(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = | איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות --> | חשוב...")
 
שורה 30: שורה 30:
  
 
סעיף 40א לחוק מאפשר לעסק חדש בהקמה, לנכות מס תשומות ששולם לפני רישומו של החייב כעוסק, גם אם החשבונית אינה ערוכה על שמו, ובתנאי שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו.
 
סעיף 40א לחוק מאפשר לעסק חדש בהקמה, לנכות מס תשומות ששולם לפני רישומו של החייב כעוסק, גם אם החשבונית אינה ערוכה על שמו, ובתנאי שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו.
 +
 +
מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס
 +
מקוריות שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני יבוא מקוריים על שמך.
 +
אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, אינך רשאי לנכות את מס התשומות
 +
ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו
 +
לצורך הקמתו בלבד וקיבלת את אישור המנהל.
 +
בנוסף, מומלץ לבדוק באתר רשות המיסים האם מוציא החשבונית רשום במע"מ כעוסק
 +
מורשה ויש לו תיק פעיל.
 +
ככלל, יש שני סוגים של תשומות:
 +
א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק )רכוש
 +
קבוע(, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק,
 +
הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
 +
ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן
 +
בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים
 +
לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.
 +
כעיקרון ככול ובידי העוסק חשבונית מס שהוצאה לו כדין בגין תשומה המשמשת אותו בעסק,
 +
רשאי העוסק לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס זולת אם קיים בדין איסור
 +
מפורש על ניכוי מס התשומות.
 +
דוגמאות להגבלה על ניכוי מס התשומות:
 +
 אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס. על כן תשומות
 +
המשמשות לעסקאות פטורות או לפעולה שהיא לא בגדר עיסקה כלל אסורות בניכוי.
 +
 ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק
 +
בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי )כמשמעותו בתקנה 1
 +
לתקנות מע"מ, התשל''ו-1976(. למעט החריגים המופעים בתקנה 14 לתקנות, כגון:
 +
מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח וסוגי עסקים של מכירת רכבים, השכרת רכב
 +
והסעת נוסעים שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב
 +
ישמש אך ורק לצורכי העסק.
 +
, ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג
 +
)שאינו רכב פרטי כאמור לעיל(, המשמש לצורכי העסק.
 +
למען הסר ספק בנושא זה, ולידיעה ברורה, אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר
 +
מותר בניכוי, תוכל לבדוק בהוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע כפי
 +
שמתפרסם באתר הרשות, או לברר את העניין במשרד מע''מ האזורי עוד לפני
 +
הרכישה. לשם כך עליך להציג עלון מכירה של הרכב, או פרטים מדויקים עליו.
 +
 ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק -
 +
לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות
 +
השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:
 +
 אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס
 +
התשומות.
 +
 אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס
 +
התשומות
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==

גרסה מ־14:07, 28 בפברואר 2016

הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם עוסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.

עוסק  זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין 

סעיפים 1 ו- 41 לחוק מע"מ קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות זה רק כאשר הנכס או השירות שנרכש על ידי העוסק הינו לצרכי העסק או לשימוש בעסקו וכן כי התשומות ייוחסו לעסקה חייבת במס. מכאן, מס תשומות המתייחס לעסקה שאינה חייבת במס כלל (כגון, מכירת מניות) או לעסקה פטורה ממס (השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים למשל) או עסקאות שאינן נחשבות על פי החוק כעסקאות בישראל אינו ניתן לניכוי.

אין לנכות מס תשומות אלא אם הוא כלול בחשבונית מס שהוצאה כדין, או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאושר על ידי המנהל; 
על הניכוי להתבצע בתוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס או המסמך האחר, אלא אם כןהתקבל אישור לדחיית התשלום על ידי המנהל (לעניין זה נציין כי על פי סעיף 116(א) לחוק אפשר להאריך את המועד עד חמש שנים).

סעיף 116 לחוק מע"מ המסמיך את המנהל לדחות מועדים, כדלהלן:

"דחיית מועדים

סעיף 40א לחוק מאפשר לעסק חדש בהקמה, לנכות מס תשומות ששולם לפני רישומו של החייב כעוסק, גם אם החשבונית אינה ערוכה על שמו, ובתנאי שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו.

מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס מקוריות שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני יבוא מקוריים על שמך. אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, אינך רשאי לנכות את מס התשומות ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד וקיבלת את אישור המנהל. בנוסף, מומלץ לבדוק באתר רשות המיסים האם מוציא החשבונית רשום במע"מ כעוסק מורשה ויש לו תיק פעיל. ככלל, יש שני סוגים של תשומות: א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק )רכוש קבוע(, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק. ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים. כעיקרון ככול ובידי העוסק חשבונית מס שהוצאה לו כדין בגין תשומה המשמשת אותו בעסק, רשאי העוסק לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס זולת אם קיים בדין איסור מפורש על ניכוי מס התשומות. דוגמאות להגבלה על ניכוי מס התשומות:  אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס. על כן תשומות המשמשות לעסקאות פטורות או לפעולה שהיא לא בגדר עיסקה כלל אסורות בניכוי.  ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי )כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע"מ, התשלו-1976(. למעט החריגים המופעים בתקנה 14 לתקנות, כגון: מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח וסוגי עסקים של מכירת רכבים, השכרת רכב והסעת נוסעים שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב ישמש אך ורק לצורכי העסק. , ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג )שאינו רכב פרטי כאמור לעיל(, המשמש לצורכי העסק. למען הסר ספק בנושא זה, ולידיעה ברורה, אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר מותר בניכוי, תוכל לבדוק בהוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע כפי שמתפרסם באתר הרשות, או לברר את העניין במשרד מעמ האזורי עוד לפני הרכישה. לשם כך עליך להציג עלון מכירה של הרכב, או פרטים מדויקים עליו.  ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק - לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:  אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס התשומות.  אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס התשומות

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות