תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני

מגורים בבית אבות הנמצא בפיקוח של משרד הרווחה עשויים לשלול את הזכאות לגמלת סיעוד
מגורים בבית אבות הנמצא בפיקוח של משרד הרווחה לא בהכרח שוללים את הזכאות לגמלה, ויש לבדוק את כל הנתונים הרלוונטיים

תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה

טענות המוסד לביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי טען כי בית האבות הוא "מוסד סיעודי", ולפי סעיף 227(א) לחוק "מבוטח הנמצא במוסד סיעודי... לא יהיה זכאי לגמלת סיעוד".
 • סעיף 223 לחוק קובע כי מוסד סיעודי הוא "מוסד סיעודי או מחלקה סיעודית שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לטיפול, תשושי נפש או תשושים".
 • מסיבה זו האישה לא עומדת בתנאי הזכאות לגמלת סיעוד.

טענות האישה

 • האישה טענה אין לראות אותה כמי שמתגוררת במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית, ועל כן אין לשלול ממנה את גמלת הסיעוד.
 • לטענתה, בבית האבות שבו היא מתגוררת ישנם שלושה אגפים: אגף תמיכה (שבו גרה המערערת), אגף דיור מוגן ואגף סיעודי. האישה התגוררה באגף התמיכה ולא באגף הסיעודי וקייימים הבדלים מהותיים בין שני אגפים אלה, שכן:
 1. מחלקת תמיכה נמצאת בקומת הכניסה של הדיור המוגן, ואין כל קשר פיזי או אחר בין מחלקת התמיכה לבין המחלקה הסיעודית.
 2. במחלקת תמיכה אין דוכן אחיות, ואין חדרים לרופא ואחיות או מקום לטיפולים
 3. במחלקת התמיכה מתגוררים אנשים בעלית יכותת פקוד עצמאית בדרגה מסוימת להבדיל מאלה הגרים במחלקה הסיעודית.

פסק הדין

 • בית הדין הארצי לעבודה קיבל את עמדת האישה וקבע כי אסור היה למוסד לביטוח לאומי לשלול ממנה את גמלת הסיעוד.
 • נימוקי בית הדין:
 • ניתן לסווג בית אבות כ"מוסד סיעודי" כאשר מרבית דייריו, אף כי לא כולם, זקוקים לסיעוד, תשושי נפש או תשושים. יחד עם זאת לא כל בית אבות הינו 'מוסד סיעודי'. בבתי אבות רבים מתגוררת אוכלוסייה מבוגרת שהינה עצמאית או אינה מגיעה למידת התלות שניתן להגדירה כ'סיעודי'.
 • כאשר בית אבות נמצא בפיקוח של משרד הרווחה, הוא חייב להעניק שירותי סיעוד לדייריו, גם אם אינם מתגוררים במחלקת תשושים או במחלקה סיעודית. במקרה כזה אכן ניתן לשקול את שלילת גמלת הסיעוד מדיירי אותו בית אבות שבפיקוח. עם זאת שלילת גמלה ממי שמתגורר בבית אבות בפיקוח תהיה כפופה לכך שבית הדין יבחן את ההחלטה של המוסד לביטוח לאומי בדבר סיווג בית האבות כ'מוסד סיעודי' ולבחינת כל שאר הנתונים הרלבנטיים.
 • מדיניות המוסד לביטוח לאומי לפיה די בכך שמבוטח מתגורר ב"בית אבות בפיקוח" על מנת שהוא ייחשב כ"מבוטח הנמצא במוסד סיעודי", וכפועל יוצא מכך נשללת זכאותו לגמלת סיעוד אינה מתיישבת עם הוראות החוק.
  • (גם התקנות מבחינות בין בית אבות לבין מחלקה סיעודית שתוכו. בין היתר קובעות התקנות כי פתיחת מחלקה סיעודית בתוך בית אבות שנמצא בפיקוח טעונה רשיון של משרד הבריאות, כלומר קיימת הבחנה בין בית האבות לבין המחלקה הסיעודית שבו. מכאן שבית אבות בפיקוח אינו בגדר מוסד סיעודי, וככל שיש בבית אבות בפיקוח "מחלקה סיעודית", מדובר במחלקה נפרדת, הטעונה בנוסף לרישיון מכוח חוק הפיקוח רישיון מאת משרד הבריאות).
 • לפיכך, אין לאשר מדיניות זו, שתוצאתה שלילה גורפת של זכאות לגמלת סיעוד של ציבור מבוטחים המתגורר בבית אבות בפיקוח. על המוסד לביטוח לאומי לבחון בכל מקרה לגופו אם המבוטח מתגורר ב"מוסד סיעודי" או ב"מחלקה סיעודית".
 • במקרה הספציפי הזה יש לבחון האם אגף התמיכה בו התגוררה האישה הוא בגדר "מוסד סיעודי". בית הדין קבע כי "אגף התמיכה" בבית האבות, שבו מתגוררת המערערת, אינו בגדר "מחלקה סיעודית", בין היתר מהנימוקים הבאים:
  1. בבית האבות יש גם "אגף תמיכה" וגם "אגף סיעודי". כלומר, על פני הדברים, המחלקה בה התגוררה המערערת אינה "מחלקה סיעודית".
  2. באגף תמיכה חיים הדיירים חיים עצמאיים עם תמיכה קלה וגם המערערת עצמה מנהלת חיים עצמאיים, מתהלכת בעזרת הליכון, היא צלולה לכל דבר ועניין, מתהלכת בתחומי בית האבות עצמאית.
  3. באגף תמיכה מתגוררים דיירים שאינם מוגדרים כסיעודיים, אך יש להם חוסר יכולת בתפקודי ADL. מדובר באנשים שיכולים לעשות מעברים בין מיטה לכיסא, בין הכיסא לעמידה, וזקוקים לעזרה חלקית ברחצה או בהלבשה, והם אוכלים לבד. לדיירים המתגוררים באגף התמיכה לא ניתנת השגחה במשך 24 שעות, אלא יש ברשותם לחצן מצוקה בו הם יכולים להזעיק עזרה. הסיוע שניתן לדיירים הוא רחצה והלבשה והגשת ארוחות בחדר האוכל.

משמעות

 • מגורים בבית אבות הנמצא בפיקוח של משרד הרווחה עשויים לשלול את הזכאות לגמלת סיעוד ממי שמתגורר בהם, אך לא בהכרח שוללים את הגמלה.
 • יש לבחון את שאר הנתונים הרלוונטיים, כגון: המחלקה הספציפית שבה מתגורר מקבל הגמלה, והשירותים שהוא מקבל במסגרת שהותו בבית האבות.

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי