תבנית:זכות/תחילת טור ימני

עובדת רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה
במקרים מסוימים זכאי גם בן-הזוג לנצל זכות זו
הזכות ניתנת גם לאחד משני הורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על-פי בחירתם
אורך החל"ת הינו רבע מהתקופה שבהם עבדה אצל אותו מעביד, אך לא יותר משנה מיום הלידה
אין לפטר עובדת בתקופת החל"ת ובמשך 60 יום מתום החל"ת אלא בהיתר מאת משרד התמ"ת
במידה שעובדת פוטרה שלא כדין בתקןפת החל"ת או במשך 60 יום לאחר תקופת החל"ת, היא זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק

תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • עובדת, שיצאה לחופשת לידה, רשאית לקחת חופשת ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה שאורכה רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
 • זכות זו נתונה גם לעובד, אשר בת זוגו לא נעדרה מכח זכות זו ובלבד שהתקיימו בו אחד מאלה:
  1. בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך להעדרותו.
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 • תקופת החל"ת כאמור לעיל חופפת את התקופה של 12 השבועות ללא תשלום, המהווים חלק מ-26 שבועות חופשת הלידה.
 • אם עובד/ת, שיצא/ה לחל"ת, חזר/ה לעבודה או הביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה לפני תום התקופה, אסור למעביד לדחות את חזרתו/ה לעבודה ביותר מארבעה שבועות מיום שהתיצב/ה לעבודה או שהביע/ה את רצונו/ה לחזור לעבודה.
 • למעביד אסור לפטר עובדים בתקופת חל"ת לאחר חופשת לידה ובמשך 60 יום לאחר חזרתם מהחל"ת
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • אם המעביד רוצה לפטר עובדת בתקופה זו, עליו להגיש בקשה להיתר לשר התמ"ת. השר ייתן היתר רק אם שוכנע כי הפיטורים אינם בקשר ללידה, או להיעדרות.

מי זכאי?

 • עובדת שיצאה לחופשת לידה;
 • עובד אשר בת זוגו לא נעדרה מכח זכות זו ובלבד שהתקיימו בו אחד מאלה:
  1. בת זוגו הועסקה כעובדת לפחות 6 חודשים בסמוך להעדרותו;
  2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 • הורים מיועדים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים - ההטבה תינתן לאחד משני ההורים לפי בחירתם.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדים להודיע למעביד על כוונתם לצאת לחל"ת.
 • במידה ועובדת פוטרה שלא כדין במהלך החל"ת או 60 יום לאחר החל"ת, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובדת זכאית לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות להן העובדת היתה זכאית, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובדת מעולם לא פוטרה.

חשוב לדעת

 • בעד החודשיים הראשונים מתום תשלום גמלת דמי הלידה חלה חובת תשלום דמי הביטוח לביטוח לאומי על המעסיק. המעסיק יוכל לקזז את סכום דמי הביטוח מהתשלומים שעליו להעביר לעובדת. בעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על העובדת ועליה להסדיר את התשלום בסניף הביטוח לאומי שבאזור מגוריה.
 • חובת תשלום דמי ביטוח לביטוח לאומי בעד החופשה ללא תשלום תחול על העובדת רק עבור חודשים מלאים בהם שהתה בחופשה ללא תשלום. לא תחול על העובדת חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה או בעד חודש שבמהלכו חזרה לעבודה אפילו ליום אחד.


ארגוני סיוע

ראי ארגוני סיוע לנשים בדף ארגוני סיוע לתעסוקה.

גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופירסומים

מקורות

 • המידע המקורי בדף זה באדיבות עו"ד סיגל רונן-כץ

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי