מ (גרסה אחת יובאה)
 
(אין הבדלים)

גרסה אחרונה מ־19:49, 17 במרץ 2020

window.tns = (function (){
// Object.keys
	if (!Object.keys) {
		Object.keys = function(object) {
			var keys = [];
			for (var name in object) {
				if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(object, name)) {
					keys.push(name);
				}
			}
			return keys;
		};
	}

// ChildNode.remove
	if(!("remove" in Element.prototype)){
		Element.prototype.remove = function(){
			if(this.parentNode) {
				this.parentNode.removeChild(this);
			}
		};
	}

	var win = window;

	var raf = win.requestAnimationFrame
		|| win.webkitRequestAnimationFrame
		|| win.mozRequestAnimationFrame
		|| win.msRequestAnimationFrame
		|| function(cb) { return setTimeout(cb, 16); };

	var win$1 = window;

	var caf = win$1.cancelAnimationFrame
		|| win$1.mozCancelAnimationFrame
		|| function(id){ clearTimeout(id); };

	function extend() {
		var obj, name, copy,
			target = arguments[0] || {},
			i = 1,
			length = arguments.length;

		for (; i < length; i++) {
			if ((obj = arguments[i]) !== null) {
				for (name in obj) {
					copy = obj[name];

					if (target === copy) {
						continue;
					} else if (copy !== undefined) {
						target[name] = copy;
					}
				}
			}
		}
		return target;
	}

	function checkStorageValue (value) {
		return ['true', 'false'].indexOf(value) >= 0 ? JSON.parse(value) : value;
	}

	function setLocalStorage(storage, key, value, access) {
		if (access) {
			try { storage.setItem(key, value); } catch (e) {}
		}
		return value;
	}

	function getSlideId() {
		var id = window.tnsId;
		window.tnsId = !id ? 1 : id + 1;

		return 'tns' + window.tnsId;
	}

	function getBody () {
		var doc = document,
			body = doc.body;

		if (!body) {
			body = doc.createElement('body');
			body.fake = true;
		}

		return body;
	}

	var docElement = document.documentElement;

	function setFakeBody (body) {
		var docOverflow = '';
		if (body.fake) {
			docOverflow = docElement.style.overflow;
			//avoid crashing IE8, if background image is used
			body.style.background = '';
			//Safari 5.13/5.1.4 OSX stops loading if ::-webkit-scrollbar is used and scrollbars are visible
			body.style.overflow = docElement.style.overflow = 'hidden';
			docElement.appendChild(body);
		}

		return docOverflow;
	}

	function resetFakeBody (body, docOverflow) {
		if (body.fake) {
			body.remove();
			docElement.style.overflow = docOverflow;
			// Trigger layout so kinetic scrolling isn't disabled in iOS6+
			// eslint-disable-next-line
			docElement.offsetHeight;
		}
	}

// get css-calc

	function calc() {
		var doc = document,
			body = getBody(),
			docOverflow = setFakeBody(body),
			div = doc.createElement('div'),
			result = false;

		body.appendChild(div);
		try {
			var str = '(10px * 10)',
				vals = ['calc' + str, '-moz-calc' + str, '-webkit-calc' + str],
				val;
			for (var i = 0; i < 3; i++) {
				val = vals[i];
				div.style.width = val;
				if (div.offsetWidth === 100) {
					result = val.replace(str, '');
					break;
				}
			}
		} catch (e) {}

		body.fake ? resetFakeBody(body, docOverflow) : div.remove();

		return result;
	}

// get subpixel support value

	function percentageLayout() {
		// check subpixel layout supporting
		var doc = document,
			body = getBody(),
			docOverflow = setFakeBody(body),
			wrapper = doc.createElement('div'),
			outer = doc.createElement('div'),
			str = '',
			count = 70,
			perPage = 3,
			supported = false;

		wrapper.className = "tns-t-subp2";
		outer.className = "tns-t-ct";

		for (var i = 0; i < count; i++) {
			str += '<div></div>';
		}

		outer.innerHTML = str;
		wrapper.appendChild(outer);
		body.appendChild(wrapper);

		supported = Math.abs(wrapper.getBoundingClientRect().left - outer.children[count - perPage].getBoundingClientRect().left) < 2;

		body.fake ? resetFakeBody(body, docOverflow) : wrapper.remove();

		return supported;
	}

	function mediaquerySupport () {
		var doc = document,
			body = getBody(),
			docOverflow = setFakeBody(body),
			div = doc.createElement('div'),
			style = doc.createElement('style'),
			rule = '@media all and (min-width:1px){.tns-mq-test{position:absolute}}',
			position;

		style.type = 'text/css';
		div.className = 'tns-mq-test';

		body.appendChild(style);
		body.appendChild(div);

		if (style.styleSheet) {
			style.styleSheet.cssText = rule;
		} else {
			style.appendChild(doc.createTextNode(rule));
		}

		position = window.getComputedStyle ? window.getComputedStyle(div).position : div.currentStyle['position'];

		body.fake ? resetFakeBody(body, docOverflow) : div.remove();

		return position === "absolute";
	}

// create and append style sheet
	function createStyleSheet (media) {
		// Create the <style> tag
		var style = document.createElement("style");
		// style.setAttribute("type", "text/css");

		// Add a media (and/or media query) here if you'd like!
		// style.setAttribute("media", "screen")
		// style.setAttribute("media", "only screen and (max-width : 1024px)")
		if (media) { style.setAttribute("media", media); }

		// WebKit hack :(
		// style.appendChild(document.createTextNode(""));

		// Add the <style> element to the page
		document.querySelector('head').appendChild(style);

		return style.sheet ? style.sheet : style.styleSheet;
	}

// cross browsers addRule method
	function addCSSRule(sheet, selector, rules, index) {
		// return raf(function() {
		'insertRule' in sheet ?
			sheet.insertRule(selector + '{' + rules + '}', index) :
			sheet.addRule(selector, rules, index);
		// });
	}

// cross browsers addRule method
	function removeCSSRule(sheet, index) {
		// return raf(function() {
		'deleteRule' in sheet ?
			sheet.deleteRule(index) :
			sheet.removeRule(index);
		// });
	}

	function getCssRulesLength(sheet) {
		var rule = ('insertRule' in sheet) ? sheet.cssRules : sheet.rules;
		return rule.length;
	}

	function toDegree (y, x) {
		return Math.atan2(y, x) * (180 / Math.PI);
	}

	function getTouchDirection(angle, range) {
		var direction = false,
			gap = Math.abs(90 - Math.abs(angle));

		if (gap >= 90 - range) {
			direction = 'horizontal';
		} else if (gap <= range) {
			direction = 'vertical';
		}

		return direction;
	}

// https://toddmotto.com/ditch-the-array-foreach-call-nodelist-hack/
	function forEach (arr, callback, scope) {
		for (var i = 0, l = arr.length; i < l; i++) {
			callback.call(scope, arr[i], i);
		}
	}

	var classListSupport = 'classList' in document.createElement('_');

	var hasClass = classListSupport ?
		function (el, str) { return el.classList.contains(str); } :
		function (el, str) { return el.className.indexOf(str) >= 0; };

	var addClass = classListSupport ?
		function (el, str) {
			if (!hasClass(el, str)) { el.classList.add(str); }
		} :
		function (el, str) {
			if (!hasClass(el, str)) { el.className += ' ' + str; }
		};

	var removeClass = classListSupport ?
		function (el, str) {
			if (hasClass(el, str)) { el.classList.remove(str); }
		} :
		function (el, str) {
			if (hasClass(el, str)) { el.className = el.className.replace(str, ''); }
		};

	function hasAttr(el, attr) {
		return el.hasAttribute(attr);
	}

	function getAttr(el, attr) {
		return el.getAttribute(attr);
	}

	function isNodeList(el) {
		// Only NodeList has the "item()" function
		return typeof el.item !== "undefined";
	}

	function setAttrs(els, attrs) {
		els = (isNodeList(els) || els instanceof Array) ? els : [els];
		if (Object.prototype.toString.call(attrs) !== '[object Object]') { return; }

		for (var i = els.length; i--;) {
			for(var key in attrs) {
				els[i].setAttribute(key, attrs[key]);
			}
		}
	}

	function removeAttrs(els, attrs) {
		els = (isNodeList(els) || els instanceof Array) ? els : [els];
		attrs = (attrs instanceof Array) ? attrs : [attrs];

		var attrLength = attrs.length;
		for (var i = els.length; i--;) {
			for (var j = attrLength; j--;) {
				els[i].removeAttribute(attrs[j]);
			}
		}
	}

	function arrayFromNodeList (nl) {
		var arr = [];
		for (var i = 0, l = nl.length; i < l; i++) {
			arr.push(nl[i]);
		}
		return arr;
	}

	function hideElement(el, forceHide) {
		if (el.style.display !== 'none') { el.style.display = 'none'; }
	}

	function showElement(el, forceHide) {
		if (el.style.display === 'none') { el.style.display = ''; }
	}

	function isVisible(el) {
		return window.getComputedStyle(el).display !== 'none';
	}

	function whichProperty(props){
		if (typeof props === 'string') {
			var arr = [props],
				Props = props.charAt(0).toUpperCase() + props.substr(1),
				prefixes = ['Webkit', 'Moz', 'ms', 'O'];

			prefixes.forEach(function(prefix) {
				if (prefix !== 'ms' || props === 'transform') {
					arr.push(prefix + Props);
				}
			});

			props = arr;
		}

		var el = document.createElement('fakeelement'),
			len = props.length;
		for(var i = 0; i < props.length; i++){
			var prop = props[i];
			if( el.style[prop] !== undefined ){ return prop; }
		}

		return false; // explicit for ie9-
	}

	function has3DTransforms(tf){
		if (!tf) { return false; }
		if (!window.getComputedStyle) { return false; }

		var doc = document,
			body = getBody(),
			docOverflow = setFakeBody(body),
			el = doc.createElement('p'),
			has3d,
			cssTF = tf.length > 9 ? '-' + tf.slice(0, -9).toLowerCase() + '-' : '';

		cssTF += 'transform';

		// Add it to the body to get the computed style
		body.insertBefore(el, null);

		el.style[tf] = 'translate3d(1px,1px,1px)';
		has3d = window.getComputedStyle(el).getPropertyValue(cssTF);

		body.fake ? resetFakeBody(body, docOverflow) : el.remove();

		return (has3d !== undefined && has3d.length > 0 && has3d !== "none");
	}

// get transitionend, animationend based on transitionDuration
// @propin: string
// @propOut: string, first-letter uppercase
// Usage: getEndProperty('WebkitTransitionDuration', 'Transition') => webkitTransitionEnd
	function getEndProperty(propIn, propOut) {
		var endProp = false;
		if (/^Webkit/.test(propIn)) {
			endProp = 'webkit' + propOut + 'End';
		} else if (/^O/.test(propIn)) {
			endProp = 'o' + propOut + 'End';
		} else if (propIn) {
			endProp = propOut.toLowerCase() + 'end';
		}
		return endProp;
	}

// Test via a getter in the options object to see if the passive property is accessed
	var supportsPassive = false;
	try {
		var opts = Object.defineProperty({}, 'passive', {
			get: function() {
				supportsPassive = true;
			}
		});
		window.addEventListener("test", null, opts);
	} catch (e) {}
	var passiveOption = supportsPassive ? { passive: true } : false;

	function addEvents(el, obj, preventScrolling) {
		for (var prop in obj) {
			var option = ['touchstart', 'touchmove'].indexOf(prop) >= 0 && !preventScrolling ? passiveOption : false;
			el.addEventListener(prop, obj[prop], option);
		}
	}

	function removeEvents(el, obj) {
		for (var prop in obj) {
			var option = ['touchstart', 'touchmove'].indexOf(prop) >= 0 ? passiveOption : false;
			el.removeEventListener(prop, obj[prop], option);
		}
	}

	function Events() {
		return {
			topics: {},
			on: function (eventName, fn) {
				this.topics[eventName] = this.topics[eventName] || [];
				this.topics[eventName].push(fn);
			},
			off: function(eventName, fn) {
				if (this.topics[eventName]) {
					for (var i = 0; i < this.topics[eventName].length; i++) {
						if (this.topics[eventName][i] === fn) {
							this.topics[eventName].splice(i, 1);
							break;
						}
					}
				}
			},
			emit: function (eventName, data) {
				data.type = eventName;
				if (this.topics[eventName]) {
					this.topics[eventName].forEach(function(fn) {
						fn(data, eventName);
					});
				}
			}
		};
	}

	function jsTransform(element, attr, prefix, postfix, to, duration, callback) {
		var tick = Math.min(duration, 10),
			unit = (to.indexOf('%') >= 0) ? '%' : 'px',
			to = to.replace(unit, ''),
			from = Number(element.style[attr].replace(prefix, '').replace(postfix, '').replace(unit, '')),
			positionTick = (to - from) / duration * tick,
			running;

		setTimeout(moveElement, tick);
		function moveElement() {
			duration -= tick;
			from += positionTick;
			element.style[attr] = prefix + from + unit + postfix;
			if (duration > 0) {
				setTimeout(moveElement, tick);
			} else {
				callback();
			}
		}
	}

	var tns = function(options) {
		options = extend({
			container: '.slider',
			mode: 'carousel',
			axis: 'horizontal',
			items: 1,
			gutter: 0,
			edgePadding: 0,
			fixedWidth: false,
			autoWidth: false,
			viewportMax: false,
			slideBy: 1,
			center: false,
			controls: true,
			controlsPosition: 'top',
			controlsText: ['prev', 'next'],
			controlsContainer: false,
			prevButton: false,
			nextButton: false,
			nav: true,
			navPosition: 'top',
			navContainer: false,
			navAsThumbnails: false,
			arrowKeys: false,
			speed: 300,
			autoplay: false,
			autoplayPosition: 'top',
			autoplayTimeout: 5000,
			autoplayDirection: 'forward',
			autoplayText: ['start', 'stop'],
			autoplayHoverPause: false,
			autoplayButton: false,
			autoplayButtonOutput: true,
			autoplayResetOnVisibility: true,
			animateIn: 'tns-fadeIn',
			animateOut: 'tns-fadeOut',
			animateNormal: 'tns-normal',
			animateDelay: false,
			loop: true,
			rewind: false,
			autoHeight: false,
			responsive: false,
			lazyload: false,
			lazyloadSelector: '.tns-lazy-img',
			touch: true,
			mouseDrag: false,
			swipeAngle: 15,
			nested: false,
			preventActionWhenRunning: false,
			preventScrollOnTouch: false,
			freezable: true,
			onInit: false,
			useLocalStorage: true
		}, options || {});

		var doc = document,
			win = window,
			KEYS = {
				ENTER: 13,
				SPACE: 32,
				LEFT: 37,
				RIGHT: 39
			},
			tnsStorage = {},
			localStorageAccess = options.useLocalStorage;

		if (localStorageAccess) {
			// check browser version and local storage access
			var browserInfo = navigator.userAgent;
			var uid = new Date;

			try {
				tnsStorage = win.localStorage;
				if (tnsStorage) {
					tnsStorage.setItem(uid, uid);
					localStorageAccess = tnsStorage.getItem(uid) == uid;
					tnsStorage.removeItem(uid);
				} else {
					localStorageAccess = false;
				}
				if (!localStorageAccess) { tnsStorage = {}; }
			} catch(e) {
				localStorageAccess = false;
			}

			if (localStorageAccess) {
				// remove storage when browser version changes
				if (tnsStorage['tnsApp'] && tnsStorage['tnsApp'] !== browserInfo) {
					['tC', 'tPL', 'tMQ', 'tTf', 't3D', 'tTDu', 'tTDe', 'tADu', 'tADe', 'tTE', 'tAE'].forEach(function(item) { tnsStorage.removeItem(item); });
				}
				// update browserInfo
				localStorage['tnsApp'] = browserInfo;
			}
		}

		var CALC = tnsStorage['tC'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tC']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tC', calc(), localStorageAccess),
			PERCENTAGELAYOUT = tnsStorage['tPL'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tPL']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tPL', percentageLayout(), localStorageAccess),
			CSSMQ = tnsStorage['tMQ'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tMQ']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tMQ', mediaquerySupport(), localStorageAccess),
			TRANSFORM = tnsStorage['tTf'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tTf']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tTf', whichProperty('transform'), localStorageAccess),
			HAS3DTRANSFORMS = tnsStorage['t3D'] ? checkStorageValue(tnsStorage['t3D']) : setLocalStorage(tnsStorage, 't3D', has3DTransforms(TRANSFORM), localStorageAccess),
			TRANSITIONDURATION = tnsStorage['tTDu'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tTDu']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tTDu', whichProperty('transitionDuration'), localStorageAccess),
			TRANSITIONDELAY = tnsStorage['tTDe'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tTDe']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tTDe', whichProperty('transitionDelay'), localStorageAccess),
			ANIMATIONDURATION = tnsStorage['tADu'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tADu']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tADu', whichProperty('animationDuration'), localStorageAccess),
			ANIMATIONDELAY = tnsStorage['tADe'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tADe']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tADe', whichProperty('animationDelay'), localStorageAccess),
			TRANSITIONEND = tnsStorage['tTE'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tTE']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tTE', getEndProperty(TRANSITIONDURATION, 'Transition'), localStorageAccess),
			ANIMATIONEND = tnsStorage['tAE'] ? checkStorageValue(tnsStorage['tAE']) : setLocalStorage(tnsStorage, 'tAE', getEndProperty(ANIMATIONDURATION, 'Animation'), localStorageAccess);

		// get element nodes from selectors
		var supportConsoleWarn = win.console && typeof win.console.warn === "function",
			tnsList = ['container', 'controlsContainer', 'prevButton', 'nextButton', 'navContainer', 'autoplayButton'],
			optionsElements = {};

		tnsList.forEach(function(item) {
			if (typeof options[item] === 'string') {
				var str = options[item],
					el = doc.querySelector(str);
				optionsElements[item] = str;

				if (el && el.nodeName) {
					options[item] = el;
				} else {
					if (supportConsoleWarn) { console.warn('Can\'t find', options[item]); }
					return;
				}
			}
		});

		// make sure at least 1 slide
		if (options.container.children.length < 1) {
			if (supportConsoleWarn) { console.warn('No slides found in', options.container); }
			return;
		}

		// update options
		var responsive = options.responsive,
			nested = options.nested,
			carousel = options.mode === 'carousel' ? true : false;

		if (responsive) {
			// apply responsive[0] to options and remove it
			if (0 in responsive) {
				options = extend(options, responsive[0]);
				delete responsive[0];
			}

			var responsiveTem = {};
			for (var key in responsive) {
				var val = responsive[key];
				// update responsive
				// from: 300: 2
				// to:
				//  300: {
				//   items: 2
				//  }
				val = typeof val === 'number' ? {items: val} : val;
				responsiveTem[key] = val;
			}
			responsive = responsiveTem;
			responsiveTem = null;
		}

		// update options
		function updateOptions (obj) {
			for (var key in obj) {
				if (!carousel) {
					if (key === 'slideBy') { obj[key] = 'page'; }
					if (key === 'edgePadding') { obj[key] = false; }
					if (key === 'autoHeight') { obj[key] = false; }
				}

				// update responsive options
				if (key === 'responsive') { updateOptions(obj[key]); }
			}
		}
		if (!carousel) { updateOptions(options); }


		// === define and set variables ===
		if (!carousel) {
			options.axis = 'horizontal';
			options.slideBy = 'page';
			options.edgePadding = false;

			var animateIn = options.animateIn,
				animateOut = options.animateOut,
				animateDelay = options.animateDelay,
				animateNormal = options.animateNormal;
		}

		var horizontal = options.axis === 'horizontal' ? true : false,
			outerWrapper = doc.createElement('div'),
			innerWrapper = doc.createElement('div'),
			middleWrapper,
			container = options.container,
			containerParent = container.parentNode,
			containerHTML = container.outerHTML,
			slideItems = container.children,
			slideCount = slideItems.length,
			breakpointZone,
			windowWidth = getWindowWidth(),
			isOn = false;
		if (responsive) { setBreakpointZone(); }
		if (carousel) { container.className += ' tns-vpfix'; }

		// fixedWidth: viewport > rightBoundary > indexMax
		var autoWidth = options.autoWidth,
			fixedWidth = getOption('fixedWidth'),
			edgePadding = getOption('edgePadding'),
			gutter = getOption('gutter'),
			viewport = getViewportWidth(),
			center = getOption('center'),
			items = !autoWidth ? Math.floor(getOption('items')) : 1,
			slideBy = getOption('slideBy'),
			viewportMax = options.viewportMax || options.fixedWidthViewportWidth,
			arrowKeys = getOption('arrowKeys'),
			speed = getOption('speed'),
			rewind = options.rewind,
			loop = rewind ? false : options.loop,
			autoHeight = getOption('autoHeight'),
			controls = getOption('controls'),
			controlsText = getOption('controlsText'),
			nav = getOption('nav'),
			touch = getOption('touch'),
			mouseDrag = getOption('mouseDrag'),
			autoplay = getOption('autoplay'),
			autoplayTimeout = getOption('autoplayTimeout'),
			autoplayText = getOption('autoplayText'),
			autoplayHoverPause = getOption('autoplayHoverPause'),
			autoplayResetOnVisibility = getOption('autoplayResetOnVisibility'),
			sheet = createStyleSheet(),
			lazyload = options.lazyload,
			lazyloadSelector = options.lazyloadSelector,
			slidePositions, // collection of slide positions
			slideItemsOut = [],
			cloneCount = loop ? getCloneCountForLoop() : 0,
			slideCountNew = !carousel ? slideCount + cloneCount : slideCount + cloneCount * 2,
			hasRightDeadZone = (fixedWidth || autoWidth) && !loop ? true : false,
			rightBoundary = fixedWidth ? getRightBoundary() : null,
			updateIndexBeforeTransform = (!carousel || !loop) ? true : false,
			// transform
			transformAttr = horizontal ? 'left' : 'top',
			transformPrefix = '',
			transformPostfix = '',
			// index
			getIndexMax = (function () {
				if (fixedWidth) {
					return function() { return center && !loop ? slideCount - 1 : Math.ceil(- rightBoundary / (fixedWidth + gutter)); };
				} else if (autoWidth) {
					return function() {
						for (var i = slideCountNew; i--;) {
							if (slidePositions[i] >= - rightBoundary) { return i; }
						}
					};
				} else {
					return function() {
						if (center && carousel && !loop) {
							return slideCount - 1;
						} else {
							return loop || carousel ? Math.max(0, slideCountNew - Math.ceil(items)) : slideCountNew - 1;
						}
					};
				}
			})(),
			index = getStartIndex(getOption('startIndex')),
			indexCached = index,
			displayIndex = getCurrentSlide(),
			indexMin = 0,
			indexMax = !autoWidth ? getIndexMax() : null,
			// resize
			resizeTimer,
			preventActionWhenRunning = options.preventActionWhenRunning,
			swipeAngle = options.swipeAngle,
			moveDirectionExpected = swipeAngle ? '?' : true,
			running = false,
			onInit = options.onInit,
			events = new Events(),
			// id, class
			newContainerClasses = ' tns-slider tns-' + options.mode,
			slideId = container.id || getSlideId(),
			disable = getOption('disable'),
			disabled = false,
			freezable = options.freezable,
			freeze = freezable && !autoWidth ? getFreeze() : false,
			frozen = false,
			controlsEvents = {
				'click': onControlsClick,
				'keydown': onControlsKeydown
			},
			navEvents = {
				'click': onNavClick,
				'keydown': onNavKeydown
			},
			hoverEvents = {
				'mouseover': mouseoverPause,
				'mouseout': mouseoutRestart
			},
			visibilityEvent = {'visibilitychange': onVisibilityChange},
			docmentKeydownEvent = {'keydown': onDocumentKeydown},
			touchEvents = {
				'touchstart': onPanStart,
				'touchmove': onPanMove,
				'touchend': onPanEnd,
				'touchcancel': onPanEnd
			}, dragEvents = {
				'mousedown': onPanStart,
				'mousemove': onPanMove,
				'mouseup': onPanEnd,
				'mouseleave': onPanEnd
			},
			hasControls = hasOption('controls'),
			hasNav = hasOption('nav'),
			navAsThumbnails = autoWidth ? true : options.navAsThumbnails,
			hasAutoplay = hasOption('autoplay'),
			hasTouch = hasOption('touch'),
			hasMouseDrag = hasOption('mouseDrag'),
			slideActiveClass = 'tns-slide-active',
			imgCompleteClass = 'tns-complete',
			imgEvents = {
				'load': onImgLoaded,
				'error': onImgFailed
			},
			imgsComplete,
			liveregionCurrent,
			preventScroll = options.preventScrollOnTouch === 'force' ? true : false;

		// controls
		if (hasControls) {
			var controlsContainer = options.controlsContainer,
				controlsContainerHTML = options.controlsContainer ? options.controlsContainer.outerHTML : '',
				prevButton = options.prevButton,
				nextButton = options.nextButton,
				prevButtonHTML = options.prevButton ? options.prevButton.outerHTML : '',
				nextButtonHTML = options.nextButton ? options.nextButton.outerHTML : '',
				prevIsButton,
				nextIsButton;
		}

		// nav
		if (hasNav) {
			var navContainer = options.navContainer,
				navContainerHTML = options.navContainer ? options.navContainer.outerHTML : '',
				navItems,
				pages = autoWidth ? slideCount : getPages(),
				pagesCached = 0,
				navClicked = -1,
				navCurrentIndex = getCurrentNavIndex(),
				navCurrentIndexCached = navCurrentIndex,
				navActiveClass = 'tns-nav-active',
				navStr = 'Carousel Page ',
				navStrCurrent = ' (Current Slide)';
		}

		// autoplay
		if (hasAutoplay) {
			var autoplayDirection = options.autoplayDirection === 'forward' ? 1 : -1,
				autoplayButton = options.autoplayButton,
				autoplayButtonHTML = options.autoplayButton ? options.autoplayButton.outerHTML : '',
				autoplayHtmlStrings = ['<span class=\'tns-visually-hidden\'>', ' animation</span>'],
				autoplayTimer,
				animating,
				autoplayHoverPaused,
				autoplayUserPaused,
				autoplayVisibilityPaused;
		}

		if (hasTouch || hasMouseDrag) {
			var initPosition = {},
				lastPosition = {},
				translateInit,
				disX,
				disY,
				panStart = false,
				rafIndex,
				getDist = horizontal ?
					function(a, b) { return a.x - b.x; } :
					function(a, b) { return a.y - b.y; };
		}

		// disable slider when slidecount <= items
		if (!autoWidth) { resetVariblesWhenDisable(disable || freeze); }

		if (TRANSFORM) {
			transformAttr = TRANSFORM;
			transformPrefix = 'translate';

			if (HAS3DTRANSFORMS) {
				transformPrefix += horizontal ? '3d(' : '3d(0px, ';
				transformPostfix = horizontal ? ', 0px, 0px)' : ', 0px)';
			} else {
				transformPrefix += horizontal ? 'X(' : 'Y(';
				transformPostfix = ')';
			}

		}

		if (carousel) { container.className = container.className.replace('tns-vpfix', ''); }
		initStructure();
		initSheet();
		initSliderTransform();

		// === COMMON FUNCTIONS === //
		function resetVariblesWhenDisable (condition) {
			if (condition) {
				controls = nav = touch = mouseDrag = arrowKeys = autoplay = autoplayHoverPause = autoplayResetOnVisibility = false;
			}
		}

		function getCurrentSlide () {
			var tem = carousel ? index - cloneCount : index;
			while (tem < 0) { tem += slideCount; }
			return tem%slideCount + 1;
		}

		function getStartIndex (ind) {
			ind = ind ? Math.max(0, Math.min(loop ? slideCount - 1 : slideCount - items, ind)) : 0;
			return carousel ? ind + cloneCount : ind;
		}

		function getAbsIndex (i) {
			if (i == null) { i = index; }

			if (carousel) { i -= cloneCount; }
			while (i < 0) { i += slideCount; }

			return Math.floor(i%slideCount);
		}

		function getCurrentNavIndex () {
			var absIndex = getAbsIndex(),
				result;

			result = navAsThumbnails ? absIndex :
				fixedWidth || autoWidth ? Math.ceil((absIndex + 1) * pages / slideCount - 1) :
					Math.floor(absIndex / items);

			// set active nav to the last one when reaches the right edge
			if (!loop && carousel && index === indexMax) { result = pages - 1; }

			return result;
		}

		function getItemsMax () {
			// fixedWidth or autoWidth while viewportMax is not available
			if (autoWidth || (fixedWidth && !viewportMax)) {
				return slideCount - 1;
				// most cases
			} else {
				var str = fixedWidth ? 'fixedWidth' : 'items',
					arr = [];

				if (fixedWidth || options[str] < slideCount) { arr.push(options[str]); }

				if (responsive) {
					for (var bp in responsive) {
						var tem = responsive[bp][str];
						if (tem && (fixedWidth || tem < slideCount)) { arr.push(tem); }
					}
				}

				if (!arr.length) { arr.push(0); }

				return Math.ceil(fixedWidth ? viewportMax / Math.min.apply(null, arr) : Math.max.apply(null, arr));
			}
		}

		function getCloneCountForLoop () {
			var itemsMax = getItemsMax(),
				result = carousel ? Math.ceil((itemsMax * 5 - slideCount)/2) : (itemsMax * 4 - slideCount);
			result = Math.max(itemsMax, result);

			return hasOption('edgePadding') ? result + 1 : result;
		}

		function getWindowWidth () {
			return win.innerWidth || doc.documentElement.clientWidth || doc.body.clientWidth;
		}

		function getInsertPosition (pos) {
			return pos === 'top' ? 'afterbegin' : 'beforeend';
		}

		function getClientWidth (el) {
			var div = doc.createElement('div'), rect, width;
			el.appendChild(div);
			rect = div.getBoundingClientRect();
			width = rect.right - rect.left;
			div.remove();
			return width || getClientWidth(el.parentNode);
		}

		function getViewportWidth () {
			var gap = edgePadding ? edgePadding * 2 - gutter : 0;
			return getClientWidth(containerParent) - gap;
		}

		function hasOption (item) {
			if (options[item]) {
				return true;
			} else {
				if (responsive) {
					for (var bp in responsive) {
						if (responsive[bp][item]) { return true; }
					}
				}
				return false;
			}
		}

		// get option:
		// fixed width: viewport, fixedWidth, gutter => items
		// others: window width => all variables
		// all: items => slideBy
		function getOption (item, ww) {
			if (ww == null) { ww = windowWidth; }

			if (item === 'items' && fixedWidth) {
				return Math.floor((viewport + gutter) / (fixedWidth + gutter)) || 1;

			} else {
				var result = options[item];

				if (responsive) {
					for (var bp in responsive) {
						// bp: convert string to number
						if (ww >= parseInt(bp)) {
							if (item in responsive[bp]) { result = responsive[bp][item]; }
						}
					}
				}

				if (item === 'slideBy' && result === 'page') { result = getOption('items'); }
				if (!carousel && (item === 'slideBy' || item === 'items')) { result = Math.floor(result); }

				return result;
			}
		}

		function getSlideMarginLeft (i) {
			return CALC ?
				CALC + '(' + i * 100 + '% / ' + slideCountNew + ')' :
				i * 100 / slideCountNew + '%';
		}

		function getInnerWrapperStyles (edgePaddingTem, gutterTem, fixedWidthTem, speedTem, autoHeightBP) {
			var str = '';

			if (edgePaddingTem !== undefined) {
				var gap = edgePaddingTem;
				if (gutterTem) { gap -= gutterTem; }
				str = horizontal ?
					'margin: 0 ' + gap + 'px 0 ' + edgePaddingTem + 'px;' :
					'margin: ' + edgePaddingTem + 'px 0 ' + gap + 'px 0;';
			} else if (gutterTem && !fixedWidthTem) {
				var gutterTemUnit = '-' + gutterTem + 'px',
					dir = horizontal ? gutterTemUnit + ' 0 0' : '0 ' + gutterTemUnit + ' 0';
				str = 'margin: 0 ' + dir + ';';
			}

			if (!carousel && autoHeightBP && TRANSITIONDURATION && speedTem) { str += getTransitionDurationStyle(speedTem); }
			return str;
		}

		function getContainerWidth (fixedWidthTem, gutterTem, itemsTem) {
			if (fixedWidthTem) {
				return (fixedWidthTem + gutterTem) * slideCountNew + 'px';
			} else {
				return CALC ?
					CALC + '(' + slideCountNew * 100 + '% / ' + itemsTem + ')' :
					slideCountNew * 100 / itemsTem + '%';
			}
		}

		function getSlideWidthStyle (fixedWidthTem, gutterTem, itemsTem) {
			var width;

			if (fixedWidthTem) {
				width = (fixedWidthTem + gutterTem) + 'px';
			} else {
				if (!carousel) { itemsTem = Math.floor(itemsTem); }
				var dividend = carousel ? slideCountNew : itemsTem;
				width = CALC ?
					CALC + '(100% / ' + dividend + ')' :
					100 / dividend + '%';
			}

			width = 'width:' + width;

			// inner slider: overwrite outer slider styles
			return nested !== 'inner' ? width + ';' : width + ' !important;';
		}

		function getSlideGutterStyle (gutterTem) {
			var str = '';

			// gutter maybe interger || 0
			// so can't use 'if (gutter)'
			if (gutterTem !== false) {
				var prop = horizontal ? 'padding-' : 'margin-',
					dir = horizontal ? 'right' : 'bottom';
				str = prop + dir + ': ' + gutterTem + 'px;';
			}

			return str;
		}

		function getCSSPrefix (name, num) {
			var prefix = name.substring(0, name.length - num).toLowerCase();
			if (prefix) { prefix = '-' + prefix + '-'; }

			return prefix;
		}

		function getTransitionDurationStyle (speed) {
			return getCSSPrefix(TRANSITIONDURATION, 18) + 'transition-duration:' + speed / 1000 + 's;';
		}

		function getAnimationDurationStyle (speed) {
			return getCSSPrefix(ANIMATIONDURATION, 17) + 'animation-duration:' + speed / 1000 + 's;';
		}

		function initStructure () {
			var classOuter = 'tns-outer',
				classInner = 'tns-inner',
				hasGutter = hasOption('gutter');

			outerWrapper.className = classOuter;
			innerWrapper.className = classInner;
			outerWrapper.id = slideId + '-ow';
			innerWrapper.id = slideId + '-iw';

			// set container properties
			if (container.id === '') { container.id = slideId; }
			newContainerClasses += PERCENTAGELAYOUT || autoWidth ? ' tns-subpixel' : ' tns-no-subpixel';
			newContainerClasses += CALC ? ' tns-calc' : ' tns-no-calc';
			if (autoWidth) { newContainerClasses += ' tns-autowidth'; }
			newContainerClasses += ' tns-' + options.axis;
			container.className += newContainerClasses;

			// add constrain layer for carousel
			if (carousel) {
				middleWrapper = doc.createElement('div');
				middleWrapper.id = slideId + '-mw';
				middleWrapper.className = 'tns-ovh';

				outerWrapper.appendChild(middleWrapper);
				middleWrapper.appendChild(innerWrapper);
			} else {
				outerWrapper.appendChild(innerWrapper);
			}

			if (autoHeight) {
				var wp = middleWrapper ? middleWrapper : innerWrapper;
				wp.className += ' tns-ah';
			}

			containerParent.insertBefore(outerWrapper, container);
			innerWrapper.appendChild(container);

			// add id, class, aria attributes
			// before clone slides
			forEach(slideItems, function(item, i) {
				addClass(item, 'tns-item');
				if (!item.id) { item.id = slideId + '-item' + i; }
				if (!carousel && animateNormal) { addClass(item, animateNormal); }
				setAttrs(item, {
					'aria-hidden': 'true',
					'tabindex': '-1'
				});
			});

			// ## clone slides
			// carousel: n + slides + n
			// gallery:   slides + n
			if (cloneCount) {
				var fragmentBefore = doc.createDocumentFragment(),
					fragmentAfter = doc.createDocumentFragment();

				for (var j = cloneCount; j--;) {
					var num = j%slideCount,
						cloneFirst = slideItems[num].cloneNode(true);
					removeAttrs(cloneFirst, 'id');
					fragmentAfter.insertBefore(cloneFirst, fragmentAfter.firstChild);

					if (carousel) {
						var cloneLast = slideItems[slideCount - 1 - num].cloneNode(true);
						removeAttrs(cloneLast, 'id');
						fragmentBefore.appendChild(cloneLast);
					}
				}

				container.insertBefore(fragmentBefore, container.firstChild);
				container.appendChild(fragmentAfter);
				slideItems = container.children;
			}

		}

		function initSliderTransform () {
			// ## images loaded/failed
			if (hasOption('autoHeight') || autoWidth || !horizontal) {
				var imgs = container.querySelectorAll('img');

				// add complete class if all images are loaded/failed
				forEach(imgs, function(img) {
					var src = img.src;

					if (src && src.indexOf('data:image') < 0) {
						addEvents(img, imgEvents);
						img.src = '';
						img.src = src;
						addClass(img, 'loading');
					} else if (!lazyload) {
						imgLoaded(img);
					}
				});

				// All imgs are completed
				raf(function(){ imgsLoadedCheck(arrayFromNodeList(imgs), function() { imgsComplete = true; }); });

				// Check imgs in window only for auto height
				if (!autoWidth && horizontal) { imgs = getImageArray(index, Math.min(index + items - 1, slideCountNew - 1)); }

				lazyload ? initSliderTransformStyleCheck() : raf(function(){ imgsLoadedCheck(arrayFromNodeList(imgs), initSliderTransformStyleCheck); });

			} else {
				// set container transform property
				if (carousel) { doContainerTransformSilent(); }

				// update slider tools and events
				initTools();
				initEvents();
			}
		}

		function initSliderTransformStyleCheck () {
			if (autoWidth) {
				// check styles application
				var num = loop ? index : slideCount - 1;
				(function stylesApplicationCheck() {
					slideItems[num - 1].getBoundingClientRect().right.toFixed(2) === slideItems[num].getBoundingClientRect().left.toFixed(2) ?
						initSliderTransformCore() :
						setTimeout(function(){ stylesApplicationCheck(); }, 16);
				})();
			} else {
				initSliderTransformCore();
			}
		}


		function initSliderTransformCore () {
			// run Fn()s which are rely on image loading
			if (!horizontal || autoWidth) {
				setSlidePositions();

				if (autoWidth) {
					rightBoundary = getRightBoundary();
					if (freezable) { freeze = getFreeze(); }
					indexMax = getIndexMax(); // <= slidePositions, rightBoundary <=
					resetVariblesWhenDisable(disable || freeze);
				} else {
					updateContentWrapperHeight();
				}
			}

			// set container transform property
			if (carousel) { doContainerTransformSilent(); }

			// update slider tools and events
			initTools();
			initEvents();
		}

		function initSheet () {
			// gallery:
			// set animation classes and left value for gallery slider
			if (!carousel) {
				for (var i = index, l = index + Math.min(slideCount, items); i < l; i++) {
					var item = slideItems[i];
					item.style.left = (i - index) * 100 / items + '%';
					addClass(item, animateIn);
					removeClass(item, animateNormal);
				}
			}

			// #### LAYOUT

			// ## INLINE-BLOCK VS FLOAT

			// ## PercentageLayout:
			// slides: inline-block
			// remove blank space between slides by set font-size: 0

			// ## Non PercentageLayout:
			// slides: float
			//     margin-right: -100%
			//     margin-left: ~

			// Resource: https://docs.google.com/spreadsheets/d/147up245wwTXeQYve3BRSAD4oVcvQmuGsFteJOeA5xNQ/edit?usp=sharing
			if (horizontal) {
				if (PERCENTAGELAYOUT || autoWidth) {
					addCSSRule(sheet, '#' + slideId + ' > .tns-item', 'font-size:' + win.getComputedStyle(slideItems[0]).fontSize + ';', getCssRulesLength(sheet));
					addCSSRule(sheet, '#' + slideId, 'font-size:0;', getCssRulesLength(sheet));
				} else if (carousel) {
					forEach(slideItems, function (slide, i) {
						slide.style.marginLeft = getSlideMarginLeft(i);
					});
				}
			}


			// ## BASIC STYLES
			if (CSSMQ) {
				// middle wrapper style
				if (TRANSITIONDURATION) {
					var str = middleWrapper && options.autoHeight ? getTransitionDurationStyle(options.speed) : '';
					addCSSRule(sheet, '#' + slideId + '-mw', str, getCssRulesLength(sheet));
				}

				// inner wrapper styles
				str = getInnerWrapperStyles(options.edgePadding, options.gutter, options.fixedWidth, options.speed, options.autoHeight);
				addCSSRule(sheet, '#' + slideId + '-iw', str, getCssRulesLength(sheet));

				// container styles
				if (carousel) {
					str = horizontal && !autoWidth ? 'width:' + getContainerWidth(options.fixedWidth, options.gutter, options.items) + ';' : '';
					if (TRANSITIONDURATION) { str += getTransitionDurationStyle(speed); }
					addCSSRule(sheet, '#' + slideId, str, getCssRulesLength(sheet));
				}

				// slide styles
				str = horizontal && !autoWidth ? getSlideWidthStyle(options.fixedWidth, options.gutter, options.items) : '';
				if (options.gutter) { str += getSlideGutterStyle(options.gutter); }
				// set gallery items transition-duration
				if (!carousel) {
					if (TRANSITIONDURATION) { str += getTransitionDurationStyle(speed); }
					if (ANIMATIONDURATION) { str += getAnimationDurationStyle(speed); }
				}
				if (str) { addCSSRule(sheet, '#' + slideId + ' > .tns-item', str, getCssRulesLength(sheet)); }

				// non CSS mediaqueries: IE8
				// ## update inner wrapper, container, slides if needed
				// set inline styles for inner wrapper & container
				// insert stylesheet (one line) for slides only (since slides are many)
			} else {
				// middle wrapper styles
				update_carousel_transition_duration();

				// inner wrapper styles
				innerWrapper.style.cssText = getInnerWrapperStyles(edgePadding, gutter, fixedWidth, autoHeight);

				// container styles
				if (carousel && horizontal && !autoWidth) {
					container.style.width = getContainerWidth(fixedWidth, gutter, items);
				}

				// slide styles
				var str = horizontal && !autoWidth ? getSlideWidthStyle(fixedWidth, gutter, items) : '';
				if (gutter) { str += getSlideGutterStyle(gutter); }

				// append to the last line
				if (str) { addCSSRule(sheet, '#' + slideId + ' > .tns-item', str, getCssRulesLength(sheet)); }
			}

			// ## MEDIAQUERIES
			if (responsive && CSSMQ) {
				for (var bp in responsive) {
					// bp: convert string to number
					bp = parseInt(bp);

					var opts = responsive[bp],
						str = '',
						middleWrapperStr = '',
						innerWrapperStr = '',
						containerStr = '',
						slideStr = '',
						itemsBP = !autoWidth ? getOption('items', bp) : null,
						fixedWidthBP = getOption('fixedWidth', bp),
						speedBP = getOption('speed', bp),
						edgePaddingBP = getOption('edgePadding', bp),
						autoHeightBP = getOption('autoHeight', bp),
						gutterBP = getOption('gutter', bp);

					// middle wrapper string
					if (TRANSITIONDURATION && middleWrapper && getOption('autoHeight', bp) && 'speed' in opts) {
						middleWrapperStr = '#' + slideId + '-mw{' + getTransitionDurationStyle(speedBP) + '}';
					}

					// inner wrapper string
					if ('edgePadding' in opts || 'gutter' in opts) {
						innerWrapperStr = '#' + slideId + '-iw{' + getInnerWrapperStyles(edgePaddingBP, gutterBP, fixedWidthBP, speedBP, autoHeightBP) + '}';
					}

					// container string
					if (carousel && horizontal && !autoWidth && ('fixedWidth' in opts || 'items' in opts || (fixedWidth && 'gutter' in opts))) {
						containerStr = 'width:' + getContainerWidth(fixedWidthBP, gutterBP, itemsBP) + ';';
					}
					if (TRANSITIONDURATION && 'speed' in opts) {
						containerStr += getTransitionDurationStyle(speedBP);
					}
					if (containerStr) {
						containerStr = '#' + slideId + '{' + containerStr + '}';
					}

					// slide string
					if ('fixedWidth' in opts || (fixedWidth && 'gutter' in opts) || !carousel && 'items' in opts) {
						slideStr += getSlideWidthStyle(fixedWidthBP, gutterBP, itemsBP);
					}
					if ('gutter' in opts) {
						slideStr += getSlideGutterStyle(gutterBP);
					}
					// set gallery items transition-duration
					if (!carousel && 'speed' in opts) {
						if (TRANSITIONDURATION) { slideStr += getTransitionDurationStyle(speedBP); }
						if (ANIMATIONDURATION) { slideStr += getAnimationDurationStyle(speedBP); }
					}
					if (slideStr) { slideStr = '#' + slideId + ' > .tns-item{' + slideStr + '}'; }

					// add up
					str = middleWrapperStr + innerWrapperStr + containerStr + slideStr;

					if (str) {
						sheet.insertRule('@media (min-width: ' + bp / 16 + 'em) {' + str + '}', sheet.cssRules.length);
					}
				}
			}
		}

		function initTools () {
			// == slides ==
			updateSlideStatus();

			// == live region ==
			outerWrapper.insertAdjacentHTML('afterbegin', '<div class="tns-liveregion tns-visually-hidden" aria-live="polite" aria-atomic="true">slide <span class="current">' + getLiveRegionStr() + '</span> of ' + slideCount + '</div>');
			liveregionCurrent = outerWrapper.querySelector('.tns-liveregion .current');

			// == autoplayInit ==
			if (hasAutoplay) {
				var txt = autoplay ? 'stop' : 'start';
				if (autoplayButton) {
					setAttrs(autoplayButton, {'data-action': txt});
				} else if (options.autoplayButtonOutput) {
					outerWrapper.insertAdjacentHTML(getInsertPosition(options.autoplayPosition), '<button data-action="' + txt + '">' + autoplayHtmlStrings[0] + txt + autoplayHtmlStrings[1] + autoplayText[0] + '</button>');
					autoplayButton = outerWrapper.querySelector('[data-action]');
				}

				// add event
				if (autoplayButton) {
					addEvents(autoplayButton, {'click': toggleAutoplay});
				}

				if (autoplay) {
					startAutoplay();
					if (autoplayHoverPause) { addEvents(container, hoverEvents); }
					if (autoplayResetOnVisibility) { addEvents(container, visibilityEvent); }
				}
			}

			// == navInit ==
			if (hasNav) {
				var initIndex = !carousel ? 0 : cloneCount;
				// customized nav
				// will not hide the navs in case they're thumbnails
				if (navContainer) {
					setAttrs(navContainer, {'aria-label': 'Carousel Pagination'});
					navItems = navContainer.children;
					forEach(navItems, function(item, i) {
						setAttrs(item, {
							'data-nav': i,
							'tabindex': '-1',
							'aria-label': navStr + (i + 1),
							'aria-controls': slideId,
						});
					});

					// generated nav
				} else {
					var navHtml = '',
						hiddenStr = navAsThumbnails ? '' : 'style="display:none"';
					for (var i = 0; i < slideCount; i++) {
						// hide nav items by default
						navHtml += '<button data-nav="' + i +'" tabindex="-1" aria-controls="' + slideId + '" ' + hiddenStr + ' aria-label="' + navStr + (i + 1) +'"></button>';
					}
					navHtml = '<div class="tns-nav" aria-label="Carousel Pagination">' + navHtml + '</div>';
					outerWrapper.insertAdjacentHTML(getInsertPosition(options.navPosition), navHtml);

					navContainer = outerWrapper.querySelector('.tns-nav');
					navItems = navContainer.children;
				}

				updateNavVisibility();

				// add transition
				if (TRANSITIONDURATION) {
					var prefix = TRANSITIONDURATION.substring(0, TRANSITIONDURATION.length - 18).toLowerCase(),
						str = 'transition: all ' + speed / 1000 + 's';

					if (prefix) {
						str = '-' + prefix + '-' + str;
					}

					addCSSRule(sheet, '[aria-controls^=' + slideId + '-item]', str, getCssRulesLength(sheet));
				}

				setAttrs(navItems[navCurrentIndex], {'aria-label': navStr + (navCurrentIndex + 1) + navStrCurrent});
				removeAttrs(navItems[navCurrentIndex], 'tabindex');
				addClass(navItems[navCurrentIndex], navActiveClass);

				// add events
				addEvents(navContainer, navEvents);
			}			// == controlsInit ==
			if (hasControls) {
				if (!controlsContainer && (!prevButton || !nextButton)) {
					outerWrapper.insertAdjacentHTML(getInsertPosition(options.controlsPosition), '<div class="tns-controls" aria-label="Carousel Navigation" tabindex="0"><button data-controls="prev" tabindex="-1" aria-controls="' + slideId +'">' + controlsText[0] + '</button><button data-controls="next" tabindex="-1" aria-controls="' + slideId +'">' + controlsText[1] + '</button></div>');

					controlsContainer = outerWrapper.querySelector('.tns-controls');
				}

				if (!prevButton || !nextButton) {
					prevButton = controlsContainer.children[0];
					nextButton = controlsContainer.children[1];
				}

				if (options.controlsContainer) {
					setAttrs(controlsContainer, {
						'aria-label': 'Carousel Navigation',
						'tabindex': '0'
					});
				}

				if (options.controlsContainer || (options.prevButton && options.nextButton)) {
					setAttrs([prevButton, nextButton], {
						'aria-controls': slideId,
						'tabindex': '-1',
					});
				}

				if (options.controlsContainer || (options.prevButton && options.nextButton)) {
					setAttrs(prevButton, {'data-controls' : 'prev'});
					setAttrs(nextButton, {'data-controls' : 'next'});
				}

				prevIsButton = isButton(prevButton);
				nextIsButton = isButton(nextButton);

				updateControlsStatus();

				// add events
				if (controlsContainer) {
					addEvents(controlsContainer, controlsEvents);
				} else {
					addEvents(prevButton, controlsEvents);
					addEvents(nextButton, controlsEvents);
				}
			}

			// hide tools if needed
			disableUI();
		}

		function initEvents () {
			// add events
			if (carousel && TRANSITIONEND) {
				var eve = {};
				eve[TRANSITIONEND] = onTransitionEnd;
				addEvents(container, eve);
			}

			if (touch) { addEvents(container, touchEvents, options.preventScrollOnTouch); }
			if (mouseDrag) { addEvents(container, dragEvents); }
			if (arrowKeys) { addEvents(doc, docmentKeydownEvent); }

			if (nested === 'inner') {
				events.on('outerResized', function () {
					resizeTasks();
					events.emit('innerLoaded', info());
				});
			} else if (responsive || fixedWidth || autoWidth || autoHeight || !horizontal) {
				addEvents(win, {'resize': onResize});
			}

			if (autoHeight) {
				if (nested === 'outer') {
					events.on('innerLoaded', doAutoHeight);
				} else if (!disable) { doAutoHeight(); }
			}

			doLazyLoad();
			if (disable) { disableSlider(); } else if (freeze) { freezeSlider(); }

			events.on('indexChanged', additionalUpdates);
			if (nested === 'inner') { events.emit('innerLoaded', info()); }
			if (typeof onInit === 'function') { onInit(info()); }
			isOn = true;
		}

		function destroy () {
			// sheet
			sheet.disabled = true;
			if (sheet.ownerNode) { sheet.ownerNode.remove(); }

			// remove win event listeners
			removeEvents(win, {'resize': onResize});

			// arrowKeys, controls, nav
			if (arrowKeys) { removeEvents(doc, docmentKeydownEvent); }
			if (controlsContainer) { removeEvents(controlsContainer, controlsEvents); }
			if (navContainer) { removeEvents(navContainer, navEvents); }

			// autoplay
			removeEvents(container, hoverEvents);
			removeEvents(container, visibilityEvent);
			if (autoplayButton) { removeEvents(autoplayButton, {'click': toggleAutoplay}); }
			if (autoplay) { clearInterval(autoplayTimer); }

			// container
			if (carousel && TRANSITIONEND) {
				var eve = {};
				eve[TRANSITIONEND] = onTransitionEnd;
				removeEvents(container, eve);
			}
			if (touch) { removeEvents(container, touchEvents); }
			if (mouseDrag) { removeEvents(container, dragEvents); }

			// cache Object values in options && reset HTML
			var htmlList = [containerHTML, controlsContainerHTML, prevButtonHTML, nextButtonHTML, navContainerHTML, autoplayButtonHTML];

			tnsList.forEach(function(item, i) {
				var el = item === 'container' ? outerWrapper : options[item];

				if (typeof el === 'object') {
					var prevEl = el.previousElementSibling ? el.previousElementSibling : false,
						parentEl = el.parentNode;
					el.outerHTML = htmlList[i];
					options[item] = prevEl ? prevEl.nextElementSibling : parentEl.firstElementChild;
				}
			});


			// reset variables
			tnsList = animateIn = animateOut = animateDelay = animateNormal = horizontal = outerWrapper = innerWrapper = container = containerParent = containerHTML = slideItems = slideCount = breakpointZone = windowWidth = autoWidth = fixedWidth = edgePadding = gutter = viewport = items = slideBy = viewportMax = arrowKeys = speed = rewind = loop = autoHeight = sheet = lazyload = slidePositions = slideItemsOut = cloneCount = slideCountNew = hasRightDeadZone = rightBoundary = updateIndexBeforeTransform = transformAttr = transformPrefix = transformPostfix = getIndexMax = index = indexCached = indexMin = indexMax = resizeTimer = swipeAngle = moveDirectionExpected = running = onInit = events = newContainerClasses = slideId = disable = disabled = freezable = freeze = frozen = controlsEvents = navEvents = hoverEvents = visibilityEvent = docmentKeydownEvent = touchEvents = dragEvents = hasControls = hasNav = navAsThumbnails = hasAutoplay = hasTouch = hasMouseDrag = slideActiveClass = imgCompleteClass = imgEvents = imgsComplete = controls = controlsText = controlsContainer = controlsContainerHTML = prevButton = nextButton = prevIsButton = nextIsButton = nav = navContainer = navContainerHTML = navItems = pages = pagesCached = navClicked = navCurrentIndex = navCurrentIndexCached = navActiveClass = navStr = navStrCurrent = autoplay = autoplayTimeout = autoplayDirection = autoplayText = autoplayHoverPause = autoplayButton = autoplayButtonHTML = autoplayResetOnVisibility = autoplayHtmlStrings = autoplayTimer = animating = autoplayHoverPaused = autoplayUserPaused = autoplayVisibilityPaused = initPosition = lastPosition = translateInit = disX = disY = panStart = rafIndex = getDist = touch = mouseDrag = null;
			// check variables

			for (var a in this) {
				if (a !== 'rebuild') { this[a] = null; }
			}
			isOn = false;
		}

// === ON RESIZE ===
		// responsive || fixedWidth || autoWidth || !horizontal
		function onResize (e) {
			raf(function(){ resizeTasks(getEvent(e)); });
		}

		function resizeTasks (e) {
			if (!isOn) { return; }
			if (nested === 'outer') { events.emit('outerResized', info(e)); }
			windowWidth = getWindowWidth();
			var bpChanged,
				breakpointZoneTem = breakpointZone,
				needContainerTransform = false;

			if (responsive) {
				setBreakpointZone();
				bpChanged = breakpointZoneTem !== breakpointZone;
				// if (hasRightDeadZone) { needContainerTransform = true; } // *?
				if (bpChanged) { events.emit('newBreakpointStart', info(e)); }
			}

			var indChanged,
				itemsChanged,
				itemsTem = items,
				disableTem = disable,
				freezeTem = freeze,
				arrowKeysTem = arrowKeys,
				controlsTem = controls,
				navTem = nav,
				touchTem = touch,
				mouseDragTem = mouseDrag,
				autoplayTem = autoplay,
				autoplayHoverPauseTem = autoplayHoverPause,
				autoplayResetOnVisibilityTem = autoplayResetOnVisibility,
				indexTem = index;

			if (bpChanged) {
				var fixedWidthTem = fixedWidth,
					autoHeightTem = autoHeight,
					controlsTextTem = controlsText,
					centerTem = center,
					autoplayTextTem = autoplayText;

				if (!CSSMQ) {
					var gutterTem = gutter,
						edgePaddingTem = edgePadding;
				}
			}

			// get option:
			// fixed width: viewport, fixedWidth, gutter => items
			// others: window width => all variables
			// all: items => slideBy
			arrowKeys = getOption('arrowKeys');
			controls = getOption('controls');
			nav = getOption('nav');
			touch = getOption('touch');
			center = getOption('center');
			mouseDrag = getOption('mouseDrag');
			autoplay = getOption('autoplay');
			autoplayHoverPause = getOption('autoplayHoverPause');
			autoplayResetOnVisibility = getOption('autoplayResetOnVisibility');

			if (bpChanged) {
				disable = getOption('disable');
				fixedWidth = getOption('fixedWidth');
				speed = getOption('speed');
				autoHeight = getOption('autoHeight');
				controlsText = getOption('controlsText');
				autoplayText = getOption('autoplayText');
				autoplayTimeout = getOption('autoplayTimeout');

				if (!CSSMQ) {
					edgePadding = getOption('edgePadding');
					gutter = getOption('gutter');
				}
			}
			// update options
			resetVariblesWhenDisable(disable);

			viewport = getViewportWidth(); // <= edgePadding, gutter
			if ((!horizontal || autoWidth) && !disable) {
				setSlidePositions();
				if (!horizontal) {
					updateContentWrapperHeight(); // <= setSlidePositions
					needContainerTransform = true;
				}
			}
			if (fixedWidth || autoWidth) {
				rightBoundary = getRightBoundary(); // autoWidth: <= viewport, slidePositions, gutter
													// fixedWidth: <= viewport, fixedWidth, gutter
				indexMax = getIndexMax(); // autoWidth: <= rightBoundary, slidePositions
										 // fixedWidth: <= rightBoundary, fixedWidth, gutter
			}

			if (bpChanged || fixedWidth) {
				items = getOption('items');
				slideBy = getOption('slideBy');
				itemsChanged = items !== itemsTem;

				if (itemsChanged) {
					if (!fixedWidth && !autoWidth) { indexMax = getIndexMax(); } // <= items
					// check index before transform in case
					// slider reach the right edge then items become bigger
					updateIndex();
				}
			}

			if (bpChanged) {
				if (disable !== disableTem) {
					if (disable) {
						disableSlider();
					} else {
						enableSlider(); // <= slidePositions, rightBoundary, indexMax
					}
				}
			}

			if (freezable && (bpChanged || fixedWidth || autoWidth)) {
				freeze = getFreeze(); // <= autoWidth: slidePositions, gutter, viewport, rightBoundary
									 // <= fixedWidth: fixedWidth, gutter, rightBoundary
									 // <= others: items

				if (freeze !== freezeTem) {
					if (freeze) {
						doContainerTransform(getContainerTransformValue(getStartIndex(0)));
						freezeSlider();
					} else {
						unfreezeSlider();
						needContainerTransform = true;
					}
				}
			}

			resetVariblesWhenDisable(disable || freeze); // controls, nav, touch, mouseDrag, arrowKeys, autoplay, autoplayHoverPause, autoplayResetOnVisibility
			if (!autoplay) { autoplayHoverPause = autoplayResetOnVisibility = false; }

			if (arrowKeys !== arrowKeysTem) {
				arrowKeys ?
					addEvents(doc, docmentKeydownEvent) :
					removeEvents(doc, docmentKeydownEvent);
			}
			if (controls !== controlsTem) {
				if (controls) {
					if (controlsContainer) {
						showElement(controlsContainer);
					} else {
						if (prevButton) { showElement(prevButton); }
						if (nextButton) { showElement(nextButton); }
					}
				} else {
					if (controlsContainer) {
						hideElement(controlsContainer);
					} else {
						if (prevButton) { hideElement(prevButton); }
						if (nextButton) { hideElement(nextButton); }
					}
				}
			}
			if (nav !== navTem) {
				nav ?
					showElement(navContainer) :
					hideElement(navContainer);
			}
			if (touch !== touchTem) {
				touch ?
					addEvents(container, touchEvents, options.preventScrollOnTouch) :
					removeEvents(container, touchEvents);
			}
			if (mouseDrag !== mouseDragTem) {
				mouseDrag ?
					addEvents(container, dragEvents) :
					removeEvents(container, dragEvents);
			}
			if (autoplay !== autoplayTem) {
				if (autoplay) {
					if (autoplayButton) { showElement(autoplayButton); }
					if (!animating && !autoplayUserPaused) { startAutoplay(); }
				} else {
					if (autoplayButton) { hideElement(autoplayButton); }
					if (animating) { stopAutoplay(); }
				}
			}
			if (autoplayHoverPause !== autoplayHoverPauseTem) {
				autoplayHoverPause ?
					addEvents(container, hoverEvents) :
					removeEvents(container, hoverEvents);
			}
			if (autoplayResetOnVisibility !== autoplayResetOnVisibilityTem) {
				autoplayResetOnVisibility ?
					addEvents(doc, visibilityEvent) :
					removeEvents(doc, visibilityEvent);
			}

			if (bpChanged) {
				if (fixedWidth !== fixedWidthTem || center !== centerTem) { needContainerTransform = true; }

				if (autoHeight !== autoHeightTem) {
					if (!autoHeight) { innerWrapper.style.height = ''; }
				}

				if (controls && controlsText !== controlsTextTem) {
					prevButton.innerHTML = controlsText[0];
					nextButton.innerHTML = controlsText[1];
				}

				if (autoplayButton && autoplayText !== autoplayTextTem) {
					var i = autoplay ? 1 : 0,
						html = autoplayButton.innerHTML,
						len = html.length - autoplayTextTem[i].length;
					if (html.substring(len) === autoplayTextTem[i]) {
						autoplayButton.innerHTML = html.substring(0, len) + autoplayText[i];
					}
				}
			} else {
				if (center && (fixedWidth || autoWidth)) { needContainerTransform = true; }
			}

			if (itemsChanged || fixedWidth && !autoWidth) {
				pages = getPages();
				updateNavVisibility();
			}

			indChanged = index !== indexTem;
			if (indChanged) {
				events.emit('indexChanged', info());
				needContainerTransform = true;
			} else if (itemsChanged) {
				if (!indChanged) { additionalUpdates(); }
			} else if (fixedWidth || autoWidth) {
				doLazyLoad();
				updateSlideStatus();
				updateLiveRegion();
			}

			if (itemsChanged && !carousel) { updateGallerySlidePositions(); }

			if (!disable && !freeze) {
				// non-meduaqueries: IE8
				if (bpChanged && !CSSMQ) {
					// middle wrapper styles
					if (autoHeight !== autoheightTem || speed !== speedTem) {
						update_carousel_transition_duration();
					}

					// inner wrapper styles
					if (edgePadding !== edgePaddingTem || gutter !== gutterTem) {
						innerWrapper.style.cssText = getInnerWrapperStyles(edgePadding, gutter, fixedWidth, speed, autoHeight);
					}

					if (horizontal) {
						// container styles
						if (carousel) {
							container.style.width = getContainerWidth(fixedWidth, gutter, items);
						}

						// slide styles
						var str = getSlideWidthStyle(fixedWidth, gutter, items) +
							getSlideGutterStyle(gutter);

						// remove the last line and
						// add new styles
						removeCSSRule(sheet, getCssRulesLength(sheet) - 1);
						addCSSRule(sheet, '#' + slideId + ' > .tns-item', str, getCssRulesLength(sheet));
					}
				}

				// auto height
				if (autoHeight) { doAutoHeight(); }

				if (needContainerTransform) {
					doContainerTransformSilent();
					indexCached = index;
				}
			}

			if (bpChanged) { events.emit('newBreakpointEnd', info(e)); }
		}

		// === INITIALIZATION FUNCTIONS === //
		function getFreeze () {
			if (!fixedWidth && !autoWidth) {
				var a = center ? items - (items - 1) / 2 : items;
				return slideCount <= a;
			}

			var width = fixedWidth ? (fixedWidth + gutter) * slideCount : slidePositions[slideCount],
				vp = edgePadding ? viewport + edgePadding * 2 : viewport + gutter;

			if (center) {
				vp -= fixedWidth ? (viewport - fixedWidth) / 2 : (viewport - (slidePositions[index + 1] - slidePositions[index] - gutter)) / 2;
			}

			return width <= vp;
		}

		function setBreakpointZone () {
			breakpointZone = 0;
			for (var bp in responsive) {
				bp = parseInt(bp); // convert string to number
				if (windowWidth >= bp) { breakpointZone = bp; }
			}
		}

		// (slideBy, indexMin, indexMax) => index
		var updateIndex = (function () {
			return loop ?
				carousel ?
					// loop + carousel
					function () {
						var leftEdge = indexMin,
							rightEdge = indexMax;

						leftEdge += slideBy;
						rightEdge -= slideBy;

						// adjust edges when has edge paddings
						// or fixed-width slider with extra space on the right side
						if (edgePadding) {
							leftEdge += 1;
							rightEdge -= 1;
						} else if (fixedWidth) {
							if ((viewport + gutter)%(fixedWidth + gutter)) { rightEdge -= 1; }
						}

						if (cloneCount) {
							if (index > rightEdge) {
								index -= slideCount;
							} else if (index < leftEdge) {
								index += slideCount;
							}
						}
					} :
					// loop + gallery
					function() {
						if (index > indexMax) {
							while (index >= indexMin + slideCount) { index -= slideCount; }
						} else if (index < indexMin) {
							while (index <= indexMax - slideCount) { index += slideCount; }
						}
					} :
				// non-loop
				function() {
					index = Math.max(indexMin, Math.min(indexMax, index));
				};
		})();

		function disableUI () {
			if (!autoplay && autoplayButton) { hideElement(autoplayButton); }
			if (!nav && navContainer) { hideElement(navContainer); }
			if (!controls) {
				if (controlsContainer) {
					hideElement(controlsContainer);
				} else {
					if (prevButton) { hideElement(prevButton); }
					if (nextButton) { hideElement(nextButton); }
				}
			}
		}

		function enableUI () {
			if (autoplay && autoplayButton) { showElement(autoplayButton); }
			if (nav && navContainer) { showElement(navContainer); }
			if (controls) {
				if (controlsContainer) {
					showElement(controlsContainer);
				} else {
					if (prevButton) { showElement(prevButton); }
					if (nextButton) { showElement(nextButton); }
				}
			}
		}

		function freezeSlider () {
			if (frozen) { return; }

			// remove edge padding from inner wrapper
			if (edgePadding) { innerWrapper.style.margin = '0px'; }

			// add class tns-transparent to cloned slides
			if (cloneCount) {
				var str = 'tns-transparent';
				for (var i = cloneCount; i--;) {
					if (carousel) { addClass(slideItems[i], str); }
					addClass(slideItems[slideCountNew - i - 1], str);
				}
			}

			// update tools
			disableUI();

			frozen = true;
		}

		function unfreezeSlider () {
			if (!frozen) { return; }

			// restore edge padding for inner wrapper
			// for mordern browsers
			if (edgePadding && CSSMQ) { innerWrapper.style.margin = ''; }

			// remove class tns-transparent to cloned slides
			if (cloneCount) {
				var str = 'tns-transparent';
				for (var i = cloneCount; i--;) {
					if (carousel) { removeClass(slideItems[i], str); }
					removeClass(slideItems[slideCountNew - i - 1], str);
				}
			}

			// update tools
			enableUI();

			frozen = false;
		}

		function disableSlider () {
			if (disabled) { return; }

			sheet.disabled = true;
			container.className = container.className.replace(newContainerClasses.substring(1), '');
			removeAttrs(container, ['style']);
			if (loop) {
				for (var j = cloneCount; j--;) {
					if (carousel) { hideElement(slideItems[j]); }
					hideElement(slideItems[slideCountNew - j - 1]);
				}
			}

			// vertical slider
			if (!horizontal || !carousel) { removeAttrs(innerWrapper, ['style']); }

			// gallery
			if (!carousel) {
				for (var i = index, l = index + slideCount; i < l; i++) {
					var item = slideItems[i];
					removeAttrs(item, ['style']);
					removeClass(item, animateIn);
					removeClass(item, animateNormal);
				}
			}

			// update tools
			disableUI();

			disabled = true;
		}

		function enableSlider () {
			if (!disabled) { return; }

			sheet.disabled = false;
			container.className += newContainerClasses;
			doContainerTransformSilent();

			if (loop) {
				for (var j = cloneCount; j--;) {
					if (carousel) { showElement(slideItems[j]); }
					showElement(slideItems[slideCountNew - j - 1]);
				}
			}

			// gallery
			if (!carousel) {
				for (var i = index, l = index + slideCount; i < l; i++) {
					var item = slideItems[i],
						classN = i < index + items ? animateIn : animateNormal;
					item.style.left = (i - index) * 100 / items + '%';
					addClass(item, classN);
				}
			}

			// update tools
			enableUI();

			disabled = false;
		}

		function updateLiveRegion () {
			var str = getLiveRegionStr();
			if (liveregionCurrent.innerHTML !== str) { liveregionCurrent.innerHTML = str; }
		}

		function getLiveRegionStr () {
			var arr = getVisibleSlideRange(),
				start = arr[0] + 1,
				end = arr[1] + 1;
			return start === end ? start + '' : start + ' to ' + end;
		}

		function getVisibleSlideRange (val) {
			if (val == null) { val = getContainerTransformValue(); }
			var start = index, end, rangestart, rangeend;

			// get range start, range end for autoWidth and fixedWidth
			if (center || edgePadding) {
				if (autoWidth || fixedWidth) {
					rangestart = - (parseFloat(val) + edgePadding);
					rangeend = rangestart + viewport + edgePadding * 2;
				}
			} else {
				if (autoWidth) {
					rangestart = slidePositions[index];
					rangeend = rangestart + viewport;
				}
			}

			// get start, end
			// - check auto width
			if (autoWidth) {
				slidePositions.forEach(function(point, i) {
					if (i < slideCountNew) {
						if ((center || edgePadding) && point <= rangestart + 0.5) { start = i; }
						if (rangeend - point >= 0.5) { end = i; }
					}
				});

				// - check percentage width, fixed width
			} else {

				if (fixedWidth) {
					var cell = fixedWidth + gutter;
					if (center || edgePadding) {
						start = Math.floor(rangestart/cell);
						end = Math.ceil(rangeend/cell - 1);
					} else {
						end = start + Math.ceil(viewport/cell) - 1;
					}

				} else {
					if (center || edgePadding) {
						var a = items - 1;
						if (center) {
							start -= a / 2;
							end = index + a / 2;
						} else {
							end = index + a;
						}

						if (edgePadding) {
							var b = edgePadding * items / viewport;
							start -= b;
							end += b;
						}

						start = Math.floor(start);
						end = Math.ceil(end);
					} else {
						end = start + items - 1;
					}
				}

				start = Math.max(start, 0);
				end = Math.min(end, slideCountNew - 1);
			}

			return [start, end];
		}

		function doLazyLoad () {
			if (lazyload && !disable) {
				getImageArray.apply(null, getVisibleSlideRange()).forEach(function (img) {
					if (!hasClass(img, imgCompleteClass)) {
						// stop propagation transitionend event to container
						var eve = {};
						eve[TRANSITIONEND] = function (e) { e.stopPropagation(); };
						addEvents(img, eve);

						addEvents(img, imgEvents);

						// update src
						img.src = getAttr(img, 'data-src');

						// update srcset
						var srcset = getAttr(img, 'data-srcset');
						if (srcset) { img.srcset = srcset; }

						addClass(img, 'loading');
					}
				});
			}
		}

		function onImgLoaded (e) {
			imgLoaded(getTarget(e));
		}

		function onImgFailed (e) {
			imgFailed(getTarget(e));
		}

		function imgLoaded (img) {
			addClass(img, 'loaded');
			imgCompleted(img);
		}

		function imgFailed (img) {
			addClass(img, 'failed');
			imgCompleted(img);
		}

		function imgCompleted (img) {
			addClass(img, 'tns-complete');
			removeClass(img, 'loading');
			removeEvents(img, imgEvents);
		}

		function getImageArray (start, end) {
			var imgs = [];
			while (start <= end) {
				forEach(slideItems[start].querySelectorAll('img'), function (img) { imgs.push(img); });
				start++;
			}

			return imgs;
		}

		// check if all visible images are loaded
		// and update container height if it's done
		function doAutoHeight () {
			var imgs = getImageArray.apply(null, getVisibleSlideRange());
			raf(function(){ imgsLoadedCheck(imgs, updateInnerWrapperHeight); });
		}

		function imgsLoadedCheck (imgs, cb) {
			// directly execute callback function if all images are complete
			if (imgsComplete) { return cb(); }

			// check selected image classes otherwise
			imgs.forEach(function (img, index) {
				if (hasClass(img, imgCompleteClass)) { imgs.splice(index, 1); }
			});

			// execute callback function if selected images are all complete
			if (!imgs.length) { return cb(); }

			// otherwise execute this functiona again
			raf(function(){ imgsLoadedCheck(imgs, cb); });
		}

		function additionalUpdates () {
			doLazyLoad();
			updateSlideStatus();
			updateLiveRegion();
			updateControlsStatus();
			updateNavStatus();
		}


		function update_carousel_transition_duration () {
			if (carousel && autoHeight) {
				middleWrapper.style[TRANSITIONDURATION] = speed / 1000 + 's';
			}
		}

		function getMaxSlideHeight (slideStart, slideRange) {
			var heights = [];
			for (var i = slideStart, l = Math.min(slideStart + slideRange, slideCountNew); i < l; i++) {
				heights.push(slideItems[i].offsetHeight);
			}

			return Math.max.apply(null, heights);
		}

		// update inner wrapper height
		// 1. get the max-height of the visible slides
		// 2. set transitionDuration to speed
		// 3. update inner wrapper height to max-height
		// 4. set transitionDuration to 0s after transition done
		function updateInnerWrapperHeight () {
			var maxHeight = autoHeight ? getMaxSlideHeight(index, items) : getMaxSlideHeight(cloneCount, slideCount),
				wp = middleWrapper ? middleWrapper : innerWrapper;

			if (wp.style.height !== maxHeight) { wp.style.height = maxHeight + 'px'; }
		}

		// get the distance from the top edge of the first slide to each slide
		// (init) => slidePositions
		function setSlidePositions () {
			slidePositions = [0];
			var attr = horizontal ? 'left' : 'top',
				attr2 = horizontal ? 'right' : 'bottom',
				base = slideItems[0].getBoundingClientRect()[attr];

			forEach(slideItems, function(item, i) {
				// skip the first slide
				if (i) { slidePositions.push(item.getBoundingClientRect()[attr] - base); }
				// add the end edge
				if (i === slideCountNew - 1) { slidePositions.push(item.getBoundingClientRect()[attr2] - base); }
			});
		}

		// update slide
		function updateSlideStatus () {
			var range = getVisibleSlideRange(),
				start = range[0],
				end = range[1];

			forEach(slideItems, function(item, i) {
				// show slides
				if (i >= start && i <= end) {
					if (hasAttr(item, 'aria-hidden')) {
						removeAttrs(item, ['aria-hidden', 'tabindex']);
						addClass(item, slideActiveClass);
					}
					// hide slides
				} else {
					if (!hasAttr(item, 'aria-hidden')) {
						setAttrs(item, {
							'aria-hidden': 'true',
							'tabindex': '-1'
						});
						removeClass(item, slideActiveClass);
					}
				}
			});
		}

		// gallery: update slide position
		function updateGallerySlidePositions () {
			var l = index + Math.min(slideCount, items);
			for (var i = slideCountNew; i--;) {
				var item = slideItems[i];

				if (i >= index && i < l) {
					// add transitions to visible slides when adjusting their positions
					addClass(item, 'tns-moving');

					item.style.left = (i - index) * 100 / items + '%';
					addClass(item, animateIn);
					removeClass(item, animateNormal);
				} else if (item.style.left) {
					item.style.left = '';
					addClass(item, animateNormal);
					removeClass(item, animateIn);
				}

				// remove outlet animation
				removeClass(item, animateOut);
			}

			// removing '.tns-moving'
			setTimeout(function() {
				forEach(slideItems, function(el) {
					removeClass(el, 'tns-moving');
				});
			}, 300);
		}

		// set tabindex on Nav
		function updateNavStatus () {
			// get current nav
			if (nav) {
				navCurrentIndex = navClicked >= 0 ? navClicked : getCurrentNavIndex();
				navClicked = -1;

				if (navCurrentIndex !== navCurrentIndexCached) {
					var navPrev = navItems[navCurrentIndexCached],
						navCurrent = navItems[navCurrentIndex];

					setAttrs(navPrev, {
						'tabindex': '-1',
						'aria-label': navStr + (navCurrentIndexCached + 1)
					});
					removeClass(navPrev, navActiveClass);

					setAttrs(navCurrent, {'aria-label': navStr + (navCurrentIndex + 1) + navStrCurrent});
					removeAttrs(navCurrent, 'tabindex');
					addClass(navCurrent, navActiveClass);

					navCurrentIndexCached = navCurrentIndex;
				}
			}
		}

		function getLowerCaseNodeName (el) {
			return el.nodeName.toLowerCase();
		}

		function isButton (el) {
			return getLowerCaseNodeName(el) === 'button';
		}

		function isAriaDisabled (el) {
			return el.getAttribute('aria-disabled') === 'true';
		}

		function disEnableElement (isButton, el, val) {
			if (isButton) {
				el.disabled = val;
			} else {
				el.setAttribute('aria-disabled', val.toString());
			}
		}

		// set 'disabled' to true on controls when reach the edges
		function updateControlsStatus () {
			if (!controls || rewind || loop) { return; }

			var prevDisabled = (prevIsButton) ? prevButton.disabled : isAriaDisabled(prevButton),
				nextDisabled = (nextIsButton) ? nextButton.disabled : isAriaDisabled(nextButton),
				disablePrev = (index <= indexMin) ? true : false,
				disableNext = (!rewind && index >= indexMax) ? true : false;

			if (disablePrev && !prevDisabled) {
				disEnableElement(prevIsButton, prevButton, true);
			}
			if (!disablePrev && prevDisabled) {
				disEnableElement(prevIsButton, prevButton, false);
			}
			if (disableNext && !nextDisabled) {
				disEnableElement(nextIsButton, nextButton, true);
			}
			if (!disableNext && nextDisabled) {
				disEnableElement(nextIsButton, nextButton, false);
			}
		}

		// set duration
		function resetDuration (el, str) {
			if (TRANSITIONDURATION) { el.style[TRANSITIONDURATION] = str; }
		}

		function getSliderWidth () {
			return fixedWidth ? (fixedWidth + gutter) * slideCountNew : slidePositions[slideCountNew];
		}

		function getCenterGap (num) {
			if (num == null) { num = index; }

			var gap = edgePadding ? gutter : 0;
			return autoWidth ? ((viewport - gap) - (slidePositions[num + 1] - slidePositions[num] - gutter))/2 :
				fixedWidth ? (viewport - fixedWidth) / 2 :
					(items - 1) / 2;
		}

		function getRightBoundary () {
			var gap = edgePadding ? gutter : 0,
				result = (viewport + gap) - getSliderWidth();

			if (center && !loop) {
				result = fixedWidth ? - (fixedWidth + gutter) * (slideCountNew - 1) - getCenterGap() :
					getCenterGap(slideCountNew - 1) - slidePositions[slideCountNew - 1];
			}
			if (result > 0) { result = 0; }

			return result;
		}

		function getContainerTransformValue (num) {
			if (num == null) { num = index; }

			var val;
			if (horizontal && !autoWidth) {
				if (fixedWidth) {
					val = - (fixedWidth + gutter) * num;
					if (center) { val += getCenterGap(); }
				} else {
					var denominator = TRANSFORM ? slideCountNew : items;
					if (center) { num -= getCenterGap(); }
					val = - num * 100 / denominator;
				}
			} else {
				val = - slidePositions[num];
				if (center && autoWidth) {
					val += getCenterGap();
				}
			}

			if (hasRightDeadZone) { val = Math.max(val, rightBoundary); }

			val += (horizontal && !autoWidth && !fixedWidth) ? '%' : 'px';

			return val;
		}

		function doContainerTransformSilent (val) {
			resetDuration(container, '0s');
			doContainerTransform(val);
		}

		function doContainerTransform (val) {
			if (val == null) { val = getContainerTransformValue(); }
			container.style[transformAttr] = transformPrefix + val + transformPostfix;
		}

		function animateSlide (number, classOut, classIn, isOut) {
			var l = number + items;
			if (!loop) { l = Math.min(l, slideCountNew); }

			for (var i = number; i < l; i++) {
				var item = slideItems[i];

				// set item positions
				if (!isOut) { item.style.left = (i - index) * 100 / items + '%'; }

				if (animateDelay && TRANSITIONDELAY) {
					item.style[TRANSITIONDELAY] = item.style[ANIMATIONDELAY] = animateDelay * (i - number) / 1000 + 's';
				}
				removeClass(item, classOut);
				addClass(item, classIn);

				if (isOut) { slideItemsOut.push(item); }
			}
		}

		// make transfer after click/drag:
		// 1. change 'transform' property for mordern browsers
		// 2. change 'left' property for legacy browsers
		var transformCore = (function () {
			return carousel ?
				function () {
					resetDuration(container, '');
					if (TRANSITIONDURATION || !speed) {
						// for morden browsers with non-zero duration or
						// zero duration for all browsers
						doContainerTransform();
						// run fallback function manually
						// when duration is 0 / container is hidden
						if (!speed || !isVisible(container)) { onTransitionEnd(); }

					} else {
						// for old browser with non-zero duration
						jsTransform(container, transformAttr, transformPrefix, transformPostfix, getContainerTransformValue(), speed, onTransitionEnd);
					}

					if (!horizontal) { updateContentWrapperHeight(); }
				} :
				function () {
					slideItemsOut = [];

					var eve = {};
					eve[TRANSITIONEND] = eve[ANIMATIONEND] = onTransitionEnd;
					removeEvents(slideItems[indexCached], eve);
					addEvents(slideItems[index], eve);

					animateSlide(indexCached, animateIn, animateOut, true);
					animateSlide(index, animateNormal, animateIn);

					// run fallback function manually
					// when transition or animation not supported / duration is 0
					if (!TRANSITIONEND || !ANIMATIONEND || !speed || !isVisible(container)) { onTransitionEnd(); }
				};
		})();

		function render (e, sliderMoved) {
			if (updateIndexBeforeTransform) { updateIndex(); }

			// render when slider was moved (touch or drag) even though index may not change
			if (index !== indexCached || sliderMoved) {
				// events
				events.emit('indexChanged', info());
				events.emit('transitionStart', info());
				if (autoHeight) { doAutoHeight(); }

				// pause autoplay when click or keydown from user
				if (animating && e && ['click', 'keydown'].indexOf(e.type) >= 0) { stopAutoplay(); }

				running = true;
				transformCore();
			}
		}

		/*
		 * Transfer prefixed properties to the same format
		 * CSS: -Webkit-Transform => webkittransform
		 * JS: WebkitTransform => webkittransform
		 * @param {string} str - property
		 *
		 */
		function strTrans (str) {
			return str.toLowerCase().replace(/-/g, '');
		}

		// AFTER TRANSFORM
		// Things need to be done after a transfer:
		// 1. check index
		// 2. add classes to visible slide
		// 3. disable controls buttons when reach the first/last slide in non-loop slider
		// 4. update nav status
		// 5. lazyload images
		// 6. update container height
		function onTransitionEnd (event) {
			// check running on gallery mode
			// make sure trantionend/animationend events run only once
			if (carousel || running) {
				events.emit('transitionEnd', info(event));

				if (!carousel && slideItemsOut.length > 0) {
					for (var i = 0; i < slideItemsOut.length; i++) {
						var item = slideItemsOut[i];
						// set item positions
						item.style.left = '';

						if (ANIMATIONDELAY && TRANSITIONDELAY) {
							item.style[ANIMATIONDELAY] = '';
							item.style[TRANSITIONDELAY] = '';
						}
						removeClass(item, animateOut);
						addClass(item, animateNormal);
					}
				}

				/* update slides, nav, controls after checking ...
				 * => legacy browsers who don't support 'event'
				 *  have to check event first, otherwise event.target will cause an error
				 * => or 'gallery' mode:
				 *  + event target is slide item
				 * => or 'carousel' mode:
				 *  + event target is container,
				 *  + event.property is the same with transform attribute
				 */
				if (!event ||
					!carousel && event.target.parentNode === container ||
					event.target === container && strTrans(event.propertyName) === strTrans(transformAttr)) {

					if (!updateIndexBeforeTransform) {
						var indexTem = index;
						updateIndex();
						if (index !== indexTem) {
							events.emit('indexChanged', info());

							doContainerTransformSilent();
						}
					}

					if (nested === 'inner') { events.emit('innerLoaded', info()); }
					running = false;
					indexCached = index;
				}
			}

		}

		// # ACTIONS
		function goTo (targetIndex, e) {
			if (freeze) { return; }

			// prev slideBy
			if (targetIndex === 'prev') {
				onControlsClick(e, -1);

				// next slideBy
			} else if (targetIndex === 'next') {
				onControlsClick(e, 1);

				// go to exact slide
			} else {
				if (running) {
					if (preventActionWhenRunning) { return; } else { onTransitionEnd(); }
				}

				var absIndex = getAbsIndex(),
					indexGap = 0;

				if (targetIndex === 'first') {
					indexGap = - absIndex;
				} else if (targetIndex === 'last') {
					indexGap = carousel ? slideCount - items - absIndex : slideCount - 1 - absIndex;
				} else {
					if (typeof targetIndex !== 'number') { targetIndex = parseInt(targetIndex); }

					if (!isNaN(targetIndex)) {
						// from directly called goTo function
						if (!e) { targetIndex = Math.max(0, Math.min(slideCount - 1, targetIndex)); }

						indexGap = targetIndex - absIndex;
					}
				}

				// gallery: make sure new page won't overlap with current page
				if (!carousel && indexGap && Math.abs(indexGap) < items) {
					var factor = indexGap > 0 ? 1 : -1;
					indexGap += (index + indexGap - slideCount) >= indexMin ? slideCount * factor : slideCount * 2 * factor * -1;
				}

				index += indexGap;

				// make sure index is in range
				if (carousel && loop) {
					if (index < indexMin) { index += slideCount; }
					if (index > indexMax) { index -= slideCount; }
				}

				// if index is changed, start rendering
				if (getAbsIndex(index) !== getAbsIndex(indexCached)) {
					render(e);
				}

			}
		}

		// on controls click
		function onControlsClick (e, dir) {
			if (running) {
				if (preventActionWhenRunning) { return; } else { onTransitionEnd(); }
			}
			var passEventObject;

			if (!dir) {
				e = getEvent(e);
				var target = getTarget(e);

				while (target !== controlsContainer && [prevButton, nextButton].indexOf(target) < 0) { target = target.parentNode; }

				var targetIn = [prevButton, nextButton].indexOf(target);
				if (targetIn >= 0) {
					passEventObject = true;
					dir = targetIn === 0 ? -1 : 1;
				}
			}

			if (rewind) {
				if (index === indexMin && dir === -1) {
					goTo('last', e);
					return;
				} else if (index === indexMax && dir === 1) {
					goTo('first', e);
					return;
				}
			}

			if (dir) {
				index += slideBy * dir;
				if (autoWidth) { index = Math.floor(index); }
				// pass e when click control buttons or keydown
				render((passEventObject || (e && e.type === 'keydown')) ? e : null);
			}
		}

		// on nav click
		function onNavClick (e) {
			if (running) {
				if (preventActionWhenRunning) { return; } else { onTransitionEnd(); }
			}

			e = getEvent(e);
			var target = getTarget(e), navIndex;

			// find the clicked nav item
			while (target !== navContainer && !hasAttr(target, 'data-nav')) { target = target.parentNode; }
			if (hasAttr(target, 'data-nav')) {
				var navIndex = navClicked = Number(getAttr(target, 'data-nav')),
					targetIndexBase = fixedWidth || autoWidth ? navIndex * slideCount / pages : navIndex * items,
					targetIndex = navAsThumbnails ? navIndex : Math.min(Math.ceil(targetIndexBase), slideCount - 1);
				goTo(targetIndex, e);

				if (navCurrentIndex === navIndex) {
					if (animating) { stopAutoplay(); }
					navClicked = -1; // reset navClicked
				}
			}
		}

		// autoplay functions
		function setAutoplayTimer () {
			autoplayTimer = setInterval(function () {
				onControlsClick(null, autoplayDirection);
			}, autoplayTimeout);

			animating = true;
		}

		function stopAutoplayTimer () {
			clearInterval(autoplayTimer);
			animating = false;
		}

		function updateAutoplayButton (action, txt) {
			setAttrs(autoplayButton, {'data-action': action});
			autoplayButton.innerHTML = autoplayHtmlStrings[0] + action + autoplayHtmlStrings[1] + txt;
		}

		function startAutoplay () {
			setAutoplayTimer();
			if (autoplayButton) { updateAutoplayButton('stop', autoplayText[1]); }
		}

		function stopAutoplay () {
			stopAutoplayTimer();
			if (autoplayButton) { updateAutoplayButton('start', autoplayText[0]); }
		}

		// programaitcally play/pause the slider
		function play () {
			if (autoplay && !animating) {
				startAutoplay();
				autoplayUserPaused = false;
			}
		}
		function pause () {
			if (animating) {
				stopAutoplay();
				autoplayUserPaused = true;
			}
		}

		function toggleAutoplay () {
			if (animating) {
				stopAutoplay();
				autoplayUserPaused = true;
			} else {
				startAutoplay();
				autoplayUserPaused = false;
			}
		}

		function onVisibilityChange () {
			if (doc.hidden) {
				if (animating) {
					stopAutoplayTimer();
					autoplayVisibilityPaused = true;
				}
			} else if (autoplayVisibilityPaused) {
				setAutoplayTimer();
				autoplayVisibilityPaused = false;
			}
		}

		function mouseoverPause () {
			if (animating) {
				stopAutoplayTimer();
				autoplayHoverPaused = true;
			}
		}

		function mouseoutRestart () {
			if (autoplayHoverPaused) {
				setAutoplayTimer();
				autoplayHoverPaused = false;
			}
		}

		// keydown events on document
		function onDocumentKeydown (e) {
			e = getEvent(e);
			var keyIndex = [KEYS.LEFT, KEYS.RIGHT].indexOf(e.keyCode);

			if (keyIndex >= 0) {
				onControlsClick(e, keyIndex === 0 ? -1 : 1);
			}
		}

		// on key control
		function onControlsKeydown (e) {
			e = getEvent(e);
			var keyIndex = [KEYS.LEFT, KEYS.RIGHT].indexOf(e.keyCode);

			if (keyIndex >= 0) {
				if (keyIndex === 0) {
					if (!prevButton.disabled) { onControlsClick(e, -1); }
				} else if (!nextButton.disabled) {
					onControlsClick(e, 1);
				}
			}
		}

		// set focus
		function setFocus (el) {
			el.focus();
		}

		// on key nav
		function onNavKeydown (e) {
			e = getEvent(e);
			var curElement = doc.activeElement;
			if (!hasAttr(curElement, 'data-nav')) { return; }

			// var code = e.keyCode,
			var keyIndex = [KEYS.LEFT, KEYS.RIGHT, KEYS.ENTER, KEYS.SPACE].indexOf(e.keyCode),
				navIndex = Number(getAttr(curElement, 'data-nav'));

			if (keyIndex >= 0) {
				if (keyIndex === 0) {
					if (navIndex > 0) { setFocus(navItems[navIndex - 1]); }
				} else if (keyIndex === 1) {
					if (navIndex < pages - 1) { setFocus(navItems[navIndex + 1]); }
				} else {
					navClicked = navIndex;
					goTo(navIndex, e);
				}
			}
		}

		function getEvent (e) {
			e = e || win.event;
			return isTouchEvent(e) ? e.changedTouches[0] : e;
		}
		function getTarget (e) {
			return e.target || win.event.srcElement;
		}

		function isTouchEvent (e) {
			return e.type.indexOf('touch') >= 0;
		}

		function preventDefaultBehavior (e) {
			e.preventDefault ? e.preventDefault() : e.returnValue = false;
		}

		function getMoveDirectionExpected () {
			return getTouchDirection(toDegree(lastPosition.y - initPosition.y, lastPosition.x - initPosition.x), swipeAngle) === options.axis;
		}

		function onPanStart (e) {
			if (running) {
				if (preventActionWhenRunning) { return; } else { onTransitionEnd(); }
			}

			if (autoplay && animating) { stopAutoplayTimer(); }

			panStart = true;
			if (rafIndex) {
				caf(rafIndex);
				rafIndex = null;
			}

			var $ = getEvent(e);
			events.emit(isTouchEvent(e) ? 'touchStart' : 'dragStart', info(e));

			if (!isTouchEvent(e) && ['img', 'a'].indexOf(getLowerCaseNodeName(getTarget(e))) >= 0) {
				preventDefaultBehavior(e);
			}

			lastPosition.x = initPosition.x = $.clientX;
			lastPosition.y = initPosition.y = $.clientY;
			if (carousel) {
				translateInit = parseFloat(container.style[transformAttr].replace(transformPrefix, ''));
				resetDuration(container, '0s');
			}
		}

		function onPanMove (e) {
			if (panStart) {
				var $ = getEvent(e);
				lastPosition.x = $.clientX;
				lastPosition.y = $.clientY;

				if (carousel) {
					if (!rafIndex) { rafIndex = raf(function(){ panUpdate(e); }); }
				} else {
					if (moveDirectionExpected === '?') { moveDirectionExpected = getMoveDirectionExpected(); }
					if (moveDirectionExpected) { preventScroll = true; }
				}

				if (preventScroll) { e.preventDefault(); }
			}
		}

		function panUpdate (e) {
			if (!moveDirectionExpected) {
				panStart = false;
				return;
			}
			caf(rafIndex);
			if (panStart) { rafIndex = raf(function(){ panUpdate(e); }); }

			if (moveDirectionExpected === '?') { moveDirectionExpected = getMoveDirectionExpected(); }
			if (moveDirectionExpected) {
				if (!preventScroll && isTouchEvent(e)) { preventScroll = true; }

				try {
					if (e.type) { events.emit(isTouchEvent(e) ? 'touchMove' : 'dragMove', info(e)); }
				} catch(err) {}

				var x = translateInit,
					dist = getDist(lastPosition, initPosition);
				if (!horizontal || fixedWidth || autoWidth) {
					x += dist;
					x += 'px';
				} else {
					var percentageX = TRANSFORM ? dist * items * 100 / ((viewport + gutter) * slideCountNew): dist * 100 / (viewport + gutter);
					x += percentageX;
					x += '%';
				}

				container.style[transformAttr] = transformPrefix + x + transformPostfix;
			}
		}

		function onPanEnd (e) {
			if (panStart) {
				if (rafIndex) {
					caf(rafIndex);
					rafIndex = null;
				}
				if (carousel) { resetDuration(container, ''); }
				panStart = false;

				var $ = getEvent(e);
				lastPosition.x = $.clientX;
				lastPosition.y = $.clientY;
				var dist = getDist(lastPosition, initPosition);

				if (Math.abs(dist)) {
					// drag vs click
					if (!isTouchEvent(e)) {
						// prevent "click"
						var target = getTarget(e);
						addEvents(target, {'click': function preventClick (e) {
								preventDefaultBehavior(e);
								removeEvents(target, {'click': preventClick});
							}});
					}

					if (carousel) {
						rafIndex = raf(function() {
							if (horizontal && !autoWidth) {
								var indexMoved = - dist * items / (viewport + gutter);
								indexMoved = dist > 0 ? Math.floor(indexMoved) : Math.ceil(indexMoved);
								index += indexMoved;
							} else {
								var moved = - (translateInit + dist);
								if (moved <= 0) {
									index = indexMin;
								} else if (moved >= slidePositions[slideCountNew - 1]) {
									index = indexMax;
								} else {
									var i = 0;
									while (i < slideCountNew && moved >= slidePositions[i]) {
										index = i;
										if (moved > slidePositions[i] && dist < 0) { index += 1; }
										i++;
									}
								}
							}

							render(e, dist);
							events.emit(isTouchEvent(e) ? 'touchEnd' : 'dragEnd', info(e));
						});
					} else {
						if (moveDirectionExpected) {
							onControlsClick(e, dist > 0 ? -1 : 1);
						}
					}
				}
			}

			// reset
			if (options.preventScrollOnTouch === 'auto') { preventScroll = false; }
			if (swipeAngle) { moveDirectionExpected = '?'; }
			if (autoplay && !animating) { setAutoplayTimer(); }
		}

		// === RESIZE FUNCTIONS === //
		// (slidePositions, index, items) => vertical_conentWrapper.height
		function updateContentWrapperHeight () {
			var wp = middleWrapper ? middleWrapper : innerWrapper;
			wp.style.height = slidePositions[index + items] - slidePositions[index] + 'px';
		}

		function getPages () {
			var rough = fixedWidth ? (fixedWidth + gutter) * slideCount / viewport : slideCount / items;
			return Math.min(Math.ceil(rough), slideCount);
		}

		/*
		 * 1. update visible nav items list
		 * 2. add "hidden" attributes to previous visible nav items
		 * 3. remove "hidden" attrubutes to new visible nav items
		 */
		function updateNavVisibility () {
			if (!nav || navAsThumbnails) { return; }

			if (pages !== pagesCached) {
				var min = pagesCached,
					max = pages,
					fn = showElement;

				if (pagesCached > pages) {
					min = pages;
					max = pagesCached;
					fn = hideElement;
				}

				while (min < max) {
					fn(navItems[min]);
					min++;
				}

				// cache pages
				pagesCached = pages;
			}
		}

		function info (e) {
			return {
				container: container,
				slideItems: slideItems,
				navContainer: navContainer,
				navItems: navItems,
				controlsContainer: controlsContainer,
				hasControls: hasControls,
				prevButton: prevButton,
				nextButton: nextButton,
				items: items,
				slideBy: slideBy,
				cloneCount: cloneCount,
				slideCount: slideCount,
				slideCountNew: slideCountNew,
				index: index,
				indexCached: indexCached,
				displayIndex: getCurrentSlide(),
				navCurrentIndex: navCurrentIndex,
				navCurrentIndexCached: navCurrentIndexCached,
				pages: pages,
				pagesCached: pagesCached,
				sheet: sheet,
				isOn: isOn,
				event: e || {},
			};
		}

		return {
			version: '2.9.2',
			getInfo: info,
			events: events,
			goTo: goTo,
			play: play,
			pause: pause,
			isOn: isOn,
			updateSliderHeight: updateInnerWrapperHeight,
			refresh: initSliderTransform,
			destroy: destroy,
			rebuild: function() {
				return tns(extend(options, optionsElements));
			}
		};
	};

	return tns;
})();