(תהליך מימוש הזכות)
 
(22 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = [[עובדים פלסטינים]] אשר הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים  ל[[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים|ביטוח פנסיוני]] זכאים, בהתקיים תנאים מסוימים,  לגמלת זקנה  בהגיעם לגיל פרישה
+
| מידע  = שארים של עובדים פלסטינים אשר הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים  ל[[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים|ביטוח פנסיוני]] זכאים, בהתקיים תנאים מסוימים,  לקצבת שארים לאחר פטירת העובד
|מידע 2= גיל הפרישה הנו גיל - 65 לגברים וגיל - 60 לנשים
+
|מידע 2= שארים של עובד פלסטיני הנם האלמן, האלמנה והיתומים כמפורט בהמשך
| חשוב = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| פיצוי =  סכום הקצבה הבסיסי  הנו מכפלת השכר הממוצע של העובד ב[[חדש:קצבת זיקנה (פנסיה) לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל#גובה הגמלה|אחוזי הפנסיה]] שצבר העובד ויכול היה  לצבור עד גיל הפרישה. האלמן או האלמנה והיתומים זכאים ל - 60% מסכום הקצבה הבסיסי
| פיצוי =  גובה הגמלה החודשית הנה מכפלת אחוז הפנסיה שהעובד צבר , כפול המשכורת חודשית ממוצעת
+
| חשוב =משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה  ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון  נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה  להקטין את גובה קצבת השארים ואף  לבטל את זכאותם של השארים  לקבלה
| חשוב =משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה  ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון  נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה  להקטין את גובה גמלת הזיקנה ואף  לבטל את זכאותו של העובד לקבלה
 
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palastinian_workers_monies_procedure/he/9.0.0005.pdf נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים] רשות האוכלוסין וההגירה
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palastinian_workers_monies_procedure/he/9.0.0005.pdf נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים] רשות האוכלוסין וההגירה
 
}}
 
}}
שורה 16: שורה 15:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[עובדים פלסטינים]]
 
 
| [[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים]]
 
| [[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים]]
 +
| [[חדש:קצבת שארים לשארי עובד פלסטיני אשר יצא לגמלאות (פנסיה) ונפטר]]
 +
| [[חדש:קצבת זיקנה (פנסיה) לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל]]'''טקסט מודגש'''
 
| [[חדש:משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים]]  
 
| [[חדש:משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים]]  
| [[חדש:גמלת נכות לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל]]
+
| [[חדש:קצבת נכות לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל]]
|[[תעסוקה וזכויות עובדים]]  
 
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
[[עובדים פלסטינים]]  אשר הועסקו כדין בישראל  ושולמו עבורם תגמולים ל[[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים|ביטוח פנסיוני ]]זכאים לגמלת זקנה  בהגיעם לגיל פרישה: גיל 65 לגברים וגיל  60 לנשים , בהתקיים תנאים מסויימים המפורטים בהמשך.
 
עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני  בהתאם  ל[[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה הכללי]]  או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם , בדומה לעובדים ישראלים.
 
* כספי הביטוח הפנסיוני  המופקדים בקופה ייעודית,  מיועדים בבוא העת  לשלם לעובדים הפלסטינים גמלת זיקנה  בהגיעם לגיל פרישה, וכן גמלת שארים וגמלת נכות.
 
* הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל מתנהלת על פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
 
* '''[[חדש:משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים| משיכה  מוקדמת]] של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה  ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון  נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה  להקטין את גובה גמלת הנכות ואף  לבטל את זכאותו של העובד לקבלה . עובד השוקל  להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה  מוזמן ליצור קשר עם  נציג עמותת עמותת  "קו לעובד"  מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בטלפון: 050-9099044 ,על מנת  לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 
* ערך זה מתמקד בגמלת הזיקנה לה זכאים עובדים פלסטינים שעבדו בישראל.
 
  
==מי נחשב שארים שלעובד פלסטיני שנפטר==
+
{{תבנית:הערת אזהרה לערכים בפורטל עובדים פלסטינים}}
1 .אלמן – מי שבמועד הפטירה היה בן זוגה של עובדת שנפטרה, וגרו ביחד שנה אחת
 
רצופה עד למועד הפטירה, או שהעובדת שנפטרה גרה עמו בסמוך לפטירתו וילדה לו
 
ילד לפני פטירתה;
 
2 .אלמנה – מי שבמועד הפטירה היתה בת זוגו של עובד שנפטר, וגרו ביחד שנה אחת
 
רצופה עד למועד הפטירה, או שהעובד שנפטר גר עמה בסמוך לפטירתו והיא ילדה לו
 
ילד לפני פטירתו;
 
3 .יתום – ילד של העובד שטרם מלאו לו 21 שנה, וכן ילד מעל גיל 21 שאינו עומד ברשות
 
עצמו, כפי שייקבע על ידי רופא מטעם מת"ש, וזאת כל עוד הוא אינו עומד ברשות עצמו;
 
לעניין זה, "אינו עומד ברשות עצמו" – מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת מצב
 
בריאותו ואין לו הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר, וזאת עם הגיעו לגיל 21 וכן במועד
 
הפטירה; רופא מטעם מת"ש יבחן את מצבו של הילד שאינו עומד ברשות עצמו אחת
 
לתקופה, לפי שיקול דעתו המלא של מת"ש, ובלבד שתקופה כאמור לא תעלה על חמש
 
שנים, והכל למעט אם קבע הרופא, מטעמים מיוחדים, שמצבו של הילד לא עתיד
 
להשתנות.
 
== מי זכאי? ==
 
'  שארי העובד יהיו זכאים לגמלת שארים, בכפוף לתנאי נוהל זה, אם התקיימו לגבי העובד
 
שנפטר כל התנאים הבאים:
 
1 .העובד צבר תקופת אכשרה כמפורט להלן:
 
א. 12 חודשי ביטוח רצופים לפחות לפני פטירתו, ובלבד שלא חלפו למעלה מ- 3
 
חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן לזכות העובד עד לפטירתו של העובד;
 
ב. אירעה הפטירה בשל מחלה או תאונה קודמת למועד ההצטרפות לקרן - 36
 
חודשי ביטוח רצופים לפני פטירתו, ובלבד שלא חלפו למעלה מ- 3 חודשים
 
ממועד ההפקדה האחרון לקרן לזכות העובד עד לפטירתו של העובד;
 
ג. עובד שחידש את ההפקדות לקרן לאחר הפסקה של עד 12 חודשים, וקודם צבר
 
תקופת אכשרה כאמור בפסקאות 1(ג()2()א( או )ב( לנוהל זה, חייב בצבירת
 
תקופת אכשרה נוספת ששווה לתקופת ההפסקה; ואולם, אם הפטירה נגרמה
 
ממחלה או תאונה שאירעה במהלך תקופת ההפסקה, יהיה העובד חייב
 
בתקופת אכשרה נוספת בת 36 חודשי ביטוח רצופים, ובלבד שלא חלפו
 
למעלה מ- 3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן לזכות העובד עד
 
לפטירתו של העובד;
 
ד. עובד שחידש את ההפקדות לקרן לאחר הפסקה של למעלה מ- 12 חודשים,
 
יהיה חייב בתקופת אכשרה מלאה כאמור בפסקאות )א( או )ב( לעיל, לפי
 
העניין;
 
* מאחר והזכאות לקצבה זיקנה תלויה  בצבירה של לפחות 120 חודשי ביטוח (ואם העובד משך את הכספים , יש לצבור 120 חודשי ביטוח ממועד  משיכת הכספים)  או בקיומה של קצבה מינימלית, '''משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה עלולה  לפגוע בזכותו של העובד לקבל בעתיד גמלת זיקנה''' . עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה  מוזמן ליצור קשר עם  נציג עמותת עמותת  "קו לעובד"  מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בטלפון: 050-9099044 ,על מנת  לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 
* זכאות לגמלה זקנה תהא בכפוף לכך שמיום הגשת הבקשה לקבלת גמלה יוכח למת"ש אחת לשישה חודשים לפחות אישור על היותו בחיים של הזכאי לגמלה. לצורך כך, נדרש העובד להתייצב אישית בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.
 
  
==גובה הגמלה==<!-- פסקה סו מוטמעת בערך "גמלת נכות לעובדים פלסטינים"-->
+
שארים של עובדים פלסטינים אשר הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים  ל[[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים|ביטוח פנסיוני]] זכאים, בהתקיים תנאים מסוימים,  לקצבת שארים לאחר פטירת העובד.
* הגמלה החודשית תעמוד על '''אחוז פנסיה כפול משכורת חודשית ממוצעת''':
+
* עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים להפרשות עבור [[חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים| ביטוח פנסיוני]] בהתאם ל[[צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק|צו ההרחבה הכללי]] או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים.
** '''אחוז הפנסיה'''-  
+
* כספי הביטוח הפנסיוני המופקדים בקופה ייעודית, מיועדים בבוא העת לשלם לעובדים הפלסטינים [[חדש:קצבת זיקנה (פנסיה) לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל| קצבת זיקנה ]] בהגיעם לגיל פרישה, וכן[[חדש:קצבתנכות לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל| לקצבת נכות]] אם אבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן שארי העובד זכאים לקצבת שארים כשהעובד נפטר]] או [[חדש:קצבת שארים לשארי עובד פלסטיני אשר יצא לגמלאות (פנסיה) ונפטר| כשהגמלאי נפטר]].
***אחוז פנסיה הנו החלק ה-12 של 2% עבור כל חודש ביטוח , כלומר העובד צובר 2% פנסיה עבור כל שנת עבודה מלאה. (למעט מי שהחל לעבוד לפני אפריל 1984 שלגביו אחוז הפנסיה יעמוד על 25%  על 10 שנות עבודה ראשונות)
+
* הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל מתנהלת על פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
***מי שהמשיך לעבוד לאחר גיל פרישה - אחוז הפנסיה הנו החלק ה -12 של 3%  עבור כל חודש ביטוח,כלומר העובד צובר 3%  עבור כל שנת עבודה מלאה.
+
* '''[[חדש:משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים| משיכה מוקדמת]] של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה  ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון  נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת השארים  ואף לבטל את זכאותם של השארים לקבלה. עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה  מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד"מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בכתובת דואר אלקטרוני: abed@kavlaoved.org.il,,על מנת  לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
*** בכל מקרה אחוז הפנסיה לא יעלה על 70% .
+
* ערך זה מתמקד בקצבת השארים לה זכאים שארי עובדים פלסטינים שעבדו בישראל ונפטרו.
**  '''משכורת חודשית ממוצעת''' - המשכורת החודשית הממוצעת הנה ממוצע השכר החודשי של העובד ב- 3 או ב- 5 שנים אחרונות, לפי הגבוה מביניהם, מוצמד לממוצע של השכר הממוצע במשק ב- 12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה.
 
** את אחוז הפנסיה יש להכפיל בשכר החודשי הממוצע של העובד
 
{{ דוגמה| 1=
 
* עובד פלסטיני עבד כדין בישראל במשך 20 שנה (240 חודשים) במהלכם הופקדו עבורו דמי תגמולים לביטוח פנסיוני כדין, ופרש מעבודתו בגיל 70.
 
* שכרו הממוצע החודשי של העובד עומד על 6,000 ש"ח .
 
* עבור 15 שנות עבודתו הראשונים (עד גיל 65) צבר העובד 2% פנסיה עבור כל שנת עבודה ובסה"כ  30% פנסיה.
 
* עבור 5 שנות עבודתו לאחר גיל הפרישה (החל מגיל 65 ועד גיל 70), צבר העובד 3% פנסיה לכל שנת עבודה ובסה"כ 15% פנסיה.
 
* סה"כ צבר העובד 45% פנסיה.  
 
* העובד זכאי לגמלת זיקנה  חודשית בגובה  2,700 ש"ח= 45%X6,000}}.
 
* סכום גמלת זקנה ישולם לעובד שזכאי לגמלה כאמור במשך כל ימי חייו, לרבות עבור חודש פטירתו.
 
  
=== פרישה מהעבודה לאחר גיל הפרישה===
+
==מי נחשב שארים של עובד פלסטיני שנפטר==
* לגבי עובד פלסטיני   שדחה את פרישתו מעבר לגיל הפרישה, ייתכנו 2 מצבים:
+
* כשארים של עובד פלסטיני שנפטר ייחשבו האלמן, האלמנה והיתומים בהתאם להגדרה הבאה:
**העובד צבר פנסיה בשיעור של70% לפחות במועד הפרישה – עובד זה יהיה זכאי להחזר סכום ההפקדות עבור תשלום חודשי, הצמודות למדד ממועד התשלום עד מועד ההחזר, ובלבד שצבר לפני תשלום חודשי זה פנסיה בשיעור של70% ;לעניין זה,"תשלום חודשי" - חודש שבו העובד עבד 8 ימי עבודה לפחות;
+
**'''אלמן ''' -כאלמן ייחשב בן זוגה של העובדת שנפטרה אשר גר עמה שנה אחת רצופה עד למועד פטירתה, או שהעובדת שנפטרה גרה עמו בסמוך לפטירתה  וילדה לו ילד לפני שנפטרה.
**העובד צבר פנסיה בשיעור נמוך מ- 70% במועד הפרישה עובד זה יהיה זכאי לחלק ה-12 של 3% עבור כל חודש ביטוח, כלומר העובד יצבור ר 3% עבור כל שנת עבודה מלאה, עד שיגיע ל 70% אחוז פנסיה.
+
**'''אלמנה''' כאלמנה תחשב בת זוגו של העובד שנפטר אשר גרה עמו שנת אחת רצופה למועד הפטירה, או שהעובד שנפטר גר עמה בסמוך לפטירתו והיא ילדה לו ילד לפני פטירתו.
 +
** '''יתום''' – ילד של העובד או העובדת שנפטר/ה אשר טרם מלאו לו 21 שנה, וכן ילד מעל גיל 21  אשר רופא מטעם אגף שירות למעסיקים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]] קבע שאינו עומד ברשות עצמו (מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת מצב בריאותו ואין לו הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר).
  
===סכום חד פעמי===
+
== מי זכאי? ==  
* עובד שצבר עד גיל הפרישה מעל ל-420 חודשי ביטוח  (35 שנה) יהיה זכאי לסכום חד-פעמי השווה למכפלת סך כל חודשי הביטוח העודפים, מעל 120 חודש כפול המשכורת החודשית הממוצעת כפול 6.25%.  
+
* שארי העובד יהיו זכאים לקצבת שארים כשהעובד נפטר,  אם '''העובד צבר תקופת אכשרה (תקופה שבמהלכה שולמו עבור העובד דמי תגמולים לביטוח פנסיוני)  כמפורט להלן''':
{{דוגמה | 1=
+
*#* העובד צבר לפחות 12 חודשי ביטוח רצופים לפני פטירתו - השארים יהיו זכאית לקצבת שארים אם שולמו  באופן רצוף עבור העובד דמי תגמולים לפנסיה לתקופה של לפחות שנה טרם פטירתו, ובלבד שלא חלפו למעלה מ-3חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה עד לפטירתו של העובד.
*עובד צבר 432 חודשי ביטוח (36 שנות עבודה בהם הופקדו עבור העובד דמי תגמולים לביטוח פנסיוני).
+
*#* אם העובד נפטר בשל מחלה או תאונה אשר ארעה לפני מועד הצטרפותו של העובד לביטוח הפנסיוני, על העובד לצבור 36 חודשי ביטוח רצופים לפני פטירתו, ובלבד שלא חלפו למעלה מ-3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן  הפנסיה עד לפטירתו של העובד-  במקרה זה  השארים יהיו זכאים לקצבת שארים, אם שולמו עבור העובד באופן רצוף דמי תגמולים לפנסיה במשך 3 שנים  טרם פטירתו.
* משכורתו החודשית הממוצעת של העובד הנה 6,000 ש"ח לחודש
+
*#* עובד שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של עד 12 חודשים, ולאחר מכן חידש את ההפקדות לקרן, וטרם הפסקת ההפקדות צבר את תקופת ההכשרה בהתאם לאמור למעלה, חייב בתקופת אכשרה נוספת באורך תקופת ההפסקה.  אם העובד נפטר בשל מחלה או תאונה  שאירעה במהלך תקופת ההפסקה, יהיה העובד חייב בתקופת אכשרה נוספת של  36 חודשי ביטוח רצופים, לאחר שחזר מתקופת ההפסקה, ובלבד שלא חלפו למעלה מ-3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן  הפנסיה ועד לפטירתו של העובד.
מספר חודשי הביטוח העודפים- 312 =432-120.
+
*#* עובד שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של למעלה מ-12 חודשים, ולאחר מכן חידש את ההפקדות לקרן, יהיה חייב בתקופת אכשרה כפי שמצוין  בשתי הפסקאות הראשונות.
* הסכום החד פעמי לו זכאי העובד הנו 117,000 ש"ח=312X6,000X6.25%}}
+
* זכאות לגמלה שארים  תהא בכפוף לכך שמיום הגשת הבקשה לקבלת גמלה יוכח לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, אחת לשישה חודשים לפחות אישור על היותו בחיים של הזכאי לגמלה. לצורך כך, נדרש שאיר העובד להתייצב אישית בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.
  
  {{הערת עריכה | האם חודשי הביטוח העודפים הם החודשים מעל 120 חודש? האם החישוב נכון? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 16:24, 12 ביוני 2019 (IDT) }}
+
==גובה הקצבה==<!-- פסקה זו מוטמעת בערך "קצבת נכות לעובדים פלסטינים"-->
 +
* סכום הקצבה הבסיסי  הנו מכפלת הנתונים הבאים:
 +
** המשכורת החודשית הממוצעת של העובד בעת פטירתו - שהנה  ה ממוצע השכר החודשי  של העובד ב-3 או ב-5  שנים אחרונות, לפי הגבוה מביניהם, מוצמד לממוצע של השכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה, כפול
 +
**[[חדש:קצבת זיקנה (פנסיה) לעובדים פלסטינים שעבדו בישראל#גובה הגמלה|אחוזי הפנסיה]] שצבר העובד עד למועד פטירתו בצירוף אחוזי הפנסיה שהעובד היה יכול לצבור עד גיל הפרישה.
 +
{{דוגמה| 1=
 +
* עד למועד פטירתו  צבר העובד 50% פנסיה (עבור 25 שנות עבודה) והיה יכול לצבור עד גיל הפרישה עוד 10% פנסיה ובסה"כ 60% פנסיה.
 +
* שכרו  החודשי  הממוצע של העובד טרם פטירתו  עמד על 6,000  ש"ח.
 +
*סכום הקצבה הבסיסי הנו    3,600 ש"ח= 6,000X60ֵ%}}
 +
* '''אלמנה''' -זכאית ל-60% מסכום הקצבה הבסיסי. אם היו לעובד שנפטר שתי אלמנות או יותר, תחולק בניהן הגמלה באופן שווה.
 +
{{ דוגמה|1=
 +
* בהתאם לדוגמה הקודמת האלמנה תהיה זכאית לקצבת שארים בגובה 2,160 ש"ח  =60%X3,600}}
 +
* '''אלמן'''- זכאי  ל - 60% מסכום הקצבה הבסיסי.
 +
*  '''יתומים''' -זכאים ל -60%  מסכום הקצבה הבסיסי בחלוקה שווה בין כל הילדים, ובכל מקרה לא יותר מ-30% לכל ילד. אם  חל שינוי במצב הילדים (כגון הגעה לגיל 21 או פטירה) יבוצע חישוב מחדש של הזכאות לשאר הילדים בהתאם לכללים אלה.
 +
*הזכאות לתחילת התשלום הנה עבור החודש שלאחר מועד פטירת העובד.
 +
*  אם העובד נפטר עקב תאונת עבודה  והשארים  זכאים מהביטוח הלאומי לגמלה  עקב [[תאונת עבודה לעובדים פלסטינים |תאונת העבודה]] או  שהעובד נפטר  עקב תאונת דרכים והשארים  זכאי לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לפי פקודת הנזיקין, אזי מסכום קצבת השארים יופחתו  הגמלה או הפיצויים  כאמור.
 +
{{הערת עריכה | גם האלמנה וגם היתומים זכאים ל60% מגובה הקצבה הבסיסי? | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 21:15, 17 ביוני 2019 (IDT) }}
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
ה.2.א. הבקשה לגמלת שארי גמלאי תוגש בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית ויצורפו לה
+
* הבקשה לקצבת שארי גמלאי תוגש בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית ויצורפו לה המסמכים הבאים:
המסמכים הבאים:
+
** טופס בקשה לקבלת קצבת שארי גמלאי. -את הטופס ניתן לקבל בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית.
1 .טופס בקשה לקבלת גמלת שארי גמלאי.
+
**.צילום תעודת פטירה של העובד.
2 .צילום תעודת פטירה של הגמלאי.
+
**צילום תעודת זהות של השארים.
3 .צילום תעודת זהות של השארים.
+
**.אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחלופין המחאה (צ'ק) מבוטלת בה מצויינים פרטי חשבון הבנק של האלמן/נה.
4 .אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחילופין המחאה )מבוטלת(
+
לאחר קליטת הבקשה ב אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה תיבדק הזכאות, וסכום הגמלה ייחושב בהתאם לאמור למעלה.
בה מצויינים פרטי חשבון הבנק של האלמנה.
 
ה.2.ב. לאחר קליטת הבקשה במת"ש, תיבדק הזכאות, ולפיה יחושב סכום הגמלה בהתאם
 
להוראות נוהל זה.
 
  
{{הערת עריכה | חסר טופס הבקשה לגמלת זיקנה | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 18:49, 17 ביוני 2019 (IDT) }}
+
{{הערת עריכה | חסר טופס הבקשה לקצבת שארים | חתימה = [[משתמש:סיגל רונן-כץ|סיגל רונן-כץ]] ([[שיחת משתמש:סיגל רונן-כץ|שיחה]]) 18:49, 17 ביוני 2019 (IDT) }}
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
שורה 118: שורה 79:
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#ארגוני סיוע}}
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 +
{{הטמעת כותרת| תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#גורמי ממשל}}
  
 
+
== פסקי דין ==  
== פסקי דין ==
+
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#פסקי דין}}
 
 
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palastinian_workers_monies_procedure/he/9.0.0005.pdf נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים] רשות האוכלוסין וההגירה
 +
{{הטמעת כותרת|תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים#חקיקה ונהלים}}
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
+
{{הטמעת כותרת| תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים# הרחבות ופרסומים}}
 
+
<!--
== תודות ==
+
== תודות ==-->
 
 
 
 
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
[[קטגוריה:עובדים פלסטינים]]
+
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה: העסקת עובדים פלסטינים]]
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
 
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]
 
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]
 
[[קטגוריה:פרישה]]
 
[[קטגוריה:פרישה]]
[[קטגוריה:קצבת זיקנה]]
+
[[קטגוריה: קצבת שארים]]

גרסה אחרונה מ־19:48, 2 בפברואר 2020

הקדמה:

שארים של עובדים פלסטינים אשר הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים, בהתקיים תנאים מסוימים, לקצבת שארים לאחר פטירת העובד
שארים של עובד פלסטיני הנם האלמן, האלמנה והיתומים כמפורט בהמשך
סכום הקצבה הבסיסי הנו מכפלת השכר הממוצע של העובד באחוזי הפנסיה שצבר העובד ויכול היה לצבור עד גיל הפרישה. האלמן או האלמנה והיתומים זכאים ל - 60% מסכום הקצבה הבסיסי
משיכה של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת השארים ואף לבטל את זכאותם של השארים לקבלה
למידע נוסף ראו נוהל גמלאות לעובדים פלסטינים רשות האוכלוסין וההגירה


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים במובלעות הישראליות ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

שארים של עובדים פלסטינים אשר הועסקו כדין בישראל ושולמו עבורם תגמולים לביטוח פנסיוני זכאים, בהתקיים תנאים מסוימים, לקצבת שארים לאחר פטירת העובד.

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין זכאים להפרשות עבור ביטוח פנסיוני בהתאם לצו ההרחבה הכללי או בהתאם להסכם הקיבוצי שחל עליהם, בדומה לעובדים ישראלים.
 • כספי הביטוח הפנסיוני המופקדים בקופה ייעודית, מיועדים בבוא העת לשלם לעובדים הפלסטינים קצבת זיקנה בהגיעם לגיל פרישה, וכן לקצבת נכות אם אבדו את כושר עבודתם בשל מצבם הרפואי. כמו כן שארי העובד זכאים לקצבת שארים כשהעובד נפטר]] או כשהגמלאי נפטר.
 • הקופה הייעודית לעובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל מתנהלת על פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות" לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה, וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
 • משיכה מוקדמת של הכספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת השארים ואף לבטל את זכאותם של השארים לקבלה. עובד השוקל להגיש בקשה למשיכה מוקדמת של הכספים לפני גיל פרישה מוזמן ליצור קשר עם נציג עמותת עמותת "קו לעובד"מר עבד אלחלים דארי عبد الحليمداري בכתובת דואר אלקטרוני: abed@kavlaoved.org.il,,על מנת לקבל ייעוץ בטרם משיכת הכספים.
 • ערך זה מתמקד בקצבת השארים לה זכאים שארי עובדים פלסטינים שעבדו בישראל ונפטרו.

מי נחשב שארים של עובד פלסטיני שנפטר

 • כשארים של עובד פלסטיני שנפטר ייחשבו האלמן, האלמנה והיתומים בהתאם להגדרה הבאה:
  • אלמן -כאלמן ייחשב בן זוגה של העובדת שנפטרה אשר גר עמה שנה אחת רצופה עד למועד פטירתה, או שהעובדת שנפטרה גרה עמו בסמוך לפטירתה וילדה לו ילד לפני שנפטרה.
  • אלמנה – כאלמנה תחשב בת זוגו של העובד שנפטר אשר גרה עמו שנת אחת רצופה למועד הפטירה, או שהעובד שנפטר גר עמה בסמוך לפטירתו והיא ילדה לו ילד לפני פטירתו.
  • יתום – ילד של העובד או העובדת שנפטר/ה אשר טרם מלאו לו 21 שנה, וכן ילד מעל גיל 21 אשר רופא מטעם אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה קבע שאינו עומד ברשות עצמו (מי שאינו מסוגל לכלכל עצמו מחמת מצב בריאותו ואין לו הכנסה מעבודה או מכל מקור אחר).

מי זכאי?

 • שארי העובד יהיו זכאים לקצבת שארים כשהעובד נפטר, אם העובד צבר תקופת אכשרה (תקופה שבמהלכה שולמו עבור העובד דמי תגמולים לביטוח פנסיוני) כמפורט להלן:
   • העובד צבר לפחות 12 חודשי ביטוח רצופים לפני פטירתו - השארים יהיו זכאית לקצבת שארים אם שולמו באופן רצוף עבור העובד דמי תגמולים לפנסיה לתקופה של לפחות שנה טרם פטירתו, ובלבד שלא חלפו למעלה מ-3חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה עד לפטירתו של העובד.
   • אם העובד נפטר בשל מחלה או תאונה אשר ארעה לפני מועד הצטרפותו של העובד לביטוח הפנסיוני, על העובד לצבור 36 חודשי ביטוח רצופים לפני פטירתו, ובלבד שלא חלפו למעלה מ-3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה עד לפטירתו של העובד- במקרה זה השארים יהיו זכאים לקצבת שארים, אם שולמו עבור העובד באופן רצוף דמי תגמולים לפנסיה במשך 3 שנים טרם פטירתו.
   • עובד שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של עד 12 חודשים, ולאחר מכן חידש את ההפקדות לקרן, וטרם הפסקת ההפקדות צבר את תקופת ההכשרה בהתאם לאמור למעלה, חייב בתקופת אכשרה נוספת באורך תקופת ההפסקה. אם העובד נפטר בשל מחלה או תאונה שאירעה במהלך תקופת ההפסקה, יהיה העובד חייב בתקופת אכשרה נוספת של 36 חודשי ביטוח רצופים, לאחר שחזר מתקופת ההפסקה, ובלבד שלא חלפו למעלה מ-3 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה ועד לפטירתו של העובד.
   • עובד שהפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה לתקופה של למעלה מ-12 חודשים, ולאחר מכן חידש את ההפקדות לקרן, יהיה חייב בתקופת אכשרה כפי שמצוין בשתי הפסקאות הראשונות.
 • זכאות לגמלה שארים תהא בכפוף לכך שמיום הגשת הבקשה לקבלת גמלה יוכח לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, אחת לשישה חודשים לפחות אישור על היותו בחיים של הזכאי לגמלה. לצורך כך, נדרש שאיר העובד להתייצב אישית בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.

גובה הקצבה

 • סכום הקצבה הבסיסי הנו מכפלת הנתונים הבאים:
  • המשכורת החודשית הממוצעת של העובד בעת פטירתו - שהנה ה ממוצע השכר החודשי של העובד ב-3 או ב-5 שנים אחרונות, לפי הגבוה מביניהם, מוצמד לממוצע של השכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה בקשה לתשלום קצבה, כפול
  • אחוזי הפנסיה שצבר העובד עד למועד פטירתו בצירוף אחוזי הפנסיה שהעובד היה יכול לצבור עד גיל הפרישה.
דוגמה
 • עד למועד פטירתו צבר העובד 50% פנסיה (עבור 25 שנות עבודה) והיה יכול לצבור עד גיל הפרישה עוד 10% פנסיה ובסה"כ 60% פנסיה.
 • שכרו החודשי הממוצע של העובד טרם פטירתו עמד על 6,000 ש"ח.
 • סכום הקצבה הבסיסי הנו 3,600 ש"ח= 6,000X60ֵ%
 • אלמנה -זכאית ל-60% מסכום הקצבה הבסיסי. אם היו לעובד שנפטר שתי אלמנות או יותר, תחולק בניהן הגמלה באופן שווה.
 • דוגמה
  • בהתאם לדוגמה הקודמת האלמנה תהיה זכאית לקצבת שארים בגובה 2,160 ש"ח =60%X3,600
 • אלמן- זכאי ל - 60% מסכום הקצבה הבסיסי.
 • יתומים -זכאים ל -60% מסכום הקצבה הבסיסי בחלוקה שווה בין כל הילדים, ובכל מקרה לא יותר מ-30% לכל ילד. אם חל שינוי במצב הילדים (כגון הגעה לגיל 21 או פטירה) יבוצע חישוב מחדש של הזכאות לשאר הילדים בהתאם לכללים אלה.
 • הזכאות לתחילת התשלום הנה עבור החודש שלאחר מועד פטירת העובד.
 • אם העובד נפטר עקב תאונת עבודה והשארים זכאים מהביטוח הלאומי לגמלה עקב תאונת העבודה או שהעובד נפטר עקב תאונת דרכים והשארים זכאי לפיצויים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים או לפי פקודת הנזיקין, אזי מסכום קצבת השארים יופחתו הגמלה או הפיצויים כאמור.
 • הערת עריכה
  גם האלמנה וגם היתומים זכאים ל60% מגובה הקצבה הבסיסי?
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 21:15, 17 ביוני 2019 (IDT)

  תהליך מימוש הזכות

  • הבקשה לקצבת שארי גמלאי תוגש בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית ויצורפו לה המסמכים הבאים:
   • טופס בקשה לקבלת קצבת שארי גמלאי. -את הטופס ניתן לקבל בלשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית.
   • .צילום תעודת פטירה של העובד.
   • צילום תעודת זהות של השארים.
   • .אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחלופין המחאה (צ'ק) מבוטלת בה מצויינים פרטי חשבון הבנק של האלמן/נה.
  • לאחר קליטת הבקשה ב אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה תיבדק הזכאות, וסכום הגמלה ייחושב בהתאם לאמור למעלה.
  הערת עריכה
  חסר טופס הבקשה לקצבת שארים
  הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 18:49, 17 ביוני 2019 (IDT)

  חשוב לדעת

  ארגוני סיוע

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

  גורמי ממשל

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

  פסקי דין

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

  חקיקה ונהלים

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים

  הרחבות ופרסומים

  תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטיניםתשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים