מוקד השירות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *‎3859
טלפון ארוך 073-3899500
מייל לפניות vadatb@knesset.gov.il
לינק לאתר רלוונטי http://bechirot.gov.il/election/Pages/ZorKesher.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס 02-5669855
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות