שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = אחים שכולים של חיילים שנספו במערכה זכאים, עד גיל 30, לסיוע במימון לימודי תעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודי תואר ראשון במוסד אקדמי
 
| מידע  = אחים שכולים של חיילים שנספו במערכה זכאים, עד גיל 30, לסיוע במימון לימודי תעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודי תואר ראשון במוסד אקדמי
| מידע2 = הסיוע ניתן להורים השכולים, אך במקרה שההורים נפטרו או במקרים חריגים של ניתוק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים, הסיוע יינתן ישירות לאח/ות  
+
| מידע2 = הסיוע ניתן להורים השכולים, אך במקרה שההורים נפטרו או במקרים חריגים של ניתוק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים, הסיוע יינתן ישירות לאח/ות השכול/ה
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| פיצוי =  
 
| פיצוי =  
שורה 11: שורה 11:
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [https://www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il/Lists/FamailyForms/Attachments/5/limodimhachim.pdf בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לאחים שכולים הלומדים במוסדות על-תיכוניים ואקדמאים]
 
| 2 =   
 
| 2 =   
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 22: שורה 22:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
הורים שכולים של חייל שנספה במערכה זכאים לסיוע במימון שכר לימוד לאחים השכולים של החייל שנספה שטרם מלאו להם 30 שנה.
+
הורים שכולים של חייל שנספה במערכה זכאים לסיוע במימון שכר לימוד לאחים של החייל שנספה שטרם מלאו להם 30 שנה.
 
* הסיוע ניתן עבור לימודים לתעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי.
 
* הסיוע ניתן עבור לימודים לתעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי.
* במקרים הבאים, הסיוע יינתן ישירות לאחים השכולים המממנים את לימודיהם בעצמם:
+
* במקרים הבאים (החל מה-21.08.2018), הסיוע יינתן ישירות לאח/ות השכול/ה המממן/ת לבד את הלימודים:
 
** כאשר ההורים השכולים נפטרו  
 
** כאשר ההורים השכולים נפטרו  
 
** במקרים חריגים שבהם קצין התגמולים השתכנע כי נותק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים
 
** במקרים חריגים שבהם קצין התגמולים השתכנע כי נותק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים
שורה 30: שורה 30:
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* אח/ות שכול/ה עד גיל 30, הלומד/ת באחד מהמסלולים הבאים:
+
* הורה או אח/ות של חייל שנספה במערכה:
 +
** הורה שכול המממן את לימודי אחיו/אחותו של החייל שנספה במערכה.
 +
** האח/ות השכול, במקרה שההורים נפטרו או שהקשר עימם נותק.
 +
* הזכאות ניתנת לאחים שכולים שטרם מלאו להם 30, הלומדים באחד מהמסלולים הבאים:
 
** לימודי תואר ראשון ב[[מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה|מוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה]].
 
** לימודי תואר ראשון ב[[מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה|מוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה]].
 
**  לימודי תעודה מקצועית במוסד להשכלה על-תיכונית.
 
**  לימודי תעודה מקצועית במוסד להשכלה על-תיכונית.
* אם מלאו לאח/ות 30 שנה במהלך תקופת הלימודים, הסיוע יינתן באופן יחסי עבור התקופה שבה טרם מלאו לאח/ות 30.
+
* אם מלאו לאחים השכולים 30 שנה במהלך תקופת הלימודים, הסיוע יינתן באופן יחסי עבור התקופה שבה טרם מלאו להם 30.
* לאח/ות המשרת/ת בשירות חובה בצה"ל הזכאות מותנית באישור של אכ"א.
+
* לאחים שכולים המשרתים בשירות חובה בצה"ל הזכאות מותנית באישור של אכ"א.
 
=== מי לא זכאי ===
 
=== מי לא זכאי ===
* אח/ות שכול/ה בעל/ת תואר אקדמי.
+
* אחים שכולים בעלי תואר אקדמי.
  
 
== היקף הסיוע ==
 
== היקף הסיוע ==
 
* הסיוע בכל שנת לימודים יהיה בסכום שלא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי הבסיסי לתואר ראשון (ללא הוצאות נלוות) שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ולא יותר מ-40% מהתשלום ששולם בפועל לאותה שנה, לפי הנמוך מביניהם.
 
* הסיוע בכל שנת לימודים יהיה בסכום שלא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי הבסיסי לתואר ראשון (ללא הוצאות נלוות) שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ולא יותר מ-40% מהתשלום ששולם בפועל לאותה שנה, לפי הנמוך מביניהם.
 
* אם האח/ות למד/ה רק סמסטר אחד בשנת לימודים, המימון לא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מהתשלום ששולם בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
 
* אם האח/ות למד/ה רק סמסטר אחד בשנת לימודים, המימון לא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מהתשלום ששולם בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
* הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים. אם תכנית הלימודים לתואר הראשון או לתעודה המקצועית במוסד הלימודי נמשכת יותר מ- 3 שנים, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
+
* ככלל, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים.  
* סיוע עבור לימודים באוניברסיטה הפתוחה יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים, בתנאי שבכל שנת לימודים יילמדו לפחות שני סמסטרים, ושני קורסים בכל סמסטר.
+
** אם תכנית הלימודים לתואר או לתעודה במוסד הלימודי נמשכת יותר מ- 3 שנים, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 
+
* אם האח/ות השכול/ה עבר/ה בין מגמות או מסגרות לימוד במהלך תקופת הלימודים, קצין התגמולים רשאי לאשר סיוע עבור הלימודים בתכנית החדשה.
 
+
** תקופת הסיוע תיקבע לפי תקופת הלימודים הנדרשת בתכנית החדשה בהפחתה של תקופת הלימודים שכבר מומשה.
          "מלגה" – מענק הניתן לאח הנספה ממקום עבודתו של אח הנספה או ממוסד הלימודים שבו לומד אח הנספה;
+
** הסיוע יינתן במקרים אלה לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 
+
* אחים שכולים שהפסיקו את הלימודים עשויים לקבל סיוע בעת חידוש הלימודים, כשכל תקופת הסיוע לא תעלה על התקופה המירבית (3 או 4 שנים, בהתאם למקרים שצוינו).
          "שינוי תכנית לימודים" – מעבר ממגמה למגמה בתקופת הלימודים או ממסגרת לימוד אחת לאחרת.
+
* למי שלומדים באוניברסיטה הפתוחה הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים, בתנאי שבכל שנת לימודים ילמדו לפחות שני סמסטרים, ושני קורסים בכל סמסטר.
 
+
* אם ההורים/האחים הוכרו כשכולים לאחר ששנת הלימודים כבר החלה, הסיוע יאושר עבור תקופת הלימודים שנותרה אחרי מועד ההכרה.
 
 
14.    שכול שהוא נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, הזכאי לסיוע במימון לימודים לילדו מאגף שיקום נכים במשרד הביטחון (להלן – אגף שיקום נכים) וזכאי גם לסיוע לפי פרק זה בעד אח הנספה – רשאי לקבל סיוע לפי פרק זה, גם אם קיבל סיוע כאמור מאגף שיקום נכים, ובלבד שגובה הסיוע שקיבל לפי תקנות אלה ומאגף שיקום נכים – לא יעלה על הסכום ששילם בפועל.
 
 
 
 
 
(2)  שינה אח הנספה את תכנית לימודיו, רשאי קצין התגמולים, על פי בקשת המבקש, לאשר סיוע בעד הלימודים בתכנית חדשה ובלבד שתקופת הסיוע תיקבע לפי תקופת הלימודים הנדרשת בתכנית החדשה בהפחתה של תקופת הלימודים שמומשה, והסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 
 
 
          (ג)  הפסיק אח הנספה את לימודיו, רשאי קצין התגמולים, על פי בקשת המבקש, לאשר סיוע בעד חידוש הלימודים, ובלבד שתקופת הסיוע לא תעלה על התקופה הקבועה בתקנת משנה (ב).
 
 
 
          (ד)  הוכר השכול כזכאי לתגמולים לפי החוק, לאחר תחילת שנת הלימודים שבעדה מבוקש הסיוע, יאושר הסיוע בעד תקופת הלימודים שנותרה החל במועד ההכרה.
 
 
 
  
 +
== זכאות הורים שכולים שהם נכי צה"ל ==
 +
* [[נכי צה"ל]] הזכאים לסיוע במימון לימודי ילדיהם כהורים שכולים יוכלו לקבל סיוע זה, גם אם קיבלו [[השתתפות במימון לימודים על תיכוניים לילדים של נכי צה"ל|סיוע במימון לימודים לילדיהם מאגף שיקום נכים]].
 +
* סך כל המימון שיינתן בגין שתי הזכאויות לא יעלה על הסכום שההורים שילמו בפועל עבור לימודי ילדיהם.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש להגיש בקשה לקבלת הסיוע בכל שנת לימודים, אחרי תום הסמסטר הראשון של הלימודים (הסיוע ניתן באמצעות החזר כספי על התשלום).
+
* יש להגיש את הבקשה לקבלת הסיוע בכל שנת לימודים, אחרי תום הסמסטר הראשון של הלימודים (הסיוע ניתן באמצעות החזר כספי על התשלום).
* אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
+
* הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:
** אישור ממוסד הלימודים המעיד על לימודי האח/ות, תחום הלימודים/ההכשרה המקצועית, משך הלימודים, עלות הלימודים וסוג התואר או התעודה המוענקים בסיומם.
+
** אישור מהמוסד הלימודי המעיד על לימודי האח/ות, תחום הלימודים, משך הלימודים, עלות הלימודים וסוג התואר או התעודה המוענקים בסיומם.
** קבלה על שם המבקש המעידה על תשלום בפועל, או אישור המוסד על ביצוע תשלום בפועל.
+
** קבלה על שם המבקש (ההורה או האח/ות) המעידה על תשלום בפועל, או אישור המוסד על ביצוע תשלום בפועל.
 
** אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה – אישור אכ"א.
 
** אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה – אישור אכ"א.
** הצהרה חתומה על-ידי מבקש הסיוע (בהתאם להנחיות אגף משפחות הנצחה ומורשת).
+
** [https://www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il/Lists/FamailyForms/Attachments/5/limodimhachim.pdf הצהרה חתומה על-ידי מבקש הסיוע] (ההורה או האח/ות).
 
 
  
 
{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}
 
{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}
שורה 81: שורה 76:
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/151_005.htm#Seif70 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950] - סעיף 15ד(ד).
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/151_005.htm#Seif70 חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950] - סעיף 15ד(ד).
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_953.htm#med2 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (התנאים למתן הטבות לרווחה כלכלית), תשע"ט-2018] - פרקים ג' ו-ד'.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_953.htm#med2 תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (התנאים למתן הטבות לרווחה כלכלית), תשע"ט-2018] - פרקים ג' ו-ד'.
 
+
* [https://www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il/Lists/FamilyInstructions/Attachments/36/81.06.pdf הוראת אגף משפחות והנצחה מס' 81.06] - מענק להורים שכולים להשתתפות במימון לימודים על תיכוניים ואקדמאים עבור אחים שכולים
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==
 
== תודות ==
 
== תודות ==

גרסה מ־21:59, 7 בפברואר 2019

הקדמה:

אחים שכולים של חיילים שנספו במערכה זכאים, עד גיל 30, לסיוע במימון לימודי תעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודי תואר ראשון במוסד אקדמי
הסיוע ניתן להורים השכולים, אך במקרה שההורים נפטרו או במקרים חריגים של ניתוק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים, הסיוע יינתן ישירות לאח/ות השכול/ה

הורים שכולים של חייל שנספה במערכה זכאים לסיוע במימון שכר לימוד לאחים של החייל שנספה שטרם מלאו להם 30 שנה.

 • הסיוע ניתן עבור לימודים לתעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי.
 • במקרים הבאים (החל מה-21.08.2018), הסיוע יינתן ישירות לאח/ות השכול/ה המממן/ת לבד את הלימודים:
  • כאשר ההורים השכולים נפטרו
  • במקרים חריגים שבהם קצין התגמולים השתכנע כי נותק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים
 • הסיוע יינתן פעם אחת לכל אחד מהאחים השכולים של החייל שנספה.

מי זכאי?

 • הורה או אח/ות של חייל שנספה במערכה:
  • הורה שכול המממן את לימודי אחיו/אחותו של החייל שנספה במערכה.
  • האח/ות השכול/ה, במקרה שההורים נפטרו או שהקשר עימם נותק.
 • הזכאות ניתנת לאחים שכולים שטרם מלאו להם 30, הלומדים באחד מהמסלולים הבאים:
 • אם מלאו לאחים השכולים 30 שנה במהלך תקופת הלימודים, הסיוע יינתן באופן יחסי עבור התקופה שבה טרם מלאו להם 30.
 • לאחים שכולים המשרתים בשירות חובה בצה"ל הזכאות מותנית באישור של אכ"א.

מי לא זכאי

 • אחים שכולים בעלי תואר אקדמי.

היקף הסיוע

 • הסיוע בכל שנת לימודים יהיה בסכום שלא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי הבסיסי לתואר ראשון (ללא הוצאות נלוות) שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ולא יותר מ-40% מהתשלום ששולם בפועל לאותה שנה, לפי הנמוך מביניהם.
 • אם האח/ות למד/ה רק סמסטר אחד בשנת לימודים, המימון לא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מהתשלום ששולם בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
 • ככלל, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים.
  • אם תכנית הלימודים לתואר או לתעודה במוסד הלימודי נמשכת יותר מ- 3 שנים, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 • אם האח/ות השכול/ה עבר/ה בין מגמות או מסגרות לימוד במהלך תקופת הלימודים, קצין התגמולים רשאי לאשר סיוע עבור הלימודים בתכנית החדשה.
  • תקופת הסיוע תיקבע לפי תקופת הלימודים הנדרשת בתכנית החדשה בהפחתה של תקופת הלימודים שכבר מומשה.
  • הסיוע יינתן במקרים אלה לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 • אחים שכולים שהפסיקו את הלימודים עשויים לקבל סיוע בעת חידוש הלימודים, כשכל תקופת הסיוע לא תעלה על התקופה המירבית (3 או 4 שנים, בהתאם למקרים שצוינו).
 • למי שלומדים באוניברסיטה הפתוחה הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים, בתנאי שבכל שנת לימודים ילמדו לפחות שני סמסטרים, ושני קורסים בכל סמסטר.
 • אם ההורים/האחים הוכרו כשכולים לאחר ששנת הלימודים כבר החלה, הסיוע יאושר עבור תקופת הלימודים שנותרה אחרי מועד ההכרה.

זכאות הורים שכולים שהם נכי צה"ל

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש את הבקשה לקבלת הסיוע בכל שנת לימודים, אחרי תום הסמסטר הראשון של הלימודים (הסיוע ניתן באמצעות החזר כספי על התשלום).
 • הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:
  • אישור מהמוסד הלימודי המעיד על לימודי האח/ות, תחום הלימודים, משך הלימודים, עלות הלימודים וסוג התואר או התעודה המוענקים בסיומם.
  • קבלה על שם המבקש (ההורה או האח/ות) המעידה על תשלום בפועל, או אישור המוסד על ביצוע תשלום בפועל.
  • אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה – אישור אכ"א.
  • הצהרה חתומה על-ידי מבקש הסיוע (ההורה או האח/ות).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים