מ (החלפת טקסט – "משרד השיכון" ב־"משרד הבינוי")
מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
שורה 40: שורה 40:
 
*# '''[[צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ]]''' - הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.
 
*# '''[[צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ]]''' - הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.
 
*# '''[[הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד]]''' - החייב יוכרז כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו ב[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p220k3_001.htm#Seif1 חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981] (באתר נבו) ולא יתאפשרו לו פעולות הקשורות לניהול חשבון בנק, כגון: פתיחת חשבון ומשיכת המחאות (כתיבת צ'קים).
 
*# '''[[הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד]]''' - החייב יוכרז כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו ב[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/p220k3_001.htm#Seif1 חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981] (באתר נבו) ולא יתאפשרו לו פעולות הקשורות לניהול חשבון בנק, כגון: פתיחת חשבון ומשיכת המחאות (כתיבת צ'קים).
*# '''[[הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, כגון כרטיסי אשראי, בנקט, כרטיסי תשלום שניתן לטעון אותם בכסף מזומן וכו']]''' - הגבלה זו לא תוטל אם הערך הכספי שניתן לטעון בכרטיס הוא רק של גמלה של [[המוסד לביטוח לאומי]] או תשלומים אחרים שאינם ניתנים לעיקול על פי חוק (כגון: תשלום [[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי), וכל זאת בתנאי שהחוב של החייב אינו בגין [[מזונות]].
+
*# '''[[הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, כגון כרטיסי אשראי, בנקט, כרטיסי תשלום שניתן לטעון אותם בכסף מזומן וכו']]''' - הגבלה זו לא תוטל אם הערך הכספי שניתן לטעון בכרטיס הוא רק של גמלה של [[המוסד לביטוח לאומי]] או תשלומים אחרים שאינם ניתנים לעיקול על פי חוק (כגון: תשלום [[סיוע בשכר דירה]] ממשרד הבינוי והשיכון), וכל זאת בתנאי שהחוב של החייב אינו בגין [[מזונות]].
 
*# '''[[הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב מלייסד תאגיד (חברה) או מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין]]''' - אם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, יכולה ההגבלה לכלול מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד.  
 
*# '''[[הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב מלייסד תאגיד (חברה) או מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין]]''' - אם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד, יכולה ההגבלה לכלול מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד.  
 
*# '''[[הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה]]''' - הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו.
 
*# '''[[הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה]]''' - הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו.

גרסה מ־15:28, 12 באוקטובר 2015

הקדמה:

חוק ההוצאה לפועל מגדיר מספר מצבים שבהם נחשב חייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו הגבלות שונות, לזמנו לבירור ולדרוש מגופים חיצוניים מידע אודותיו
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי מוגדר חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?

 • חייב ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החייב לא מילא אחר האמור באזהרה (לא שילם את החוב), לא הגיש בקשה לצו תשלומים ולא נתן לרשם ההוצאה לפועל הסבר סביר לחוסר המעש שלו.
  • החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הציג בפני רשם ההוצאה לפועל, ומבלי לתת הסבר סביר, את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב.
  • החייב לא התייצב לחקירת יכולת למרות שאין ביכולתו לשלם את החוב בשיעורים שנקבעו.
  • החייב התייצב לחקירת יכולת אך לא הציג מסמכים שנדרש להציג.
  • החייב לא התייצב לבירור שאליו הוזמן.
  • החייב לא מילא אחר החלטה של רשם ההוצאה לפועל שניתנה במהלך בירור.
  • החייב סירב במעמד הבירור, ומבלי לתת הסבר סביר, למלא הצהרה בדבר יכולתו, לחתום על כתב ויתור על סודיות, למסור מידע על יכולתו או להציג מסמכים שנדרש להציגם.

הליכים מיוחדים נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

הליכים לקבלת מידע

 • רשם ההוצאה לפועל יכול לנקוט נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו את הצעדים הבאים לצורך קבלת מידע אודותיו:
  1. להזמין אותו לבירור.
  2. לדרוש לקבלת מידע אודותיו מגופים חיצוניים (בנקים, משרדי ממשלה וכד').

ההגבלות שניתן להטיל על החייב

מאסר

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על מאסרו של חייב בעל יכולת שאינו משלם את חובותיו ללא הסבר סביר, ובתנאי שלא ניתן להביא לגביית החוב באמצעות הליכים אחרים, כגון ההגבלות הנ"ל.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל