(הוספת הזכאות לעוברים)
שורה 7: שורה 7:
 
|חשוב= לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו במרוקו לאם זכאית, עד יום 06.09.1943 ובאלג'יריה עד  יום 03.09.1943
 
|חשוב= לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו במרוקו לאם זכאית, עד יום 06.09.1943 ובאלג'יריה עד  יום 03.09.1943
 
| חשוב2= מי שיגיש את הבקשה למענק השנתי עד ליום 30.06.16 יהיה זכאי למענק גם עבור שנת 2015  
 
| חשוב2= מי שיגיש את הבקשה למענק השנתי עד ליום 30.06.16 יהיה זכאי למענק גם עבור שנת 2015  
| חשוב= שכר הטירחה שעורך דין או מטפל אחר רשאי לגבות  עבור הטיפול בהגשת הבקשה למענק השנתי, הנו מוגבל כמפורט בהמשך
+
| חשוב3= שכר הטירחה שעורך דין או מטפל אחר רשאי לגבות  עבור הטיפול בהגשת הבקשה למענק השנתי, הנו מוגבל כמפורט בהמשך
 
| ממשל  = ראו [http://mof.gov.il/hrights/NewsAndUpdates/Pages/Mess_20151206.aspx הודעה באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה]
 
| ממשל  = ראו [http://mof.gov.il/hrights/NewsAndUpdates/Pages/Mess_20151206.aspx הודעה באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה]
 
}}
 
}}

גרסה מ־13:39, 25 ביולי 2016

הקדמה:

ביום 03.12.2015 התקבלה החלטה מינהלית לפיה יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי, יהיו זכאים למענק הטבות שנתי ולפטור מלא מתשלום עבור תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות
סכום המענק השנתי עומד על 3,600 ש"ח בשנה
לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו במרוקו לאם זכאית, עד יום 06.09.1943 ובאלג'יריה עד יום 03.09.1943
מי שיגיש את הבקשה למענק השנתי עד ליום 30.06.16 יהיה זכאי למענק גם עבור שנת 2015
שכר הטירחה שעורך דין או מטפל אחר רשאי לגבות עבור הטיפול בהגשת הבקשה למענק השנתי, הנו מוגבל כמפורט בהמשך
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • ביום 03.12.2015 התקבלה החלטה מינהלית על-ידי שר האוצר לפיה יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי, יהיו זכאים להטבות הבאות:
  • מענק הטבות שנתי בסך 3,600 ש"ח לשנה.
  • פטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות, זאת ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו במרוקו לאם זכאית, עד יום 06.09.1943 ובאלג'יריה עד יום 03.09.1943.
 • מועד הזכאות למענקים ליוצאי מרוקו ואלג'יריה לפי החלטה זו, יהיה החל מה-1 בחודש בו תוגש בקשה לקבלת המענקים על גבי הטופס המצורף.
 • מי שיגיש את הבקשה עד ליום 30.06.2016, יהיה זכאי גם למענק עבור שנת 2015 .
אזהרה
המועד האחרון להגשת הבקשה עבור המענק לשנת 2015 הוארך עד ליום 30.06.2016.
מי שיגיש את הבקשה למענק השנתי עד ליום 30.06.2016, יהיה זכאי למענק גם עבור שנת 2015.

מי זכאי?

 • יוצאי מרוקו ואלג'יריה העומדים בכל התנאים הבאים:
  • הם סבלו הגבלות בתחומי חיים שונים כגון: הגבלה בתעסוקה, הגבלה במגורים או כל הגבלה אחרת.
  • ההגבלות היו בתקופת שלטון וישי, בין התאריכים כדלקמן:
   • יוצאי אלג'יריה - החל מיום 22.06.1940 ועד ליום 07.11.1942
   • יוצאי מרוקו - החל מיום 22.06.1940 ועד ליום 10.11.1942
 • הם אינם מקבלים קצבה חודשית, מכל גורם שהוא, בהקשר לקורותיהם בתקופת מלחמת העולם השנייה.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו במרוקו לאם זכאית, עד יום 06.09.1943 ובאלג'יריה עד יום 03.09.1943.

תהליך מימוש הזכות למענק שנתי

 • יוצאי מרוקו ואלג'יריה העומדים בתנאי הזכאות צריכים למלא טופס בקשה למענק שנתי בהתאם להחלטה מינהלית.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום מלא של תעודת זהות (כולל הספח).
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • טופס פרטי חשבון בנק המצורף לטופס הבקשה, כשהוא מלא וחתום.
 • את הטופס יש לשלוח אל משרדי הרשות לזכויות ניצולי השואה בכתובת: רחוב יצחק שדה 17, ת"ד 57380, תל אביב מיקוד 6157302.
 • ניתן לפנות לסיוע אל מרכז המידע הלאומי של הרשות הפועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00, בטלפון 03-5682651.
 • מועד הזכאות למענקים ליוצאי מרוקו ואלג'יריה לפי החלטה זו, יהיה החל מה-1 בחודש בו תוגש הבקשה.

* מי שיגיש את הבקשה עד ליום 30.06.2016, יהיה זכאי למענק גם עבור שנת 2015 .

הגבלת שכר טירחה לעורך דין או מטפל אחר בבקשה לקבלת המענק השנתי

 • על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 07.04.2016, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות עבור הטיפול בבקשה למענק שנתי אשר אושר כתוצאה מהחלטה מינהלית ונקבעו תנאים מקדימים לזכאות המטפל בתביעה לשכר טירחה .

הסכמתו של ניצול השואה כתנאי לתשלום שכר טירחה

 • כדי שמטפל בתביעה יהיה זכאי לשכר טירחה צריכים להתקיים כל התנאים המפורטים להלן. אם תנאים אילו לא התקיימו לא חלה על ניצול השואה החובה לשלם שכר טירחה:
  • ניצול השואה צריך לתת למטפל בתביעה הוראה מפורשת מראש ובכתב, לעניין כל שלב בטיפול בתביעה שמקורה החלטה מינהלית. הסכמתו של ניצול השואה לטיפול בתביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים , או לפי חוק הטבות לניצולי שואה, אינה מהווה את ההסכמה הנדרשת לטיפול בתביעה לפי החלטה מינהלית.
  • לגבי הסכמי שכר טירחה שנחתמו לאחר יום 07.04.2016, קיימים בנוסף שני התנאים הבאים:
   • - ניצול השואה צריך לאשר בחתימת ידו, לפני החתימה על הסכם שכר הטירחה, שהוסבר לו המצב החוקי ומהות התביעה, משמעותיה והשלכותיה.
   • ניצול השואה צריך לאשר כי נמסר לו טופס ההסבר אשר פורסם על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, בדבר הזכאות למענק השנתי כאמור, וכי הוא קרא או שהוקרא לו הטופס. הטופס יכלול מידע הנוגע לנושאים הבאים: הגבלות על שכר הטירחה, דרך הגשת הבקשה, מסמכים שיש לצרף לבקשה, גורמים שניתן להסתייע בהם ועוד.

שכר הטירחה המירבי בתביעות למענק שנתי על פי החלטה מינהלית

 • שכר הטירחה שעורך דין או מטפל אחר רשאי לגבות בעד טיפול בבקשה למענק השנתי שניתן מתוקף החלטה מינהלית, הנו :
  • אם שכר הטירחה נחתם לאחר יום 07.04.2016- יעמוד שכר הטירחה המירבי על 120 ש"ח כולל מע"מ.
  • אם הסכם שכר הטירחה נחתם לפני יום07.04.2017- יעמוד שכר הטירחה המירבי על 473 ש"ח כולל מע"מ.
 • שכר טירחה מירבי זה יחול גם אם לאחר מתן ההחלטה המינהלית הוגש ערר או ערעור לבית המשפט, והוא נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק.
  • גם אם מספר בני אדם מטפלים בבקשה למענק שנתי (כגון עורך דין וגורם מטפל נוסף, או מספר עורכי דין), עדיין אסור לגבות מניצול השואה שכר טירחה העולה על שכר הטירחה המירבי, ושכר הטירחה של כלל המטפלים בתביעה אינו יכול לעלות על שכר הטירחה המירבי הקבוע בחוק. .
 • כאשר אין קשר בין הטיפול בתביעה על ידי עורך הדין לבין החלטת הרשות על זכאותו של הניצול למענק שנתי אז עורך הדין או מטפל אחר בתביעה אינם זכאים כלל לשכר טירחה.
 • לסיוע ניתן לפנות לאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. לפרטים נוספים ראו: סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

עיקול המענק השנתי

תהליך מימוש הזכות לפטור ברכישת תרופות המוכרות בסל הבריאות

 • לאחר שטופס הבקשה למענק השנתי (כאמור לעיל) יגיע לידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, יקבלו יוצאי מרוקו ואלג'יריה העומדים בתנאי הזכאות, באופן אוטומטי, את הפטור מתשלום השתתפות עצמית בעת רכישת תרופות שבסל התרופות.
 • הפטור מהתשלום יינתן בעת רכישת התרופה בבתי המרקחת/קופות החולים, ויחל מהמועד שבו תעביר הרשות לזכויות ניצולי השואה את שם הזכאי לקופת החולים.
 • לבירורים ולמידע נוסף ניתן לפנות אל מרכז המידע הלאומי של הרשות הפועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00, בטלפון 03-5682651.

חשוב לדעת

עיקול המענק

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים