הקדמה:

סיוע בשכירת דירה בשוק הפרטי ניתן ביישובים שהוגדרו כיישובים המזכים בסיוע
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על מנת להיות זכאי לסיוע בשכר דירה, יש להתגורר ב"ישוב שכר דירה".

 • רשימת ישובי שכר הדירה הוגבלה בעבר ליישובים מסויימים (ראו להלן יישובים גדולים).
 • החל ב-15.6.2014 הורחבה רשימת היישובים שבהם אפשר לקבל סיוע בשכר דירה. ממועד זה נוספו לרשימה כ-800 יישובים קטנים המזכים בסיוע.
 • הסיוע ביישובים הקטנים נמוך יותר מזה הניתן ביישובים שבהם אפשר היה לקבל סיוע בשכר דירה עד כה (יישובים גדולים).
 • לרשימת ישובי שכר דירה באתר משרד הבינוי והשיכון.

מהו ישוב שכר דירה

 • ישוב שכר דירה מוגדר כאחד מאלה:

יישובים גדולים

 • ישוב גדול הוא ישוב שעונה על אחד מהתנאים הבאים:
  1. ישוב שהוא עיר
  2. ישוב שאינו עיר, אך מספר תושביו גדול מ-1,000 ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בו לפחות 5% שוכרי דירות פרטיות, ובתנאי שמספרם לפחות 30.

יישובים קטנים

 • ישוב קטן הוא ישוב העונה על אחד מהתנאים הבאים:
  1. ישוב עם פחות מ-1,000 תושבים.
  2. ישוב שאינו עיר, ומספר התושבים בו גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו ביישוב פחות מ-5% משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-30 משקי בית.

הבדלים בגובה הסיוע בכל אחד מהיישובים

 • גובה הסיוע ביישובים קטנים נמוך מזה שביישובים הגדולים (70% מגובה הסיוע).
 • למרות זאת, במקרים הבאים יינתן סיוע מלא בשכר דירה (100%) גם אם השכירות נעשית ביישוב קטן:
  1. נכים, אשר קיבלו סיוע לפני הרחבת רשימת היישובים - בעבר (לפני הרחבת רשימת הישובים), יכלו זכאים נכים לממש את הסיוע גם ביישובים שאינם יישובי שכ"ד, כלומר ביישובים קטנים ולזכות במלוא סכום הסיוע.
   • נכים אלה יוכלו להמשיך ולממש את הסיוע בסכום המלא גם לאחר שהיישוב סווג כיישוב קטן (כלומר: סכום הסיוע לא יופחת בעקבות סיווג היישוב כיישוב קטן), וזאת בתנאי שמימשו את הזכות לסיוע לפני הרחבת היישובים, וכל עוד הם ממשיכים להתגורר באותו יישוב.
   • נכה "חדש" שלא מימש סיוע ביישוב קטן לפני הרחבת רשימת היישובים ומבקש לשכור דירה ביישוב קטן, יקבל את הסכום עם הפחתה (70% מסכום הסיוע).
  2. נשים מוכות ודרי רחוב - הנכללים בתכניות נשים מוכות ודרי רחוב יהיו זכאים לסכומים קבועים בכל הארץ, ללא אבחנה באזור המגורים ובהגדרת היישוב כגדול או קטן.


חשוב לדעת

 • רשימת ישובי שכר דירה מתעדכנת ומתפרסמת מעת לעת.
 • מי שקיבלו סיוע בשכר דירה ומתגוררים ביישוב שהוסר מרשימת ישובי שכר דירה החל מינואר 2011 ואילך, זכאים להמשיך ולקבל את הסיוע באותו ישוב.
 • שוכרי דירות בקיבוצים או במושבים שיתופיים צריכים להמציא אישור ממזכירות היישוב על כך שהשוכרים אינם חברים ביישוב, או מועמדים לחברות ביישוב.

חקיקה ונהלים