תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני


תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה

המוסד לביטוח לאומי החליט לשלול מאישה את גמלת הסיעוד לאחר שעברה להתגורר בבית אבות הנמצא בפיקוח משרד הרווחה, אשר המוסד לביטוח לאומי רואה בו "מוסד סיעודי". לפי החוק מגורים ב"מוסד סיעודי" שוללים את הזכאות לגמלת סיעוד, מכיוון ששירותי הסיעוד ניתנים במסגרת המוסד.

האישה טענה כי בבית האבות שבו היא מתגוררת ישנם שלושה אגפים _______________היא מתגוררת באגף ______ ולא באגף הסיעודי ולכן אי לראות אותה כמי שמתגוררת במוסעד סיעודי ועל כן אין לשלול ממנה את גמלת הסיעוד. קרבה פיזית לדיור המוגן סוג החולים (לא מוגבלים לגמרי) אין עמדת אחיות

בית הדין הארצי לעבודה קבע: "סיווג בית אבות כ'מוסד סיעודי' כאשר מרבית דייריו, אף כי לא כולם, זקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים, אינו בלתי סביר ותואם את לשון ההגדרה של מונח זה בחוק הביטוח הלאומי אין לראות כ"בלתי סבירה גישה של המוסד, לפיה בית אבות בפיקוח חייב ליתן שירותי סיעוד לדייריו, גם אם אינם מתגוררים במחלקת תשושים או במחלקה סיעודית. במקרה כזה אכן יש מקום לבחון בחיוב את שלילת גמלת הסיעוד מדיירי אותו בית אבות שבפיקוח" "איננו פוסלים בעתיד שלילת גמלה ממי שדר בבית אבות בפיקוח, הכל בכפוף לזכות לבחינת סיווג זה על ידי בית הדין, ולבחינת כל שאר הנתונים הרלבנטיים.

יחד עם זאת "לא כל בית אבות הינו 'מוסד סיעודי'. בבתי אבות רבים מתגוררת אוכלוסייה מבוגרת שהינה עצמאית או אינה מגיעה למידת התלות שניתן להגדירה כ'סיעודי'

1. השאלה העיקרית העומדת להכרעה בהליך זה היא האם יש לאשר את מדיניות המוסד לביטוח לאומי, שלפיה די בכך שהמבוטח מתגורר בבית אבות בפיקוח על מנת לראות בו כמי שמתגורר ב"מוסד סיעודי", וכפועל יוצא מכך אינו זכאי לגמלת סיעוד. ככל שייקבע שאין לאשר את מדיניות המוסד לביטוח לאומי, יש להכריע אם במקרה הקונקרטי הוכח שהמערערת מתגוררת ב"מוסד סיעודי" כהגדרתו בסעיף 223 לחוק הביטוח הלאומי

גם תקנות הפיקוח עצמן קובעות בין היתר כי פתיחת מחלקה סיעודית בתוך בית אבות שנמצא בפיקוח טעונה רשיון של משרד הבריאות, כלומר קיימת הבחנה בין בית האבות לבין המחלקה הסיעודית שבו. מכאן שבית אבות בפיקוח אינו בגדר מוסד סיעודי, וככל שיש בבית אבות בפיקוח "מחלקה סיעודית", מדובר במחלקה נפרדת, הטעונה בנוסף לרישיון מכוח חוק הפיקוח רישיון מאת משרד הבריאות.


27. כללו של דבר: מדיניות המוסד לביטוח לאומי לפיה די בכך שמבוטח מתגורר ב"בית אבות בפיקוח" על מנת שהוא ייחשב כ"מבוטח הנמצא במוסד סיעודי", וכפועל יוצא מכך נשללת זכאותו לגמלת סיעוד אינה מתיישבת עם הוראות החוק.

לפיכך, אין לאשר מדיניות זו, שתוצאתה שלילה גורפת של זכאות לגמלת סיעוד של ציבור מבוטחים המתגורר בבית אבות בפיקוח. על המוסד לביטוח לאומי לבחון בכל מקרה לגופו אם המבוטח מתגורר ב"מוסד סיעודי" או ב"מחלקה סיעודית".

בעניינה של המערערת יש לבחון האם אגף התמיכה בו התגוררה המערערת הוא בגדר "מוסד סיעודי"

במקרה הזה קבע בית הדין כי "אגף התמיכה" בבית יוליאנה, בו מתגוררת המערערת, אינו בגדר "מחלקה סיעודית", בין היתר מהנימוקים הבאים:

  1. בבית יוליאנה יש גם "אגף תמיכה" וגם "אגף סיעודי". כלומר, על פני הדברים, המחלקה בה התגוררה המערערת אינה "מחלקה סיעודית" .
  2. באגף תמיכה "חיים הדיירים חיים עצמאיים עם תמיכה קלה וגם המערערת עצמה מנהלת חיים עצמאיים, מתהלכת בעזרת הליכון, היא צלולה לכל דבר ועניין, מתהלכת בתחומי בית האבות עצמאית.
  3. באגף תמיכה מתגוררים דיירים שאינם מוגדרים כסיעודיים, אך יש להם חוסר יכולת בתפקודי ADL. מדובר באנשים שיכולים לעשות מעברים בין מיטה לכיסא, בין הכיסא לעמידה, וזקוקים לעזרה חלקית ברחצה או בהלבשה, והם אוכלים לבד. לדיירים המתגוררים באגף התמיכה לא ניתנת השגחה במשך 24 שעות, אלא יש ברשותם לחצן מצוקה בו הם יכולים להזעיק עזרה. הסיוע שניתן לדיירים הוא רחצה והלבשה והגשת ארוחות בחדר האוכל.
משמעות

  • מגורים בבית אבות הנמצא בפיקוח של משרד הרווחה עשויים לשלול את הזכאות לגמלת סיעוד ממי שמתגורר בהם, אך לא בהכרח שוללים את הגמלה.
  • יש לבחון את שאר הנתונים הרלוונטיים, כגון: המחלקה הספציפית שבה מתגורר מקבל הגמלה, והשירותים שהוא מקבל במסגרת שהותו בבית האבות.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי