אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

רכישת ביטוח בריאות דרך חברות הביטוח נועדה להרחיב את השירותים המגיעים למבוטח במסגרת סל הבריאות וקופות החולים
המבוטח יכול לרכוש את הכיסויים הרצויים לו בלבד ואינו נדרש לרכוש כיסויים שאינם דרושים לו
מומלץ לפנות ליותר מחברת ביטוח אחת לצורך קבלת הצעה לביטוח
 • חברות ביטוח מסחריות מאפשרות רכישת כיסויים למקרים רפואיים, שיכולים להוסיף על הכיסויים הניתנים במסגרת סל הבריאות ובמסגרת ביטוח משלים בקופות החולים (שב"ן).
 • סוגי הכיסויים במסגרת ביטוח הבריאות של חברות הביטוח נחלקים לשלושה:
  • כיסוי מוסף - כיסוי שאינו כלול בסל הבסיסי או בשב"ן, כגון ביטוח סיעודי.
  • כיסוי תחליפי - כיסוי המחליף את השירותים הכלולים בסל הבריאות או בשב"ן, כגון כיסוי עבור ניתוחים. כיסוי מסוג זה אף מרחיב את השירותים הכלולים בסל הבסיסי, כגון כיסוי עבור השתלות, גם במקרים שאינם מכוסים בסל הבסיסי.
  • כיסוי משלים - כיסוי זה משלים כיסויים הניתנים בסל הבריאות או בשב"ן. במקרה זה, חברת הביטוח משלמת למבוטח את סכום הכיסוי, בקיזוז התשלומים שקיבל מקופת החולים. לכן, לצורך מימוש הזכויות, יש לפנות גם לקופת החולים וגם לחברת הביטוח, שמשלמת רק את החלק שקופת החולים לא שילמה.
טיפ
 • במסגרת הביטוח הפרטי, יכול כל אדם לרכוש את הביטוח הרצוי עבורו, כאשר הפרמיה (התשלום השנתי המשולם לחברת הביטוח) ייקבעו על פי נתוניו האישיים של המבוטח וסוג הכיסוי הנבחר.
 • בניגוד לביטוח הרפואי במסגרת השב"ן, חברות הביטוח רשאיות לסרב לבטח מועמד בשל מצבו.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לחברות הביטוח השונות, באופן ישיר או באמצעות סוכן ביטוח מורשה, בבקשה להצעה לביטוח.
 • מומלץ לפנות ליותר מחברת ביטוח אחת כדי שניתן יהיה להשוות בין ההצעות.
 • אם אדם משתייך לארגון מסוים (כגון מקום עבודה או ארגון עובדים), מומלץ לבדוק את האפשרות להצטרפות לחדש:ביטוח בריאות קבוצתי. לפרטים ראו בסעיף הבא.
טיפ
טרם רכישת הביטוח, מומלץ לבדוק באתר הר הביטוח של משרד האוצר אילו ביטוחים קיימים על שמכם, כדי להימנע מרכישת ביטוחים כפולים.

שלבי ההליך

בחירת סוג הביטוח הרצוי

 • באופן כללי, קיימים שני סוגים של ביטוחי בריאות המוצעים על ידי חברות הביטוח:
  • ביטוח בריאות פרט - ביטוח בריאות אישי בו המבוטח מתקשר עם חברת הביטוח באופן ישיר או באמצעות סוכן ביטוח, בתנאים אחידים לכל המבוטחים (למעט חריגים), לרוב למשך כל ימי חייו.
  • ביטוח בריאות קבוצתי - ביטוח המוצע לקבוצה של לפחות 50 חברים בעלי מכנה משותף (עובדים במקום עבודה, חברים בארגון) בתנאים ייחודיים, ולמשך תקופה קצרה יחסית.
 • לפרטים נוספים אודות סוגי הביטוחים ראו חדש:ביטוח בריאות פרט וחדש:ביטוח בריאות קבוצתי.
 • מומלץ לבדוק האם קיימת אפשרות לרכישת ביטוח בריאות קבוצתי, טרם ההחלטה על הצטרפות לביטוח.

בחירת הכיסויים הרצויים

חיתום וגילוי נאות

 • בשלב הבא, ולצורך הוצאת הצעת ביטוח, מרבית פוליסות הפרט דורשות תהליך של חיתום. החיתום הוא תהליך שבו חברת ביטוח בוחנת את מאפייני הסיכון של מועמד לביטוח לפני שהיא מבטחת אותו.
 • תהליך החיתום יעשה לרוב באמצעות שאלון למועמד אודות מצבו האישי, גילו, עיסוקו, מצבו הבריאותי (הצהרת בריאות), תחביביו, הרגלי עישון ועוד.
 • לעתים דורשת חברת הביטוח מהמועמד להציג בפניה גם מסמכים רפואיים או להיבדק בידי רופא מטעמה.
 • כתוצאה מתהליך החיתום, חברת הביטוח עשויה לסרב לקבל מועמד, או לקבלו בתנאים מסוימים, כגון תשלום פרמיה מוגדלת.
 • במסגרת הליך החיתום, המועמד לביטוח נדרש להקפיד למסור מידע מלא ומדויק ככל הניתן.
 • חברת ביטוח שגילתה כי מבוטח מסר מידע חלקי או כוזב רשאית לבטל את חוזה הביטוח, ועשויה להיות פטורה, באופן חלקי או לחלוטין, מתשלומי ביטוח עם קרות מקרה ביטוח. לפרטים נוספים ראו חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה לביטוח בריאות וכן חדש:ביטול חוזה ביוזמת חברת הביטוח ותשלום תגמולי ביטוח.
טיפ

עדכון פוליסות הבריאות מדי שנתיים

 • כיום, מרבית פוליסות הביטוח המשווקות (למעט פוליסות קבוצתיות) נערכות למשך כל חיי המבוטח.
 • החל מיום 01.02.2016, נקבע כי ביטוחי הבריאות המשווקים לצרכנים יתחדשו מדי שנתיים מאליהם, לכל משך חיי המבוטח, ויתעדכנו בהתאם להתפתחויות בתחום.
 • לאחר שנתיים, אם לא יבוצעו שינויים מהותיים בתעריף או בתנאי הביטוח, יחודש הביטוח באופן אוטומטי, ללא בחינה מחודשת של מצבם הרפואי של המבוטחים.
 • בנוסף, עבור מבוטחים אשר אינם מעוניינים בחידוש, קיימת האפשרות לבטל את הביטוח רטרואקטיבית, כך שהביטול יחול מהמועד בו הפוליסה חודשה, והמבוטחים יהיו זכאים לקבל את דמי הביטוח ששילמו בעבור התקופה שממועד החידוש ועד הביטול.
 • במקרה שיבוצעו שינויים מהותיים בתנאי הפוליסה, תידרש הסכמתם המפורשת של המבוטחים לחידוש החוזה.
 • אם לא ניתנה הסכמת המבוטחים לחידוש, או במקרה שחברת הביטוח לא הצליחה להשיג כל תשובה מהם, הפוליסה תבוטל.
 • לפרטים נוספים ראו חדש:הודעה על חידוש ושינויים בפוליסת בריאות פרט.
שימו לב
 • האמור חל רק על פוליסות לביטוח בריאות שהופקו החל מ-1 בפברואר 2016.
 • עם זאת, חברת הביטוח מחויבת לפנות לבעלי פוליסות שהופקו קודם לכן וליידע אותם בדבר האפשרות לעבור לפוליסה חדשה, אשר תתחדש מדי שנתיים.

צירוף לפוליסת הביטוח

 • אדם אינו יכול לבטח אדם אחר בביטוח בריאות, ללא הסכמה בכתב של האדם אותו מבוקש לבטח. ראו הכרעת המפקח על הביטוח בעניין זה מיום 15.11.1999.
 • צירוף קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס ייעשה בהסכמת האפוטרופוס.
 • כאשר מצרפים לביטוח כמה בני משפחה אחת, יש לנהל הליך חיתום נפרד עבור כל אחד מבני המשפחה באמצעות מתן הצהרות בריאות נפרדות. ראו הכרעת המפקח על הביטוח בעניין זה מיום 29.05.2002.
 • כאשר חברת ביטוח מעוניינת לצרף מבוטח לתכנית ביטוח מורחבת אשר יש לה עלות כספית נוספת עבור המבוטח, עליה לקבל הסכמה מפורשת מהמבוטח לצירוף לתכנית. חברת הביטוח אינה יכולה להסתפק בשליחת הודעה ומתן אפשרות למבוטח לבקש שלא לצרפו לתכנית. ראו הכרעת המפקח על הביטוח בעניין זה מיום 29.05.2002.

ביטול פוליסת הביטוח

 • מבוטח המעוניין לבטל את פוליסת הביטוח שברשותו, ישלח הודעה בכתב לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח עמו הוא התקשר לצורך רכישת הפוליסה.
 • בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ניתן לשלוח את ההודעה בדואר אלקטרוני, באיזור האישי באתר האינטרנט של חברת הביטוח, בשיחת טלפון, בפקס ובדרכים נוספות שהגדירה חברת הביטוח.
 • פוליסת הביטוח תתבטל בתוך 3 ימים מהיום בו נמסרה הודעת הביטול.
 • בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, על חברת הביטוח לשלוח אישור מיידי על קבלת הודעת הביטול. במקרה שנדרשים תיקונים להודעה, על חברת הביטוח להודיע על כך למבוטח בתוך 3 ימים מיום שקיבלה את ההודעה לביטול.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים