הקדמה:

חוק ההוצאה לפועל מגדיר מספר מצבים שבהם נחשב חייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
רשם ההוצאה לפועל יכול להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו הגבלות שונות, לזמנו לבירור ולדרוש מגופים חיצוניים מידע אודותיו
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי מוגדר חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?

 • חייב ייחשב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החייב לא מילא אחר האמור באזהרה (לא שילם את החוב), לא הגיש בקשה לצו תשלומים ולא נתן לרשם ההוצאה לפועל הסבר סביר לחוסר המעש שלו.
  • החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הציג בפני רשם ההוצאה לפועל, ומבלי לתת הסבר סביר, את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב.
  • החייב לא התייצב לחקירת יכולת למרות שאין ביכולתו לשלם את החוב בשיעורים שנקבעו.
  • החייב התייצב לחקירת יכולת אך לא הציג מסמכים שנדרש להציג.
  • החייב לא התייצב לבירור שאליו הוזמן.
  • החייב לא מילא אחר החלטה של רשם ההוצאה לפועל שניתנה במהלך בירור.
  • החייב סירב במעמד הבירור, ומבלי לתת הסבר סביר, למלא הצהרה בדבר יכולתו, לחתום על כתב ויתור על סודיות, למסור מידע על יכולתו או להציג מסמכים שנדרש להציגם.

הליכים מיוחדים נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

הליכים לקבלת מידע

 • רשם ההוצאה לפועל יכול לנקוט נגד חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו את הצעדים הבאים לצורך קבלת מידע אודותיו:
  1. להזמין אותו לבירור.
  2. לדרוש לקבלת מידע אודותיו מגופים חיצוניים (בנקים, משרדי ממשלה וכד').

ההגבלות שניתן להטיל על החייב

מאסר

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על מאסרו של חייב בעל יכולת שאינו משלם את חובותיו ללא הסבר סביר, ובתנאי שלא ניתן להביא לגביית החוב באמצעות הליכים אחרים, כגון ההגבלות הנ"ל.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל