תבנית:חוק/תחילת טור ימני חוק זה מסדיר תשלום קצבאות חודשיות לחיילי מילואים שנפגעו בתקופת שירותם עקב שירותם ולבני משפחותיהם של חיילי מילואים שנספו עקב שירותם. זאת במקרים בהם החיילים או בני משפחתם אינם זכאים לקצבה מקופת גמל, או שזכאותם לקצבה מקופת גמל פחותה מהקצבה לפי חוק זה.
בנוסף נקבעת בחוק זכאות למענק הוני למקרה מוות לשאיריהם של חיילי המילואים.
החוק קובע הוראת תחולה שלפיה המענקים והקצבאות המשולמים מכוחו ישולמו רק לגבי חיילי מילואים שנפגעו או שנספו מיום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999).

תבנית:חוק/סיום הקדמה

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 4 (מענק הוני למקרה מוות בשל נכות או פטירה שאירעה לפני מועד התחולה), התשע"ב–2011, קובע תשלום מענק הוני למקרה מוות בסכום של 100,000 ש"ח להוריו ולבן זוגו של חייל מילואים שנספה לפני מועד התחולה הקבוע בחוק (1 בינואר 1999).

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס

פרטי החוק

שם החוק:
חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי