הקדמה:

מדרגות מס הכנסה מתעדכנות מדי שנה ולפיהן נקבע מס הכנסה בהתאם לגודל ההכנסה ולנתונים נוספים
מדרגות המס מופעלות על בסיס הכנסה שנתית

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.

 • ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.
 • הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.
 • בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם) לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה), כאשר מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות הם שונים (ראו בטבלאות להלן).

שיעורי מדרגות המס

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2019

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,720 ש"ח עד 6,310 ש"ח 10%
75,721 ש"ח - 108,600 ש"ח 6,311 ש"ח - 9,050 ש"ח 14%
108,601 ש"ח - 174,360 ש"ח 9,051 ש"ח - 14,530 ש"ח 20%
174,361 ש"ח - 242,400 ש"ח 14,531 ש"ח - 20,200 ש"ח 31%
242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח 20,201 ש"ח - 42,030 ש"ח 35%
504,361 ש"ח - 649,560 ש"ח 42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח 47%
649,561 ש"ח ומעלה 54,131 ש"ח ומעלה 50% *
* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, אדם שהכנסתו השנתית עלתה על 649,561 ש"ח (54,131 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.


 • החישוב הוא על בסיס הכנסה שנתית בלבד.
  • הסכומים בעמודת "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2018

 • למי שמלאו 60 שנה במהלך שנת המס או לפניה, מדרגות המס (בכל שנת המס) יהיו זהות למדרגות על הכנסה מיגיעה אישית (ראו בטבלה הקודמת).
 • למי שטרם מלאו לו 60 שנה, מדרגות המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית הן:
הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12 - לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 242,400 ש"ח עד 20,000 ש"ח 31%
242,401 ש"ח - 504,360 ש"ח 20,001 ש"ח - 42,030 ש"ח 35%
504,361 ש"ח - 649,560 ש"ח 42,031 ש"ח - 54,130 ש"ח 47%
649,561 ש"ח ומעלה 54,131 ש"ח ומעלה 50%
הערת עריכה
הזכאות בגיל 60 היא על כל שנת המס לפי סעיף 121 (ב) לפקודה ובאישור במייל מרשות המסים מיום 5.6.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:44, 6 ביוני 2016 (IDT)

דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית בשנת 2019

דוגמה
הכנסתה (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובדת בשנת 2019 היא 5,700 ש"ח בחודש.
 • על הכנסה עד 6,310 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, לכן סכום המס על כל הכנסתה יהיה 570 ש"ח בחודש (5,700 X‏ 10%).
 • העובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי (2.25 כתושבת ישראל, ועוד חצי נקודת זיכוי כאישה). שוויין של 2.75 נקודות זיכוי הוא 602.25 ש"ח בחודש.
 • היות שסכום נקודות הזיכוי גבוה מסכום המס המקורי שחושב על הכנסתה של העובדת, לא ינוכה משכרה מס הכנסה כלל.
דוגמה
הכנסתו (מיגיעה אישית) החייבת במס של עובד בשנת 2019 היא 9,500 ש"ח בחודש.
 • על הכנסה עד 6,310 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 631 ש"ח בחודש (6,310 X‏ 10%).
 • על ההכנסה שבין 6,311 ש"ח ל-9,050 ש"ח (סה"כ 2,739 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 383.46 ש"ח (2,739 X‏ 14%).
 • על יתרת ההכנסה בין 9,051 ש"ח ל-9,500 ש"ח (סה"כ 449 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר 89.80 ש"ח (449 X‏ 20%).
 • סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית לשנת 2019 הוא 1,104.26 ש"ח לחודש.
 • מסכום זה יש להפחית זיכויים שונים, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני, זיכוי ממס לתושבים בישובים מסוימים וכיו"ב.


דוגמה
עובד בחלק מהשנה במשכורת חודשית של 9,500 ש"ח.
 • נניח שהעובד מהדוגמה הקודמת עבד רק ב-3 החודשים הראשונים של השנה (ינואר, פברואר ומרץ), ובהמשך השנה לא היתה לו הכנסה.
 • המשכורת השנתית שלו היתה 30,000 ש"ח (הכנסה שחלה עליה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 300 ש"ח).
 • מסכום המס השנתי יש להפחית לעובד את נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן וזיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני עבור החודשים שבהם קיבל שכר.
 • מכיוון ששווי נקודות הזיכוי לכל תושב ישראל - 5,913 ש"ח (|2.25 נקודות זיכוי), גבוה מסכום המס שעליו לשלם, סכומים אלה יתקזזו והוא לא יהיה חייב לשלם מס הכנסה כלל באותה שנת מס.
 • אם המעסיק ניכה ממשכורתו בחודשים ינואר-מרץ סכומי מס על בסיס ההנחה כי העובד ימשיך להשתכר 9,500 ש"ח גם בחודשים הבאים, העובד יהיה זכאי להחזר מס הכנסה שאותו יוכל להגיש רק לאחר תום שנת המס (או שיבקש תיאום מס הכנסה במהלך שנת המס, שבמסגרתו יצהיר מהי הכנסתו השנתית הצפויה, ויגיש אותו למעסיק כדי שיזכה אותו על סכומי המס שניכה משכרו).


דוגמאות לחישוב מס הכנסה על הכנסה שאינה מיגיעה אישית בשנת 2019

דוגמה
 • הכנסתו (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של גבר בן 45 בשנת 2019 היא 10,000 ש"ח בחודש.
  • על 10,000 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 31%, כלומר 3,100 ש"ח (10,000 X‏ 31%).
  • לכן סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו שאינה תוצאה של יגיעה אישית לשנת 2019 הוא 3,100 ש"ח לחודש.
דוגמה
 • הכנסתה (שלא מיגיעה אישית) החייבת במס של אישה בת 61 בשנת 2019, אף היא 10,000 ש"ח בחודש.
  • בשל גילה (מעל 60 שנה) יחושבו מדרגות המס עבור הכנסתה על-פי אותן מדרגות מס המחושבות בהכנסה מיגיעה אישית.
  • על הכנסה עד 6,310 ש"ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 631 ש"ח (6,310 X‏ 10%).
  • על ההכנסה שבין 6,311 ש"ח ל-9,050 ש"ח (סה"כ 2,739 ש"ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 383.46 ש"ח (2,739 X‏ 14%).
  • על יתרת ההכנסה בין 9,051 ש"ח ל--10,000 ש"ח (סה"כ 949 ש"ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר 189.80 ש"ח (949 X‏ 20%).
  • סכום המס הכולל שעליה לשלם עבור הכנסתה שאינה תוצאה של יגיעה אישית לשנת 2019 הוא 1,204.26 ש"ח.גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים