{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|מושג}} {{Expansion depth limit exceeded|תוכן= {{Expansion depth limit exceeded| מידע = הזכאות לקבלת קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר בגיל הפרישה (לפני גיל הזכאות המוחלטת) מותנית במבחן הכנסות | חשוב = קצבאות פנסיה כגון פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה או רנטה מגרמניה, אינן נלקחות בחשבון לצורך חישוב מבחן ההכנסות | חשוב3= מי שקיבלו קצבת נכות כללית עד הגעתם לגיל פרישה יהיו זכאים לקצבת זיקנה לנכה כבר בגיל הפרישה ללא צורך במבחן הכנסות | ממשל = למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי }} }} {{Expansion depth limit exceeded| קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) | זכותון קצבת זיקנה | תנאי זכאות לקצבת זיקנה | מדריך מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים }} {{Expansion depth limit exceeded}}

מבוטחים שעונים על תנאי הזכאות לקצבת זיקנה יהיו זכאים לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) כבר מגיל הפרישה אם הכנסותיהם (מלבד ההכנסות שיפורטו בהמשך) אינן עולות על הסכום המקסימלי שנקבע לכך. לנשים הזכאות מותנית גם בסוגי תקופות האכשרה שצברו במהלך השנים.

 • אופן חישוב ההכנסה נקבע באופן שונה למבוטחים עצמאים ולמבוטחים שכירים.
 • מי שהכנסותיהם גבוהות יותר מהסכום המקסימלי יהיו זכאים לקצבת זיקנה, בהתאם לתנאי הזכאות, בהגיעם לגיל הזכאות המוחלטת (70 לגברים ו-65 ומעלה לנשים).
 • על-מנת לקבל את הקצבה, יש להגיש תביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. למידע נוסף, ראו הגשת תביעה לקבלת קצבת זיקנה.

Expansion depth limit exceeded

 • הכנסה מקצבה המשולמת על-פי חוק ישראלי או דיני מדינה אחרת, או על-פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנעשו בישראל או במדינה אחרת, אינה מחושבת כהכנסה לצורך חישוב הזכאות לקצבת זיקנה מגיל הפרישה, ולא תפגע בזכאות של המבוטח.
 • כך כל קצבאות הפנסיה לסוגיהן, כולל קצבאות מפנסיה תקציבית, קצבאות מביטוח מנהלים, קרנות פנסיה ותיקות או חדשות או רנטה מגרמניה, אינן פוגעות בזכאות.

{{Expansion depth limit exceeded|גבר בן 67 שעבד בחו"ל ומקבל פנסיה בסך 6,000 ש"ח לחודש ממקום עבודתו, לא תישלל ממנו הזכאות לקצבת זיקנה עקב הכנסה זו.}}

 • סכומים שהתקבלו מהיוון כספי הפנסיה או ביטוח מנהלים (קבלת כל כספי הפנסיה או חלקם בתשלום חד פעמי במקום בקצבאות חודשיות) אינם נחשבים להכנסה ואינם פוגעים בזכאות לקצבת זיקנה.

{{Expansion depth limit exceeded|הערה=בהתאם למייל של בלהה מיום 6.12.2016|חתימה=שרון הורנשטיין (שיחה) 12:04, 6 בדצמבר 2016 (IST)}}

 • הפרשי הצמדה על מלוות, על פקדונות או על תכניות חיסכון, אינם מחושבים כהכנסה לצורך חישוב הזכאות, בתנאי שהם פטורים ממס הכנסה.
 • תמיכה כספית לצורך סיוע בתשלום שכר דירה לא תיחשב כהכנסה (ראו פרטים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).

Expansion depth limit exceeded

 • הטבלה הבאה מפרטת מהו גובה ההכנסות המאפשר זכאות לקצבה, מלאה או חלקית, מגיל פרישה (נכון לשנת 2019).
 • הקצבה החלקית נקבעת על-פי תקופות הביטוח שנצברו למבוטח.
 • בהכנסות מעבודה המבחן מתייחס לסכום ההכנסה ברוטו.
מצב אישי של המבוטח/ת הכנסה חודשית המזכה בקצבה מלאה הכנסה חודשית המזכה בקצבה חלקית או שאינה מזכה בקצבה הכנסה חודשית שאינה מזכה בקצבה
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן מעבודה בלבד ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ-5,856 ש"ח מעל 5,856 ש"ח ולא יותר מ-9,228 ש"ח מעל 9,228 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-7,807 ש"ח מעל 7,807 ש"ח ולא יותר מ-13,040 ש"ח מעל 13,040 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-7,807 ש"ח מעל 7,807 ש"ח ולא יותר מ-11,110 ש"ח מעל 11,110 ש"ח
מבוטחים שכל הכנסותיהם הן שלא מעבודה ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג לא יותר מ-17,568 ש"ח מעל 17,568 ש"ח ולא יותר מ-20,520 ש"ח מעל 20,520 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ולא מקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-23,421 ש"ח מעל 23,421 ש"ח ולא יותר מ-28,098 ש"ח מעל 28,098 ש"ח
עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג ומקבל/ת קצבה מהביטוח הלאומי לא יותר מ-23,421 ש"ח מעל 23,421 ש"ח ולא יותר מ- 26,168 ש"ח מעל 26,168 ש"ח
מבוטחים שהכנסותיהם הן מעבודה ושלא מעבודה ללא בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג הכנסה מעבודה שאינה עולה על 5,856 ש"ח
הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 11,712 ש"ח
מעל 5,856 ש"ח בהכנסה מעבודה

מעל 11,712 ש"ח בהכנסה שלא מעבודה

עם בן/בת זוג העונה על הגדרת בן/בת זוג הכנסה מעבודה שאינה עולה על 7,807 ש"ח
הכנסה שלא מעבודה שאינה עולה על 15,614 ש"ח
מעל 7,807 ש"ח בהכנסה מעבודה

מעל 15,614 ש"ח בהכנסה שלא מעבודה

Expansion depth limit exceeded

 • קיימות שתי דרכים לחישוב ההכנסה החודשית (שלפיה יוחלט אם זכאי המבוטח לקצבה ומה גובה הקצבה):
  1. בדיקת ההכנסה (ברוטו) החודשית בפועל באותו חודש שלגביו משולמת הקצבה.
  2. בדיקת ההכנסה (ברוטו) על בסיס שנתי:
   • במקרה שהסתיימה שנת המס - סך הכל ההכנסות החודשיות של המבוטח באותה שנה חלקי 12.
   • במקרה שלא הסתיימה שנת המס - סך כל ההכנסות החודשיות של המבוטח עד מועד החישוב בצירוף ההכנסה החודשית האחרונה וכפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סוף השנה, וחילוק התוצאה המתקבלת ב-12.
 • הקצבה תשולם לפי החלופה שתניב קצבה גבוהה יותר למבוטח.

{{Expansion depth limit exceeded| מבוטח שהוא שכיר השתכר ב-9 החודשים הראשונים של השנה (ינואר - ספטמבר) 8,000 ש"ח לחודש. בחודש אוקטובר השתכר המבוטח 5,000 ש"ח.

 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה בחודש אוקטובר תחושב הכנסתו בשני אופנים:
  • לפי החישוב החודשי - הכנסתו בחודש אוקטובר היא 5,000 ש"ח.
  • לפי החישוב השנתי יחושבו כל הכנסותיו עד כה (8,000 ש"ח X{{Expansion depth limit exceeded}} 9 חודשים, ועוד 5,000 ש"ח (הכנסתו באוקטובר), ועוד 5,000 ש"ח (הכנסתו החודשית האחרונה) X{{Expansion depth limit exceeded}} 2 חודשים שנותרו עד סוף השנה. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 7,250 ש"ח
 • לצורך קביעת זכאותו תילקח בחשבון ההכנסה על הבסיס החודשי (שהיא נמוכה יותר ועל כן עשויה לזכות את המבוטח בקצבה גבוהה יותר).}}

Expansion depth limit exceeded

 • תשלום שנוסף לשכר החודשי הרגיל (המופיע בתלוש השכר), כגון דמי הבראה, תשלום עבור ביגוד, ובונוס או מענק השתתפות ברווחי המעסיק, יחושב באופן הבא:
  • תשלום נוסף בסכום של עד {{Expansion depth limit exceeded|0.25 *{{Expansion depth limit exceeded}} }} ש"ח (25% משכר המינימום), יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.
  • תשלום נוסף בסכום הגבוה מ- {{Expansion depth limit exceeded|0.25 *{{Expansion depth limit exceeded}} }} ש"ח יחולק ל-12, והסכום שיתקבל יצורף לשכר הרגיל בחודש שבו שולם התשלום הנוסף ול-11 החודשים שקדמו לו.
 • הפרשי שכר יתווספו לשכר החודשי של החודשים שעבורם שולמו. אם לא ידועה התקופה שעבורה שולמו הפרשי השכר, הם יתווספו לחודש שבו שולמו.

Expansion depth limit exceeded

 • הכנסתו של עצמאי תחושב רק על בסיס שנתי (ראו פס"ד ב"ל 5389-08 באתר נבו):
  • במקרה שהסתיימה שנת המס - סך הכל ההכנסות החודשיות (ברוטו) של המבוטח באותה שנה חלקי 12.
  • במקרה שלא הסתיימה שנת המס - סך כל ההכנסות החודשיות (ברוטו) של המבוטח עד מועד החישוב בצירוף ההכנסה החודשית האחרונה וכפולה של ההכנסה החודשית האחרונה במספר החודשים שנותרו עד סוף השנה, וחילוק התוצאה המתקבלת ב-12.

{{Expansion depth limit exceeded| מבוטח שהוא עצמאי הרוויח ב-9 החודשים הראשונים של השנה (ינואר - ספטמבר) 9,500 ש"ח לחודש. בחודש אוקטובר השתכר המבוטח 8,500 ש"ח.

 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה בחודש אוקטובר (לפי החישוב השנתי) תחושב הכנסתו באופן הבא: סיכום כל הכנסותיו עד כה (9,500 ש"ח X{{Expansion depth limit exceeded}} 9 חודשים, ועוד 8,500 ש"ח (הכנסתו באוקטובר), ועוד 8,500 ש"ח (הכנסתו החודשית האחרונה) X{{Expansion depth limit exceeded}} 2 החודשים שנותרו עד סוף השנה (נובמבר ודצמבר). את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 9,250 ש"ח.}}

{{Expansion depth limit exceeded| מבוטח שהוא עצמאי הרוויח ב-7 חודשים הראשונים של השנה (ינואר - יולי) 8,000 ש"ח לחודש, ב-3 החודשים הבאים (אוגוסט - אוקטובר) הרוויח 7,500 ש"ח לחודש וב-2 החודשים האחרונים של השנה (נובמבר - דצמבר) הרוויח 9,500 ש"ח.

 • לצורך בדיקת זכאותו לקצבה לאחר תום שנת המס (לפי החישוב השנתי) תחושב הכנסתו באופן הבא: סיכום כל הכנסותיו החודשיות במהלך השנה (8,000 ש"ח X{{Expansion depth limit exceeded}} 7 חודשים, ועוד 7,500 ש"ח X{{Expansion depth limit exceeded}} 3 ועוד 9,500 ש"ח X{{Expansion depth limit exceeded}} 2. את הסכום שיתקבל יש לחלק ב-12. סה"כ הכנסה חודשית לפי חישוב שנתי היא 8,125 ש"ח.}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|קצבת זיקנה#פסקי דין}}

{{Expansion depth limit exceeded|רשימה=זיקנה וקצבאות הביטוח הלאומי}}

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל#רשימת גורמי הממשל בנושא זיקנה וקצבאות הביטוח הלאומי}} Expansion depth limit exceeded


Expansion depth limit exceeded