שורה 12: שורה 12:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[אנשים בהליכים פליליים]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין]]
 +
| [[ סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
באופן כללי, כדי לעצור אדם נדרש צו מאת בית משפט.  
 
באופן כללי, כדי לעצור אדם נדרש צו מאת בית משפט.  
* עם זאת, קיימים מקרים בהם שוטר מוסמך לעצור אדם, גם ללא צו.
+
* עם זאת, קיימים מקרים בהם לשוטר יש סמכות לעצור אדם ולהביא אותו לתחנת המשטרה, גם ללא צו.
* לצורך ביצוע המעצר, אם החשוד מתנגד למעצר או מתחמק ממנו רשאי השוטר להשתמש בכח סביר.
+
* אם החשוד מתנגד למעצר או מתחמק ממנו, השוטר רשאי להתשמש בכוח סביר הנדרש לצורך ביצוע המעצר.
 
* ניתן לעצור אדם בלא צו של שופט עד 24 שעות, ולכל היותר למשך 48 שעות מתחילת המעצר. לצורך הארכת מעצר מעבר ל-48 שעות – יש להביא את החשוד בפני שופט.   
 
* ניתן לעצור אדם בלא צו של שופט עד 24 שעות, ולכל היותר למשך 48 שעות מתחילת המעצר. לצורך הארכת מעצר מעבר ל-48 שעות – יש להביא את החשוד בפני שופט.   
 +
==סמכות שוטר לעצור אדם ללא צו==
 +
* שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו בית משפט, כתלות בגורמים שונים, בהם סוג העבירה בה חשוד האדם, מידת המסוכנות שלו לאחרים או התנהלותו בהליכים המתקיימים כנגדו.
 
===חשד לביצוע עבירות בגינן שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו===
 
===חשד לביצוע עבירות בגינן שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו===
* נוסף על כן, שוטר יכול לעצור אדם אם יש לו יסוד סביר לחשד שעבר אחת מן העבירות הבאות:  
+
* שוטר יכול לעצור אדם בלא צו אם יש לו יסוד סביר לחשד שהאדם עבר אחת מן העבירות הבאות:  
 
** עבירת אלימות בבן משפחה.  
 
** עבירת אלימות בבן משפחה.  
 
** עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר.
 
** עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר.
שורה 27: שורה 30:
 
** עבירת ביטחון.
 
** עבירת ביטחון.
 
** עבירה שדינה מאסר עולם או מיתה.
 
** עבירה שדינה מאסר עולם או מיתה.
===עבירות שנעשות בפניו של השוטר בגינן ניתן לעצור ללא צו===
+
===חשד לעבירות שנעשות בפניו של השוטר בגינן ניתן לעצור ללא צו===
* מקרים נוספים בהם מוקנית בדין סמכות לשוטר לעצור אדם ללא צו של שופט:
+
* שוטר מוסמך לעצור אדם בלא צו אם האדם חשוד בעבירות הבאות המבוצעות בפני השוטר:
 
** התקהלות בלתי חוקית או התפרעות במקום ציבורי.  
 
** התקהלות בלתי חוקית או התפרעות במקום ציבורי.  
 
** יסוד סביר לחשוד שאדם מחזיק או מעביר רכוש גנוב או שהחזקתו אסורה.
 
** יסוד סביר לחשוד שאדם מחזיק או מעביר רכוש גנוב או שהחזקתו אסורה.
שורה 34: שורה 37:
 
** אדם העובר עבירה על פקודת התעבורה ומסרב למסור את שמו ומענו או להציג את רישיונו.
 
** אדם העובר עבירה על פקודת התעבורה ומסרב למסור את שמו ומענו או להציג את רישיונו.
 
===מקרים כלליים בהם לשוטר יש סמכות לעצור אדם ללא צו===
 
===מקרים כלליים בהם לשוטר יש סמכות לעצור אדם ללא צו===
* שוטר מוסמך לעצור אדם שעבר בפניו או בזמן קצר לפני כן עבירה מסוג פשע או עוון והשוטר סבור שאותו אדם עלול לסכן את ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
+
* שוטר מוסמך לעצור אדם שעבר בפניו, או בזמן קצר לפני כן, עבירה מסוג פשע או עוון והשוטר סבור שאותו אדם עלול לסכן את ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
 
* כמו כן, מוסמך שוטר לעצור אדם, אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירת פשע או עוון (גם אם לא נעשה בפניו), וכן התקיים אחד מאלה:  
 
* כמו כן, מוסמך שוטר לעצור אדם, אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירת פשע או עוון (גם אם לא נעשה בפניו), וכן התקיים אחד מאלה:  
 
** לשוטר יש יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה.
 
** לשוטר יש יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה.
שורה 42: שורה 45:
 
* בנוסף שוטר מוסמך לעצור אדם, אם אותו אדם מסרב או מפריע ל[[עיכוב]].  
 
* בנוסף שוטר מוסמך לעצור אדם, אם אותו אדם מסרב או מפריע ל[[עיכוב]].  
  
===בירור בפני הקצין הממונה===
+
===בירור בפני הקצין הממונה בתחנת המשטרה===
ככלל, שוטר שעצר אדם ללא צו מעצר, חייב להביאו ללא דיחוי לתחנת משטרה, בפני קצין ממונה על החקירות, ובהיעדרו – בפני מפקד התחנה או קצין הממונה על התחנה.  
+
* אדם שנעצר ללא צו יובא ללא דיחוי לתחנת המשטרה לצורך בירור בפני קצין ממונה על החקירות או הקצין הממונה על התחנה.
בהגיעו לתחנת המשטרה, אם לא הוחלט על שחרורו קודם לכן, צפוי לחשוד העצור בירור בפני הקצין הממונה.
+
* הקצין הממונה יברר אם אכן התקיים אחד התנאים למעצר, אם קיימת אחת מעילות המעצר הבאות:  
הקצין הממונה יברר אם אכן התקיים אחד התנאים למעצר, כמפורט לעיל, או – אם קיימת אחת מעילות המעצר הבאות:  
+
** שיבוש: יסוד סביר לחשש לשיבוב הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה, או להעלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת.
שיבוש: יסוד סביר לחשש לשיבוב הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה, או להעלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת.
+
** מסוכנות: יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
מסוכנות: יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
+
** צורכי חקירה: יש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר.
צורכי חקירה: יש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר.
+
* אם לא התקיימו עילות המעצר, יש לשחרר את העצור.
לקצין הממונה יש סמכות להורות על מעצרו של אדם שהגיע לתחנת המשטרה כשאינו עצור, אם מצא הקצין שמתקיימת אחת מעילות המעצר.
+
* גם אם התקיימו עילות המעצר, הקצין  הממונה יבדוק אם קיימת אפשרות לחלופת מעצר (שחרור בערבות) לפני שיורה על מעצר.
חשוד שהוחלט ע"י הקצין הממונה על מעצרו והרשות החוקרת מבקשת להמשיך ולהאריך את מעצרו – יובא בפני שופט לא יאוחר מ-48 שעות לכל היותר מרגע תחילת המעצר.
+
* שימו לב: לקצין הממונה יש סמכות להורות על מעצרו של אדם שהגיע לתחנת המשטרה כשאינו עצור, אם מצא הקצין שמתקיימת אחת מעילות המעצר.
ככל שלא התקיימו התנאים או העילות למעצר – על הקצין הממונה להורות של שחרורו של החשוד.
+
* אם הוחלט על מעצר והמשטרה מבקשת להאריך את המעצר, יש להביא את העצור בפני שופט לא יאוחר מ-48 שעות מרגע תחילת המעצר.
* הקצין  הממונה יבדוק אם קיימת אפשרות לחלופת מעצר (שחרור בערבות) טרם יורה על מעצר.
+
{{טיפ|לעצור יש זכות להתייעץ עם עורך דין ללא דיחוי, ובכל מקרה יש לו זכות להתייעץ עם עורך דין לפני שהוא מובא בפני שופט לצורך הארכת מעצר. לפרטים ראו [[התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין]].}}
== פסקי דין ==
+
<!--== פסקי דין ==-->
 
 
 
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_103.htm חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)
 
* [https://www.police.gov.il/menifa/02.14.01.34_6.pdf פקודת המטה הארצי מס' 14.01.34 ממום 08.10.2013] - עיכוב, מעצר ושחרור
 
* [https://www.police.gov.il/menifa/02.14.01.34_6.pdf פקודת המטה הארצי מס' 14.01.34 ממום 08.10.2013] - עיכוב, מעצר ושחרור
== הרחבות ופרסומים ==
+
<!--== הרחבות ופרסומים ==
  
  
 
== תודות ==
 
== תודות ==
  
 
+
-->
 
==Metadata==
 
==Metadata==
  
 
{{מטא
 
{{מטא
 
|סוג ערך = מושגים
 
|סוג ערך = מושגים
|תחום תוכן =  
+
|תחום תוכן = אנשים בהליכים פליליים
 
}}
 
}}
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->

גרסה מ־09:43, 22 ביולי 2021

הקדמה:

באופן עקרוני נדרש צו בית משפט כדי לעצור אדם, אך קיימים מקרים בהם שוטר רשאי לבצע מעצר גם ללא צו
ניתן לעצור אדם ללא צו למשך 48 שעות לכל היותר, ולאחר מכן יש לקבל צו מבית המשפט בכדי להאריך את משך המעצר
ניתן לקבל פיצוי בגין מעצר שווא

באופן כללי, כדי לעצור אדם נדרש צו מאת בית משפט.

 • עם זאת, קיימים מקרים בהם לשוטר יש סמכות לעצור אדם ולהביא אותו לתחנת המשטרה, גם ללא צו.
 • אם החשוד מתנגד למעצר או מתחמק ממנו, השוטר רשאי להתשמש בכוח סביר הנדרש לצורך ביצוע המעצר.
 • ניתן לעצור אדם בלא צו של שופט עד 24 שעות, ולכל היותר למשך 48 שעות מתחילת המעצר. לצורך הארכת מעצר מעבר ל-48 שעות – יש להביא את החשוד בפני שופט.

סמכות שוטר לעצור אדם ללא צו

 • שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו בית משפט, כתלות בגורמים שונים, בהם סוג העבירה בה חשוד האדם, מידת המסוכנות שלו לאחרים או התנהלותו בהליכים המתקיימים כנגדו.

חשד לביצוע עבירות בגינן שוטר מוסמך לעצור אדם ללא צו

 • שוטר יכול לעצור אדם בלא צו אם יש לו יסוד סביר לחשד שהאדם עבר אחת מן העבירות הבאות:
  • עבירת אלימות בבן משפחה.
  • עבירה שנעשתה באלימות חמורה או באכזריות או תוך שימוש בנשק חם או קר.
  • עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים, למעט שימוש או החזקת סם לשימוש עצמי.
  • עבירת ביטחון.
  • עבירה שדינה מאסר עולם או מיתה.

חשד לעבירות שנעשות בפניו של השוטר בגינן ניתן לעצור ללא צו

 • שוטר מוסמך לעצור אדם בלא צו אם האדם חשוד בעבירות הבאות המבוצעות בפני השוטר:
  • התקהלות בלתי חוקית או התפרעות במקום ציבורי.
  • יסוד סביר לחשוד שאדם מחזיק או מעביר רכוש גנוב או שהחזקתו אסורה.
  • אדם המחזיק כלי נשק טעון או סכין כשהוא שיכור.
  • אדם העובר עבירה על פקודת התעבורה ומסרב למסור את שמו ומענו או להציג את רישיונו.

מקרים כלליים בהם לשוטר יש סמכות לעצור אדם ללא צו

 • שוטר מוסמך לעצור אדם שעבר בפניו, או בזמן קצר לפני כן, עבירה מסוג פשע או עוון והשוטר סבור שאותו אדם עלול לסכן את ביטחונו של אדם, ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
 • כמו כן, מוסמך שוטר לעצור אדם, אם יש לו יסוד סביר לחשד שאותו אדם עבר עבירת פשע או עוון (גם אם לא נעשה בפניו), וכן התקיים אחד מאלה:
  • לשוטר יש יסוד סביר לחשש שהחשוד לא יופיע להליכי חקירה.
  • לשוטר יש יסוד סביר לחשש שאי מעצרו של החשוד יביא לשיבוש הליכי משפט (העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת).
  • לשוטר יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה .
  • אותו אדם הפר תנאי מתנאי שחרור בערובה או תנאי תכנית פיקוח אלקטרוני, או עומד להימלט מהדין או שיש יסוד סביר שהוא נמלט ממשמורת חוקית (למשל מי שלא חזר לבית הסוהר לאחר חופשה).
 • בנוסף שוטר מוסמך לעצור אדם, אם אותו אדם מסרב או מפריע לעיכוב.

בירור בפני הקצין הממונה בתחנת המשטרה

 • אדם שנעצר ללא צו יובא ללא דיחוי לתחנת המשטרה לצורך בירור בפני קצין ממונה על החקירות או הקצין הממונה על התחנה.
 • הקצין הממונה יברר אם אכן התקיים אחד התנאים למעצר, אם קיימת אחת מעילות המעצר הבאות:
  • שיבוש: יסוד סביר לחשש לשיבוב הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה, או להעלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת.
  • מסוכנות: יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או ביטחון המדינה.
  • צורכי חקירה: יש צורך לנקוט הליכי חקירה שלא ניתן לקיימם אלא כשהחשוד נתון במעצר.
 • אם לא התקיימו עילות המעצר, יש לשחרר את העצור.
 • גם אם התקיימו עילות המעצר, הקצין הממונה יבדוק אם קיימת אפשרות לחלופת מעצר (שחרור בערבות) לפני שיורה על מעצר.
 • שימו לב: לקצין הממונה יש סמכות להורות על מעצרו של אדם שהגיע לתחנת המשטרה כשאינו עצור, אם מצא הקצין שמתקיימת אחת מעילות המעצר.
 • אם הוחלט על מעצר והמשטרה מבקשת להאריך את המעצר, יש להביא את העצור בפני שופט לא יאוחר מ-48 שעות מרגע תחילת המעצר.
טיפ
לעצור יש זכות להתייעץ עם עורך דין ללא דיחוי, ובכל מקרה יש לו זכות להתייעץ עם עורך דין לפני שהוא מובא בפני שופט לצורך הארכת מעצר. לפרטים ראו התייעצות של אנשים במעצר עם עורך דין.

חקיקה ונהלים