הקדמה:


חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 בא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים ולתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים, באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.

 • פרק ו' לחוק מורה על הקמתה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וקובע כי תפקידיה יכללו:
  • קידום עקרונות היסוד של חוק זה
  • קידום שוויון ומניעת אפליה של אנשים עם מוגבלות
  • עידוד השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה
 • "אדם עם מוגבלות" מוגדר בחוק כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
 • החוק קובע כי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.
 • בנוסף מגדיר החוק את זכותו של אדם עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייו, ומעודד העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלויות.
 • בתחום התעסוקה החוק קובע כי אסור להפלות אדם בגלל מוגבלותו בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה ובקידום בעבודה, ובלבד שהוא כשיר לתפקיד. על מקום העבודה לבצע התאמות לעובד (למשל בציוד, בהכשרה ובשעות העבודה) כל עוד לא יוטל בכך על המעביד נטל בלתי סביר.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

עדכונים לחוק

 • נגישות - בשנת 2005 תוקן חוק השוויון והוסף פרק הנגישות הקובע את החובה להנגיש מבנים, תשתית וסביבה וכן הנגשת השירות הניתן לציבור באופן שאנשים עם מוגבלות יוכלו להשתמש בו בחופשיות. החוק מחייב הן מקומות ציבוריים בניהול המדינה והרשויות הציבוריות (כגון שירותי ביטוח, בנק, קופ"ח ועוד) והן מקומות ציבוריים המופעלים ע"י גופים פרטיים, כגון שטחי מסחר.
 • ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - בשנת 2010 חוקק מחדש סעיף 9 לחוק כהוראת קבע ובוטל סעיף 18 (אשר הגביל את תוקפו של סעיף 9 עד ליום 05.03.2010). הסעיף מטיל חובה על מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים (פרט למדינה, יחידות בשירות המדינה שבראשן שר, יחידות סמך בשירות המדינה, לשכת נשיא המדינה, משרדי הכנסת ולשכת מבקר המדינה) לפעול לקידום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו, כגון העדפת העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות הכשירים לתפקיד וכן התאמת מקום העבודה, הציוד שבמקום העבודה, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, מבלי שיוטל על המעביד נטל כבד מדי.
 • החלת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה - בשנת 2010 הוחלו ההוראות הבאות בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה על החוק:
  • איסור על המעביד להרע תנאיו של עובד כדי לתקן הפליה אסורה בתנאי עבודה.
  • הטלת נטל ההוכחה על המעביד כי לא ביצע הפליה אסורה בשל מוגבלות בתביעה של דורש עבודה או עובד אם:
   • דורש העבודה או העובד הוכיחו כי מתקיימים בהם התנאים והכישורים הנדרשים לעבודה.
   • העובד הוכיח כי לא הייתה סיבה לפטרו.
   • הוכח כי המעביד דרש, במישרין או בעקיפין, מידע בנושא המוגבלות שלא לצורך התאמות, ייצוג הולם, העדפה מתקנת או פעולה בהתאם לתכנית לקידום שוויון בעבודה הכוללת הוראות להתאמות, ייצוג הולם או העדפה מתקנת (שהמעביד פועל על פיה) לאנשים עם מוגבלויות.
  • תשלום הפרשי שכר עבודה או פיצויי פיטורים לעובד ביום השמיני ממועד מתן פסק הדין. הפרשי שכר עבודה שלא שולמו עד ליום התשיעי ממועד מתן פסק הדין נחשבים לשכר מולן.
  • זכות טיעון, ברשות בית הדין לעבודה, לארגון העוסק בזכויות אנשים עם מוגבלות בתביעות בגין הפרת הוראות החוק.
  • הגשת תביעה אזרחית על פי החוק תוך שלוש שנים.
  • הטלת אחריות אישית על שותף, פרט לשותף מוגבל, ופקיד אחראי על עבירה לפי החוק והעמדתם לדין, אם לא הוכיחו שהעבירה נעברה שלא בידיעתם או שנקטו את כל האמצעים למניעתה.
  • החלת הוראות החוק על המדינה כמעביד.
  • המפקח על ביצוע החוק רשאי לדרוש מידע מכל מעביד ואדם, להיכנס למקום עבודה ולחקור הבעלים וכל אדם הנוגע בדבר ולבדוק מסמכים הנוגעים לעובדים ולרשום בפרוטוקול את דבריו של הנחקר.
  • אחת מההוראות הבאות תחול על החוק:
   • העדפת עובד שהוא בן משפחה של המעביד או בעל השליטה בתאגיד אינה נחשבת להפליה אסורה.
   • החוק לא יחול על מעביד המעסיק פחות מ-6 עובדים (לרבות עובד קבלן כוח אדם) אלא אם המעביד או הממונה מטעמו ביצעו הפליה פסולה נגד העובד (לרבות עובד קבלן כוח אדם) או דורש העבודה על רקע הטרדה מינית.
 • העברת נטל ההוכחה במשפט הפלילי במקרה של דרישת מידע מעובד או דורש עבודה על מוגבלותו - ב-2010 נקבע כי בהליך פלילי יראו מעביד כמי שביצע הפליה אסורה אם דרש, במישרין או בעקיפין, מעובד או מדורש עבודה מידע בנושא מוגבלותו שלא לצורך התאמות, ייצוג הולם, העדפה מתקנת או פעולה בהתאם לתכנית לקידום שוויון בעבודה הכוללת הוראות להתאמות, ייצוג הולם או העדפה מתקנת (שהמעביד פועל על פיה) לאנשים עם מוגבלויות, אלא אם הוכיח אחרת.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים קשורים

פסקי דין

מקורות