(המשך הדוגמה בנוגע לקיזוז מס תשומות)
 
(73 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = מס תשומות הוא [[מס ערך מוסף (מע"מ)]] ששילם בעל עסק בגין רכישת שירותים או מוצרים שביצע עבור העסק
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| חשוב = [[עוסק מורשה]] [[קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות)|רשאי לקזז]] את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין מע"מ שגבה מלקוחותיו
| חשוב = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
|חשוב2 = ניתן לקזז מס תשומות אך ורק עבור רכישות שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין
 +
|אסור= [[עוסק פטור]] אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות)
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו: [https://www.gov.il/he/departments/guides/vat-to-the-new-dealer#GovXParagraphTitle7 ניכוי מס תשומות] באתר רשות המסים.
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[העסק הקטן ומס ערך מוסף ומס הכנסה]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[מס ערך מוסף (מע"מ)]]
 +
| [[קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות)]]
 +
| [[הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף]]
 +
| [[עסקים קטנים]]
 +
| [[עובדים עצמאים]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{אזהרה בנושאי מיסוי}}
 +
מס תשומות הוא מס ערך מוסף ששילם בעל עסק  בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.
 +
{{דוגמה|
 +
* בעל חנות למכשירי כתיבה, שהוא עוסק מורשה, קנה מיבואן עפרונות בסך 1,000 ש"ח + 17% מע"מ, ובסה"כ שילם וקיבל חשבונית מס על סך 1,170 ש"ח.
 +
* המע"מ ששילם בסך 170 ש"ח נקרא מס תשומות.
 +
*בעל החנות מעוניין למכור את העפרונות ב-1200 ש"ח, הרי שאם הוא עוסק מורשה יהיה עליו לגבות מהקונה מע"מ בשיעור 17% ממחיר הרכישה.
 +
*בעל החנות יגבה מהקונה סך כולל של 1404 ש"ח (1200 ש"ח + 204 ש"ח מע"מ).
 +
*על בעל החנות להעביר לרשות המיסים את המע"מ שגבה מהקונה (204 ש"ח), והוא רשאי להפחית ממנו את המע"מ בסך 170 ש"ח ששילם ליבואן העפרונות.
 +
*במקרה זה על הנגר להעביר [[הגשת דו"חות תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף|בדו"ח התקופתי]] לרשויות המס את ההפרש, כלומר מס ערך מוסף בסך של 34 ש"ח (204-170). 
 +
}}
  
 
+
* [[עוסק פטור]] אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ.
מס תשומות הינו מס ערך מוסף ששילם עוסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.
+
* [[עוסק מורשה]] רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין המעשגבה מלקוחותיו.  
 
+
{{אזהרה - מורכבות הדיווח לרשויות המס}}
עוסק  זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין
+
==קיזוז מס התשומות==
סעיפים 1 ו- 41 לחוק מע"מ קובעים כי ניתן לנכות מס תשומות זה רק כאשר הנכס או השירות שנרכש על ידי העוסק הינו לצרכי העסק או לשימוש בעסקו וכן כי התשומות ייוחסו לעסקה חייבת במס.
+
* עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר למע"מ בגין המעשגבה מלקוחותיו.
מכאן, מס תשומות המתייחס לעסקה שאינה חייבת במס כלל (כגון, מכירת מניות) או לעסקה פטורה ממס (השכרת דירה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים למשל) או עסקאות שאינן נחשבות על פי החוק כעסקאות בישראל אינו ניתן לניכוי.
+
* ניתן לקזז מס תשומות אך ורק עבור רכישות  שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין
אין לנכות מס תשומות אלא אם הוא כלול בחשבונית מס שהוצאה כדין, או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאושר על ידי המנהל;
+
* למידע על שיעורי מס התשומות שניתן לקזז ועל אופן הקיזוז ראו  [[קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות)]].
על הניכוי להתבצע בתוך שישה חודשים מיום הוצאת חשבונית המס או המסמך האחר, אלא אם כןהתקבל אישור לדחיית התשלום על ידי המנהל (לעניין זה נציין כי על פי סעיף 116(א) לחוק אפשר להאריך את המועד עד חמש שנים).
+
<!--== פסקי דין ==-->
 
 
סעיף 116 לחוק מעהמסמיך את המנהל לדחות מועדים, כדלהלן:
 
 
 
"דחיית מועדים
 
 
 
סעיף 40א לחוק מאפשר לעסק חדש בהקמה, לנכות מס תשומות ששולם לפני רישומו של החייב כעוסק, גם אם החשבונית אינה ערוכה על שמו, ובתנאי שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו.
 
 
 
מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס
 
מקוריות שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני יבוא מקוריים על שמך.
 
אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, אינך רשאי לנכות את מס התשומות
 
ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו
 
לצורך הקמתו בלבד וקיבלת את אישור המנהל.
 
בנוסף, מומלץ לבדוק באתר רשות המיסים האם מוציא החשבונית רשום במעכעוסק
 
מורשה ויש לו תיק פעיל.
 
ככלל, יש שני סוגים של תשומות:
 
א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק )רכוש
 
קבוע(, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק,
 
הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
 
ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן
 
בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים
 
לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.
 
כעיקרון ככול ובידי העוסק חשבונית מס שהוצאה לו כדין בגין תשומה המשמשת אותו בעסק,
 
רשאי העוסק לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית המס זולת אם קיים בדין איסור
 
מפורש על ניכוי מס התשומות.
 
דוגמאות להגבלה על ניכוי מס התשומות:
 
 אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס. על כן תשומות
 
המשמשות לעסקאות פטורות או לפעולה שהיא לא בגדר עיסקה כלל אסורות בניכוי.
 
 ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק
 
בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי )כמשמעותו בתקנה 1
 
לתקנות מע, התשל''ו-1976(. למעט החריגים המופעים בתקנה 14 לתקנות, כגון:
 
מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח וסוגי עסקים של מכירת רכבים, השכרת רכב
 
והסעת נוסעים שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב
 
ישמש אך ורק לצורכי העסק.
 
, ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג
 
)שאינו רכב פרטי כאמור לעיל(, המשמש לצורכי העסק.
 
למען הסר ספק בנושא זה, ולידיעה ברורה, אם המס על רכישת הרכב שבו מדובר
 
מותר בניכוי, תוכל לבדוק בהוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע כפי
 
שמתפרסם באתר הרשות, או לברר את העניין במשרד מע''מ האזורי עוד לפני
 
הרכישה. לשם כך עליך להציג עלון מכירה של הרכב, או פרטים מדויקים עליו.
 
 ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק -
 
לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות
 
השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:
 
 אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס
 
התשומות.
 
 אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק - תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס
 
התשומות
 
 
 
== פסקי דין ==
 
 
 
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm#Seif170  חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975] - סעיף 38.
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
+
* [https://taxes.gov.il/Vat/documents/guides/guidenewbusiness.pdf מדריך מע"מ לעוסק החדש באתר רשות המסים]
 
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/instructions-for-deduction-of-input-tax-for-vehicles-and-motorcycles?chapterIndex=1 הוראות ניכוי מס תשומות בגין רכישת רכב ואופנוע] <!--
== מקורות ==
+
== תודות ==-->
 
+
==Metadata==
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:עצמאים ובעלי עסקים]]
 +
[[קטגוריה:מיסים]]
 +
[[קטגוריה:מס ערך מוסף (מע"מ)]]
 +
[[קטגוריה:עובדים עצמאים]]
 +
[[קטגוריה:מס הכנסה]]
 +
[[קטגוריה:תשלומים]]

גרסה אחרונה מ־14:49, 15 במרץ 2020

הקדמה:

מס תשומות הוא מס ערך מוסף (מע"מ) ששילם בעל עסק בגין רכישת שירותים או מוצרים שביצע עבור העסק
עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין מע"מ שגבה מלקוחותיו
ניתן לקזז מס תשומות אך ורק עבור רכישות שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין
עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ולכן אינו רשאי לקזז מע"מ בגין רכישותיו והוצאותיו השוטפות (מס תשומות)
למידע נוסף ראו: ניכוי מס תשומות באתר רשות המסים.
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מס תשומות הוא מס ערך מוסף ששילם בעל עסק בגין ייבוא או רכישה של נכסים או צריכת שירותים.

דוגמה
 • בעל חנות למכשירי כתיבה, שהוא עוסק מורשה, קנה מיבואן עפרונות בסך 1,000 ש"ח + 17% מע"מ, ובסה"כ שילם וקיבל חשבונית מס על סך 1,170 ש"ח.
 • המע"מ ששילם בסך 170 ש"ח נקרא מס תשומות.
 • בעל החנות מעוניין למכור את העפרונות ב-1200 ש"ח, הרי שאם הוא עוסק מורשה יהיה עליו לגבות מהקונה מע"מ בשיעור 17% ממחיר הרכישה.
 • בעל החנות יגבה מהקונה סך כולל של 1404 ש"ח (1200 ש"ח + 204 ש"ח מע"מ).
 • על בעל החנות להעביר לרשות המיסים את המע"מ שגבה מהקונה (204 ש"ח), והוא רשאי להפחית ממנו את המע"מ בסך 170 ש"ח ששילם ליבואן העפרונות.
 • במקרה זה על הנגר להעביר בדו"ח התקופתי לרשויות המס את ההפרש, כלומר מס ערך מוסף בסך של 34 ש"ח (204-170).
 • עוסק פטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו ואין הוא מחייב את לקוחותיו במע"מ.
 • עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר לרשויות המס בגין המע"מ שגבה מלקוחותיו.
אזהרה
כל-זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

קיזוז מס התשומות

 • עוסק מורשה רשאי לקזז את מס התשומות ששילם מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר למע"מ בגין המע"מ שגבה מלקוחותיו.
 • ניתן לקזז מס תשומות אך ורק עבור רכישות שבוצעו לצורכי העסק, ובלבד שברשות העוסק חשבוניות מקוריות שהוצאו על שמו כדין
 • למידע על שיעורי מס התשומות שניתן לקזז ועל אופן הקיזוז ראו קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות).

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים