מ (תיקון קישורים לרשות לזכויות ניצולי שואה)
שורה 50: שורה 50:
 
* כדי שמטפל בתביעה יהיה זכאי לשכר טרחה צריכים להתקיים כל התנאים שיפורטו. אם תנאים אלו לא התקיימו לא חלה על ניצול השואה החובה לשלם שכר טרחה:
 
* כדי שמטפל בתביעה יהיה זכאי לשכר טרחה צריכים להתקיים כל התנאים שיפורטו. אם תנאים אלו לא התקיימו לא חלה על ניצול השואה החובה לשלם שכר טרחה:
 
** ניצול השואה צריך לתת למטפל בתביעה '''הוראה מפורשת מראש ובכתב''', לעניין כל שלב בטיפול בתביעה שמקורה בהחלטה מינהלית. הסכמתו של ניצול השואה לטיפול  בתביעה לפי [[חוק נכי רדיפות הנאצים]] , או לפי [[חוק הטבות לניצולי שואה]], אינה מהווה את ההסכמה הנדרשת לטיפול בתביעה לפי החלטה מינהלית.
 
** ניצול השואה צריך לתת למטפל בתביעה '''הוראה מפורשת מראש ובכתב''', לעניין כל שלב בטיפול בתביעה שמקורה בהחלטה מינהלית. הסכמתו של ניצול השואה לטיפול  בתביעה לפי [[חוק נכי רדיפות הנאצים]] , או לפי [[חוק הטבות לניצולי שואה]], אינה מהווה את ההסכמה הנדרשת לטיפול בתביעה לפי החלטה מינהלית.
**  לגבי הסכמי שכר טרחה שנחתמו לאחר יום 07.04.2016 -  בנוסף לאמור לעיל, לפני החתימה על הסכם הטרחה על ניצול השואה לאשר בחתימת ידו על גבי  [http://mof.gov.il/hrights/documents/tofes_explanation-22b3.pdf טופס הסבר - בקשה לפי החלטה מנהלית],  שהוסבר לו המצב החוקי ומהות התביעה, משמעותיה והשלכותיה וכי הוא קרא או שהוקרא לו טופס ההסבר.
+
**  לגבי הסכמי שכר טרחה שנחתמו לאחר יום 07.04.2016 -  בנוסף לאמור לעיל, לפני החתימה על הסכם הטרחה על ניצול השואה לאשר בחתימת ידו על גבי  [https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/legal_info1 טופס הסבר - בקשה לפי החלטה מנהלית],  שהוסבר לו המצב החוקי ומהות התביעה, משמעותיה והשלכותיה וכי הוא קרא או שהוקרא לו טופס ההסבר.
  
 
===שכר הטרחה המירבי בתביעות למענק שנתי על פי החלטה מינהלית===
 
===שכר הטרחה המירבי בתביעות למענק שנתי על פי החלטה מינהלית===

גרסה מ־16:17, 17 בספטמבר 2018

הקדמה:

יוצאי עיראק שסבלו במהלך אירועי הפרהוד ממעשה אלימות שננקט נגדם או שחזו במעשה אלימות זכאים למענק שנתי ולפטור מלא מתשלום עבור תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות
לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו בעיראק לאם זכאית, עד יום 29.03.1942
סכום המענק הוא 3,960 ש"ח בשנה, החל מה- 01.01.2017 (3,600 ש"ח לפני כן)
ניצולים אלה עשויים להיות זכאים ל הטבות נוספות, לרבות תוספת 9 שעות סיעוד מהקרן לרווחה בשווי חודשי של כ- 1,842 ש"ח
למידע נוסף ראו באצר הרשות לזכויות ניצולי השואה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ביום 03.12.2015 התקבלה החלטה מינהלית ע"י שר האוצר לפיה יוצאי עיראק שסבלו מאירועי הפרהוד שהתרחשו ב- 2-1 ביוני 1941, יהיו זכאים למענק שנתי ולפטור מתשלום עבור תרופות מרשם שבסל הבריאות (אם לא ניתנת עבורן הנחה מתוקף הסדר אחר).

 • החל מה- 01.01.2017 סכום המענק הוא 3,960 ש"ח בשנה (3,600 ש"ח בשנה לפני כן).
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, כלומר נולדו בעיראק עד יום 29.03.1942.
 • מועד הזכאות למענק לפי החלטה זו, יהיה החל מה-1 בחודש בו תוגש בקשה לקבלת המענק על גבי הטופס המצורף.

מי זכאי?

 • יוצאי עיראק העונים על כל התנאים הבאים:
  • הם חוו את אירועי הפרהוד שהתרחשו בין 2-1 ביוני 1941.
  • במסגרת אירועי הפרהוד הם סבלו ממעשה אלימות שננקט נגדם או שחזו במעשה אלימות.
 • הם אינם מקבלים קצבה חודשית, מכל גורם שהוא, בהקשר לקורותיהם בתקופת מלחמת העולם השנייה.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו ונולדו בעיראק עד יום 29.03.1942, לאם העונה על תנאי הזכאות.

תהליך מימוש הזכות לקבל מענק שנתי

 • יוצאי עיראק העונים על תנאי הזכאות צריכים למלא טופס בקשה למענק שנתי בהתאם להחלטה מינהלית.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום מלא של תעודת זהות (כולל הספח).
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • טופס פרטי חשבון בנק המצורף לטופס הבקשה, בצירוף המחאה מקורית מבוטלת או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק.
 • את הטופס והמסמכים המצורפים יש לשלוח אל משרדי הרשות לזכויות ניצולי השואה בכתובת: רחוב יצחק שדה 17, ת"ד 57380, תל אביב מיקוד 6157302.
 • ניתן לפנות לעזרה למרכז המידע הלאומי של הרשות הפועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00, בטלפון 03-5682651.
 • מועד הזכאות למענקים ליוצאי עיראק יהיה החל מה-1 בחודש שבו תוגש הבקשה.

הגבלת שכר טרחה לעורך דין או מטפל אחר בבקשה לקבלת המענק השנתי

 • על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 07.04.2016, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות עבור הטיפול בבקשה למענק שנתי שאושר כתוצאה מהחלטה מינהלית ונקבעו תנאים מקדימים לזכאות המטפל בתביעה לשכר טירחה .

הסכמתו של ניצול השואה כתנאי לתשלום שכר טרחה

 • כדי שמטפל בתביעה יהיה זכאי לשכר טרחה צריכים להתקיים כל התנאים שיפורטו. אם תנאים אלו לא התקיימו לא חלה על ניצול השואה החובה לשלם שכר טרחה:
  • ניצול השואה צריך לתת למטפל בתביעה הוראה מפורשת מראש ובכתב, לעניין כל שלב בטיפול בתביעה שמקורה בהחלטה מינהלית. הסכמתו של ניצול השואה לטיפול בתביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים , או לפי חוק הטבות לניצולי שואה, אינה מהווה את ההסכמה הנדרשת לטיפול בתביעה לפי החלטה מינהלית.
  • לגבי הסכמי שכר טרחה שנחתמו לאחר יום 07.04.2016 - בנוסף לאמור לעיל, לפני החתימה על הסכם הטרחה על ניצול השואה לאשר בחתימת ידו על גבי טופס הסבר - בקשה לפי החלטה מנהלית, שהוסבר לו המצב החוקי ומהות התביעה, משמעותיה והשלכותיה וכי הוא קרא או שהוקרא לו טופס ההסבר.

שכר הטרחה המירבי בתביעות למענק שנתי על פי החלטה מינהלית

 • שכר הטרחה שעורך דין או מטפל אחר רשאי לגבות בעד טיפול בבקשה למענק השנתי שניתן מתוקף החלטה מינהלית הוא:
  • אם הסכם שכר הטרחה נחתם לאחר ה- 07.04.2016, יעמוד שכר הטרחה המירבי על 120 ש"ח כולל מע"מ.
  • אם הסכם שכר הטרחה נחתם לפני ה- 07.04.2017, יעמוד שכר הטרחה המירבי על 473 ש"ח כולל מע"מ.
 • שכר טרחה מירבי זה יחול גם אם הוגש ערר או ערעור לבית המשפט.
  • גם אם מספר בני אדם מטפלים בבקשה למענק שנתי (כגון עורך דין וגורם מטפל נוסף, או מספר עורכי דין), עדיין אסור לגבות מניצול השואה שכר טרחה העולה על שכר הטרחה המירבי, ושכר הטרחה של כלל המטפלים בתביעה אינו יכול לעלות על הסכום המירבי הקבוע בחוק.
 • אם אין קשר בין הטיפול בתביעה על ידי עורך הדין לבין החלטת הרשות על זכאותו של הניצול למענק שנתי, אזי עורך הדין או מטפל אחר בתביעה אינם זכאים כלל לשכר טרחה.
 • במקרה הצורך, ניתן לפנות אל הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. לפרטים נוספים ראו סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

עיקול המענק השנתי

תהליך מימוש הזכות לפטור ברכישת תרופות המוכרות בסל הבריאות

 • לאחר שטופס הבקשה למענק השנתי כאמור לעיל, יגיע לידי הרשות לזכויות ניצולי השואה,יקבלו יוצאי עיראק העומדים בתנאי הזכאות, באופן אוטומטי, את הפטור מתשלום השתתפות עצמית בעת רכישת תרופות שבסל התרופות.
 • פטור זה מתשלום יינתן בעת רכישת התרופה בבתי המרקחת/קופות החולים, ויחל מהמועד בו תעביר הרשות לזכויות ניצולי השואה את שם הזכאי לקופת החולים.
 • לבירורים ולמידע נוסף ניתן לפנות לעזרה למרכז המידע הלאומי של הרשות הפועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00 , בטלפון 03-5682651.

סיוע ושירותים נוספים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


הרחבות ופרסומים