תבנית:חוק/תחילת טור ימני חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 נחקק באמצע שנת 1996, ומטרתו (הכתובה בס' 1 לחוק) היא לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו. החוק בא להסדיר את מערכת היחסים בין הצוות הרפואי למטופלים והוא מהווה את הבסיס החוקי לזכויותיהם של המטופלים. הוראות החוק חלות על כל אדם (ולא, למשל, רק על תושבי או אזרחי ישראל), המבקש או המקבל טיפול רפואי, ושמות דגש מיוחד על כבוד האדם שלו, ועל פרטיותו. תבנית:חוק/סיום הקדמה

עיקרי הזכויות שבחוק

החוק מונה שורה של זכויות למטופל:

 • הזכות לטיפול רפואי (בכפוף להסדרים הקיימים במערכת הבריאות בישראל, כגון אלה הקבועים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי) -
  • כל אדם הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו, ברמה מקצועית נאותה וביחסי אנוש נאותים.
  • אין בכך כדי לשלול את חובת התשלום עבור טיפול (על ידי החולה עצמו או קופת חולים / מבטח אחר).
 • הזכות לזיהוי המטפל.
 • הזכות לקבל טיפול רפואי דחוף במצב חירום ללא התניה.
 • הזכות לקבל טיפול ללא הפליה, מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית, גיל (בסייגים - ראה להלן), או מטעם אחר כיוצא באלה.
 • הזכות לקבל טיפול רפואי נאות (מקצועית, וגם מבחינת יחסי האנוש).
 • הזכות למידע בדבר זהותו ותפקידו של כל אדם המטפל במטופל.
 • הסכמה מדעת של המטופל לטיפול הרפואי, לאחר שנמסר לו המידע הנדרש לקבלת החלטה.
 • הזכות להשיג, ביוזמת המטופל, דעה נוספת לענין הטיפול בו ולקבל לשם כך סיוע בכל הדרוש למימוש הזכות.
 • הזכות להמשך טיפול נאות וסיוע מהמוסד הרפואי והמטפל כדי להבטיח זאת.
 • הזכות של חולה המאושפז בבית חולים לקבל מבקרים בזמנים שנקבעו לכך.
 • הזכות לכבוד ולפרטיות.
 • הזכות להיבדק בידי רופא בחדר מיון.
 • הזכות לריבונות אישית ואוטונומיה: הזכות לקבל מידע על האבחנה והטיפול, ולתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי (ראה הרחבה).
 • הזכות למנות בא-כוח שיהיה מוסמך להסכים במקום המטופל לטיפול רפואי.
 • הזכות לקבל מידע רפואי מהרשומה הרפואית, והעתק של התיק הרפואי (עשוי להיות כרוך בתשלום).
 • הזכות לסודיות רפואית.
 • הזכות להתלונן, ולקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת התלונה.

עדכונים לחוק

תיקון מס` 4 התקבל ב-2/3/2010 - התיקון הוסיף את איסור ההפליה מטעמי גיל, וקבע כי מטפל או מוסד רפואי לא יפלו בין מטופל למטופל מטעמי גיל, ואולם כאשר ההבחנה בין בני גילאים שונים נדרשת משיקולים רפואיים, אין מדובר בהפליה.

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996,
שר אחראי:
שר הבריאות

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי