שורה 35: שורה 35:
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* יש למלא בכתב [https://www.health.gov.il/DocLib/Med_treatment_proxy.pdf טופס ייפוי כוח לטיפול רפואי לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה]. יש לציין על גבי הטופס שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון של בא הכוח ושל מייפה הכוח.
+
* למידע על עריכת ייפוי כוח רפואי והפקדתו ראו בערך [[חדש:עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו]].
* מייפה הכוח יפרט את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו לטיפול רפואי, לאבחון, לסיעוד או לשיקום. ניתן לכתוב כי ייפוי הכוח תקף לגבי הסכמה או אי הסכמה לכל סוג של טיפול או הליך רפואי, או לקבוע כי ייפוי הכוח תקף רק לסוגי טיפול מסוימים.
 
* מייפה הכוח רשאי לכתוב בייפוי הכוח מתי יסתיים תוקפו.
 
* מייפה הכוח יחתום על ייפוי הכוח.
 
* בא הכוח יצהיר ויאשר בחתימתו כי הוא מסכים לשמש כבא כוח וכי ידועים לו התנאים וגבולות הסמכות שניתנו לו.
 
* יש צורך בחתימה של עד שיאמת את חתימתם של המטופל ומיופה הכוח ויאשר כי התרשם שהם מסוגלים להבין את משמעות ייפוי הכוח. העד יכול להיות רופא, אח/ות, עו"ד, עו"ס או פסיכולוג. רצוי שיהיה אדם המכיר היטב את מייפה הכוח.
 
* אם לא ניתן לבצע את ייפוי הכוח בכתב, ניתן לעשותו בעל פה בנוכחותם של שני עדים ולתעד זאת בהקדם האפשרי. 
 
* מטופל שיכול, יידע את הרופא המטפל על קיומו של ייפוי כוח רפואי. עותק של ייפוי הכוח יישמר [[רשומה רפואית|ברשומה הרפואית]] של המטופל.
 
* רצוי להכין מספר עותקי מקור של ייפוי הכוח, או עותקים המאושרים כמתאימים למקור ולשמור אותם אצל המטופל ואצל מיופה כוחו.
 
  
 
== סיום או ביטול של ייפוי הכוח ==
 
== סיום או ביטול של ייפוי הכוח ==

גרסה מ־16:35, 11 ביוני 2017

הקדמה:

בהתאם לחוק זכויות החולה, אדם רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים עתידיים שבהם לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול רפואי
בנוסף, אדם המעוניין להיערך מראש למצב שבו יהיה חולה הנוטה למות, יכול להכין הנחיות רפואיות מקדימות ו/או למנות מיופה כוח בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות
למידע נוסף ראו סעיף 16 לחוק זכויות החולה וסעיף 32טו.(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
אזהרה
ההליך שונה
החל בתאריך 11.4.2017 חל שינוי בהליך עריכת ייפוי הכוח הרפואי. ייפוי כוח שנערך ונחתם כדין קודם לכן ממשיך להיות בתוקף. ייפוי כוח חדש צריך להיערך לפי הרשום מטה.

חוק זכויות החולה קובע כי אין לתת טיפול רפואי למטופל שלא נתן לכך הסכמה מדעת.

 • סעיף 16 לחוק מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות, למקרה שיגיע יום שבו לא יוכל לתת הסכמה מדעת לטיפול בשל מצבו הגופני, הנפשי, הקוגניטיבי, או מכל סיבה אחרת.
 • ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפנייה לבית משפט לשם מינוי אפוטרופוס לגוף או קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף.
 • החל ב-11.4.2017 כפוף נוהל עריכת ייפוי הכוח הרפואי לנוהל הכללי בדבר עריכת ייפוי כוח מתמשך.
 • למידע כללי על משמעות ייפוי הכוח המתמשך, ראו בערך חדש:ייפוי כוח מתמשך.
 • למידע על הליך עריכת ייפוי הכוח, ראו בערך חדש:עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שהוא בגיר (מעל גיל 18), צלול ומבין את משמעותו של ייפוי כוח רפואי, רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר.
 • בא הכוח צריך להיות אדם בגיר וכשיר משפטית שמייפה הכוח סומך עליו ועל שיקול דעתו וכושר שיפוטו.

שלבי ההליך

 • למידע על עריכת ייפוי כוח רפואי והפקדתו ראו בערך חדש:עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו.

סיום או ביטול של ייפוי הכוח

 • למידע על סיום או ביטול ייפוי כוח ראו בערך חדש:ייפוי כוח מתמשך ובערך חדש:ביטול ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות

ייפוי כח משולב

 • בעבר היתה קיימת אפשרות לאדם למנות באמצעות טופס אחד מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות הן במקרה של טיפול רפואי כללי, והן במקרה של חולה הנוטה למות.
 • בעקבות תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החל מה- 11.4.2017 לא ניתן יותר להפקיד טופס לייפוי כוח משולב, אלא רק טפסים נפרדים לכל סוג של ייפוי כוח.
 • טפסים לייפוי כוח משולב שנחתמו לפני מועד זה והופקדו באתר משרד הבריאות יהיו קבילים על פי חוק, ויכובדו כלשונם עד מועד פקיעתם (5 שנים ממתן האישור).
 • כל חידוש עתידי, או הארכת תוקף של הנחיות קיימות, ייעשה על פי הוראות חוק החולה הנוטה למות (הודעה על כך תישלח במועד החידוש).


חקיקה ונהלים

מקורות