תבנית:חוק/תחילת טור ימני

תבנית:חוק/סיום הקדמה

  • חוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי מועצה של רשות מקומית (עירייה או מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית), תיבחר אחת לחמש שנים בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות.
  • החוק קובע, בין היתר, כללים לגבי:
    • מועד הבחירות, דחייתן והקדמתן.
    • מי זכאי לבחור ומי זכאי להיבחר.
    • אופן ההצבעה.
    • פנקס הבוחרים, עדכונו ומסירת מידע לגביו.

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי


פרטי החוק

שם החוק:
חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965
שר אחראי:
שר הפנים

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי