GovWelcome.jpg

אתם עוברים לאתר להנגשת זכויות המופעל ע"י "כל זכות" בע"מ (חל"צ)

משרד הבריאות מאחל לכם החלמה מלאה. למידע מקיף על זכויותיכם אחרי אשפוז אנחנו מפנים אתכם לאתר "כל זכות" שמרכז מידע חיוני לציבור בתחומים שונים ומגוונים.

התוכן באתר "כל זכות" אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואיננו אחראים לו.