הקדמה:


מענק עידוד במסגרת הכשרת מנהלי עבודה עובד אשר ישלים קורס הכשרת מנהלי עבודה, יקבל מענק עידוד בגובה 000,10 שקלים )להלן - מענק עידוד(. המענק ימומן מחציתו על ידי המעסיק שמטעמו יצא העובד להכשרה )להלן - המעסיק הקולט(, ומחציתו על ידי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה. קבלת מענק העידוד מותנית בתנאים האלה: א. סיום קורס ההכשרה למנהלי עבודה וזכאות לקבלת תעודת מנהל עבודה כדין; ב. עם קבלת המענק יתחייב העובד להמשיך את עבודתו אצל המעסיק הקולט לתקופה של 24 חודשים לפחות מיום סיום הקורס )להלן - תקופת העסקה מינימלית(, וזאת במסגרת חתימתו על טופס ייעודי כאמור בסעיף קטן ג' להלן; ג. עם קבלת המענק יחתום העובד על טופס ייעודי, התואם את הוראות סעיף 37 זה, שלפיו הוא מאשר למעסיק הקולט לנכות את שווי המענק משכרו ככל שלא ישלים את תקופת ההעסקה המינימלית וזאת בכפוף לאמור להלן: 1 .ככל שהעובד יזם את הפסקת עבודתו במהלך השנה הראשונה לתקופת העסקה מינימלית, יהיה רשאי המעסיק הקולט לקזז את מלוא סכום מענק העידוד משכרו של העובד ובכפוף לכל דין; 2 .ככל שהעובד יזם את הפסקת עבודתו במהלך השנה השנייה לתקופת העסקה מינימלית, יהיה רשאי המעסיק הקולט לקזז משכרו של העובד חלק יחסי של סכום מענק העידוד - מכפלת מענק העידוד ביחס שבין התקופה שנותרה לו עד לסיום תקופת העסקה המינימלית לבין תקופת העסקה מינימלית, וזאת בכפוף לכל דין. ד. במקרה של פיטורים לא תחול כל התחייבות מצד העובד והמעסיק הקולט לא יהיה זכאי לקזז כל סכום ממענק העידוד משכרו של העובד

מי זכאי?

 • עובד באתר בנייה העונה על כל התנאים הבאים:
  • העובד סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה וזכאי לקבל תעודת מנהל עבודה כדין.
  • העובד התחייב להמשיך את עבודתו אצל המעסיק אשר שלח אותו לקורס ההכשרה לתקופת העסקה מינימלית של 24 חודשים לפחות מיום סיום הקורס .
  • עם קבלת המענק חתם העובד על טופס לפיו הוא מאשר למעסיק לנכות את שווי המענק משכרו ככל שלא ישלים את תקופת ההעסקה המינימלית וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בהמשך.

קיזוז המענק משכרו של עובד אשר התפטר מעבודתו בטרם השלים את תקופת ההעסקה המינימלית של 24 חודשים

 • אם העובד התפטר מעבודתו אצל המעסיק ששלח אותו להכשרה במהלך השנה הראשונה שלאחר סיום הקורס, המעסיק יהיה רשאי לקזז משכרו של העובד את מלוא סכום מענק העידוד בהתאם לדין.
 • אם העובד התפטר מעבודתו במהלך השנה השנייה שלאחר סיום הקורס, רשאי המעסיק לקזז משכרו של העובד את החלק היחסי של סכום מענק העידוד - מכפלת מענק העידוד

ביחס שבין התקופה שנותרה לו עד לסיום 24 חודשים מתום הקורס, לבין תקופת העסקה מינימלי, של 24 חודשים.

דוגמה
 • עובד התפטר מהעבודה 1.5 שנים (18 חודשים) לאחר סיום ההכשרה למנהל עבודה.
 • לעובד נותרו עוד 6 חודשים עד לתום תקופת העסקה המינימלית של 24 חודשים.
 • המעסיק רשאי לקזז משכרו של העובד: 2,500 ש"ח=10.000X6/24
.
שימו לב
אם העובד פוטר במהלך 24 החודשים שלאחר תום ההכשרה, המעסיק אינו רשאי לקזז את מענק ההכשרה משכרו של העובד
.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות