מ (הסרת הערות/הנחיות מיותרות)
מ (עדכון עיצוב - תקציר)
שורה 1: שורה 1:
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 +
{{עצם העניין}}
 +
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = אדם המעוניין להיערך מראש למצב בו יהיה [[חולה הנוטה למות]], יכול להכין [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות|הנחיות רפואיות מקדימות]] ו/או למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו
 
| מידע  = אדם המעוניין להיערך מראש למצב בו יהיה [[חולה הנוטה למות]], יכול להכין [[רישום הנחיות רפואיות מקדימות|הנחיות רפואיות מקדימות]] ו/או למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו
שורה 7: שורה 9:
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pages/DyingPatientRequest.aspx אתר משרד הבריאות]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[http://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/DyingPatientLaw/Pages/DyingPatientRequest.aspx אתר משרד הבריאות]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 +
{{תקציר/סיום}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
 
{{הליך/סיום הקדמה}}  
 
{{הליך/סיום הקדמה}}  

גרסה מ־18:37, 1 באפריל 2014

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

הקדמה:

אדם המעוניין להיערך מראש למצב בו יהיה חולה הנוטה למות, יכול להכין הנחיות רפואיות מקדימות ו/או למנות מיופה כוח שייתן הנחיות במקומו
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • חוק החולה הנוטה למות מאפשר לאדם להביע את רצונו מראש לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם וכאשר ייקבע שהוא חולה הנוטה למות - על ידי רישום הנחיות רפואיות מקדימות.
 • כמו כן, מאפשר החוק לאדם למנות מיופה כוח אשר יוכל לתת הנחיות רפואיות במקומו.
 • שילוב של הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח:
  • אדם יכול לשלב מינוי מיופה כוח עם רישום הנחיות רפואיות מקדימות.
  • במקרה כזה, מומלץ לכלול הוראה מפורשת למקרה שבו יהיה ניגוד בין הנחיה רפואית מקדימה לבין הוראה של מיופה הכוח.
  • ככלל, במקרה שלא קיימת הוראה כזו וקיים ניגוד, תינתן עדיפות להנחיה הרפואית המקדימה.
  • במקרים בהם ייפוי הכוח ניתן תקופה משמעותית לאחר מתן ההנחיה המקדימה, ועדה מוסדית תקבע אם הוראת מיופה הכוח גוברת על ההנחיה הרפואית המקדימה, או לא.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם כשיר לקבל החלטות לגבי טיפול רפואי בו, אם מתקיימים כל שלושת התנאים:
  • מלאו לו 17 שנים
  • הוא לא הוכרז פסול דין
  • הוא מסוגל להביע את רצונו

חשוב לדעת

 • חוק זכויות החולה מאפשר לאדם לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל עבורו החלטות רפואיות למצבים שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות בעצמו ולא יהיה מוגדר כחולה הנוטה למות.
 • העמדה המשפטית המקובלת היא, כי מסמכים משפטיים המתייחסים לחולה הנוטה למות אינם חלים על חולה שאינו מוגדר כנוטה למות - ולהיפך.
 • על כן מומלץ למי שרשם ייפוי כוח על פי חוק החולה הנוטה למות, לציין מפורשות כי נועד להעניק סמכויות גם על פי חוק זכויות החולה.

שלבי ההליך

 • יש לוודא שמיופה הכוח (אשר חובה שיסכים למינויו) מבין את רצונותיו מייפה הכוח ומוכן לפעול לפיהם, ושמייפה הכוח סומך עליו ומאמין שיפעל בהתאם לרצונו.
 • ניתן לתת ייפוי כוח המתייחס למצבים רפואיים או טיפולים רפואיים מסויימים בלבד. במקרה זה, יינתן ייפוי כוח רק לאחר שמייפה הכוח ומיופה הכוח קיבלו מרופא או מאחות מוסמכת הסברים ומידע רפואי מתאימים.
 • אם מייפה הכוח הוא כבר חולה הנוטה למות, ההסברים והמידע הרפואי יינתנו לו רק על ידי רופא מומחה.
 • ייפוי כוח ניתן בכתב, על גבי טופס ייפוי כוח.
 • יש לפרט בייפוי הכוח את הנסיבות והתנאים שבהם יהיה מוסמך מיופה הכוח לקבל החלטות במקום החולה.
 • ניתן למנות כמה מיופי כוח שיקבלו החלטות במשותף.
 • במקרה בו ממנים יותר ממיופה כוח אחד, כל מיופי הכוח צריכים להסכים להתמנות ועל כולם לקבל את ההסברים הנדרשים. כמו כן, יש לכלול בייפוי הכוח הוראות לגבי אופן קבלת החלטות במידה ולא כל מיופי הכוח נמצאים, אם אינם תמימי דעים וכו'.
 • ניתן למנות מיופה כוח חלופי, למקרה שבו מיופה הכוח העיקרי לא יוכל או יסרב למלא את התפקיד.
 • מייפה הכוח יחתום על גבי טופס ייפוי הכוח בפני שני עדים (על שניהם להיות נוכחים יחד במעמד החתימה).
 • העדים אינם יכולים להיות מיופי כוח או אנשים שיש להם אינטרס כלכלי או אחר במתן ההנחיות.
 • רופא או אחות (כולל מי שמסרו את המידע הרפואי) יכולים להיות עדים.
 • העדים יאשרו בחתימת ידם על גבי טופס ייפוי הכוח את חתימתו של מייפה הכוח.

תוקף יפוי כוח

 • ייפוי כוח תקף למשך 5 שנים מיום חתימת הטופס, אלא אם כן נקבעה בו תקופה קצרה יותר.
 • ניתן להאריך את תוקף ייפוי הכוח לתקופות נוספות שכל אחת לא תעלה על 5 שנים.
 • ההארכה תיעשה על גבי טופס הוראה להארכת תוקפו של ייפוי כוח.

שינוי או ביטול יפוי כוח

 • ייפוי כוח שניתן במועד מסוים, מבטל ייפוי כוח שניתן במועד מוקדם יותר.
 • ייפוי כוח ניתן לביטול בכתב ובפני שני עדים, על גבי טופס ביטול.

חולה שאינו מסוגל לחתום את שמו

 • מתן הנחיות/ייפוי כוח, שינויים או ביטולם, מחייבים את נותן ההנחיות/הייפוי להיות מסוגל לחתום את שמו בעצמו.
 • במקרה שאדם אינו מסוגל, עקב מחלה או מום, לחתום את שמו, הוא רשאי להטביע את אצבעו במקום המיועד לחתימה.
 • אם אדם נזקק לעזרת אדם אחר כדי להניע את ידו לצורך ביצוע החתימה או הטבעת האצבע, אין תוקף לחתימתו או להטבעת אצבעו.
 • במקרה זה ניתנת לו אפשרות להצהיר בעל פה על רצונו בפני שני עדים:
 • האדם יצהיר בעל פה כי נמנע ממנו לחתום על הטופס עקב מוגבלות פיזית וכי כל הכתוב על גבי הטופס נכתב על דעתו ובהסכמתו, לאחר שיקול דעת מעמיק ומתוך רצון חופשי ועצמאי ולא מתוך לחץ משפחתי, חברתי או אחר.
 • ההצהרה תתועד בכתב ושני העדים יאשרו בחתימת ידם כי האדם הצהיר בפניהם על הדברים האמורים.

שמירת המסמכים במאגר המידע

 • את המסמכים ניתן לשמור בכל מקום המקובל על נותן ההנחיות.
 • עם זאת, המלצת משרד הבריאות היא לשמור את המסמכים במאגר המידע של המרכז להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות.
 • יש לשלוח את הטפסים בדואר רשום בצירוף צילום תעודת זהות לכתובת:
משרד הבריאות - המרכז להנחיות רפואיות מקדימות
רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9101002
ת"ד 1176


 • ניתן ליצור קשר באמצעות מוקד "קול הבריאות":
 • במרכז יבוצעו הפעולות הבאות:
  • המסמכים ייבדקו ביסודיות וייבדק האם מולאו כהלכה. בכך ניתן להימנע מחוסר בהירות ברגע האמת.
  • המסמכים יישמרו ויהיו זמינים למטפלים בחולה הנוטה למות, בעת הצורך.
  • לפני תום תוקף הטפסים, יקבל נותן ההנחיות תזכורת על הצורך בחידוש תוקפם (לכתובת למכתבים שציין בבקשת הרישום).
  • רופא המטפל בחולה נוטה למות יוכל לברר במאגר האם החולה הכין והפקיד הנחיות מקדימות או ייפוי כוח, ויוכל לקבל עותק של המסמכים במקרה הצורך.

חשוב לדעת

 • לעתים דורש הרופא כתנאי לחתימתו כי אחד העדים החותם על הטופס יהיה עורך דין. חשוב להבהיר, כי החוק אינו דורש חתימה של עורך דין על גבי הטופס, אלא מסתפק בכך שהעד לא יהיה מיופה הכוח עצמו ולא יהיה לו כל אינטרס כלכלי או אחר מול חותם המסמך.
 • במידה שהצדדים מעוניינים בחתימה של עורך דין על גבי הטופס, חשוב לדעת כי ישנם עורכי הדין אשר אינם גובים תשלום עבור חתימתם על הטופס או שגובים תשלום סמלי בלבד, וזאת מכיוון שמדובר רק בחתימה על טופס מוכן שאןי צורך בניסוחו ובעריכתו.

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסיםתבנית:הליך/סיום טור שמאלי