הקדמה:

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

כל בגיר שהוא כשיר משפטית רשאי למנות לעצמו מיופה כוח ולהנחות אותו מראש כיצד לפעול בקשר לטיפול רפואי שלו הוא עשוי להזדקק בעתיד.

 • הוא יכול לעשות זאת בשלושה דרכים:
 • האפשרות למנות מיופה כוח משולב אינה מבטלת את שתי הדרכים האחרות שצוינו אלא מצטרפת אליהן.
 • ייחודו של ייפוי הכוח המשולב הוא בכך שהוא מאפשר למנות מיופה כוח אחד לשני המצבים.
 • בכל מקרה, כל עוד המטופל כשיר ומסוגל להביע דעה, חובה לקבל ממנו הנחיות לגבי הטיפול, גם אם מינה מיופה כוח. דעתו של המטופל הכשיר גוברת תמיד על הוראות מיופה כוחו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם חייב להיות כשיר משפטית בשעה שהוא ממנה מיופה כוח משולב, כלומר בגיר (מעל גיל 18), צלול ומבין את משמעות המינוי. קטין, ומי שאינו מסוגל לתת הסכמה מדעת מכל סיבה שהיא, אינו יכול למנות לעצמו מיופה כוח משולב. במקרה כזה ייתכן שיהיה צורך למנות לו אפוטרופוס.
 • מיופה הכוח חייב להיות כשיר משפטית ולהבין את משמעות מינויו.
 • על המטופל לוודא כי מיופה הכוח מסכים להתמנות, וליידע אותו על תפקידו ועל רצונותיו בעניין הטיפול הרפואי.
 • מיופה הכוח לא רשאי לקבל החלטות שהמטופל לא היה רשאי לקבל או שההיענות להן אסורה לפי חוק.
 • ייפוי הכוח המשולב לא נועד לנושא אשפוז ו/או טיפול פסיכיאטרי (הכפוף לחוק טיפול בחולי נפש), ולא נועד למטרות כספיות כגון ניהול רכוש וחשבונות בנק, קבלת קצבאות וכו'.

שלבי ההליך

מינוי מיופה הכוח

 • ייפוי הכוח ייעשה בכתב באמצעות טופס ייעודי, תוך ציון השם המלא ומספר תעודת הזהות של המטופל ושל מיופה הכוח ופרטים להתקשרות עמם.
 • מטופל המבקש לפרט תנאים ומגבלות למיופה הכוח, מעבר למתאפשר בטופס, נדרש למלא טופסי ייפוי כוח נפרדים (ראו כאן עבור חולים הנוטים למות וכאן למצבים אחרים).
 • ניתן להפקיד את ייפוי הכוח המשולב במאגר של המרכז הארצי להנחיות מקדימות במשרד הבריאות.

עדים לייפוי הכוח

 • חתימת המטופל על ייפוי הכוח תאומת על ידי שני עדים. מומלץ שלפחות אחד העדים יהיה בעל מקצוע, כגון רופא, אחות, עובד סוציאלי, פסיכולוג, עורך דין וכו'.
 • אם יש לעד ספק לגבי מידת כשירותו של המטופל עליו להימנע מלחתום על ייפוי הכוח.
 • רצוי שהעדים יכירו את המטופל אך אסור שהם יהיו מיופה הכוח עצמו או אדם בעל אינטרס כלכלי או אחר במטופל.

ייפוי כוח במצבים מיוחדים

 • כאשר לא ניתן לערוך את ייפוי הכוח בכתב, ניתן למנות מיופה כוח בעל פה, בפני שני עדים, ובלבד שהמינוי והעדויות יתועדו בכתב בהזדמנות הראשונה האפשרית.
 • אדם כשיר שאינו יכול לחתום את שמו עקב מחלה או מום יכול לחתום בטביעת אצבע - אך אסור לאף אחד אחר לסייע לו או להניע עבורו את היד.
 • אדם כשיר שבשל מחלה או מום אינו יכול להניע את ידיו כדי לחתום את שמו או להטביע אצבע, יצהיר בעל פה בפני שני עדים שאינו מסוגל לחתום על המסמך ושכל הכתוב בו נכתב על דעתו ובהסכמתו. ההצהרה תתועד בכתב והעדים יאשרו זאת בחתימתם.

הארכה, תיקון וביטול ייפוי הכוח

 • תוקפו המרבי של ייפוי הכוח הוא 5 שנים וניתן להגבילו לתקופה קצרה יותר. אם במהלך תקופת תוקפו נהפך המטופל לבלתי כשיר ייכנס ייפוי הכוח לשימוש ויישאר בתוקף כל עוד המטופל בלתי כשיר.
 • ניתן לחדש ייפוי כוח זה על ידי מילוי טופס הארכת תוקף.
 • ניתן לבטל ייפוי כוח בכל עת שהיא, אם המטופל כשיר. יש למלא טופס ביטול ולשלוח אותו ל[[מרכז להנחיות רפואיות מקדימות.

פנייה למיופה הכוח במקרה הצורך

 • כדי לפנות למיופה הכוח לשם קבלת הנחיות, יש ראשית לקבוע כי המטופל אינו כשיר להחליט לגבי הטיפול הרפואי.
  • לגבי מטופל שהוא חולה הנוטה למות, נדרשת החלטה רפואית מנומקת ומתועדת של הרופא האחראי לפי הגדרתו בחוק.
  • לגבי מטופל שאינו חולה הנוטה למות, הקביעה היא לפי התרשמותו המקצועית של המטפל, בשל מצבו הרפואי, הנפשי, השכלי, חוסר יכולת לתקשר, חוסר הכרה, או סיבה אחרת של המטופל.

ערעור

חשוב לדעת

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות