הקדמה:

ייפוי כוח משולב נועד לאפשר לאדם למנות מיופה כוח אחד שיוכל לקבל החלטות הן במקרים של טיפול רפואי בכלל והן במקרים של חולה הנוטה למות
אדם המעוניין למנות מיופה כוח רק אלחד מהמצבים יכול לעשות זאת באמצעות ייפוי כוח ספציפי לאותו מצב
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כל בגיר שהוא כשיר משפטית רשאי למנות לעצמו מיופה כוח ולהנחות אותו מראש כיצד לפעול בקשר לטיפול רפואי שלו הוא עשוי להזדקק בעתיד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שהוא בגיר (אינו קטין), צלול ומבין את משמעותו של ייפוי כוח רפואי, רשאי לייפות את כוחו של אדם אחר.
  • מי שאינו מסוגל לתת הסכמה מדעת מכל סיבה שהיא, אינו יכול למנות לעצמו מיופה כוח משולב. במקרה כזה ייתכן שיהיה צורך למנות לו אפוטרופוס.
 • מיופה הכוח חייב להיות כשיר משפטית ולהבין את משמעות מינויו.

שלבי ההליך

מינוי מיופה הכוח

 • ייפוי הכוח ייעשה בכתב באמצעות טופס ייעודי, תוך ציון השם המלא ומספר תעודת הזהות של המטופל ושל מיופה הכוח ופרטים להתקשרות עמם.
 • מטופל המבקש לפרט תנאים ומגבלות למיופה הכוח, מעבר למתאפשר בטופס, נדרש למלא טופסי ייפוי כוח נפרדים (ראו כאן עבור חולים הנוטים למות וכאן למצבים אחרים).
 • מומלץ כי המטופל יכין כמה עותקים של ייפוי הכוח שיישמרו אצל המטופל ומיופה הכוח. אם קיים רופא מטפל, מומלץ להודיע לו על ייפוי הכוח.
 • ניתן להפקיד את ייפוי הכוח המשולב במאגר של המרכז הארצי להנחיות מקדימות במשרד הבריאות.
 • על המטופל לוודא כי מיופה הכוח מסכים להתמנות, וליידע אותו על תפקידו ועל רצונותיו בעניין הטיפול הרפואי.

עדים לייפוי הכוח

 • חתימת המטופל על ייפוי הכוח תאומת על ידי שני עדים, שאינם מיופי הכוח ושאינם בעלי אינטרס כלכלי אחר במטופל. מומלץ שלפחות אחד העדים יהיה בעל מקצוע, כגון רופא, אחות, עובד סוציאלי, פסיכולוג, עורך דין וכו'.
הערת עריכה
מה הכוונה מומלץ? אם זה לא הכרחי אז למה לציין זאת? מה היתרון בכך?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:53, 26 בנובמבר 2015 (IST)
 • אם יש לעד ספק לגבי מידת כשירותו של המטופל עליו להימנע מלחתום על ייפוי הכוח.

ייפוי כוח במצבים מיוחדים

 • כאשר לא ניתן לערוך את ייפוי הכוח בכתב, ניתן למנות מיופה כוח בעל פה, בפני שני עדים, ובלבד שהמינוי והעדויות יתועדו בכתב בהזדמנות הראשונה האפשרית.
 • אדם כשיר שאינו יכול לחתום את שמו עקב מחלה או מום, יכול לחתום בטביעת אצבע - אך אסור לאף אחד אחר לסייע לו או להניע עבורו את היד.
 • אדם כשיר שבשל מחלה או מום אינו יכול להניע את ידיו כדי לחתום את שמו או להטביע אצבע, יצהיר בעל פה בפני שני עדים שאינו מסוגל לחתום על המסמך ושכל הכתוב בו נכתב על דעתו ובהסכמתו. ההצהרה תתועד בכתב והעדים יאשרו זאת בחתימתם.

הארכה וחידוש ייפוי הכוח

 • תוקפו המרבי של ייפוי הכוח הוא 5 שנים וניתן להגבילו לתקופה קצרה יותר. אם במהלך תקופת תוקפו נהפך המטופל לבלתי כשיר ייכנס ייפוי הכוח לשימוש ויישאר בתוקף כל עוד המטופל בלתי כשיר.
הערת עריכה
כלומר יכול להיות שבמקרה כזה ייפוי הכוח יישאר מעל חמש שנים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:53, 26 בנובמבר 2015 (IST)

ביטול יפוי הכוח

שימוש ומימוש ייפוי הכוח

 • כדי לפנות למיופה הכוח לשם קבלת הנחיות, יש ראשית לקבוע כי המטופל אינו כשיר להחליט לגבי הטיפול הרפואי.
  • לגבי מטופל שהוא חולה הנוטה למות, נדרשת החלטה רפואית מנומקת ומתועדת של הרופא האחראי לפי הגדרתו בחוק.
  • לגבי מטופל שאינו חולה הנוטה למות, הקביעה היא לפי התרשמותו המקצועית של המטפל, בשל מצבו הרפואי, הנפשי, השכלי, חוסר יכולת לתקשר, חוסר הכרה, או סיבה אחרת של המטופל.
 • כל עוד המטופל כשיר ומסוגל להביע דעה, חובה לקבל ממנו הנחיות לגבי הטיפול, גם אם מינה מיופה כוח. דעתו של המטופל הכשיר גוברת תמיד על הוראות מיופה כוחו.
 • אם בשעת הצורך לא ניתן במאמץ סביר לאתר את מיופה הכוח, או שמיופה הכוח חוזר בו מהסכמתו לשמש ככזה, ייחשב הדבר כאילו לא מונה מיופה כוח כלל.
 • אם יש קושי במימוש ייפוי הכוח, ניתן לפנות לגורמים הבאים:
הערת עריכה
מה הכוונה "קשיים"? האם הכוונה למקרה שבו לא משיגים את המיופה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:53, 26 בנובמבר 2015 (IST)

חשוב לדעת

 • מיופה הכוח לא רשאי לקבל החלטות שהמטופל לא היה רשאי לקבל או שההיענות להן אסורה לפי חוק.
 • אם עולה חשש כי מיופה הכוח נמצא בניגוד עניינים או שאינו פועל לטובת המטופל או לפי הנחיותיו, ניתן להתריע על כך בפני העובדים הסוציאליים במוסד הרפואי המטפל, או אם מדובר בחולה הנוטה למות, בפני הוועדה המוסדית לעניין חוק החולה הנוטה למות.
הערת עריכה
ואז? הם יכולים לשלל ממנו את יפןי הכוח?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:53, 26 בנובמבר 2015 (IST)
 • ייפוי הכוח המשולב לא נועד לנושא אשפוז ו/או טיפול פסיכיאטרי (הכפוף לחוק טיפול בחולי נפש), ולא נועד למטרות כספיות כגון ניהול רכוש וחשבונות בנק, קבלת קצבאות וכו'.

חקיקה ונהלים