הקדמה:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 מאפשר לכל תושב מדינת ישראל לקבל שירותי בריאות באמצעות קופות החולים.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994 
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות

עד לחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מומנה פעילותן של קופות החולים באמצעות דמי חבר תקופתיים ששולמו להן. אדם שלא היה חבר בקופת חולים, ולא שילם דמי חבר, לא זכה לביטוח בריאות.

  • סעיף 1 לחוק קובע כי ביטוח הבריאות הממלכתי יהיה מושתת על "עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית". עקרונות אלו עומדים בבסיס הוראות החוק ומצוטטים בפסקי דין רבים.
  • בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) חזר והבהיר בפסיקותיו השונות, כי המטרה המרכזית שאותה נועד חוק ביטוח בריאות ממלכתי להגשים היא הבטחת שירותי בריאות באיכות סבירה לכלל תושבי ישראל. שירותים אלו צריכים להיות במימון ציבורי, באחריות המדינה ובאחריות ספציפית של כל קופת חולים כלפי הרשומים בה, במסגרת מקורות מימון שנקבעו בחוק.
  • החוק מגדיר את סל שירותי הבריאות להם זכאים כלל תושבי ישראל, וכן קובע את תעריפי דמי ביטוח הבריאות ומסדיר את גבייתם באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

עדכונים לחוק

  • עדכון מס' 43 שנכנס לתוקף ב- 1/09 (ידוע כ"חוק הסומטיים"): ילדים עד גיל 18 שאובחנו כמצויים בספקטרום האוטיסטי יהיו זכאים לטיפול צוות רב מקצועי בתחום התפתחות הילד.

נושאים וזכויות


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.