תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור ימני

האיסור על פיטורי עובדת בהריון חל גם עובדת שעבדה ששה חודשים במשרה חלקית.
החובה בקבלת היתר לפיטורים מתייחסת גם לעובדת שניתנה לה הודעת פיטורים טרם שחלפו ששה חודשים להעסקתה, אך פיטוריה נכנסו לתוקף בתום תקופת ההודעה המוקדמת לאחר חלוף ששה חודשים להעסקתה.
למעסיק אסור לשאול עובדת מפורשות לגבי הריונה שכן יש בכך חדירה אסורה לפרטיות העובדת.
לעובדת נפסקו פיצוי בגין אובדן השתכרות לתקופה שמיום הפסקת העבודה ועד למועד הלידה וכן לתקופה של 45 ימים לאחר תום חופשת הלידה, פיצוי בגין הפסד דמי לידה , תמורת הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים, דמי הבראה ופיצוי בגין נזק לא ממוני 5000 ש"ח.

תבנית:תקדים משפטי/סיום הקדמה מזכירה שעבדה במשרה חלקית פוטרה סמוך למועד סיום שישה חודשי העסקה. בעת הפיטורים לא ידע המעסיק כי העובדת בהריון (העובדת נשאלה סמוך למועד הפיטורים מפורשות לגבי הריונה והשיבה בשלילה). בסמוך לאחר קבלת הודעת הפיטורים הודיעה העובדת למעסיק כי הינה בהריון ובקשה להמשיך את העסקתה. המעסיק סירב לבקשתה.

בית הדין קבע שהאיסור על פיטורי עובדת בהריון מכח חוק עבודת נשים חל גם עובדת שעבדה ששה חודשים במשרה חלקית ולכן חלה חובה לקבל היתר לפיטוריה. כמו כן נקבע כי החובה בקבלת היתר מתייחסת גם לעובדת שניתנה לה הודעת פיטורים טרם שחלפו ששה חודשים להעסקתה אך פיטוריה נכנסו לאחר חלוף ששה חודשים להעסקתה, וגם כאשר המעסיק כלל לא ידע כי העובדת בהריון בעת קבלת החלטה על הפיטורים.

בית הדין הדגיש כי עובדת בהריון, או מועמדת לעבודה, אינה מחויבת לגלות למעסיק על דבר הריונה עד לחודש החמישי להריונה, למעט בנסיבות חריגות ויוצאות דופן בהן הגילוי מתחייב מאופיים או מהותם של התפקיד או המשרה גם במצב בו העובדת נשאלת שאלה מפורשת לגבי הריונה ובוחרת, מטעמיה, להשיב בשלילה. שאלה מסוג זה כלל אינה אמורה להישאל על ידי המעסיק או מי מטעמו שכן יש בכך חדירה אסורה לפרטיותה של העובדת.


משמעות

  • לא ניתן לפטר עובדת בהריון ללא היתר ממשרד התמ"ת עם במועד סיום יחסי העבודה חלפה חצי שנה ממועד תחילת העבודה ללא קשר להיקף משרת העובדת או סיבת הפיטורים.
  • למעסיק אסור לשאול עובדת מפורשת האם היא בהריון למעט בנסיבות חריגות ויוצאות דופן.

חוקים ותקנות

חוק עבודת נשים

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור ימני

תבנית:תקדים משפטי/תחילת טור שמאלי תבנית:תקדים משפטי/ראו גם

תבנית:תקדים משפטי/תיבת מידע

תבנית:תקדים משפטי/סיום טור שמאלי