הקדמה:


חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 נועד להבטיח לכל העובדים (כולל עובדים זרים ושוהים לא חוקיים) קיום בסיסי. ראו גם את הערך שכר מינימום.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה

עיקרי החוק

  • עובד שמלאו לו 18 שנים המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה.
  • שכר מינימום מופחת משולם לנערים או למפעלים מוגנים (שמעסיקים עובדים עם מוגבלויות).
  • שכר המינימום החודשי הוא 47.5% מהשכר הממוצע במשק כפי שהוא נקבע ב-1 באפריל של כל שנה.
  • שכר מינימום יומי הוא החלק ה-25 של שכר המינימום החודשי לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים, והחלק ה-2/3 21 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים.
  • שכר מינימום לשעה הוא החלק ה- 186 של שכר המינימום החודשי (לנוער עובד: החלק ה- 173 של שכר המינימום החודשי לנוער).
  • עובד במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי המחושב לפי חלקיות משרתו.
  • עובד שמקבל שכר על בסיס אחר ולא על יחידות זמן (כגון עמלות) זכאי לשכר מינימום.
  • בחישוב שכר המינימום לא יכללו תוספות ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת 13, החזרי הוצאות אש"ל, פרמיות, מענקים ונסיעות.
  • מעסיק שלא שילם שכר מינימום דינו שנת מאסר או קנס.

נושאים וזכויות


מקורות