(דף חדש: {{חוק |שם= |תאריך עברי=התשי"ח |תאריך לועזי=1958 |כנסת= |יוזמים= |חוק קודם= |עדכון אחרון=24/6/2008 (מס' 24) |קישור כנסת…)
 
(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
(44 גרסאות ביניים של 9 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{חוק
+
{{עצם העניין}}
|שם=
+
{{תקציר |תוכן=
|תאריך עברי=התשי"ח
+
{{סוג ערך|חוק}}
|תאריך לועזי=1958
+
'''חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958''' מסדיר את תשלום השכר לעובדים שכירים במשק.
|כנסת=
 
|יוזמים=
 
|חוק קודם=
 
|עדכון אחרון=24/6/2008 (מס' 24)
 
|קישור כנסת=
 
|קישור ויקיטקסט=
 
|נלווים=[[חוק הגנת השכר (עיצום כספי), התשס"ט–2009|חוק הגנת השכר (עיצום כספי)]]
 
 
}}
 
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
  
==עדכונים==
+
החוק קובע בין השאר את דרך התשלום לעובד, מועד אחרון לתשלום שכר, הלנת שכר, ניכויים ועוד.
===עדכון מס' 24===
+
{{חוק/תיבת מידע
תקציר העדכון מתוך אתר הכנסת:
+
|שם = חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
<blockquote>
+
|קישור =https://www.nevo.co.il/law_html/law01/090_001.htm
החוק קובע את המועד שבו יש למסור את תלוש השכר לעובד, וכן את הפרטים שיש לכלול בתלוש באופן שיקנה לעובד את מירב המידע על התשלומים המגיעים לו. כמו כן, יש לציין בתלוש השכר את שכר המינימום המגיע לעובד על פי החוק.
+
|קישור ספר חוקים פתוח = חוק_הגנת_השכר
 
+
|שר אחראי =שר הכלכלה
החוק קובע כי אי מסירת תלוש שכר במועד, או מסירת תלוש שכר שאינו כולל את הפרטים הנדרשים, יהווה עבירה פלילית. כמו כן, עובד שינקוט בהליך אזרחי כנגד מעבידו, יהיה זכאי לקבל פיצוי לדוגמה, שאינו תלוי בנזק, בסכום של עד 5,000 שקלים חדשים, אם המעביד, ביודעין, לא מסר לו תלוש או שהתלוש שמסר לא כלל את הפרטים הנדרשים, ולעניין זה יראו הפרה חוזרת כמלמדת על ידיעה בדבר ההפרה.  
+
|חוק קודם =
 
+
}}
בחוק נקבעה חזקה, שניתנת לסתירה, ולפיה אם לא נמסר תלוש שכר או שהתלוש אינו משקף רכיבים מסוימים שמטבעם הם נוספים על שכרו הרגיל של העובד, יראו את השכר ששולם לו כשכר הרגיל והוא יהיה זכאי לקבלם מעבר לשכר שכבר שולם לו – אם יוכיח את תביעתו לגבי אותם רכיבים.
+
<!--
 
+
==עדכונים לחוק==
כמו כן, החוק קובע ענישה פלילית על ניכוי משכרו של עובד שלא כדין. העבירות הפליליות לענין הניכויים ולענין אי מסירת תלוש שכר, יחולו גם על נושא משרה בתאגיד. בנוסף, נקבעה ענישה מחמירה בעבירות שנעברו בנסיבות מחמירות, דהיינו, מתוך כוונה להשיג טובת הנאה למעביד או לאחר, או בכוונה להימנע מתשלום המגיע לעובד או שמשולם עבורו, או מספר עבירות שנעברו כנגד מספר עובדים בתוך פרק זמן של 12 חודשים.
+
-->
 +
==נושאים וזכויות==
 +
* [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
* [[שכר העבודה ומרכיביו]]
  
החוק קובע את האופן שיש לערוך רישום נוכחות של עובדים, וזאת על ידי תיקון ההוראה בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א–1951 שעוסקת בפנקס שעות עבודה. רישום שעות עבודה צריך להתבצע באופן שוטף והרישום צריך להתבצע באמצעים מהימנים, דהיינו, אמצעים אלקטרוניים, דיגיטאליים או מיכאניים, או להיחתם מידי יום בידי העובד באופן שיבטיח הבטחת אמינות הרישום, או בדרך רישום אחרת שייקבע השר בתקנות.
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [[חוק הגנת השכר (עיצום כספי)]]
 +
* [[תעסוקה וזכויות עובדים/חקיקה ונהלים]]
 +
<!--
 +
== פסקי דין ==
 +
-->
 +
== הרחבות ופרסומים ==
 +
* [http://index.justice.gov.il/Units/SiuaMishpaty/NewsLetters/NewsLetter1/work/Pages/AC.aspx בטאון האגף לסיוע משפטי - שנתיים לתיקון 24 לחוק הגנת השכר]
  
עוד קובע החוק, כי מעביד שנתבע על ידי עובדו לתשלום שכר עבודה, וחולק על מספר שעות העבודה שלהן טוען העובד, אך אינו מציג רישום נוכחות שהיה חייב לנהל לפי החוק, הוא שישא בנטל להוכיח את טענתו כי העובד לא עבד בשעות הנטענות.
+
== תודות ==
 +
* נוסח החוק באדיבות אתר נבו.
  
תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 25ב(ג) לחוק הגנת השכר, התשי”ח–1958 (להלן – החוק העיקרי) כנוסחו בסעיף 2 לחוק, ביום פרסומו של החוק; תחילתו של סעיף 25ב(ג) לחוק העיקרי, ביום פרסומו של החוק.
+
==Metadata==
 +
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 +
{{חוק/תיקון מיון}}
 +
[[קטגוריה:חוקים]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה:שכר]]
 +
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]
  
חוק זה יחול על פנקס שכר ותלוש שכר לגבי שכר בעד יום התחילה ואילך
+
[[קטגוריה:שכר העבודה ומרכיביו]]
  
</blockquote>
+
[[ar:قانون حماية الأجور]]

גרסה מ־20:39, 29 בנובמבר 2018

הקדמה:

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 מסדיר את תשלום השכר לעובדים שכירים במשק.

החוק קובע בין השאר את דרך התשלום לעובד, מועד אחרון לתשלום שכר, הלנת שכר, ניכויים ועוד.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הכלכלה

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.