מ (שרון הורנשטיין העביר את הדף חדש:מדריך לנוטלי משכנתא על דירת מגורים שנפתח נגדם תיק הוצאה לפועל ל־[[מדריך לנוטלי משכנתא על דירת מגורים שנפ...)
(אין הבדלים)

גרסה מ־10:29, 31 במרץ 2013

תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אם נטלתם משכנתא על דירת מגורים, ולא עמדתם בתנאי ההלוואה, החוק מעניק לכם מספר הגנות ואפשרויות לפעול
לא ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל אם לא עברו שישה חודשים מהיווצרות החוב
ניתן להגיש בקשה למימוש המשכנתא בהוצאה לפועל רק על החוב שבפיגור ולא על מלוא יתרת ההלוואה
רשם הוצאה לפועל רשאי להורות לבנק המלווה לספק לחייב סידור מגורים חלופי כתנאי למכירת הדירה ופינויה
הערת עריכה
לאחר שחרור הערך הזה למרחב הפתוח, יש לבצע אתהפעולת הבאות:
 1. ליצור הפניה מתוך הערך זכויות למתקשים בהחזרי המשכנתא ובמקביל לייצר ערך חדש מדריך לחייב בהוצאה לפועל שלא עומד בתנאי המשכנתא ולהפנות ממנו לכאן
 2. למחוק את התוכן של הערך מכירה עצמית של דירת מגורים ממושכנת וליצור ממנו הפניה לערך חדש:מכירת דירת מגורים על ידי החייב במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל
 3. למחוק את התוכן של הערך דיור חלופי לנוטל משכנתא שלא עמד בתשלום ופונה ולייצר ממנו הפניה לערך חדש:סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו נמכרה במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17.03.2013, 17:00 (IST)
תבנית:זכות/סיום הקדמה

למי המדריך רלבנטי?

 • כל אדם שנטל הלוואה לדיור, משכנתא, ונקלע לקשיים בהחזרים.
 • חייב בתיק הוצאה לפועל, שלא עמד בתנאי החזר משכנתא, והוגשה נגדו בקשה למימוש משכון או משכנתא על דירת מגורים.

אני מתקשה בהחזרת ההלוואה - למי עלי לפנות?

 • במקרה של משכנתא על דירת מגורים כאשר המשכנתא ממומנת, לפחות בחלקה, במסגרת זכאות של משרד הבינוי והשיכון, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לוועדת חריגים במשרד השיכון, אשר מוסמכת לטפל במקרים מעין אלה. למידע נוסף ראו פניה לועדה הבין משרדית לחריגים.
הערת עריכה
לא ברור (גם לא מהכתוב בערך עמו) מה הווועדה מוסמכת להחליט? למחול על יתרת החוב? להשהות את החוב? להקפיא אותו? להפחית אותו? לשנות את הסדר התשלומים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 17.03.2013, 17:50 (IST)

האם כל איחור בתשלום המשכנתא יביא מייד לפתיחת תיק בהוצאה לפועל?

 • הבנק, או מי שלטובתו נרשמה המשכנתא, לא יכול לפתוח תיק הוצאה לפועל מיד עם היווצרות החוב או הפיגור בתשלום. ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל רק לאחר שחלפו שישה חודשים ממועד היווצרות החוב (מועד היווצרות הפיגור בתשלום או המועד שבו היה אמור להיות מסולק החוב, שבגינו נרשמה המשכנתא) ואך ורק על החוב שבפיגור (ולא על מלוא סכום ההלוואה). אם במהלך ששת החודשים הללו הסדיר החייב את החוב, לא ניתן לפתוח נגדו תיק בהוצאה לפועל.
 • למידע נוסף ראו:

מהו גובה שכר טרחת עורך דין שמותר לגבות ממני כאשר אני מאחר בהחזר הלוואה לדיור?

 • כאשר לווה לא עומד בתנאי החזר הלוואה לדיור (שקיבל ממשרד השיכון והבינוי), ניתן לגבות ממנו שכר טרח עורך דין בשיעורים הקבועים בחוק בלבד ולא מעבר לכך. למידע נוסף ראו חדש:שכר טרחת עורך-דין מקסימאלי בשל אי עמידה בתנאי הלוואה לדיור.

נפתח נגדי תיק בהוצאה לפועל, מה עלי לעשות?

 • אם קיבלתם אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל על כך שהוגשה בקשה למימוש המשכנתא, באפשרותכם לנקוט את כל אחת מהפעולות הבאות:
 1. להתנגד לביצוע שטר המשכנתא - במקרה שלא התקיימו התנאים הדרושים להגשת המשכנתא חמימוש בהוצאה לפועל. למידע נוסף ראו חדש:התנגדות לביצוע שטר.
 2. להגיש בקשה בטענת "פרעתי" - במקרה שהחוב, שבגינו נפתח התיק בהוצאה לפועל, שולם. למידע נוסף ראו חדש:טענת "פרעתי" של חייב בהוצאה לפועל.
 3. לשלם את החוב תוך פרק הזמן הקבוע באזהרה. למידע נוסף ראו חדש:תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל.

מכירת הדירה ע"י החייב עצמו

 • החייב בתיק רשאי להודיע על כוונתו למכור את הדירה בעצמו ולפרוע את החוב באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירתה. למידע נוסף ראו חדש:מכירת דירת מגורים על ידי החייב במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.

סילוק החוב שבפיגור כשממונה כונס נכסים לדירה

 • אם מונה כונס נכסים לדירה, יכול החייב למנוע את מכירת הדירה אם יפרע מחצית מהחוב תוך 90 יום ויבטיח את פרעון מלוא החוב תוך ששה חודשים. למידע נוסף ראו חדש:פרעון חוב המשכנתא כשמונה כונס נכסים לדירה בהוצאה לפועל.

השהיית החלטה על מכירת הדירה

 • בעת הדיון בבקשה הזוכה למכור את הדירה , יכול החייב לבקש להשהות את ההחלטה בעניין המכירה, אם הוא אינו מיוצג ע"י עורך דין. ההשהיה נועדה לאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי. למידע נוסף ראו חדש:בקשה להשהיית החלטה על מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.

סידור מגורים חלופי

 • לא ניתן למכור את הדירה ולפנות ממנה את החייב ובני משפחתו, אם אין להם סידור מגורים חלופי. למידע נוסף ראו חדש:סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו נמכרה במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.

ערעור על על החלטה למכור הדירה

 • אם החליט רשם ההוצאה לפועל למכור את הדירה, רשאי החייב לערער על ההחלטה לבית המשפט. למידע נוסף ראו חדש:ערעור על החלטה למכור את דירת המגורים של חייב בהוצאה לפועל.

ביטול החלטה על מכירת הדירה אם לא ניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

 • במקרה שרשם ההוצאה לפועל החליט על מכירת הדירה, מבלי שניתנה לחייב הזדמנות לטעון נגד המכירה, רשאי החייב להגיש בקשה לביטול ההחלטה על המכירה. למידע נוסף ראו חדש:בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע.

חשוב לדעת

 • חשוב מאד לפעול במהירות, ובמיוחד תוך פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות רשם ההוצאה לפועל או בחוק.
 • הגשת בקשה או ערעור אינה בהכרח עוצרת את הליך מכירת הדירה. על מנת לעכב את הליכי מכירת הדירה, יש להגיש בקשה לעיכוב הליכים. למידע נוסף ראו חדש:בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל.
 • אם איחרתם בהגשת בקשה או ערעור, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד. למידע נוסף ראו חדש:בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל.
 • חייב בהוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם ע"י עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים.

תקדימים משפטיים


ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.
 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום הדיור והשיכון לחצו כאן.

גורמי ממשל

 • לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.

חוקים ותקנות


תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי