הקדמה:

ילדים ונערים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מטפח אישי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ילדים ונערים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המתגוררים בבית הוריהם, עשויים להיות זכאים לשעות עזרה של מטפח אישי, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • העזרה מיועדת בעיקר לשעת מצוקה ומשבר, ותלוייה בתקציבים של המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • סיוע של מטפח אישי יכול להינתן בהיקף של עד 30 שעות בחודש, למשך תקופה של 6 חודשים.
 • יש אפשרות להאריך את תקופת הזכאות לסיוע באישור הפיקוח המחוזי.
 • המטפח מסייע לילד באחד או יותר מהתחומים הבאים:
  • חיזוק הדימוי העצמי
  • הכוונה לסביבה חברתית חיובית
  • עידוד ליצירת קשר עם ילדים בני גילו
  • העשרת עולמו של הילד
  • עידוד הרצון ללמוד
  • הקניית הרגלי למידה
  • שיפור הקשר בין הילד להוריו ואחיו
 • ההורים יתבקשו לשלם השתתפות עצמית עבור הסיוע, בהתאם למבחן הכנסות.

מי זכאי?

 • ילדים ונערים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21 - 3 שיש להם קשיי תפקוד בתחום האישי, החברתי או הלימודי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס פנייה והצהרה. ניתן לקבל את הטופס במחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית.
 • בטופס הפנייה יש לציין שזוהי בקשה למטפח אישי.
 • ההורים צריכים להצהיר בטופס על גובה הכנסותיהם ומספר הנפשות המתגוררות בבית. בהתאם לכך ייקבע תשלום השתתפות עצמית.
 • בנוסף חותמים גם על טופס ויתור סודיות, המאפשר לעובד הסוציאלי לפנות לכל גורם כדי לקבל מידע רלוונטי בנוגע לבקשה.
 • אל הטופס יש לצרף:
  • אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על הגמלאות אותן מקבל הילד
  • אישורי הכנסה של ההורים
 • העובד הסוציאלי יבחן את נתוני המשפחה, יערוך ביקור בית ויגיש את המלצותיו.
 • ההחלטה אם לאשר את הסיוע ובאיזה היקף של שעות, תתקבל על ידי ראש הצוות או מנהל המחלקה.
 • מכתב תשובה יישלח לפונים ובו מצויינת ההחלטה.
 • אם הבקשה לסיוע התקבלה, העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים והמשפחה חותמים על הסכם המסדיר את דרכי העבודה ביניהם, באמצעות המטפח האישי, שהוא עובד בחברת כוח אדם.
 • עובד סוציאלי של חברת כוח האדם מתאים מטפח אישי לילד, על פי צרכיו, ובתיאום עם המשפחה והעובד הסוציאלי של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • העובד הסוציאלי יעקוב אחר עבודתו של המטפח ויבדוק את מידת שביעות הרצון של המשפחה.

ערעור

 • ניתן לערער על ההחלטה שהתקבלה לגבי הסיוע במקרים בהם:
  • הבקשה לסיוע נדחתה
  • מעוניינים ביותר שעות מטפח מאלו שאושרו
 • את הערעור מגישים בכתב לוועדת הערר המחוזית. כתובת ועדת הערר מצויינת על גבי מכתב ההחלטה שנשלח לפונים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים