הקדמה:

חג החנוכה תשע"ח יחול מיום רביעי 13.12.2017 עד יום רביעי 20.12.2017
ערב החג (נר ראשון) יצוין ב-12.12.2017
דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות לחג
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חג חנוכה מצויין על ידי היהודים במשך 8 ימים.

 • ברוב מקומות העבודה ימי החג אינם נחשבים כימי שבתון.
 • יחד עם זאת, קיימים מקומות עבודה המנצלים את ימות החג לחופשה מאורגנת של כל העובדים במקום העבודה.
 • דף זה נועד לסייע בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות.

ערב החג

 • ערב החג (נר ראשון) יצוין ביום שלישי 12.12.2017

עבודה בערב החג

 • ערב החג נחשב ליום עבודה רגיל.
 • המשמעות כי עובד אינו רשאי להיעדר מעבודתו.
 • עובד זכאי לשכר רגיל עבור עבודתו בערב החג.

חופשה בערב החג

 • חופשה ביוזמת המעסיק
  • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
  • מעסיק רשאי להחליט כי בערב החג יצא העובד לחופשה (במקרה כזה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד).
  • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.
 • חופשה ביוזמת העובד
  • עובד רשאי לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה במהלך ערב החג. על המעסיק להתחשב בבקשותיו או לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.
  • יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא.
  • עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך ערב החג זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו: תשלום דמי חופשה.
  • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם. להרחבה ראו: חופשה שנתית.

הזכות לחופשה במהלך החג

 • חג החנוכה אינו נחשב כיום מנוחה.
 • ככלל עובדים אינם זכאים להיעדר מהעבודה במהלך החג.
 • עובד רשאי לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה במהלך החג. על המעסיק להתחשב בבקשותיו או לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.
 • יום חופשה במהלך חג דינו כיום חופשה מלא.
 • עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך אחד מימי החג זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו: תשלום דמי חופשה.
 • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם עבור כל יום שבו לא הגיע לעבודה. להרחבה ראו: חופשה שנתית.

חופשה "כפויה" במהלך החג

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך החג ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית (חופשה מרוכזת).
 • מעסיק רשאי גם להחליט כי עובד מסוים יצא לחופשה במהלך החג (או בחלק מהחג).
 • אם מספר ימי החופשה (כולל ימי המנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים לגבי ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
דוגמה
 • מעסיק המוציא את כל העובדים במקום העבודה לחופשה שנתית "כפויה" של 8 ימים במהלך החג, החל מיום רביעי 13.12.2017 ועד יום רביעי 20.12.2017.
 • המעסיק ינכה מימי החופשה הצבורים של כל עובד 8 ימים.
 • על המעסיק להודיע לעובדים על החופשה לפחות שבועיים מראש.
 • יש לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים. אם ישנם עובדים שאין לזכותם די ימי חופשה לניצול, יוכל המעסיק לנקוט באחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה;
  2. להוציאם לחופשה, אך לא לנכות את ימי החופשה מימי החופשה שיצברו בעתיד;
  3. ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.
 • להרחבה ראו: חופשה שנתית.

יום חופשה לבחירה

 • למרות שעל העובד לקבל את הסכמת המעסיק לצורך יציאתו לחופשה, הרי שאם העובד לא ניצל במהלך השנה את זכותו ליום בחירה (במועד שאינו אחד מהחגים הקבועים בחוק שבהם ניתן לקחת ימי בחירה), הוא יכול לדרוש מהמעסיק לצאת לחופשה בת יום אחד במהלך אחד מימי חנוכה או בערב החג (או בכל מועד אחר שירצה), ובמקרה כזה אסור למעסיק לסרב לבקשת העובד.
 • על העובד להודיע למעסיק על כוונתו לצאת לחופשה ביום הספציפי הזה לפחות 30 יום מראש. למידע נוסף ראו ימי חופשה לבחירה.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג (דמי חופשה)

 • עובדים שיצאו לחופשה במהלך החג, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה), וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

עבודה במהלך החג

 • עובדים זכאים לשכר רגיל עבור עבודתם במהלך החג.

שינויים במועדי תשלום קצבאות ודיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את התשלום של קצבאות שבמועד התשלום המקורי שלהן, או בסמוך לו, חל חג.
 • כמו כן, לרגל חג עשויים לחול שינויים במועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ולמעסיקים.
 • ללוח שנה המפרט את מועדי תשלום הקצבאות ומועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

הקדמת תשלומי מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

 • לרגל חג החנוכה, רשות המסים החליטה על הקדמת מועד התשלום הרביעי של מענק עבודה לזכאים עבור שנת המס 2015 (שנועד להינתן ב-15.02.2018), וצירופו לתשלום השלישי ב-14.12.2017.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות המסים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים