הקדמה:

לווים שנטלו משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון בריבית של 4% או יותר, רשאים לפרוע אותה וליטול הלוואה חלופית בריבית נמוכה יותר ובתנאים מיטיבים, בבנקים המשתתפים במבצע
האפשרות למיחזור בתנאים מיטיבים ניתנת עד יום 31.12.2015
המהלך כרוך בתשלום עמלת שינוי תנאי הלוואה שלא תעלה על 120 ש"ח, ומלבדה לא תיגבה עמלה נוספת
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

לאור הירידה בשנים האחרונות בגובה הריבית במשק, משרד הבינוי והשיכון מעודד מחזיקים במשכנתאות, שהריבית עליהן היא 4% ומעלה, לפרוע אותן ולהמיר את היתרה שלהן בהלוואות בנקאיות בריבית נמוכה יותר, וכך לחסוך כסף רב.

 • בשיתוף עם 6 הבנקים הגדולים- לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות, דיסקונט, הבינלאומי ואגוד, ועם הפיקוח על הבנקים, סוכם על מבצע למיחזור הלוואות אלה בתנאים מיטיבים.
 • המיחזור יאפשר ללווה להקטין את גובה ההחזר החודשי של המשכנתא או לחלופין להקטין את מספר ההחזרים החודשיים עד להשבת מלוא ההלוואה, אם יבחר להשאיר את גובה ההחזר החודשי כפי שהוא.
 • המהלך כרוך בתשלום עמלת שינוי תנאי הלוואה שלא תעלה על 120 ש"ח, ומלבדה לא תיגבה עמלה אחרת, גם לא עמלת פרעון מוקדם (בעד פרעון ההלוואה המקורית).
 • האפשרות למיחזור בתנאים מיטיבים ניתנת עד יום 31.12.2015.

תנאי המיחזור

 • הלוואת המיחזור (ההלוואה החדשה) תהיה בסכום שאינו עולה על סכום יתרת המשכנתא לפירעון.
 • תקופת הלוואת המיחזור לא תעלה על תקופת ההלוואה המקורית, שנותרה לפירעון.
 • ההלוואה תהיה בריבית קבועה וצמודת מדד, שלא תעלה על שיעור הריבית הממוצעת של הלוואות לדיור צמודות מדד.

מי זכאי?

 • מי שנטל משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון ועונה על כל התנאים הבאים:
  1. הריבית על ההלוואה שקיבל הלווה ממשרד הבינוי והשיכון היא 4% או יותר;
  2. ההחזרים שולמו כסדרם כל תקופת ההלוואה;
  3. יתרת ההלוואה נמוכה מ-75% ממחיר הדירה המשוערך לפי מדד המחירים לצרכן;
  4. אין נסיבות חריגות המצדיקות את אי-ביצוע המיחזור בתנאים האלה.
 • גם מי שלא עומד בכל התנאים הללו עשוי ליהנות ממיחזור המשכנתאות, בהתאם לשיקול דעתו של הבנק המלווה.
 • הבנקים שבהם פועל מסלול זה הם: לאומי, הפועלים, מזרחי-טפחות, דיסקונט, הבינלאומי ואגוד.

תהליך מימוש הזכות

 • הבנק המלווה ישלח ללווים העומדים בתנאי הזכאות מכתב, שבו יפורטו מחיר המיחזור והשלכותיו.
 • הלווה יאשר כי הוא מעוניין בביצוע המיחזור, בכל אחת מדרכי ההתקשרות: כתב, שיחה מוקלטת, אתר אינטרנט של הבנק וכיו"ב.
 • הבנק יכין מסמך תיקון חוזה ההלוואה בלי שיהיה צורך בהגעת הלווה לסניף, וישלח אותו באחת מדרכי ההתקשרות המקובלות בין הבנק ללווה.
 • הלווה ישיב את המסמך החתום לבנק בכל אחת מדרכי ההתקשרות המקובלות ביניהם.
 • בסיום התהליך ישלח הבנק ללווה אישור על ביצוע המיחזור.
 • אם טרם קיבלתם פנייה מהבנק, מומלץ לפנות אל הבנק ביוזמתכם ובהקדם, על מנת לנצל את המבצע, אשר מוגבל בזמן ומסתיים ב-31.12.2015.

עמלות בגין מיחזור המשכנתא או פרעון מוקדם של ההלוואה המקורית

 • מיחזור משכנתא במסגרת מבצע זה אינו כרוך בתשלום עמלת פרעון מוקדם (בעד פרעון ההלוואה המקורית). העמלה היחידה שתיגבה היא עמלת שינוי תנאי ההלוואה, אשר לא תעלה על 120 ש"ח.
 • מיחזור הלוואות משלימות, שניתנו ללווים מעבר להלוואת של משרד הבינוי והשיכון, כרוך בתשלום עמלת פירעון מוקדם, ועל כן יש לבחון את כדאיות המיחזור בכל מקרה לגופו. (יש לוודא שעמלת הפרעון המוקדם אינה גבוהה מהסכום שנחסך כתוצאה מהמיחזור).
 • לווים שמבצעים את המיחזור וממירים את המשכנתא בהלוואה בנקאית חדשה, יוותרו על האפשרות למחזר בעתיד את ההלוואה החדשה שיקבלו בלי עמלת פירעון מוקדם וגם על זכאותם לפנות לוועדה להקלה בהחזרים של הממשלה. במילים אחרות, אם בעתיד הריבית תרד פעם נוספת, ולווה יהיה מעונין לפרוע את ההלוואה החדשה בהלוואה אטרקטיבית יותר עם ריבית נמוכה יותר, הוא לא יהיה פטור מתשלום עמלת פרעון מוקדם.

חשוב לדעת

 • מיחזור משכנתא במסגרת המבצע של משרד הבינוי והשיכון אינו פוגע בזכותו של הלווה לפרוע את המשכנתא בכל דרך אחרת שיבחר, כגון: מימון עצמי; מיחזור באמצעות הבנק שבו מנוהלת ההלוואה או באמצעות בנק אחר.
 • מיחזור ההלוואה שניתנה ממשרד הבינוי והשיכון אינו פוגע בזכותו של לווה, שנטל הלוואה נוספת מעבר למשכנתא הנידונה, למחזר את החלקים האחרים של ההלוואה שנטל מהבנק. משרד הבינוי והשיכון אף ממליץ בהזדמנות זו לבחון את כדאיות המיחזור של ההלוואה כולה.
 • ניתן לבצע מיחזור משכנתא בתנאים מיטיבים עד 31.12.2015.
 • הפיקוח על הבנקים עומד לרשות הציבור בכל שאלה הנוגעת למהלך לעידוד מחזור הלוואות משכנתה לזכאים. לקבלת מידע או להגשת פניות בנושא זה ניתן לפנות אל היחידה לפניות הציבור בכתובת: michzur@boi.org.il.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים