הקדמה:

מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים
אגף שירות למעסיקים יבצע חישוב של פירוט התשלומים הסוציאליים והניכויים מהשכר שעל המעסיק לשלם דרך אגף שירות למעסיקים וישלח‏ למעסיק הודעת תשלום
על‏ המעסיק‏ לשלם‏ לעובד‏ את‏ שכר הנטו‏ החודשי על פי הדין ואת התשלומים המשולמים באמצעות אגף שירות למעסיקים עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים
לאחר התשלום ינפיק אגף שירות למעסיקים תלוש שכר ובול בריאות עבור העובד ועל המעסיק לתת לעובד את תלוש השכר


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.
הערת עריכה
צריך לפצל לכמה ערכים נפרדים: הגשת דוח, תשלום השכר וניכויים - אלנ 3 דברים שונים. אולי תשלום השכר לבד לא מצדיק ערך עצמאי אבל השניים האחרים הם עצמאיים חלוטין ולא תלויים אחד בשני
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:02, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים.

 • אגף שירות למעסיקים יבדוק ‏את‏ דיווח המעסיק ‏ביומן‏ ההעסקה וישלח‏ למעסיק ‏את פירוט התשלומים הסוציאליים והניכויים מהשכר שעל המעסיק לשלם דרך אגף שירות למעסיקים, כפי שמפורט בהמשך
 • על‏ המעסיק‏ לשלם‏ לעובד‏ ישירות את‏ שכר הנטו‏ החודשי עד היום -9 של החודש העוקב בהתאם לדין ואת התשלומים המשולמים באמצעות אגף שירות למעסיקים עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • לאחר ‏‏קליטת‏ התשלום‏ באגף שירות למעסיקים,‏ יפיק אגף שירות למעסיקים תלוש שכר וכן‏ אישור ‏על‏ תשלום ‏‏בול‏ בריאות עבור העובד. על המעסיק למסור לעובד את תלוש השכר.
 • אי עמידה בחובת הדיווח,אי ביצוע תשלומים והגשת דיווחים כוזבים מהווים הפרה של תנאי היתר ההעסקה ועלולים להביא לביטולו או סיוגו או לסירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה ולאחריה עריכת שימוע בכתב למעסיק.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

התשלומים הסוציאליים והניכויים מהשכר שעל המעסיק לשלם דרך אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה

הערת עריכה
זה צריך להיות ערך נפרד
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:02, 16 באוקטובר 2019 (IDT)
 • כאמור, בהתבסס על נתוני ההעסקה שהמעסיק שלח למדור תשלום, ייחשב אגף שירות למעסיקים את סכום התשלומים הסוציאליים והניכויים מהשכר שעל המעסיק לשלם דרך אגף שירות למעסיקים, וישלח למעסיק הודעת תשלום.
 • ההפרשות והניכויים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם באמצעות אגף שירות למעסיקים הם כדלקמן:
  • ניכוי מס הכנסה - המעסיק ינכה משכרו של העובד הפלסטיני מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ו נקודות הזיכוי להם זכאי העובד ויעיר את התשלומים באמצעות אגף שירות למעסיקים. למידע נוסף ראו: חדש:ניכוי מס הכנסה מעובדים פלסטינים.
  • ניכוי ביטוח לאומי- מעסיק המעסיק עובד פלסטיני בישראל ישלם את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי באמצעות מדור תשלום.מעסיק המעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות, או מעסיק עובד פלסטיני באזור יהודה ושומרון יישלם תשלומי הביטוח ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו :חדש:דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים.
  • ביטוח פנסיוני והפרשות לפיצויים- המעסיק ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות אגף שירות למעסיקים, למידע נוסף ראו: חדש:ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים.
  • ביטוח בריאות- המעסיק מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ש"ח עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים. למידע נוסף ראו:רשות האוכלוסין וההגירה, חדש:ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים.
  • היטל השוואה - המעסיק ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בהיטל ההשוואה, הנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי, באמצעות אגף שירות למעסיקים, למידע נוסף ראו: חדש:היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל.
  • תמורת חופשה - עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי. המעסיק יישלם את התשלום עבור תמורת חופשה באמצעות אגף שירות למעסיקים. למידע נוסף ראו: חדש:תשלום חופשה לעובדים פלסטינים.
  • מס ארגון-מעסיק ינכה משכרו של עובד פלסטיני דמי טיפול ארגוני בשיעור 0.75% מהשכר החודשי של העובד ועד לסכום מקסימלי של 130.98 ש"ח, ויעביר תשלומים אלה באמצעות אגף שירות למעסיקים. עד לשכר ינואר 2019 הועברו סכומי הגבייה להסתדרות החדשה בלבד. החל משכר חודש פברואר2019 מועברים סכומי הגבייה גם להסתדרות הלאומית לגבי עובדים שדווחו כי זהו הארגון היציג שלהם. למידע נוסף ראו: חדש:ניכויים מותרים משכר עובד פלסטיני.
  • עמותה לקידום ענף הבניין-מעסיק המעסיק עובדים בענף הבניה, אשר ההסכם הקיבוצי מיום 29 ביוני 2015 בין התאחדות בוני הארץ לבין ההסתדרות חל עליו, יפריש מכספו 0.80% משכר העובדים הפלסטינים בענף הבניין עבור עמותה לקידום ענף הבניין וישלם תשלום זה באמצעות אגף שירות למעסיקים.
 • למידע נוסף ראה: ריכוז הפרשות וניכויים משכר העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל, לפי ענפים- מאי 2019
 • המעסיק ישלם את סך התשלומים בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.

שלבי ההליך

 • המעסיק יעביר מדי חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה דיווח אמת אודות השכר והנוכחות של כל עובד פלסטיני. הדיווח כולל פירוט ימי עבודה, שעות עבודה, תעריף שעת עבודה, ימי חג, ימי שימחה ואבל, ימי חופשה, ימי מחלה, שכר בסיס, נסיעות, מקדמות, שעות נוספות, מענקים, הבראה, ביגוד, חלף קרן השתלמת ועוד. המעסיק יעביר את הדיווח עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה . לפירוט והסבר לגבי מבנה דו"ח העסקה לחץ כאן
 • אגף שירות למעסיקים יוודא שלמעסיק יש רישיון להעסקת העובדים אשר מופיעים בקובץ ההעסקה ויבדוק שהעובדים הועסקו במשרה מלאה בהתאם לרישיון העסקתם וששכרם מותאם לשכר המינימום בענף בו הם הועסקו .
 • אם נתוני קובץ העסקה נמצאו לא תקינים, ישלח אגף שירות למעסיקים הודעה למעסיק עם פירוט הערות או שגיאות קליטה, בקשה להתייחס לעובדים ללא דווח שכר ודרישה למתן הסבר בנוגע להעסקה חלקית של עובדים. אם העובד נעדר מהעבודה עקב מחלה/תאונת עבודה/שהות בחו"ל , על המעסיק להגיש לאגף שירות למעסיקים באופן מיידי מסמכים התומכים בכך.
 • לאחר קבלת כל הנתונים, יבצע אגף שירות למעסיקים חישוב של ההפרשות והניכויים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם באמצעות אגף שירות למעסיקים, כפי שפורט למעלה.
 • ביום העסקים הבא, לאחר קבלת קובץ ההעסקה המלא והתקין, ישלח אגף שירות למעסיקים הודעת תשלום למעסיק באמצעות הדואר האלקטרוני. הודעת התשלום תכלול פירוט של השכר ברוטו, הניכויים והשכר נטו שעל המעסיק לשלם לעובד ופירוט של סך ההפרשות והניכויים שעל המעסיק להעביר לאגף שירות למעסיקים עבור כל עובד ועובד ובסה"כ עבור כלל העובדים.
 • על המעסיק‏ לשלם‏ לעובד‏ את‏ שכר הנטו‏ החודשי, כפי שמופיע בהודעת אגף שירות למעסיקים עד היום -9 של החודש העוקב בהתאם לדין. המעסיק רשאי לשלם את שכרו של העובד במזומן, בצ'ק או על פי הסכמת העובד בכתב, באמצעות העברה בנקאית לבנק ברשות הפלסטינית.
 • את סך ההפרשות והניכויים שעל המעסיק להעביר לאגף שירות למעסיקים, בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים, ישלם המעסיק באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים. אגף שירות למעסיקים יעביר את התשלומים לרשויות הרלוונטיות (מס הכנסה וביטוח לאומי).
 • אחר קליטת התשלום, אגף שירות למעסיקים יפיק למעסיק חבילת זכאות הכוללת: דף חשבון, דו"ח גיליון אימות דיווח, דו"ח גיליון תשלומים, תלושי שכר וכן אישור על תשלום ‏‏בול‏ בריאות עבור העובד. תלוש השכר מפרט את מרכיבי השכר של העובד כפי שדווח על ידי המעסיק.
 • מעסיק, המשלם גם את שכר הנטו לעובדיו באמצעות אגף שירות למעסיקים ( נכון לשנת 2019 קיימים 2,300 עובדים אשר כל השכר שלהם משולם באמצעות אגף שירות למעסיקים) נדרש לאמת את נתוני השכר שחושבו לעובדים ולשלם את מלוא השכר לאגף שירות למעסיקים באמצעות התשלומים לא יאוחר מיום ה-8 לחודש. לאחר קבלת האישור על ביצוע התשלום באתר יעביר אגף שירות למעסיקים את השכר לחשבונות הבנק של העובדים ברשות הפלסטינית.

ערעור

חשוב לדעת

 • על גביית גמול עבודה בידי הממונה יחולו הוראות פקודת המסים (גביה), כאילו היה מס, וניתן לגבותו גם בדרך של תובענה אזרחית. לא שולם גמול עבודה או מקצתו לממונה במועד שנקבע לכך בכללים לפי סעיף קטן (א), יחולו לגביו הוראות פרק י"ד לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, בשינויים המחויבים, כאילו היה מס ערך מוסף (סעיף 1יז לחוק)
הערת עריכה
WTF? - מה אני אמור להבי מזה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 10:06, 16 באוקטובר 2019 (IDT)

ארגוני סיוע


פסקי דין


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

תבנית:הטמעת עותרת

תודות