום הינה עבור החודש שלאחר מועד פטירת העובד.
 
+
ה.3.ו. היה עיזבון העובד שנפטר או השארים זכאים לקצבה, תגמול או גמלה בהתאם לפרק ה'
{{הערת עריכה | האם חודשי הביטוח העודפים הם החודשים מעל 120 חודש? האם החישוב נכון? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 16:24, 12 ביוני 2019 (IDT) }}
+
לחוק הביטוח הלאומי )שעניינו ביטוח נפגעי עבודה(, לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי
 +
תאונות דרכים, תשל"ה-1975 או פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, והכל בשל האירוע שבשלו
 +
נפטר העובד, יהיה סכום קצבת השארים לאלמן, האלמנה או היתומים, לפי העניין, שווה לכל
 +
הפרש חיובי בין סכום הגמלה המחושב כמפורט לעיל לבין קצבה או הפיצויים כאמור,
 +
המגיעים לאלמן, האלמנה או היתומים, לפי העניין.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==

גרסה מ־19:59, 17 ביוני 2019

הקדמה:

עובדים פלסטינים אשר הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים, בהתקיים תנאים מסוימים, לגמלת זקנה בהגיעם לגיל פרישה
גיל הפרישה הנו גיל - 65 לגברים וגיל - 60 לנשים
משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה גמלת הזיקנה ואף לבטל את זכאותו של העובד לקבלה
גובה הגמלה החודשית הנה מכפלת אחוז הפנסיה שהעובד צבר , כפול המשכורת חודשית ממוצעת
למידע נוסף ראו נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים רשות האוכלוסין וההגירה


עובדים פלסטינים אשר הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים לגמלת זקנה בהגיעם לגיל פרישה: גיל 65 לגברים וגיל 60 לנשים , בהתקיים תנאים מסויימים המפורטים בהמשך. עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם , בדומה לעובדים ישראלים.

  • כספי הביטוח הפנסיוני המופקדים בקופה ייעודית, מיועדים בבוא העת לשלם לעובדים הפלסטינים גמלת זיקנה בהגיעם לגיל פרישה, וכן גמלת שארים וגמלת נכות.
  • הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל מתנהלת על פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
  • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה גמלת הנכות ואף לבטל את זכאותו של העובד לקבלה . עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד" מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בטלפון: 050-9099044 ,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
  • ערך זה מתמקד בגמלת הזיקנה לה זכאים עובדים פלסטינים שעבדו בישראל.

מי נחשב שארים שלעובד פלסטיני שנפטר

1 .אלמן – מי שבמועד הפטירה היה בן זוגה של עובדת שנפטרה, וגרו ביחד שנה אחת רצופה עד למועד הפטירה, או שהעובדת שנפטרה גרה עמו בסמוך לפטירתו וילדה לו ילד לפני פטירתה; 2 .אלמנה – מי שבמועד הפטירה היתה בת זוגו של עובד שנפטר, וגרו ביחד שנה אחת רצופה עד למועד הפטירה, או שהעובד שנפטר גר עמה בסמוך לפטירתו והיא ילדה לו ילד לפני פטירתו; 3 .יתום – ילד של העובד שטרם מלאו לו 21 שנה, וכן ילד מעל גיל 21 שאינו עומד ברשות עצמו, כפי שייקבע על ידי רופא מטעם מת"ש, וזאת כל עוד הוא אינו עומד ברשות עצמו; לעניין זה, "אינו עומד ברשות עצמו" – מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת מצב בריאותו ואין לו הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר, וזאת עם הגיעו לגיל 21 וכן במועד הפטירה; רופא מטעם מת"ש יבחן את מצבו של הילד שאינו עומד ברשות עצמו אחת לתקופה, לפי שיקול דעתו המלא של מת"ש, ובלבד שתקופה כאמור לא תעלה על חמש שנים, והכל למעט אם קבע הרופא, מטעמים מיוחדים, שמצבו של הילד לא עתיד להשתנות.

מי זכאי?

' שארי העובד יהיו זכאים לגמלת שארים, בכפוף לתנאי נוהל זה, אם התקיימו לגבי העובד שנפטר כל התנאים הבאים: 1 .העובד צבר תקופת אכשרה כמפורט להלן: א. 12 חודשי ביטוח רצופים לפחות לפני פטירתו, ובלבד שלא חלפו למעלה מ- 3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן לזכות העובד עד לפטירתו של העובד; ב. אירעה הפטירה בשל מחלה או תאונה קודמת למועד ההצטרפות לקרן - 36 חודשי ביטוח רצופים לפני פטירתו, ובלבד שלא חלפו למעלה מ- 3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן לזכות העובד עד לפטירתו של העובד; ג. עובד שחידש את ההפקדות לקרן לאחר הפסקה של עד 12 חודשים, וקודם צבר תקופת אכשרה כאמור בפסקאות 1(ג()2()א( או )ב( לנוהל זה, חייב בצבירת תקופת אכשרה נוספת ששווה לתקופת ההפסקה; ואולם, אם הפטירה נגרמה ממחלה או תאונה שאירעה במהלך תקופת ההפסקה, יהיה העובד חייב בתקופת אכשרה נוספת בת 36 חודשי ביטוח רצופים, ובלבד שלא חלפו למעלה מ- 3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן לזכות העובד עד לפטירתו של העובד; ד. עובד שחידש את ההפקדות לקרן לאחר הפסקה של למעלה מ- 12 חודשים, יהיה חייב בתקופת אכשרה מלאה כאמור בפסקאות )א( או )ב( לעיל, לפי העניין;

  • מאחר והזכאות לקצבה זיקנה תלויה בצבירה של לפחות 120 חודשי ביטוח (ואם העובד משך את הכספים , יש לצבור 120 חודשי ביטוח ממועד משיכת הכספים) או בקיומה של קצבה מינימלית, משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה עלולה לפגוע בזכותו של העובד לקבל בעתיד גמלת זיקנה . עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד" מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בטלפון: 050-9099044 ,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
  • זכאות לגמלה זקנה תהא בכפוף לכך שמיום הגשת הבקשה לקבלת גמלה יוכח למת"ש אחת לשישה חודשים לפחות אישור על היותו בחיים של הזכאי לגמלה. לצורך כך, נדרש העובד להתייצב אישית בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.

גובה הגמלה

ה.3.א. "סכום הקצבה הבסיסי" יהיה שווה למכפלת כל אלה: 1 .משכורת חודשית ממוצעת במועד פטירת העובד; 2 .אחוז פנסיה )באחוזים( שהעובד צבר בקרן עד למועד הפטירה בצירוף אחוז )באחוזים( שהעובד יכול היה לצבור בתקופת ביטוח עתידית עד לגיל הפרישה, אם העובד היה ממשיך לצבור אחוזי פנסיה לפי ממוצע הצבירה עד למועד הפטירה. ה.3.ב. אלמנה זכאית ל- %60 מסכום הקצבה הבסיסי; היו לעובד שנפטר שתי אלמנות או יותר, יחולק השיעור האמור באופן שווה ביניהן; הוראה זו תחול, בשינויים המחויבים, לגבי אלמן. ה.3.ג. יתומים זכאים ל- %60 מסכום הקצבה הבסיסי בחלוקה שווה בין כל הילדים, ובכל מקרה לא יותר מ- %30 לכל ילד. ה.3.ד. חל שינוי במצב הילדים )כגון הגעה לגיל 21 או פטירה(, יבוצע חישוב מחדש של הזכאות לשאר הילדים בהתאם לכללים האמורים לעיל. ה.3.ה. הזכאות לתחילת התשלום הינה עבור החודש שלאחר מועד פטירת העובד. ה.3.ו. היה עיזבון העובד שנפטר או השארים זכאים לקצבה, תגמול או גמלה בהתאם לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי )שעניינו ביטוח נפגעי עבודה(, לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 או פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, והכל בשל האירוע שבשלו נפטר העובד, יהיה סכום קצבת השארים לאלמן, האלמנה או היתומים, לפי העניין, שווה לכל הפרש חיובי בין סכום הגמלה המחושב כמפורט לעיל לבין קצבה או הפיצויים כאמור, המגיעים לאלמן, האלמנה או היתומים, לפי העניין.

תהליך מימוש הזכות

ה.2.א. הבקשה לגמלת שארי גמלאי תוגש בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית ויצורפו לה המסמכים הבאים: 1 .טופס בקשה לקבלת גמלת שארי גמלאי. 2 .צילום תעודת פטירה של הגמלאי. 3 .צילום תעודת זהות של השארים. 4 .אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחילופין המחאה )מבוטלת( בה מצויינים פרטי חשבון הבנק של האלמנה. ה.2.ב. לאחר קליטת הבקשה במת"ש, תיבדק הזכאות, ולפיה יחושב סכום הגמלה בהתאם להוראות נוהל זה.

הערת עריכה
חסר טופס הבקשה לגמלת זיקנה
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:49, 17 ביוני 2019 (IDT)

חשוב לדעת

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות