אזהרה
שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי למכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא
ערך זה עוסק במכירת דירת מגורים של חייב שעוקלה לאחר שלא שילם את החוב, כאשר החוב אינו נובע ממשכנתא על הדירה עצמה.
למידע על מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא ראו בערך חדש:מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

זוכה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת דירת מגורים של החייב אשר עוקלה, אם החייב לא שילם את החוב תוך 30 יום מיום שנרשם העיקול
רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר או שיש לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף
שווי הסידור החלוף ייחשב כהוצאות שנגרמו לזוכה, ויצורפו לחוב בתיק
אם ניתן להורות על מכירת הדירה, הרשם יורה על המכירה רק לאחר שהזמין את הצדדים לדיון בפניו
בהזמנה לדיון יצוין כי החייב רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת המקרקעין ופינוים כדי למנות לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי, אם הוא זכאי לכך
הדירה תימכר במכירה פומבית, באותה דרך שמוכרים מקרקעין מעוקלים
צד שלישי שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • אם עברו 30 יום מיום שנרשם עיקול על מקרקעין המשמשים כדירת מגורים לחייב ולבני משפחתו, והחייב לא שילם את החוב, רשאי זוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל לצוות על מכירת המקרקעין.
 • רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר או שיש לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלוף יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות את ההחלטה על מכירת הדירה, לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי אם החייב זכאי לייצוג כזה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה רשאי לבקש למכור את המקרקעין שעוקלו, אשר רשומים על שם החייב, ואשר משמשים כדירת מגורים לו ולבני משפחתו, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
 1. המקרקעין רשומים על שם החייב;
 2. על המקרקעין הוטל עיקול ע"י רשם ההוצאה לפועל;
 3. עברו 30 יום מיום שהעיקול נרשם בלשכת רישום המקרקעין;
 4. החייב לא שילם את החוב.
הערת עריכה
לבדוק שוב אם הרישום חייב להיות רק בלשכת רישום המקרקעין או שזה מתיחס גם לרישום בחברה משכנת כמו רסקו
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
הערת עריכה
האם יש טופס מיוחד? כי בטפסים הקיימים לא ראיתי סעד של מכירת מקרעין מעוקלים
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

שלבי ההליך

הודעה לחייב

 • לחייב תישלח הודעה שאם לא ישלם את החוב תוך שבעה ימים, יינקטו צעדים למכירת המקרקעין המעוקלים.
 • אם ישלם החייב את החוב, יורה רשם ההוצאה לפועל על ביטול העיקול. במקרה כזה יימחק העיקול מפנקסי המקרקעין.
 • אם החייב לא ישלם את החוב, יינקטו צעדים למכירת המקרקעין כמפורט להלן.

בדיקת סידור דיור חלופי לחייב ובני משפחתו

 • לפני שיחליט בענין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על הרשם להשתכנע שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 1. יהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר;
 2. יש לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר;
 3. הועמד לרשותם סידור דיור חלופי. (רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלופי יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת).
 • אם הוכח שיש פתרון למגוריהם של החייב ובני משפחתו באחת הדרכים הנ"ל, ניתן יהיה להמשיך בהליכי המכירה.

הזמנת הצדדים לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל

 • אם ניתן להורות על מכירת הדירה, הרשם יורה על המכירה רק לאחר שהזמין את הצדדים לדיון בפניו. ההזמנה תומצא לידי הצדדים בהמצאה מלאה.
 • בהזמנה לדיון יצוין כי החייב רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת המקרקעין ופינוים כדי למנות לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי, אם הוא זכאי לכך.
 • השהיית ההחלטה לצורך מינוי עורך דין לחייב:
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות את ההחלטה על מכירת הדירה, לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי אם החייב זכאי לייצוג כזה.
 • למידע על אופן הגשת הבקשה להשהייית ההחלטה ראו חדש:בקשה להשהיית החלטה על מכירת דירת מגורים של החייב שעוקלה בהוצאה לפועל.
 • לאחר הדיון יחליט הרשם אם להורות על מכירת הדירה או לא.

עריכת שומה למקרקעין

 • אם החליט הרשם על מכירת הדירה, יערוך שמאי מוסמך דו"ח המפרט את שווי הדירה.
 • הדו"ח יימסר לזוכה, לחייב ולרשם ההוצאה לפועל.

פרסום הודעה על מכירת הדירה

 • לאחר שעברו 15 ימים לפחות מהמצאת דו"ח השמאי לזוכה ולחייב, תפורסם הודעה על מכירת הדירה.
 • ההודעה תפורסם באחת (או יותר) מהדרכים הבאות:
 1. פרסום ברשומות (הפרסום הרשמי של הודעות רשימיות מטעם מדינת ישראל),
 2. פרסום בעיתון יומי,
 3. פרסום בלוח המודע של לשכת ההוצאה לפועל,
 4. בכל דרך אחרת שעליה יורה רשם ההוצאה לפועל.

הצעות רכישה מטעם קונים פוטנציאליים

 • מי שמעוניין לרכוש את הדירה רשאי להגיש הצעה לקנייתה.
 • את ההצעה יש להגיש תוך 15 יום מהיום שפורסמה ההודעה על מכירת הדירה.
 • בהצעה יש לפרט את המחיר שאותו הם מציעים לשלם.
 • להצעה יש לצרף ערבון בסכום של לפחות 10% מהמחיר שאותו הם מציעים.
 • אם הקונה הוא הזוכה או בעל משכנתא (אדם שהמקרקעין ממשוכנים לטובתו), הוא אינו חייב לצרף ערבון.

מכירה פומבית

 • לאחר שעברו 15 יום מפרסום ההודעה על מכירת הדירה, תיסגר רשימת המציעים.
 • המציעים יוזמנו למכירה פומבית.
 • על כל המציעים להשלים את הערבון שלהם עד לגובה 10% מההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה.
 • בתום המכירה יוכרז הקונה, ועליו לשלם את יתרת המחיר תוך שבעה ימים. לאחר התשלום יינתן לו אישור על הקנייה, ובאמצעותו יוכל להעביר את הדירה על שמו בלשכת רישום המקרקעין.
הערת עריכה
שו לבדוק אם זה חל גם על רישוןם בחברה משכנת
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

העברת כספי המכירה לידי הזוכה

 • הכספים שנגבו במכירה הפומבית יועברו לזוכה.
 • לשם כך על הזוכה להמציא למנהל לשכת ההוצאה לפועל נסח רישום מעודכן.
הערת עריכה
האם הכוונה לנסח שהקונה נרשם ? האם יש כספים נוספים מעבר לכספי הקניה? מה עם הערבון שכל המציעים נתנו? האם הוא מוחזר להם?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

רישום זכות במקרקעין שלא נמכרו

 • אם לא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות קנייה במחיר נמוך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על שימוש בדירה לצרכי פרעון החוב בכל אחת מהדרכים הבאות:
 1. מסירת החזקה בדירה,
 2. רישם שכירות,
 3. רישום משכנתא על הדירה.
הערת עריכה
לא בטח שהבנתי, האם הכוונה היא שהמקרקעין יושכרו ומדמי השכירות ישולם החוב? ומה פשר המשכנתא?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 00:04 (IST)

ערעור

 • ניתן לערער על החלטה למכור את הדירה ללא צורך בקבלת רשות ערעור מראש.
 • למידע על אופן הגשת הערעור ועל ההליך ראו חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

חשוב לדעת

 • אם קבע ראש הוצאה לפועל שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים או בדרך אחרת שמטילה על הזוכה הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב בתיק. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.
 • צד שלישי שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו.
דוגמה
לפני פתיחת הליכי ההוצאהלפועל נגד החייב, נערך חוזה למכירת הדירה מהחייב לקונה. הקונה לא רשם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. במקרה כזה אותו קונה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה על מנת לאפשר לו לפנות לבית המשפט על מנת שיצהיר על זכותו.
הערת עריכה
אולי להכין ערך נפרד בקשת צד ג' - וערך מקביל בנושא זכות במיטלטלין
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 02.02.2013, 18:07 (IST)

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי