הקדמה:

ההתנדבות בשירות האזרחי - לאומי מתבצעת במסגרת "גוף מפעיל", המוגדר בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002 כך: רשות ציבורית, מוסד ציבורי, חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית בתחום ההתיישבות, המקבל מתנדבים שהופנו אליו ע”י גוף מוכר, למטרת שירות לאומי ושלא למטרת רווח, בהתאם להסכם עימו.

ראו את רשימת מקומות השירות מתוך אתר רשות השירות הלאומי - אזרחי.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מתנדבי השירות הלאומי יכולים לשרת בסוגי הגופים הבאים:

  • "גופים מפעילים" ממשלתיים - כמפורט בפסקה בהמשך.
  • עמותות אזרחיות רבות, הפועלות למען מטרות שונות.
  • השירות הלאומי - אזרחי יכול להתבצע גם בחו”ל, בתחומי החינוך ועידוד העלייה, ובתחומים נוספים שאושרו על ידי השר האחראי על הנושא.
  • לרשימות מקומות השירות מתוך אתר רשות השירות הלאומי - אזרחי.

שירות לאומי בממשלה

מתנדבי השירות הלאומי יכולים לשרת, בין היתר, ב"גופים המפעילים" הממשלתיים:

חשוב לדעת

מקורות