הקדמה:

לאחר מתן צו כינוס נכסים, חדש:הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, אם מונה, נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של החייב
לצורך הגשת חוות הדעת עורך הכונס הרשמי או המנהל המיוחד חקירה מקיפה בענייניו של החייב
על החייב ועל כל אדם שנתבקש לחקירה מוטלת החובה לשתף פעולה עם החקירה, ובכלל זה להתייצב לחקירה ולמסור כל מידע או מסמך שנתבקש למסור
אי שיתוף פעולה של החייב או כל אדם אחר עם החקירה יכול להביא להוצאת צו על ידי בית המשפט
אי שיתוף פעולה של החייב בחקירה עלול לגרור את ביטול ההליך (אם הבקשה הוגשה על ידי חייב) או חדש:הכרזת פשיטת רגל (אם הבקשה הוגשה על ידי נושה)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לאחר מתן צו כינוס נכסים, חדש:הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, אם מונה, נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של החייב.

 • לצורך הגשת חוות הדעת עורך הכונס הרשמי או המנהל המיוחד חקירה מקיפה בענייניו הכלכליים של החייב.
 • חוות הדעת תוגש לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל שיתקיים בהתאם לבקשת נושה או בהתאם לבקשת החייב,

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב אשר בית המשפט נתן צו כינוס נכסים לנכסיו.

למי ואיך פונים

 • החקירה תתבצע ביוזמת חדש:הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, אם מונה.

שלבי ההליך

סמכויות הכונס הרשמי והמנהל המיוחד בביצוע החקירה

 • בסמכות הכונס הרשמי או המנהל המיוחד החוקר את החייב לחקור באופן מקיף את החייב אודות הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו.
 • הסמכות לחקור בדבר נכסים כוללת:
  • נכסים שהיו שייכים לחייב בעבר.
  • נכסים ששייכים (או היו שייכים) לחייב לבד או בשיתוף עם אחרים.
 • הכונס הרשמי או המנהל המיוחד מוסמך, לשם קיום החקירה, לבצע את הפעולות הבאות:
  • לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים להכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו של החייב, מהחייב עצמו או מכל אדם שסביר כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.
  • לבקש מהחייב כתב ויתור סודיות על מנת שיוכל הכונס הרשמי או המנהל המיוחד לדרוש מצדדים שלישיים מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב.
   • מי שנדרש למסור מידע או מסמכים מכוח כתב ויתור על סודיות שנתן החייב לכונס הרשמי או למנהל המיוחד, חייב לפעול בהתאם לדרישה ולמסור את המידע או המסמכים.
  • לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לחייב והמצוי בלשכת ההוצאה לפועל.
 • הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי לפנות לבית המשפט על מנת שיוציא צו המורה לבנק או לרשויות המס למסור לכונס הרשמי או למנהל המיוחד מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב, ובמקרים מיוחדים גם לגבי ענייניו של בן הזוג של החייב.

למידע נוסף ראו חדש:בקשת חייב בפשיטת רגל לגילוי מידע

 • הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי להקליט את החקירה.

חובות הכונס הרשמי והמנהל המיוחד

 • על הכונס הרשמי והמנהל המיוחד שקיבל כתב ויתור סודיות, לפעול מכוח כתב הוויתור רק במידה הדרושה לביצוע תפקידו.
 • אסור לכונס הרשמי או למנהל המיוחד לעשות שימוש או לגלות את תוכנם של המידע והמסמכים שנתקבלו אצלו במהלך החקירה מעבר למידה הדרושה לביצוע תפקידו.
 • שימוש במידע ובמסמכים יעשה תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שנמסר לכונס הרשמי או למנהל המיוחד מידע לגביו, או בהתאם לצו של בית משפט.

זכויות החייב בחקירה

 • נוכחות עורך דין
  • עורך דינו של החייב יוכל להיות נוכח בחקירה בהסכמת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.
  • אסור לעורך הדין של החייב להתערב בשאלות.
 • תרגום לשפת אם
  • אם שפת אמו של החייב אינה עברית, לחייב יש זכות שהחקירה תתבצע באמצעות מתורגמן לשפת אמו.
  • יש להודיע על הצורך במתורגמן לכונס הרשמי או למנהל המיוחד מראש.
 • הצגת מסמכים תומכים
  • לחייב יש זכות להציג כל מסמך שנדרש כדי לאמת טענה מטענותיו, גם אם לא נתבקש להציג את אותו מסמך.

חובות החייב בחקירה

 • על החייב מוטלת החובה לשתף פעולה בחקירה.
 • שיתוף הפעולה של החייב חשוב במיוחד במקרים בהם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי החייב, וזאת כחלק מהתנהלות תקינה בהליך ומחובת תום הלב.
 • שיתוף הפעולה בחקירה כולל:
  • התייצבות לחקירה בכל עת שיידרש לכך (גם אם זומן מספר פעמים).
  • מתן תשובות כנות ומלאות לשאלות.
  • הצגת כל מסמך שנדרש על ידי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.

תוצאות אי שיתוף פעולה בחקירה

זימון וצו הבאה

 • לצורך ביצוע החקירה, הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי לבקש מבית המשפט לתת את כל אחד מהצווים הבאים:
  • צו המורה לחייב להתייצב לחקירה בפני הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.
  • צו המחייב את החייב, או כל אדם שסביר שיש ברשותו מידע או מסמכים הנחוצים לחקירה, אשר נדרש למסור מסמכים או מידע ולא מסר אותם, לעשות אחד מהבאים:
   • למסור אותם לכונס הרשמי או למנהל המיוחד.
   • למסור אותם לבית המשפט.
   • להתייצב בפני הכונס הרשמי או בפני בית המשפט.
 • אי מילוי אחר הוראות הצו עלול לגרור מעצר, הבאה על ידי המשטרה לבית המשפט לחקירה, קנס ואפילו מאסר.

השלכות אי שיתוף פעולה על המשך ההליך

 • אם החייב הוא זה שהגיש את בקשת פשיטת הרגל והוא לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
  • הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט בית המשפט לדחות את בקשת פשיטת הרגל ולבטל את צו כינוס הנכסים
  • בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
  • בית המשפט רשאי לקבל את בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד ולבטל את ההליך, או לדחות את הבקשה ולאפשר את המשך ההליך.
 • אם נושה הוא זה שהגיש את בקשת פשיטת הרגל והחייב לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
  • הכונס הרשמי או המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט שיכריז על פשיטת רגל של החייב.
  • בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
  • בית המשפט רשאי לקבל את בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד ולהכריז על פשיטת רגל, או לדחות את הבקשה ולתת הוראות.

הגשת חוות הדעת לבית המשפט

 • לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל שיתקיים בהתאם לבקשת נושה או בהתאם לבקשת החייב, הכונס הרשמי או המנהל המיוחד יגיש לבית המשפט את חוות דעתו.
 • חוות הדעת תכלול בתוכה:
  • פירוט של ממצאי החקירה שניהל הכונס הרשמי או המנהל המיוחד.
  • הערכה בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב והאופן שבו ניהל את עסקיו.
  • פירוט של הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, אם היו כאלה.
  • מידע על מידת שיתוף הפעולה של החייב בחקירה.
  • הצעות והחלטות שנתקבלו באסיפות נושים.
  • הערכה בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב.
  • המלצה לגבי הדרך שיש לפעול בה לגבי החייב.
 • חוות הדעת תוגש לפחות 15 ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת הרגל.
 • עותק מהבקשה יימסר לחייב ללא תשלום.
 • כל נושה של החייב רשאי לפנות אל הכונס הרשמי או המנהל המיוחד בכתב ולקבל את חוות הדעת בתמורה לתשלום אגרה.
הערת עריכה
מה סכום האגרה?
הערה מאת שירה הרצנו (שיחה) 27.05.2015, 10:19 (IDT)

חשוב לדעת

 • הכונס הרשמי או המנהל המיוחד עשוי לחקור גם את בן הזוג של החייב, ולכן חשוב שבן הזוג יכיר את נסיבות ההסתבכות הכלכלית.

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

חקיקה ונהלים

 • חדש:פקודת פשיטת הרגל - סעיף 18ג-18ד, 59, 60א.
 • חדש:תקנות פשיטת הרגל - סעיפים 111-111ו.