GovWelcome.jpg

אתם עוברים לאתר להנגשת זכויות המופעל ע"י "כל זכות" בע"מ (חל"צ)

משרד הבריאות מאחל לכם החלמה מלאה. למידע מקיף על זכויותיכם אחרי אשפוז קבלו מידע מקיף באתר "כל זכות".

התוכן באתר "כל זכות" אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והמשרד אינו אחראי לו.