תבנית:הליך/תחילת טור ימני

הקדמה:

משמעות טענת "פרעתי" היא שהחייב טוען שכבר מילא את החוב שבגללו נפתח כנגדו תיק ההוצאה לפועל
ניתן להעלות טענת "פרעתי" בכל שלב של הליכי ההוצאה לפועל ובכל מועד
בתיקים שנפתחו עקב פסק דין נגד החייב, לא ניתן להעלות טענות לגבי תשלומים או מעשים שבוצעו לפני מתן פסק הדין
חייב שהגיש בקשה בטענת "פרעתי" פטור מהתייצבות לחקירת יכולת כל עוד לא נדחתה טענתו
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • משמעות טענת "פרעתי" היא שהחוב שבגללו נפתח תיק ההוצאה לפועל כבר מולא (נפרע) ולכן פתיחת התיק אינה מוצדקת וצריך לסגור אותו.
 • חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפעול, ושטוען ששילם את מלוא החוב, שבגללו נפתח התיק, רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה בטענת "פרעתי".
 • במקרה שמדובר בתיק שנפתח למימוש פסק דין, ניתן להשתמש בטענת "פרעתי" רק אם פרעון החוב נעשה לאחר מתן פסק הדין. כלומר לא ניתן להעלות באמצעות טענת פרעתי השגות על פסק הדין עצמו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שפרע את החוב שבגינו נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל, או את חלק מהחוב, למשל:

בתיקים שנפתחו בעקבות פסק דין שניתן נגד החייב:

 • פירעון החוב - חייב ששילם את הסכום שנפסק לחובתו בפסק הדין, בתנאי שהתשלום בוצע לאחר מתן פסק הדין.
 • קיום פסק הדין - חייב שביצע את המעשים שחויב לעשותם במסגרת פסק הדין (למשל: אם בפסק הדין נכתב שעל החייב לפנות מקרקעין, והחייב פינה אותם).
 • טענת קיזוז - כאשר כל אחד מהצדדים מחזיק בידו פסק דין כנגד השני, ניתן לטעון לקיזוז החוב.
 • טענת התיישנות - כאשר הבקשה למימוש פסק הדין הוגשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל לאחר שחלפה תקופת ההתיישנות (תקופת ההתיישנות היא פרק הזמן הקבוע בחוק שבמהלכו ניתן להגיש בקשה למימוש פסק הדין. אם מיום מתן פסק הדין חלף פרק זמן העולה על תקופת ההתיישנות, ורק לאחר מכן הגיש הזוכה את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל, יוכל החייב לטעון נגדו טענת התיישנות).
 • פשרה - אם לאחר מתן פסק הדין הגיעו הצדדים לפשרה בנוגע להסדרת החוב.

בתיקים שנפתחו לביצוע שטר:

 • תיק שנפתח בגין המחאה שלא כובדה בבנק - אדם ששילם את מלוא הסכום שרשום על גבי ההמחאה.
 • תיק שנפתח בגין שטר חוב או שטר ערבות - אדם שמילא את החובה שכנגדה נכתב השטר.
דוגמה
שוכר דירה מסר שטר ערבות לידי המשכיר כערבות למילוי חובותיו על פי חוזה השכירות. כאשר הסתיים חוזה השכירות לא פינה השוכר את הדירה. המשכיר הגיש את השטר לביצוע בהוצאה לפועל. אם בינתיים פינה השוכר את הדירה, יוכל לטעון זאת במסגרת טענת "פרעתי" שכן הוא פרע את החוב, שעבורו ניתן השטר.
 • בתיק שנפתח למימוש משכנתא - אם החוב, שבגללו נפתח התיק, כבר שולם בינתיים.
דוגמה
אדם נטל הלוואה לרכישת דירת מגורים בתמורה למשכנתא על הדירה. הלווה איחר באחד התשלומים, והבנק הגיש נגדו בקשה למימוש המשכנתא בהוצאה לפועל. אם בינתים שילם אותו אדם את אותו תשלום שבפיגור, הוא יוכל לטעון "פרעתי".

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה בכתב לרשם ההוצאה לפועל על-גבי טופס בקשות חייב - 1 (טופס 839), תוך ציון סעד מס' 119.
 • את הבקשה יש להגיש בתוך 21 ימים מיום המצאת האזהרה לחייב.
 • לבקשה יש לצרף תצהיר, שבו מצהיר החייב בכתב על העובדות שאותן הוא טוען.
 • יש לצרף לבקשה כל מסמך או ראיה המוכיחה את הטענה בדבר פירעון החוב, למשל: קבלות המוכיחות את התשלום (צילום חשבון בנק שמוכיח את התשלום, צילום של הקרקע שאותה הוא נדרש לפנות וכיו"ב).
 • את הבקשה וכל הנספחים יש להגיש בשני עותקים.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשת הבקשה, רשם ההוצאה לפועל יקיים דיון בפניו לגבי טענת החייב, במעמד שני הצדדים.
הערת עריכה
מהו סדר הזמנים לקביעת הדיון ולקבלת ההחלטה לאחר הדיון בטענה?
הערה מאת עידו מירז (שיחה) 27.03.2013, 10:52 (IST)

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל במסגרת טענת "פרעתי" ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער מראש:
 • חוב הקשור לענייני משפחה - יש להגיש את הערעור לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 יום.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה בטענת "פרעתי" אינה עוצרת את הליכי ההוצאה לפועל, והזוכה רשאי לנקוט נגד החייב את כל הליכי הגבייה בהוצאה לפועל, כגון עיקולים נגד החייב.
 • כדי למנוע מהזוכה לנקוט בהליכי גבייה עד שתתברר טענת החייב כי פרע את החוב, ניתן להגיש גם בקשה נפרדת לעיכוב הליכים עד להכרעה בטענת "פרעתי".
 • בתיקים שנפתחו עקב פסק דין נגד החייב, ניתן להשתמש בטענת "פרעתי" רק לגבי דברים שהתרחשו לאחר מתן פסק הדין. החייב לא יכול במסגרת טענת "פרעתי" לטעון טענות שהיה עליו לטעון במהלך המשפט.
 • חובת ההוכחה לפירעון החוב, מוטלת על כתפי החייב (המגיש את הבקשה).
 • במקרה ורשם ההוצאה לפועל דחה את הטענה שנטענה על ידי החייב, הוא יטיל על החייב הוצאות מיוחדות אם מצא כי לא היה יסוד לטענה.
 • חייב שהגיש בקשה בטענת "פרעתי", פטור מהתייצבות לחקירת יכולת, גם אם באזהרה הוא נדרש לעשות זאת, וכל עוד לא נדחתה טענתו.
 • במקרים אלה החייב לא ייחשב כמשתמט מתשלום חובותיו, למרות שלא התייצב לחקירת יכולת ולא פרע את החוב. אם נדחתה טענת "פרעתי" שטען החייב, יהא עליו להתייצב לחקירת יכולת (או לפרוע את החוב) בתוך 21 ימים. למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה לחצו כאן.

גורמי ממשל

 • לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל וגבייה לחצו כאן.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/טפסיםתבנית:הליך/סיום טור שמאלי