הקדמה:

אחים שכולים של חיילים שנספו במערכה זכאים, עד גיל 30, לסיוע במימון לימודי תעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודי תואר ראשון במוסד אקדמי
הסיוע ניתן להורים השכולים, אך במקרה שההורים נפטרו או במקרים חריגים של ניתוק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים, הסיוע יינתן ישירות לאח/ות


הורים של חייל שנספה במערכה (הורים שכולים) זכאים לסיוע במימון שכר לימוד לאחים של הנספה (האחים השכולים) שטרם מלאו להם 30 שנה, עבור לימודיהם לתעודה מקצועית במוסד על-תיכוני או לימודיהם לתואר ראשון במוסד אקדמי.

 • במקרים הבאים, הסיוע יינתן ישירות לאחים השכולים המממנים את לימודיהם בעצמם:
  • כאשר ההורים השכולים נפטרו
  • במקרים חריגים שבהם קצין התגמולים השתכנע כי נותק הקשר בין האח/ות השכול/ה להורים
 • הסיוע יינתן פעם אחת לכל אחד מהאחים השכולים של החייל שנספה.

מי זכאי?

 • אח/ות שכול/ה עד גיל 30, הלומד/ת באחד מהמוסדות הבאים:
 • אם מלאו לאח/ות 30 שנה במהלך תקופת הלימודים, הסיוע יינתן באופן יחסי עבור התקופה שבה טרם מלאו לאח/ות 30.
 • אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה בצה"ל, הזכאות לסיוע מותנית באישור אכ"א.

מי לא זכאי

 • אח/ות שכול/ה בעל/ת תואר אקדמי.

היקף הסיוע

 • הסיוע בכל שנת לימודים יהיה בסכום שלא יעלה על 40% משכר הלימוד השנתי הבסיסי לתואר ראשון (ללא הוצאות נלוות) שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, ולא יותר מ-40% מהתשלום ששולם בפועל לאותה שנה, לפי הנמוך מביניהם.
 • אם האח/ות למד/ה רק סמסטר אחד בשנת לימודים, המימון לא יעלה על 40% ממחצית שכר הלימוד שנקבע לאותה שנה, או מהתשלום ששולם בפועל, לפי הנמוך מביניהם.
 • הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים. אם תקופת הלימודים לתואר הראשון או לתעודה המקצועית במוסד הלימודי ובתכנית הלימודים נמשכה יותר מ- 3 שנים, הסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.
 • סיוע עבור לימודים באוניברסיטה הפתוחה יינתן למשך תקופה שלא תעלה על 3 שנים בתנאי שבכל שנת לימודים יילמדו לפחות שני סמסטרים ושני קורסים בכל סמסטר.


     "מלגה" – מענק הניתן לאח הנספה ממקום עבודתו של אח הנספה או ממוסד הלימודים שבו לומד אח הנספה;
     "שינוי תכנית לימודים" – מעבר ממגמה למגמה בתקופת הלימודים או ממסגרת לימוד אחת לאחרת.


14. שכול שהוא נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, הזכאי לסיוע במימון לימודים לילדו מאגף שיקום נכים במשרד הביטחון (להלן – אגף שיקום נכים) וזכאי גם לסיוע לפי פרק זה בעד אח הנספה – רשאי לקבל סיוע לפי פרק זה, גם אם קיבל סיוע כאמור מאגף שיקום נכים, ובלבד שגובה הסיוע שקיבל לפי תקנות אלה ומאגף שיקום נכים – לא יעלה על הסכום ששילם בפועל.


(2) שינה אח הנספה את תכנית לימודיו, רשאי קצין התגמולים, על פי בקשת המבקש, לאשר סיוע בעד הלימודים בתכנית חדשה ובלבד שתקופת הסיוע תיקבע לפי תקופת הלימודים הנדרשת בתכנית החדשה בהפחתה של תקופת הלימודים שמומשה, והסיוע יינתן לתקופה שלא תעלה על 4 שנים.

     (ג)  הפסיק אח הנספה את לימודיו, רשאי קצין התגמולים, על פי בקשת המבקש, לאשר סיוע בעד חידוש הלימודים, ובלבד שתקופת הסיוע לא תעלה על התקופה הקבועה בתקנת משנה (ב).
     (ד) הוכר השכול כזכאי לתגמולים לפי החוק, לאחר תחילת שנת הלימודים שבעדה מבוקש הסיוע, יאושר הסיוע בעד תקופת הלימודים שנותרה החל במועד ההכרה.


תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקבלת סיוע עבור לימודים במוסד אקדמי בכל שנת לימודים, לא לפני תום הסמסטר הראשון של הלימודים.
 • אל הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישור ממוסד הלימודים המעיד על לימודי האח/ות, תחום הלימודים/ההכשרה המקצועית, משך הלימודים, עלות הלימודים וסוג התואר או התעודה המוענקים בסיומם.
  • קבלה על שם המבקש המעידה על תשלום בפועל, או אישור המוסד על ביצוע תשלום בפועל.
  • אם האח/ות משרת/ת בשירות חובה – אישור אכ"א.
  • הצהרה חתומה על-ידי מבקש הסיוע (בהתאם להנחיות אגף משפחות הנצחה).


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים