תבנית:חוק/תחילת טור ימני

חוק דמי מחלה מסדיר את זכאותם של עובדים לימי מחלה בהתאם לותק שצברו במקום עבודתם ולתשלום דמי מחלה, בהתאם לותק ולשכר עבודתם. בנוסף, החוק אוסר על פיטורי עובד אשר נעדר מהעבודה עקב מחלתו, כל עוד עומדים לרשותו ימי המחלה שצבר.

תבנית:חוק/סיום הקדמה

עדכונים לחוק

חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 פורסם ביום 28.3.11, ותוקפו הוא מיום 1.4.11. התיקון העלה את השיעור דמי מחלה בעבור ימי מחלה מיום 1.4.11 (גם אם תקופת המחלה החלה לפני מועד זה). שיעור דמי המחלה הוא עתה 50% משכר העבודה הרגיל בעבור היום השני והיום השלישי (במקום 37.5% עד כה) ו - 100% משכר העבודה הרגיל מהיום הרביעי ואילך (במקום 75% עד כה).

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות קשורים

תקדימים משפטיים

מקורות והרחבות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי

פרטי החוק

שם החוק:
חוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי